saturs03.jpg
Speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība.
Sākumlapa > Speciālā izglītība > Aktuālā informācija

Aktuālā informācija

Speciālā izglītība

21.01.2019. A.Falka. Precizēts 01.02.2019.
Papildseminārs vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem

Sakarā ar lielo interesi par 18.janvārī notikušo semināru VISC Speciālās izglītības nodaļa 2019.gada 15.februārī organizē papildsemināru vispārizglītojošo skolu, kuras uzsāk darbu iekļaujošās izglītības jomā, direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem. Uz šo semināru lūdzam pieteikties vienīgi tos direktoru vietniekus/atbalsta komandu speciālistus, kuri nav noklausījušies kursus par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī mūsu nodaļas organizētajos semināros iepriekš nav piedalījušies. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11 (pagalma ēka), Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra sākums pl.9.30, dalībnieku reģistrācija no pl.9.00. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e – pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv . Piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu. Semināra dalībnieki saņems apliecības. Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta.
Semināra dalībnieku reģistrācija pabeigta 01.02.2019.
Paldies par Jūsu interesi!
>> Semināra darba kārtība

10.01.2019. I.Prudņikova. Precizēts 15.01.2019.
Konference "Motivējošās sarunas"

VISC Speciālās izglītības nodaļa nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku 2019.gada 9.februārī Rīgā, Mūkusalas ielā 3, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē organizē konferenci “Motivējošās sarunas” pedagogiem, psihologiem, atbalsta speciālistiem un vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies plkst. 9.30, konferences atklāšana plkst.10.30.
Konferences vieslektore: Līrija Ortīza (Liria Ortiz, Urugvaja, Zviedrija), psiholoģe, psihoterapeite un konsultante, daudzu grāmatu un nozīmīgu publikāciju autore par tādām tēmām kā motivējošās sarunas autisma un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) gadījumos, attiecību risināšana ar pusaudžiem, vardarbība ģimenē; attiecību un personīgās izaugsmes konsultante Zviedrijas laikrakstā Dagens Nyheter, eksperte profesionāļu medijos un medijos, kas adresēti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu aprūpē un izglītībā iesaistītām personām; dažādās auditorijās iecienīta lektore. Līrija Ortīza ir Zviedrijas Lielās psihologu balvas laureāte (2017).
Lai pieteiktos uz konferenci, lūdzam sūtīt pieteikumu reģistrācijas anketu uz adresi velki@velki.lv
Piesakoties lūdzam uzrakstīt iestādes nosaukumu, vārdu un uzvārdu.
Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz šī gada 1.februārim un tiksimies konferencē!
Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta.
Papildu informācija pa tālruni 29101392 (Liāna Velka)
Konferences dalībnieku grupa nokomplektēta. Konferences dalībnieku reģistrācija pārtraukta 15.01.2019.
Paldies par Jūsu interesi!
>> Darba kārtība

03.01.2019. L.Zommere.
Par informatīvo materiālu "Vecākiem par bērna attīstību"

VISC Speciālās izglītības nodaļa ir izveidojusi informatīvo materiālu "Vecākiem par bērna attīstību". Šeit piedāvāta informācija par bērna galvenajām attīstības jomām no zīdaiņa vecuma līdz pat pusaudžu gadu vecumam, lai pilnveidotu vecāku izpratni par bērnu vecumposmu attīstību. Materiāls domāts, lai veicinātu speciālo vajadzību atpazīšanu un mazinātu iespējamos riskus bērna turpmākajā attīstībā un nodrošinātu savlaicīgāku palīdzību. To var izmantot pedagogi, aprūpes darbinieki, ikviens, kas vēlēsies rast atbildes par jautājumiem, vai bērna attīstība noris atbilstoši viņa vecumposmam, kur meklēt informāciju un kāda palīdzība nepieciešama turpmāk.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

01.11.2018. I.Prudņikova.
Metodiskie materiāli pedagogiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa un Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija ir atbalstījusi Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI)” (tālāk tekstā – VPP INOSOCTEREHI) īstenošanu, iesaistot sadarbības partnerus – pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas un izglītības iestādes.  VPP INOSOCTEREHI īstenošanas laikā akcents likts uz tehnoloģiju sasaisti ar teorētisko un praktisko pētījumu rezultātiem ieviešanai iekļaujošajā izglītībā un to saiknei ar kompetenču pieeju.
VPP INOSOCTEREHI  ietvaros ir izstrādāts līdzsvara trenēšanas sistēmas modelis un mobilo ierīču aplikācija līdzsvara funkciju attīstīšanai, kas iekļaujas izveidotajā modelī; izstrādāts līdzsvara vingrinājumu komplekss proprioreceptīvo sajūtu, vizuālās kontroles un vestibulārās sistēmas darbības diagnosticēšanai un attīstīšanai un sagatavots līdzsvara vingrinājumu video materiāls, kas pieejams caur mobilo aplikāciju (aplikācija un video vingrinājumi pieejami VPP INOSOCTEREHI  vietnē);  sagatavota un publicēta monogrāfija “Pusaudža fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstība iekļaujošajā izglītībā”; izstrādāts metodiskais materiāls 3 valodās (latviešu, angļu un krievu);  iztulkots fragments no Deivida Mitčela grāmatas “Kas patiešām darbojas speciālajā un iekļaujošā izglītībā, izmantojot uz pierādījumiem balstītas mācīšanas stratēģijas”.
VPP ietvaros tika uzsākta materiālu aprobācija un ieviešana izmēģinājumskolās: izveidoti labās prakses piemēri visiem skolotājiem, kur 10 piemēri pieejami drukātā metodiskā materiālā skolotājiem “Rosināsim skolotājus iedziļināties” un 17 izvērsti piemēri – LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra vietnē; izveidota ieteikumu gala versija “Kompetenci attīstoša mācīšanās”; sagatavota un publicēta kolektīvā monogrāfija "Mācīšanās lietpratībai"
>> Papildu informācija VPP INOSOCTEREHI vietnē

02.03.2018. A.Falka.
Izglītības iestāžu – attīstības centru metodiskie materiāli

Atbilstoši 2016. gada 29. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 187 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu” 4.4.punktam šīs iestādes izstrādā ne mazāk kā divus mācību vai metodiskos atbalsta materiālus, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā, un publisko tos speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos.
Izglītības iestāžu attīstības centru izveidotos metodiskos materiālus var izmantot vispārējo izglītības iestāžu pedagogi, lai sniegtu atbalstu mācību procesā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
>> Metodiskie materiāli izglītības iestāžu – attīstības centru tīmekļa vietnēs

09.02.2017. A.Mīļā.
Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām ESF projekta pasākumos

Valsts izglītības satura centrs nodrošina atbalsta personāla izmaksas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, somatiskiem, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem), lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos.
Izglītības iestāde izvērtē un savlaicīgi informē Valsts izglītības satura centru par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.
Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas projekta pasākumos, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

12.01.2016. I.Ābelniece.
Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra

Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) ir neatkarīga organizācija, kas darbojas kā 29 dalībvalstu sadarbības platforma speciālo vajadzību un iekļaujošas izglītības jomā. Aģentūra ir dibināta 1996. gadā, to uztur dalībvalstu izglītības ministrijas un atbalsta Eiropas institūcijas – Eiropas Komisija un parlaments. Latvija ir aģentūras pilntiesīga dalībvalsts no 2004. gada. Tās mērķis ir uzlabot izglītības politiku un praksi attiecībā uz izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem un speciālām izglītības vajadzībām. Aģentūras darbs pamatā attiecas uz iespējām jēgpilnā uzlabot visu izglītojamo sasniegumus visos iekļaujošas mūžizglītības līmeņos, lai palielinātu viņu reālās iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē.
Aģentūra veicina Eiropas līmeņa un valstu specifiskās informācijas apkopošanu, apstrādi un izplatīšanu, kā arī piedāvā aģentūras dalībvalstīm mācīties vienai no otras, izmantojot dažāda veida zināšanas un pieredzes apmaiņu. Aģentūras īstermiņa un ilgtermiņa darbības programmas atspoguļo gan dalībvalstu prioritātes, gan Eiropas Savienības nostādnes par izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām un sekmē viņu iesaistīšanos vispārējā izglītībā un arodapmācībā .
>> Papildu informācija aģentūras vietnē
>> Publikācijas latviešu valodā

06.05.2014. M.Reigase.
Skaidrojums par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem licencēšanu

Valsts izglītības satura centrs ir saņēmis skaidrojumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 210159xx) licencēšanu, kuru sagatavojušas IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta vecākās ekspertes Liesma Neipreisa un Dina Jēkabsone, kuru piedāvājam izglītības iestādēm.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs