Atgriezties sadaļā "Vispārējā izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide. Aktuālā informācija"

Sadaļas "Vispārējās izglītības pedagogu profesionālā pilnveide. Aktuālā informācija" arhīvs
 

2020.gads

22.05.2020. Ļ.Jakovele.
LU SIIC turpina pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs ir uzsācis profesionālās izglītības vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” (72 st.). Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri un patstāvīgo darbu veikšana. Pieteikšanās kursiem līdz 3.jūnijam ar profesionālās izglītības iestādes vadības deleģējumu.
Plānotie nodarbību datumi: 17.06 (tiešsaistē), 13.08, 14.08 (klātienes nodarbības Rīgā), 30.09, 15.10, 02.11 (praktiskās nodarbības skolā).
Vairāk informācijas: Dace Rūtiņa, LU SIIC projektu koordinatore, t. 29145697, dace.rutina@lu.lv

30.04.2020. Ļ.Jakovele.
Pašvaldību Valodu mācību jomas (svešvalodas) koordinatoru pieteikumu reģistrēšana profesionālās kompetences pilnveides kursiem

LU HZF sākusi pašvaldību Valodu mācību jomas (svešvalodas) koordinatoru pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Mācīšanās lietpratībai valodu mācību jomā, īstenojot mācību saturu „Svešvaloda”” (angļu un franču valoda). Kursu ietvaros plānotas tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri un patstāvīgo darbu veikšana. Pieteikšanās kursiem līdz 15.maijam. Pirmās tiešsaistes nodarbības sāksies ar 18.maiju. Kursu programma pielikumā.​​
Vairāk informācijas dina.savlovska@gmail.com
>> Pieteikšanās anketa
>> Programma

09.04.2020. Ļ.Jakovele.
LU SIIC sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs ir sācis pedagogu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Mācīšanās lietpratībai”. Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri un patstāvīgo darbu veikšana. Pieteikšanās kursiem līdz 15.aprīlim. Pirmās tiešsaistes nodarbības sāksies ar 22.04.2020.
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās

08.04.2020. Ļ.Jakovele.
DU sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Daugavpils Universitāte sākusi piedagogu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem: “Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (valodu pratība, lietpratība sociālajās zinībās un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību priekšmetos), “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda un literatūra”” un “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda (svešvaloda)””.
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās

31.03.2020. L.Zeile.
RTA sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu "Latviešu valoda"".
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās

27.03.2020. Ļ.Jakovele.
LKA sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Latvijas Kultūras akadēmija sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Mācīšanās lietpratībai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā – starpdisciplināritāte un mācību priekšmets” un “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu “Teātra māksla”.
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās

2019.gads

24.04.2019. Ļ.Jakovele. Precizēts 04.06.2019.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem 2019.gadā

2019.gada rudenī Ministru kabinetā tika pieņemti divi ar jaunā mācību satura un pieejas ieviešanu saistīti dokumenti: 2018.gada 21.novembrī noteikumi Nr.716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem" un 2018.gada 27.novembrī noteikumi Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem". Tuvojas nobeigumam jaunā valsts vispārējās vidējās izglītības standarta izstrāde.
Gatavojoties jaunā mācību satura un tam atbilstošas pieejas pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, VISC turpina veidot atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām. 2019.gadā VISC sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, īpaši stiprinot pašvaldību mācību jomu koordinatoru profesionālo kompetenci: jauns mācību saturs, mācību plānošana un īstenošana skolēnu pamatprasmju, caurviju prasmju un vērtību attīstībai, lai mācīšanās rezultāts ir lietpratība; vērtēšana; starpdisciplinārā pieeja; paņēmieni skolotāju sadarbības organizēšanai un vadīšanai jomas ietvaros un starp jomām.

Mācību jomu koordinatoriem tiek piedāvāti šādi 36 stundu kursi:

 • "Mācīšanās lietpratībai mācību jomās sākumskolā", 80 dalībnieki.
  Īsteno Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC).
  Kursu norises laiks: jūnijs – augusts.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t.67033740.
 • "Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu "Latviešu valoda"", 60 dalībnieki.
  Īsteno Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.
  Kursu norises laiks: augusts – novembris.
  Kontaktpersona Lienīte Litavniece, e-pasts: Lienite.Litavniece@rta.lv,   t. 29298800.
 • "Mācīšanās lietpratībai mācību jomā" (matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās), 100 dalībnieki.
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: augusts.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.
 • "Mācīšanās lietpratībai mācību jomā" (sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā), 60 dalībnieki.
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: augusts.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.
 • "Mācīšanās lietpratībai mācību jomā" (veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā), 60 dalībnieki.
  Īsteno Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.
  Kursu norises laiks: augusts – oktobris.
  Kontaktpersona Ilona Blekte, e-pasts: ilona.blekte@lspa.lv, t. 67543480.
  >> Pieteikšanās anketa
 • "Mācīšanās lietpratībai mācību jomā" (kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā), 80 dalībnieki (1 pārstāvis no pašvaldības).
  Īsteno Latvijas Kultūras akadēmija.
  Kursu norises laiks: augusts.
  Kontaktpersona Dana Daugule,  e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv, t. 67114800.
  >> Vairāk informācijas un pieteikšanās anketa LKA vietnē

Ieviešot jauno mācību saturu un realizējot skolās mācīšanas pieejas maiņu, palielinās izglītības iestāžu dibinātāju (pašvaldība) un pašvaldību darbinieku, kas ir atbildīgi par izglītību, loma. Atbildīgajiem darbiniekiem ir nepieciešama dziļāka izpratne par dažādiem iespējamiem mācību satura plānošanas un īstenošanas modeļiem skolās, par datos balstītu mērķu izvirzīšanu izglītības iestādēm un efektīvu to sasniegšanu, metodiskā darba organizēšanu un mācību jomu koordinatoru un mācīšanās konsultantu lomu pieejas maiņas realizēšanā.

Izglītības pārvalžu darbiniekiem tiek piedāvāti 12 stundu kursi:

 • "Mācīšanās lietpratībai – izglītības pārvaldes loma", 60 dalībnieki (1 pārstāvis no pilsētas, novada vai novadu apvienības).
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: 29.aprīlis, 13.septembris.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

2019.gadā centrs turpina sagatavot mācīšanās konsultantus un mācīšanās konsultantus-ekspertus, tai skaitā pirmsskolām, kuri spēj profesionāli sniegt atbalstošu atgriezenisko saiti kolēģiem (izglītības iestādē, novadā, reģionā) par mācīšanu un mācīšanos stundā/rotaļnodarbībā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai, efektīvu mācību stundu/rotaļnodarbību, dziļo mācīšanos, individualizāciju un diferenciāciju mācību procesā, personalizētās mācīšanas un mācīšanās īstenošanu.

Mācīšanās konsultantu un mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošanai ir paredzēti šādi kursi:

 • "Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām". Prioritāri mācības pašvaldību pirmsskolas koordinatoriem, 72 st.,  60 dalībnieki.
  Īsteno biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs".
  Kursu norises laiks: aprīlis – novembris.
  Kontaktpersona Daiga Zaķe, e-pasts: iic.daiga@gmail.com, t. 26306704.
 • "Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām". Tas ir kursu turpinājums pirmsskolas mācīšanās konsultantiem, kuri apguvuši kursu "Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām" programmu 2018.gadā (centra apliecība). 72 st., 40 dalībnieki.
  Īsteno biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs".
  Kursu norises laiks: augusts – novembris.
  Kontaktpersona Daiga Zaķe, e-pasts: iic.daiga@gmail.com, t. 26306704.
 • "Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām". Kursi pedagogiem no dažādām pašvaldībām (ar pašvaldības deleģējumu), sagatavojot viņus par mācīšanās konsultantiem. 72 st., 80 dalībnieki.
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: jūnijs – novembris.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.
 • "Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām". Mācības mācīšanās konsultantu grupām kapacitātes stiprināšanai: treniņi stundu vērošanā un analīzē, atgriezeniskās saites sniegšanā; mācīšanās grupu, savas profesionālās darbības izpētes grupu vadīšanā. 36 st., 40 dalībnieki.
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: aprīlis – septembris.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv,   t. 67033740.

Skolotājiem, kuri no 2020.gada 1.septembra plāno īstenot jaunu mācību saturu "Teātra māksla", tiek piedāvāti kursi

 • "Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu "Teātra māksla"", 72 st., 80 dalībnieki.
  Īsteno Latvijas Kultūras akadēmija.
  Kursu norises laiks: jūnijs – augusts.
  Kontaktpersona Dana Daugule, e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv, t. 67114800. Skolotājiem būs iespēja pilnveidot vispārējas nozares kompetences, iegūt teātra mākslas pedagoģisko izpratni un mākslinieciskās radīšanas procesa personīgo pieredzi, apgūt dažādas metodes skolēnu pamatprasmju un caurviju prasmju attīstīšanai atbilstoši vecumposmam un kopējam jomas mācību saturam. Uzņemšana ar pašvaldības vai izglītības iestādes deleģējumu.
  >> Vairāk informācijas un pieteikšanās anketa LKA vietnē

Skolēna digitālās pratības attīstība ir mācību satura novitāte, būtisks mācību satura apguves mērķis, ko 1.-4.klases posmā ir iespējams īstenot, iekļaujot datorikas elementus citu mācību jomu saturā. Skolotājiem, kas strādā sākumskolas posmā, ir nepieciešams nostiprināt datorikas, tai skaitā programmēšanas zināšanas un prasmes, kā arī šā satura īstenošanas metodiku.

Pedagogiem, kas strādā sākumskolā (1.-4.klasē) un saskata iespēju iekļaut mācību procesā datorikas elementus, mācot citus mācību priekšmetus, tiek piedāvāti kursi:

 • "Mācīšanās lietpratībai, īstenojot programmēšanas mācību saturu datorikā 1.-4.kl.", 72 st., 42 dalībnieki.
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: jūnijs – augusts.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Visi kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem un notiek pēc centra apstiprinātajām programmām. Pieteikšanās uz kursiem tiek izsludināta elektroniski centra un kursu īstenotāja vietnē. Kursu nobeigumā dalībnieki, kuri būs apmeklējuši visas nodarbības un sekmīgi nokārtojuši nobeiguma pārbaudījumus, saņems centra apliecību par kursu programmas apguvi. Vairāk informācijas par kursiem pie kursu kontaktpersonām. VISC pateicas pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm par atbalstu kursu praktisko nodarbību nodrošināšanā, t.sk. iespēju kursu dalīniekiem vērot un analizēt mācību stundas un rotaļnodarbības klātienē.

10.04.2019. L.Zeile.
Aicina pieteikties kursiem pašvaldību izglītības pārvalžu darbiniekus – vadītājus, izglītības speciālistus un metodiķus

Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošu pieeju pakāpeniskai ieviešanai, VISC veido atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām. VISC sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru uzsāk valsts apmaksātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās lietpratībai – izglītības pārvaldes loma” (12 stundas) īstenošanu. Kursu dalībnieki paplašinās izpratni par to, kā organizēt jaunā mācību satura apguvi atbilstoši dažādu skolu vajadzībām, kā veidot darbu ar mācību jomu koordinatoriem pašvaldībā, kāda ir mācīšanās konsultantu loma pieejas īstenošanā; kāda ir efektīva skolas vadība, datos balstīta skolu mērķu izvirzīšana; kādas prasmes nepieciešamas skolotājiem mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai, kā atšķirt efektīvu mācīšanu no neefektīvas; atgriezeniskā saite, tās loma skolotāju profesionālajā pilnveidē.
Kursu norises laiks un vieta – 2019.gada 29.aprīlis un 13.septembris, Latvijas Universitātes akadēmiskais centrs, Torņakalns.
Pieteikšanās kursiem līdz 15.aprīlim (ieskaitot), aizpildot anketu: https://ej.uz/lietpratiba-parvalde
Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems VISC apliecību.

08.04.2019. A.Špaca.
Skolu komandas aicina pieteikties dalībai 5.Baltijas Vasaras akadēmijā

Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas izglītības ministriju rosināta programma, kurā Baltijas valstu skolu komandas tiekas, lai kopīgi mācītos un  rastu atbildes uz jautājumiem - kā dzīvot un mācīties multikulturālā vidē,  pieņemt dažādo un veicināt demokrātisku skolas kultūru, kā arī veicinātu reģionālo sadarbību un apmainītos ar pieredzi.  
Baltijas Vasaras akadēmija pēc rotācijas principa notiek katru gadu vienā no Baltijas valstīm. Šogad Baltijas Vasaras akadēmija notiks Lietuvā un to organizē Lietuvas Izglītības, zinātnes un sporta ministrija, Lietuvas izglītības attīstības centrs sadarbībā ar Eiropas Padomi un Eiropas Vergelanda centru (Norvēģija).
5. Baltijas Vasaras akadēmija notiks trīs posmos:

 1. Sagatavošanās posms
  No 2019.gada maija līdz jūnijam skolu komandas novērtēs, cik demokrātiska šobrīd ir skolas vide, kādi pasākumi jau tiek īstenoti un  kurās jomās būtu nepieciešami uzlabojumi.
 2. Klātienes mācības
  Mācības skolu komandām no Baltijas valstīm notiks Lietuvā no 2019.gada 28.jūnija līdz 2.jūlijam. Mācību laikā dalībnieki pilnveidos zināšanas par iekļaujošas un demokrātiskas skolas vides veidošanu un strādās pie savas skolas aktivitāšu plāna.
  Informācija par norises vietu un detalizēta programma tiks izziņota atsevišķi.
 3. Pārmaiņu ieviešana un gala ziņojuma izveide
  No 2019.gada septembra līdz 2020.gada aprīlim, ar programmas mentora atbalstu, skolas strādās pie plānoto pasākumu ieviešanas. Dalība programmā noslēdzas maijā, kad skolu komandas sagatavo gala ziņojumu un saņem sertifikātu.

Dalība Vasaras akadēmijā.
No katras valsts akadēmijā piedalīsies 4 skolu komandas.
Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem: 1 administrācijas pārstāvim (direktoram/direktora vietniekam), 1 pedagogam un 1 sabiedriski aktīvam audzēknim (ieteicamais vecums 14+ gadi) vai skolas sadarbības partnerim no vietējās kopienas – skolēnu vecāki, pašvaldības pārstāvji, NVO. Klātienes mācības Vasaras akadēmijā notiks angļu valodā un tās vadīs starptautiska treneru komanda.
>> Lasīt vairāk (angļu valodā)
>> Pieteikuma anketa (angļu valodā)

 

2018.gads

24.08.2018. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanu 2018.gadā

Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošu pieeju pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) turpina veidot atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām. Veicinot atbilstošu mācību pieeju ieviešanu izglītības iestādēs, centrs 2018.gadā sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īsteno šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus:

 •  “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”, 72 st. Īsteno Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC). Kursu laiks no jūnija līdz oktobrim. Vismaz 80 dalībnieki ar pašvaldības deleģējumu no visiem reģioniem apgūs prasmi profesionāli sniegt atbalstošu atgriezenisko saiti kolēģiem skolā (novadā, reģionā) par mācīšanu un māčišanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai.
 • “Mācīšanās konsultantu - ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām”, 36 st. Programmas “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” turpinājums. Īsteno LU SIIC. Mācības dziļāk no aprīļa līdz oktobrim turpina uzaicinātie iepriekšējā gada 40 mācīšanās konsultanti, lai apgūtu prasmes vadīt skolotāju mācīšanos skolas vidē sadarbības grupās, atbalstot kolēģus savas, novada/pilsētas vai citas reģiona skolas vadību pārmaiņu īstenošanas procesā.
 • “Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā”, 72 st. Īsteno LU SIIC no maija līdz novembrim. 28 dalībnieki – potenciālie kursu nodarbību vadītāji pedagogu izglītošanai par jaunā mācību satura un mācīšanas pieejas nostiprināšanu izglītības procesā.  
 • “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām”, 72 st. Īsteno Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija no maija līdz novembrim. Dalībnieki – pašvaldību deleģētie 84 pirmsskolas izglītības pedagogi-līderi, izglītības speciālisti, kuri tiek gatavoti pirmsskolas pedagogu profesionālās darbības pilnveidei un mācīšanās kopienas veidošanai pirmsskolās reģionos.

Jūlijā un augustā 193 pedagogi un pašvaldību dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas mācību jomu koordinatori pilnveidoja savu profesionālo kompetenci par jaunā mācību satura plānošanu mācību jomā skolas līmenī, par mācīšanu un mācīšanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai novadā vai skolā, apgūstot LU SIIC vadītu 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai mācību jomā” (dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas moduļi). Savukārt, aprīlī un maijā 215 izglītības iestāžu administrācijas pārstāvji tika izglītoti kursos “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” (54 st.), kurus īstenoja biedrība „Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae”” par vadības komandas lomu kompetenču pieejas ieviešanai, skolotājiem sadarbojoties starpdisciplinārā izglītības vidē. Kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem un notiek pēc centra apstiprinātajām programmām. Kursu nobeigumā dalībnieki, kuri apmeklēja visas nodarbības un sekmīgi nokārtoja nobeiguma pārbaudījumus, saņem centra apliecības par kursu programmas apguvi. Kursi ir pieprasīti un plaši apmeklēti. Centrs pateicas pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm par atbalstu kursu praktisko nodarbību nodrošināšanā, t.sk. iespēju kursu dalīniekiem vērot un analizēt mācību stundas un rotaļnodarbības klātienē.

06.08.2018. A.Špaca.
Pagarināta pieteikšanās mācībām treneriem  ar pieredzi pilsoniskās izglītības un cilvēktiesību jomā

Formālās un neformālās izglītības iestāžu pedagogi un treneri ar pieredzi pilsoniskās izglītības un cilvēktiesību jomā aicināti pieteikties Nordplus projekta “Dealing with controversy through education: a regional approach” mācībām Norvēģijā. Mācību darba valoda ir angļu. Sīkāka informācija par projektu, mācību kursu, prasībām pretendentiem un pieteikšanās kārtību atrodama pievienotajā dokumentā.
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 8.augusts.
Projektu īsteno Eiropas Vergelanda centrs (Norvēģija), Valsts izglītības aģentūra (Somija), Izglītības attīstības centrs (Lietuva), Valsts izglītības satura cents (Latvija).
Kontaktpersona un papildu informācija – VISC projektu vadītāja Aina Špaca,
tālrunis 60001632, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv
>> Lasīt vairāk (angļu valodā)

26.06.2018. A.Špaca.
Aicinām trenerus ar pieredzi pilsoniskās izglītības un cilvēktiesību jomā pieteikties mācībām Norvēģijā

Formālās un neformālās izglītības iestāžu pedagogi un treneri ar pieredzi pilsoniskās izglītības un cilvēktiesību jomā aicināti pieteikties Nordplus projekta “Dealing with controversy through education: a regional approach” mācībām Norvēģijā.
Mācību darba valoda ir angļu. Sīkāka informācija par projektu, mācību kursu, prasībām pretendentiem un pieteikšanās kārtību atrodama pievienotajā dokumentā.
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 7.jūlijs.
Projektu īsteno Eiropas Vergelanda centrs (Norvēģija), Valsts izglītības aģentūra (Somija), Izglītības attīstības centrs (Lietuva), Valsts izglītības satura cents (Latvija).
Kontaktpersona un papildu informācija – VISC projektu vadītāja Aina Špaca,
tālrunis 60001632, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv.
>> Lasīt vairāk (angļu valodā)

Aicinām pieteikties mentorus 4.Baltijas Vasaras akadēmijai

Eiropas Vergelanda Centrs (European Wergeland Centre) izludina konkursu uz mentora vietu Baltijas Vasaras akadēmijas Building Safe and Inclusive Schools for All īstenošanas atbalstam Latvijā.
Par mācību programmu:
Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All notiek kopš 2015.gada, kurā Baltijas valstu skolu komandas tiekas, lai kopīgi mācītos, veidotu stratēģiju demokrātiskas skolas vides veidošanā un rastu atbildes uz jautājumiem - kā dzīvot un mācīties multikulturālā un iekļaujošā sabiedrībā.
Mentora uzdevums būs atbalstīt skolu komandas sagatavošanās posmā, mācību laikā un skolas individuālā projekta īstenošanā pēc mācībām.
Sīkāka informācija par vakanci: http://eng.theewc.org/Content/Who-we-are/Vacancies
Pirms pieteikšanās lūgums iepazīties ar pasākuma organizatoru sagatavoto informāciju par Baltijas Vasaras akadēmiju angļu valodā [PDF].
Lai pieteiktos līdz 15.martam elektroniski jānosūta CV (ar norādītām vismaz divām kontaktpersonām atsauksmēm) un īsa motivācijas vēstule angļu valodā.
E-pasts: v.papeikiene@theewc.org (Valentina Papeikiene, Eiropas Vergelanda centrs)
Papildu informācija: aina.spaca@visc.gov.lv, tālrunis: 67350961

27.04.2018. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu "Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām" īstenošanu

Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošās mācīšanās pieejas pakāpeniskai ieviešanas uzsākšanai pirmsskolas izglītībā nākamajā mācību gadā, Valsts izglītības satura centrs (VISC) turpina veidot atbalsta mehānismus pirmsskolas pedagogiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām.
VISC sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) uzsāk valsts apmaksātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursu “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām” (72 st.) īstenošanu.
Kursi ir paredzēti pašvaldību deleģētiem pirmsskolas pedagogiem, prioritāri pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatoriem, lai pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci un sagatavotu par profesionālās pilnveides vadītājiem un mācīšanās konsultantiem, kuri reģionos varētu izglītot un konsultēt pirmsskolu izglītības iestāžu vadību un pedagogus, sniegt praktisku profesionālu atbalstu pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai. VISC aicina pašvaldības savstarpēji sadarboties deleģējamo pedagogu kandidatūru izvēlē, atbilstoši viņu mācīšanās vajadzībām un plānojot viņu tālākās iespējas pēc kursu pabeigšanas produktīvi iesaistīties reģiona metodiskā tīkla veidošanā un pirmsskolas pedagogu atbalstā.
Plānots, ka programmas īstenošanas rezultātā kursu dalībnieki, praktiski darbojoties, apgūs prasmes pirmsskolas pedagogu profesionālās darbības izpētes un novērtēšanas grupu vadīšanā un individuālajā konsultēšanā, ieteikumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības izveidē.
Kursu norises laiks – no maija līdz novembrim. Kursu norises vietas – Rīga, Valmiera, Jēkabpils, Rēzekne, Kuldīga. Plānotais grupu skaits – 6. Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems VISC apliecību.
Vairāk informācijas un pieteikšanās līdz 7.maijam, aizpildot anketu: http://www.rta.lv/aktualitates/1418

09.04.2018. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanu

Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošu pieeju pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, Valsts izglītības satura centrs (VISC) veido atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām.
Veicinot atbilstošu mācību pieeju ieviešanu izglītības iestādēs, VISC sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC) uzsāk šādu valsts apmaksātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanu:

 1.  “Mācīšanās lietpratībai mācību jomā” (36 st.);
 2.  “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” (72 st.).

Kursi “Mācīšanās lietpratībai mācību jomā” ir paredzēti dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību priekšmetu pedagogiem – pašvaldību mācību jomu koordinatoriem, kā arī skolu skolotāju komandām. Kursu dalībnieki paplašinās izpratni par to, kā plānot jauno mācību saturu jomā atbilstoši konkrētās skolas vajadzībām, kāds ir mācīšanās process, kura rezultāts ir skolēna kompetence, un kā šādu procesu īstenot praksē konkrētajā mācību jomā vai mācību priekšmetos. Kursu norises laiks – augusts.
Kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” ir paredzēti pedagogiem-līderiem. Apgūstot kursu programmu, dalībnieki padziļinās izpratni par tādu  mācīšanās procesu, kura rezultāts ir skolēna kompetence, praktizēsies mācību stundā atšķirt dziļu mācīšanos no virspusējas un efektīvu mācību stundu no neefektīvas, pilnveidos prasmes atgriezeniskās saites došanai un saņemšanai profesionālās darbības uzlabošanai.
Kursu norises laiks – no jūnija līdz novembrim.
Pieteikšanās līdz 20. aprīlim, aizpildot anketu: https://ej.uz/9shj
Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems VISC apliecību, kā arī var tikt uzaicināti iesaistīties VISC un SIIC pedagogu profesionālās pilnveides aktivitātēs skolās.
Vēl 2018.gadā sadarbībā ar SIIC ir paredzēta kursu “Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” (36 st.) un “Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā” (72 st.) programmu īstenošana. Kopumā četru programmu ietvaros ir plānots izglītot vairāk nekā 300 pedagogus.

13.02.2018. I.Baranovska.
Skolu komandas aicina pieteikties dalībai 4.Baltijas Vasaras akadēmijā

Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas izglītības ministriju rosināta iniciatīva, kurā Baltijas valstu skolu komandas tiekas, lai kopīgi mācītos un  rastu atbildes uz jautājumiem - kā dzīvot un mācīties multikulturālā vidē,  pieņemt dažādo un veicināt demokrātisku skolas kultūru, kā arī veicinātu reģionālo sadarbību un apmainītos ar pieredzi.  Baltijas Vasaras akadēmija pēc rotācijas principa notiek katru gadu vienā no Baltijas valstīm. Šogad Baltijas Vasaras akadēmija notiks Igaunijā un to organizē Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrija, Igaunijas Cilvēktiesību institūts sadarbībā ar Eiropas Padomi un Eiropas Vergelanda centru (Norvēģija).
4.Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All notiks trīs posmos:

 1. Sagatavošanās posms.
  No 2018.gada maija līdz jūnijam skolu komandas mentora vadībā novērtēs, cik demokrātiska šobrīd ir skolas vide, kādi pasākumi jau tiek īstenoti un  kurās jomās būtu nepieciešami uzlabojumi.
 2. Klātienes mācības.
  Mācības skolu komandām no Baltijas valstīm notiks Igaunijā no 2018.gada 28.jūnijam līdz 1.jūlijam. Mācību laikā dalībnieki pilnveidos zināšanas par iekļaujošas un demokrātiskas skolas vides veidošanu un strādās pie savai skolai aktuāliem projektiem.
  Informācija par norises vietu un detalizēta programma tiks izziņota atsevišķi.  
 3. Pārmaiņu ieviešana un gala ziņojuma izveide.
  No 2018.gada septembra līdz 2019.gada maijam ar programmas mentora un Eiropas Vergelanda centra ekspertu atbalstu skolas strādās pie plānoto pasākumu ieviešanas. Dalība programmā noslēdzas maijā, kad skolu komandas sagatavos gala ziņojumu un saņems sertifikātu.

Dalība Vasaras akadēmijā.
No katras valsts akadēmijā varēs piedalīties 4 skolu komandas. 
Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem: 1 administrācijas pārstāvim (direktoram/direktora vietniekam), 1 pedagogam un 1 sabiedriski aktīvam audzēknim (ieteicamais vecums 16+ gadi) vai skolas sadarbības partnerim no vietējās kopienas, piemēram NVO.
Klātienes mācības Vasaras akadēmijā notiks angļu valodā un tās vadīs starptautiska treneru komanda.
Dalībnieku ceļa izdevumus no dzīves vietas līdz mācību norises vietai un atpakaļ sedz LR Izglītības un zinātnes ministrija. Uzturēšanās un ēdināšanas izdevumus Igaunijā sedz pasākuma organizatori.
Pieteikuma anketa jāaizpilda angļu valodā un jānosūta elektroniski līdz 10.martam uz e-pastu: aina.spaca@visc.gov.lv
Pirms anketas aizpildīšanas, lūgums iepazīties ar pasākuma organizatoru sagatavoto informāciju.
Papildu informācija: aina.spaca@visc.gov.lv, tālrunis: 67350961
>> Pieteikuma anketa (angļu valodā) [DOC]
>> Pasākuma organizatoru sagatavota informācija (angļu valodā)

 
2017.gads

09.10.2017. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu papildu uzņemšanu kursos par cilvēkdrošības jautājumiem

VISC informē, ka oktobrī atkārtoti tiek izsludināta pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursiem “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Kursu programma sastāv no trīs daļām: 1.daļa – lekcijas – notiek klātienē Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) Rīgā, Dzirciema ielā 16, vienlaikus nodrošinot tiešsaistes translāciju uz reģioniem; 2.daļa – patstāvīgais darbs mājās; 3.daļa – praktiskās nodarbības klātienē RSU telpās Anniņmuižas bulvārī 26a. Kursu 1.daļa  tiek plānota 27. oktobrī.
Kursu mērķis ir pilnveidot vispārējās un profesionālās  izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci izglītojamā izpratnes veicināšanai par dzīvību kā vērtību, atbildību un rīcības spēju dzīves vidē, spēju sadarboties un līdzdarboties, identificēt un izvērtēt situācijas, dažādus apdraudējumus un riskus, veikt preventīvus pasākumus un rīkoties, pieņemot savai un citu veselībai un drošībai labvēlīgus lēmumus, piedalīties drošas un veselīgas dzīves vides veidošanā cieņpilnai dzīvei sabiedrībā un Latvijas valstī.
Lai iegūtu vienotu izpratni par cilvēkdrošības jautājumiem un to īstenošanu izglītības procesā, centrs aicina vispārējās un profesionālās izglītības pedagogus, klašu audzinātājus līdz š.g. 20.oktobrim pieteikties uz šiem kursiem, nosūtot savu pieteikumu uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, e-pastu, amatu un izglītības iestādes nosaukumu. Vairāk informācijas par kursu norisi: Sanita Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv.
Kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem, to īstenošanas paredzamais laiks – no 2017.gada oktobra līdz decembrim.

17.08.2017. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem cilvēkdrošības jautājumos

VISC informē, ka līdz 30.augustam Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vēl var pieteikt pedagogus dalībai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”.
Septembrī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) uzsāks valsts budžeta finansētos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu A programmas kursus “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Plānotie kursu norises laiki: teorētiskā daļa –  vienu dienu (15. septembrī vai 21.septembrī); praktiskā daļa – vienu dienu (trešdiena vai ceturtdiena laikposmā no 4.oktobra līdz 30.novembrim). Kursu teorētisko daļu pedagogiem būs iespējams noklausīties klātienē (RSU telpās) vai attālināti (RSU nodrošinās tās translāciju tiešsaistē novadu pedagogiem). Praktiskās nodarbības visiem kursu dalībniekiem notiks klātienē RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Rīgā. Atsevišķas tēmas būs jāapgūst patstāvīgi. Kursu datumus, kā arī teorētiskās daļas noklausīšanās formu (klātienē vai attālināti) RSU iepriekš saskaņos ar Izglītības pārvaldi.
VISC lūdz Izglītības pārvaldes sniegt atbalstu pedagogiem, centralizēti organizējot novada/pilsētas pedagogu tiešsaistes nodarbības pašvaldības telpās ar labu interneta pārklājumu un nodrošinot transportu pedagogu nokļūšanai līdz kursu praktiskās daļas norises vietai Rīgā. VISC pateicas Izglītības pārvaldēm, kuras šādu praksi jau īsteno.
VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus rosināt vienu vai divus pedagogus no katras izglītības iestādes līdz 30.augustam pieteikties uz kursiem, pieteikumus sūtot uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, izglītības iestādi un novadu. Vairāk informācijas par kursu īstenošanu: Sanita Roģe, tālrunis 67409209.

06.07.2017. I.Upeniece.
Aicinām vispārējās un profesionālās izglītības pedagogus pieteikties kursos "Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana"

VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus rosināt līdz š.g. 14.augustam pieteikties uz kursiem vienu vai divus pedagogus no katras izglītības iestādes, tādējādi veicinot vienotu izpratni par cilvēkdrošības jautājumiem un to īstenošanu izglītības procesā.
Lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izglītības iestādes nosaukumu.
Vairāk informācijas par kursu norises laiku un vietām: Sanita Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv
>> Lasīt vairāk

06.07.2017. I.Upeniece.
VISC turpina veidot atbalsta mehānismus pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošas mācīšanas pieejas pakāpeniskai ieviešanai

Septembrī VISC sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” uzsāks 54 stundu pedagogu profesionālo kompetences pilnveides A programmas kursu “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” īstenošanu, kā arī, sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) tiks uzsākti 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Atgādinām arī, ka jūnijā centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC) uzsāka divu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursu “Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā” un “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” īstenošanu.

05.07.2017. I.Baranovska.
Norisinās 3. Baltijas vasaras akadēmija

No 2. līdz 7. jūlijam Jelgavas tehnikumā norisinās 3. Baltijas vasaras akadēmija "Droša un iekļaujoša skola visiem", kuras mērķis ir, kopā mācoties, apgūt prasmes demokrātiskas, drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanā. Vasaras akadēmijas dalībnieki ir skolu vadītāji, skolotāji un vecāko klašu skolēni no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Latviju akadēmijā pārstāv Gulbenes 2.vidusskola, Dobeles 1.vidusskola un Daugavpils 11.pamatskola.
Vasaras akadēmijā skolu komandas satiekas 6 dienu klātienes mācībās, lai kopīgi rastu atbildes uz jautājumiem, kā dzīvot un mācīties multikulturālā vidē, kā pieņemt dažādo, kā iecietīgi diskutēt par pretrunīgiem jautājumiem, kā veicināt demokrātiskas pārvaldības principu iedzīvināšanu un demokrātisku skolas kultūru. "Akadēmijā valda laba un rosīga atmosfēra, dalībnieki ir ieinteresēti un strādā ar atdevi, skolēnu un pedagogu kopīga darbošanās ir vienlaikus gan pārbaudījums, gan lieliska iespēja sadzirdēt vienam otru un radīt jaunas idejas", atzīst akadēmijas trenere no Vācijas Dr.Ulrike Volfa-Jontofsone (Ulrike Wolff-Jontofsohn).
Vasaras akadēmijas noslēgumā skolu komandas izstrādās un mācību gada laikā īstenos izglītības iestādei svarīgus projektus, iesaistot citus skolas kopienas pārstāvjus.
Saskaņā ar Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes 2015.gada 20.novembra kopīgo paziņojumu Baltijas Vasaras akadēmija pēc rotācijas principa notiek katru gadu kādā no trim Baltijas valstīm.
Pirmā Baltijas vasaras akadēmija notika 2015.gadā Igaunijā, 2016.gadā stafeti pārņēma Lietuvā, šovasar akadēmijas organizatori ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Eiropas Padomi un Eiropas Vergelanda centru (Norvēģija).

24.05.2017. Ļ.Jakovele.
VISC aicina pieteikties tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu kursiem par skolēnu kompetenču attīstīšanu

Uzsākot pakāpenisku pāreju uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, VISC veido atbalsta mehānismus skolām, pedagogiem un pašvaldībām. VISC aicina pieteikties kursiem pedagogus, kuri vēlas atbalstīt kolēģu profesionālo attīstību, vadot mācības vai strādājot kā mācīšanās konsultantiem pedagogu individuālam atbalstam reģionos.
Kursus īsteno LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) pēc VISC apstiprinātas programmas. Katra kursa apjoms – 72 stundas. Pēc sekmīgas kursu beigšanas dalībnieki saņems VISC apliecību, rekomendāciju pašvaldībai un var tikt uzaicināti iesaistīties VISC un SIIC pedagogu profesionālās pilnveides aktivitātēs skolās.

09.05.2017. I.Baranovska.
Skolu komandas aicina pieteikties dalībai Baltijas Vasaras akadēmijā Jelgavā

Jelgavas Tehnikumā no 2. līdz 7. jūlijam notiks 3. Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All, kuras mērķis ir, kopā mācoties, apgūt prasmes demokrātiskas, drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanā. No katras valsts pasākumā varēs piedalīties 4 skolu komandas. Lai pieteiktos dalībai Vasaras akadēmijā, komandai ir jāaizpilda kopīgs pieteikums. Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem – administrācijas pārstāvim, skolotājam, skolēnam (ieteicamais vecums 16+ gadi) vai pārstāvim no nevalstiskās organizācijas, kura ir skolas sadarbības partneris.
Mācības Vasaras akadēmijā notiks angļu valodā un tās vadīs starptautiska treneru komanda.
Pieteikuma anketa [DOC] jāaizpilda un jānosūta elektroniski līdz 21. maijam e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv. Pirms anketas aizpildīšanas, lūgums iepazīties ar pasākuma organizatoru sagatavoto informāciju.
Papildu informācija: e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv, tālrunis: 67350961 vai 29338667.
Saskaņā ar Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes kopīgo paziņojumu 2015.gada 20.novembrī Vasaras akadēmija pēc rotācijas principa notiek katru gadu kādā no 3 Baltijas valstīm. Šogad organizatori ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Eiropas Padomi un Eiropas Vergelana centru Norvēģijā.

 
2016.gads

05.09.2016. I.Baranovska.
Aicinām pedagogus piedalīties Eiropas Padomes Pestalozzi seminārā Latvijā

No 4. līdz 7.oktobrim Latvijā notiks Eiropas Padomes Pestalozzi programmas seminārs "School-Based Professional Development". Savu dalību seminārā ir apstiprinājuši 15 izglītības profesionāļi no 13 Eiropas valstīm. Semināra mērķauditorija: skolu vadītāji, skolotāji, pedagogu izglītotāji. Semināru organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariātu. Darba valoda angļu. Dalībnieki tiek nodrošināti ar naktsmītnēm un ēdināšanu.
Pieteikuma anketu līdz 15. septembrim lūgums nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: lelde.putnina@visc.gov.lv.
Informācija pa tālruni: 67350961.

11.03.2016. I.Baranovska.
Eiropas padomes Pestalozzi programmas piedāvājumi 2016. gadā

Eiropas Padomes Pestalozzi programma 2016. gadā piedāvā dažādas profesionālās pilnveides iespējas pedagogiem:

 • Eiropas Padomes semināri un darbnīcas. Šajā gadā vēl ir iespējams pieteikties uz semināriem Kiprā, Andorā, Norvēģijā, Vācijā, Moldovā, Austrijā, Igaunijā un Baltkrievijā.
 • Vasaras skolas:
  1) Dažādi skolēni un dažādi skolotāji  mācās kopā, lai veidotu  labāku nākotni (Diversity of learners and diversity of teachers: learning together for a better future) no 26.jūnija līdz 3.jūlijam norisināsies Bad Wildbad, Vācijā;
  2) Fiziskās aktivitātes un sports demokrātijai un cilvēktiesībām (Physical Education and Sports for Democracy and Human Rights) no 15.- 27. augustam notiks senajā Olimpijā, Grieķijā.
 • Moduļi treneriem:
  1) Stiprināt izglītības lomu demokrātijas veicināšanā (Strengthening Education for Democracy). A modulis notiks 2016.gada 4.-7. oktobrī, Strasbūrā; Francijā;
  2) No holokausta  piemiņas līdz radikalizācijas un noziegumu novēršanas pret cilvēci (From the rememberence of the Holocaust to the prevention of radicalisation and crimes against humanity). A modulis notiks 2016.gada 1.-4. novembrī, Strasbūrā, Francijā.

Par šiem un citiem Pestalozzi programmas piedāvājumiem un pieteikšanās noteikumiem vairāk varat lasīt programmas mājas lapā: http://www.coe.int/en/web/pestalozzi  vai  jautāt programmas koordinatorei Intai Baranovskai: elektroniskais pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv; tālrunis: 67350961, 29338667

18.01.2016. I.Baranovska.
Japānas valdības stipendija vispārizglītojošo skolu pedagogiem

Japānas valdība un Japānas vēstniecība Latvijā piedāvā Latvijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem stipendiju, kas sniedz iespēju sākot no 2016. gada oktobra kādā no Japānas augstskolām veikt pusotru gadu ilgu ar vispārizglītojošo skolu pedagoģiju saistītu pētījumu. Stipendija mācībām Japānā tiek piešķirta konkursa kārtībā, un tā ietver transporta izdevumus uz un no Japānas, universitātes mācību maksu, kā arī ikmēneša uzturnaudu, kas pilnībā segs uzturēšanos Japānā. Stipendijas pretendentu izvēlas, izvērtējot iesniegtos dokumentus, rakstisko pārbaudījumu rezultātus un intervijas ar Japānas vēstniecības pārstāvjiem.
No stipendijas kandidātiem tiek sagaidīta augsta personīgā un profesionālā motivācija mācīties Japānā un apgūt japāņu valodu, interese par Japānu, kā arī laba angļu valodas prasme.
Japāņu valodas zināšanas nav obligātas (atlases tests jākārto ne tikai angļu, bet arī japāņu valodā, taču ar tā palīdzību novērtēs, cik nopietnas japāņu valodas studijas pretendentam turpmāk nepieciešamas).
Stipendijas kandidātiem jābūt dzimušiem pēc 1981.gada 2.aprīļa, kā arī jābūt augstākai vai augstākai pedagoģiskai izglītībai, darba stāžs skolā 2016.gada 1 aprīlī – ne mazāks kā 5 gadi (augstskolu pasniedzēji nevar pieteikties).
Rakstiskie eksāmeni stipendiju pretendentiem plānoti 16.februārī (10:00 - 12:00 japāņu valoda, 12:15 - 13:15 angļu valoda).
Intervija klātienē paredzēta 23.februārī.
Vēstniecība adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Pieņemšanas laiks: 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00
Tālrunis: 67812001
E-pasts: zaiga.stankevica@rg.mofa.go.jp
>> Nolikums un pieteikuma anketas pieejamas Japānas vēstniecības vietnē

 
2015.gads

17.09.2015. A.Špaca.
Eiropas Padomes Pestalozzi programmas seminārs vēstures skolotājiem

No 6. līdz 9.oktobrim Latvijā notiks Eiropas padomes Pestalozzi programmas seminārs “Atmiņas par Eiropas konfliktiem . Kā par tiem mācīt mūsdienu vēstures stundās?” (Memories about conflicts in Europe. How to deal with them in today’s history lesson?). Savu dalību seminārā ir apstiprinājuši 10 valstu pārstāvji.
Aicinām arī Latvijas skolu vēstures skolotājus pieteikties semināram!
Semināra darba valoda : angļu.
Interesentus lūdzam atsūtīt pieteikuma anketu līdz 23.septembrim uz e-pastu: aina.spaca@visc.gov.lv, 67350961
Vairāk par Eiropas Padomes Pestalozzi programmu varat lasīt: http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

18.03.2015. Precizēts 02.04.2015. V.Jaunozola.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vēstures un sociālo zinību skolotājiem

"4.maija Deklarācijas klubs" sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un Valsts izglītības satura centru, sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25.gadadienu, organizē profesionālās kompetences pilnveides semināru vēstures un sociālo zinību skolotājiem.
Seminārs notiks 2015.gada 16.aprīlī plkst.10.00 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Rīgā, Brīvības bulvārī 32.
Ierobežoto vietu skaita dēļ, pieteikšanās semināram ir noslēgusies.
Semināra materiāli tiks publicēti un vēlāk būs pieejami izglītības iestādēs.

25.02.2015. R.Kursīte.
Kursi sākumskolas vācu valodas skolotājiem

VISC sadarbībā ar Āgenskalna sākumskolu, izdevniecību ‘Hueber’, Gētes institūtu Rīgā un Rīgas Valsts vācu ģimnāziju 2015.gada 17.aprīlī organizē bezmaksas kursus sākumskolas vācu valodas skolotājiem (6 māc.st.). Kursu laikā skolotājiem būs iespēja vērot atklātās stundas un dalīties pieredzē, notiks praktiskas nodarbības, viņi tiks iepazīstināti ar piedāvātajiem mācību līdzekļu komplektiem jaunāko klašu skolēniem un metodiskajiem ieteikumiem darbā ar tiem. Šī gada kursos piedāvājam jaunu saturu – tie nebūs 2014.gada kursu atkārtojums. Nodarbības notiks Āgenskalna sākumskolā, Kandavas ielā 4/1 no plkst.9.30 līdz 15.30.
Pieteikšanās elektroniski VISC e-mācību vidē, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli.
Gadījumos, kad lietotājvārds un/vai parole aizmirsta, rakstīt rita.kursite@visc.gov.lv

19.02.2015. R.Kursīte.
Kursi sākumskolas angļu valodas skolotājiem

VISC sadarbībā ar izdevniecībām ‘Oxford University Press’, ‘Pearson’ un ’Express Publishing’ organizē kursus sākumskolas angļu valodas skolotājiem (6 māc.st.). Kursu laikā notiks praktiskas nodarbības, skolotāji dalīsies pieredzē, tiks iepazīstināti ar izdevniecību piedāvātajiem mācību līdzekļu komplektiem jaunāko klašu skolēniem un metodiskajiem ieteikumiem darbā ar tiem. Šī gada kursos piedāvājam jaunu saturu – tie nebūs 2014.gada kursu atkārtojums.
Nodarbības notiks VISC ēkā Strūgu ielā 4, 1.telpā (zālē) no plkst.9.30 līdz 14.30.
   – 12.martā vai 27.martā – ‘Oxford University Press’
   – 26.martā vai 14.aprīlī – ‘Pearson’
   – 31.martā – ‘Express Publishing’
Skolotāji var pieteikties uz vienu vai vairākām kursu dienām – pie vienas vai vairākām izdevniecībām.
Pieteikšanās elektroniski VISC e-mācību vidē, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli.
Gadījumos, kad lietotājvārds un/vai parole aizmirsta, rakstīt rita.kursite@visc.gov.lv

12.01.2015. I.Baranovska.
Japānas valdības stipendija vispārizglītojošo skolu pedagogiem

Japānas valdība ārvalstu pedagogiem piedāvā stipendiju, kas sniedz iespēju, sākot no 2015. gada, Japānas universitātē veikt pusotru gadu ilgu ar vispārizglītojošo skolu pedagoģiju saistītu pētījumu.
Prasības pretendentiem:
– Vecums: dzimuši pēc 1980. gada 2. aprīļa
– Izglītība un darba pieredze: augstākā vai augstākā pedagoģiskā izglītība, darba stāžs pamatskolā vai vidusskolā Latvijā 2015. gada 1. aprīlī ne mazāks kā 5 gadi (augstskolu pasniedzēji nevar pieteikties).
Konsultācijas un pieteikumu iesniegšana:
Japānas vēstniecība: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija
Tālrunis: 67812003
E-pasts: dana.rubena@rg.mofa.go.jp
Kontaktpersona: Dana Rubena.

 
2014.gads

27.10.2014. M.Kalniņa.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde inženierzinātnē"

VISC 2014.gada 22.novembrī un 29.novembrī Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1, organizē profesionālās kompetences pilnveides 18 stundu kursus pedagogiem „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde inženierzinātnē”.
Dalībnieku pieteikšanās personīgi līdz 6.novembrim elektroniski uz e-pasta adresi: mudite.kalnina@visc.gov.lv, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots. Kursi bezmaksas. Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

20.10.2014. M.Kalniņa. Papldināts 28.10.2014.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde cittautu valodniecībā un literatūras zinātnē"

VISC 2014.gada 28. un 29.novembrī Rīgā, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, organizē profesionālās kompetences pilnveides 18 stundu kursus pedagogiem "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde cittautu valodniecībā un literatūras zinātnē". Kursi bezmaksas.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – tālr.: 67350814, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
Grupa nokomplektēta. Pieteikšanās ir beigusies.

17.10.2014. I.Baranovska.
Pestalozzi seminārā Latvijā piedalās 16 valstu pārstāvji

Oktobra sākumā Rīgā uz Eiropas Padomes Pestalozzi programmas semināru „Skolu līderība izglītības pieejamības nodrošināšanai” bija ieradušies skolu vadītāji no Armēnijas, Gruzijas, Itālijas, Čehijas, Moldovas, Nīderlandes, Spānijas, Maltas, Kipras, Grieķijas, Portugāle, Bulgārija, Ungārija, Horvātijas, Baltkrievijas un Latvijas.
Skolu līderībai ir ļoti svarīga loma kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, tādēļ šāda tēmas izvēle semināram nebija nejaušība. Tā ir cieši saistīta ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Eiropas sadarbības tīkls skolu līderībā” aktivitātēm, uzsverot skolas vadības, skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības nozīmi kopīgu izglītības mērķu sasniegšanā.
Piecu dienu garumā lekcijās, praktiskajās nodarbībās un skolu vizītēs dalībniekiem tika piedāvāta iespēja, izmantojot dažādas metodes, kopīgi rast atbildes uz jautājumiem par skolu līderu lomu izglītības pieejamības nodrošināšanai, dalīties pieredzē un radīt jaunas idejas savam turpmākajam darbam.
Seminārā uzstājās un praktiskās nodarbības vadīja Banku augstskolas profesore Tatjana  Volkova, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra vadītāja Signe Neimane, programmas Iespējamā misija mācību programmas vadītājs Rolands Ozols, pieaugušo izglītības eksperts Toms Urdze, VISC Projektu un tālākizglītības nodaļas vadītāja Guntra Kaufmane.
Pasākums noslēdzās zinātkāres centrā ”Zili brīnumi”, kurā dalībnieki  klausoties centra vadītāja Alda Kalniņa stāstījumā par nākotnes skolu, vērojot un pašiem piedaloties dažādos eksperimentos, varēja pārliecināties, ka interesanta un aizraujoša mācīšanās var notikt arī ārpus skolas.
VISC pateicas Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolai, Ziemeļvalstu ģimnāzijai, Rīgas 1. speciālajai internātpamatskolai, Mārupes vidusskolai, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumam un zinātkāres centram „ Zili Brīnumi” par sadarbību un atsaucību.

16.10.2014. M.Kalniņa.
Semināri ekonomikā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autoriem un vadītājiem

LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar VISC rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Komercdarbības un mārketinga aktualitātes skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā”. Seminārs notiks 30.10.14. plkst. 12:00 – 16:40 Aspazijas bulvārī 5, 121.aud. Seminārs ir bezmaksas. Skolotāji saņems VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas).
Reģistrācija semināram notiek elektroniski līdz 26.10.14. LU EVF vietnē

LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar VISC rīko semināru skolēniem “Zinātniski pētnieciskais darbs ekonomikā”. Seminārs notiks 30.10.14. plkst. 13:00 – 15:20 Aspazijas bulvārī 5, 120.aud. Seminārs ir bezmaksas.
Reģistrācija semināram ir paredzēta elektroniski līdz 29.10.14.: LU EVF vietnē

06.10.2014. M.Kalniņa.
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde psiholoģijā"

VISC no 2014.gada 28.oktobra līdz 31.oktobrim Rīgā, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, organizē profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursus pedagogiem "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde psiholoģijā".
Dalībnieku pieteikšanās personīgi līdz 22.oktobrim elektroniski uz e-pasta adresi: mudite.kalnina@visc.gov.lv, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.
Dalībnieku skaits ierobežots. Kursi bezmaksas.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

19.09.2014. A.Špaca.
Pagarināta pieteikšanās dalībai Pestalozzi programmas seminārā

No 6. līdz 10.oktobrim Rīgā notiks Eiropas Padomes Pestalozzi programmas seminārs "Skolu līderība izglītības pieejamības nodrošināšanai" (How to Support School Leadership for Equity and Learning).
Dalību seminārā jau ir apstiprinājuši 15 skolu līderi no 15 Eiropas Padomes valstīm.
Semināra mērķa auditorija: skolu vadītāji un vietnieki.
Darba valoda: angļu.
Semināru organizē VISC sadarbībā ar Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariātu un Rigas domes Izglītības un informatīvi metodisko centru. Visas ar semināra norisi saistītās izmaksas nodrošina organizatori.
Interesentus lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un līdz 24. septembrim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: aina.spaca@visc.gov.lv. Informācija pa tālruni 67350961.

16.09.2014. R.Kursīte.
Kursi sākumskolas angļu valodas skolotājiem

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju šī mācību gada pirmajā semestrī piedāvā 6 st. bezmaksas kursus sākumskolas angļu valodas skolotājiem par darbu ar digitalizēto Eiropas Valodu portfeli jaunākā skolas vecuma bērniem (7-12 gadiem). Kursu nodarbības plānotas sestdienās no plkst.10:00 līdz 15:00 Rīgā, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10. Kursu dienas beigās tiks izsniegta apliecība par profesionālo pilnveidi 6 st. apjomā.
Pieteikšanās kursiem notiek elektroniski VISC E-mācību vidē,
Angļu valodas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide,
16.variants.
Ņemt vērā – jāspiež tumši zilā poga Apskatīt/Pieteikties (kopā 3 reizes) nevis saiti ar kursu nosaukumu!
Ja aizmirsies lietotājvārds vai parole, lūgums rakstīt e-pastu jaunas paroles saņemšanai.
Ja kāds skolotājs kursu E-mācību vidē vēl nav reģistrējies, jāveic šādi soļi:
– jāizveido jauna lietotāja profils,
– jāievada savs personas kods (tiksiet atrasti skolotāju datu bāzē),
– nepieciešams aizpildīt vajadzīgo informāciju par sevi un uz savu e-pastu saņemsiet paroli, kuru vēlāk varēsiet nomainīt.
Rita Kursīte,
VISC vecākā referente (svešvalodu jautājumos)
Mob. tālr.: 26472268 (tikai neatliekamos jautājumos)
E-pasts: rita.kursite@visc.gov.lv

08.09.2014. A.Špaca.
Aicinām skolu līderus pieteikties dalībai Pestalozzi programmas seminārā

No 6. līdz 10.oktobrim Rīgā notiks Eiropas Padomes Pestalozzi programmas seminārs „Skolu līderība izglītības pieejamības nodrošināšanai” (How to Support School Leadership for Equity and Learning). Dalību seminārā jau ir apstiprinājuši 15 skolu līderi no 15 Eiropas Padomes valstīm.
Semināra mērķa auditorija: skolu vadītāji un vietnieki.
Darba valoda: angļu.
Semināru organizē VISC sadarbībā ar Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariātu un Rīgas domes Izglītības un informatīvi metodisko centru. Visas ar semināra norisi saistītās izmaksas nodrošina organizatori.
Interesentus lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un līdz 19.septembrim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: aina.spaca@visc.gov.lv. Informācija pa tālruni 67350961.

06.06.2014. I.Baranovska.
Pestalozzi programma aicina pieteikties modulī Fiziskā kultūra un sports demokrātijas vērtību veicināšanai

VISC sadarbībā ar Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariātu aicina skolotāju izglītotājus pieteikties dalībai modulī: Fiziskā kultūra un sports demokrātijas vērtību veicināšanai (Physical education and sport for democracy and human rights). A modulis notiks 2014.gada gada 21.-24. oktobrim Strasbūrā, Francijā, B modulis - 2015. gada pavasarī. Darba valodas: angļu vai franču.Mērķauditorija: Sporta skolotāju un treneru izglītotāji.
Pieteikuma anketa kopā ar motivācijas vēstuli un CV angļu vai franču valodā līdz šī gada 12. jūnijam jānosūta elektroniski programmas Nacionālajai koordinatorei Intai Baranovskai e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv; tālruņi: 67350961, 29338667.

22.05.2014. R.Kursīte.
Svešvalodu skolotāji apgūst metodiku darbam ar jaunākā skolas vecuma bērniem

Gatavojoties obligātai pirmās svešvalodas apguvei Latvijas skolās no 2014.gada 1.septembra, Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar lielākajām izdevniecībām, kuras piedāvā mācību materiālus svešvalodu apguvei sākumskolā, kā arī Britu padomi un Gētes institūtu no 2014.gada 31.marta līdz 12.maijam organizēja kursus svešvalodu pasniegšanas metodikā sākumskolā skolotājiem, kuri mācīs svešvalodu sākumskolas pirmajās klasēs. Kursu laikā skolotāji iepazinās ar mācību priekšmeta „Svešvaloda” standartu 1.-9.klasei, VISC sagatavotajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem 1.-6.klasei, pilnveidoja savas zināšanas valodu mācīšanas metodikā sākumskolā, iepazinās ar izdevniecību piedāvāto plašo mācību literatūras klāstu svešvalodu apguvei, kā arī ar Britu padomes piedāvātajiem elektroniskajiem mācību līdzekļiem. Vācu un franču valodas skolotājiem bija iespēja vērot arī labās prakses piemērus - atklātās stundas 1. un 2.klasē pieredzējušu kolēģu vadībā. Par to pateicamies Āgenskalna sākumskolas un Rīgas Franču liceja vadībai un skolotājiem. Kursos 9 angļu, 1 vācu un 1 franču valodas skolotāju grupā kopā mācījās 479 skolotāji (452 – angļu, 15 - vācu un 12 - franču). VISC turpinās sniegt atbalstu skolotājiem, sagatavojot metodisko materiālu krājumus svešvalodu apguvei sākumskolā.

28.02.2014. R.Kursīte. Precizēts 02.04.2014. un 03.04.2014.
Kursi sākumskolas svešvalodu skolotājiem

2013.gada 6.augusta MK noteikumi Nr.530 paredz obligātu pirmās svešvalodas apguvi Latvijas skolās no 2014.gada 1.septembra. Lai palīdzētu svešvalodu (angļu, franču, vācu) skolotājiem sagatavoties darbam ar jaunākā skolas vecuma bērniem, Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar lielākajām izdevniecībām, kuras piedāvā mācību materiālus svešvalodu apguvei sākumskolā (Cambridge University Press, Express Publishing, Oxford University Press, Pearson, Zvaigzne ABC, kā arī Britu padomi, Gētes institūtu un Francijas institūtu), organizē kursus svešvalodu pasniegšanas metodikā sākumskolā skolotājiem, kuri mācīs svešvalodu sākumskolas pirmajās klasēs. Kursu laikā skolotāji iepazīsies ar mācību priekšmeta „Svešvaloda” standartu 1.-9.klasei, VISC sagatavotajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem 1.-6.klasei, pilnveidos savas zināšanas valodu mācīšanas metodikā sākumskolā, gūs ieskatu izdevniecību piedāvātajā mācību literatūras klāstā, kā arī iepazīsies ar Britu padomes, Gētes institūta un Francijas institūta piedāvātajiem elektroniskajiem mācību palīglīdzekļiem. Pēc katras kursu dienas dalībnieki saņems apliecību par tālākizglītību 6 stundu apjomā. Pieteikšanās uz kursiem elektroniski VISC mājaslapā, izmantojot VISC ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros sagatavoto kursu e-vidi.

06.02.2014. I.Baranovska.
Jaunumi Eiropas Padomes Pestalozzi programmā 2014. gadā

Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariāts 2014. gadā piedāvā dažādas interesantas profesionālās pilnveides iespējas pedagogiem:

 • Eiropas Padomes seminārus  un darbnīcas.  Katalogā var iepazīties ar 13 semināru piedāvājumiem Austrijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Norvēģijā, Somijā, Spānijā un Vācijā.
 • Nodarbības Vasaras skolā "Kā veicināt iesaistīšanos" (Promoting participation), kas šogad norisināsies no 28.jūnija līdz 6. jūlijam Bad Wilbad, Vācijā.  Šobrīd tiek testēta jauna tiešsaistes pieteikšanās sistēma. Pieteikšanās  Vasaras skolai notiks marta sākumā, un tās kārtība tiks izziņota atsevišķi. Vasaras skolas programma: Summer School
 • Treneru vietas Pestalozzi programmas modulī:
  "Sports un Eiropas Padomes vērtības un principi" (Sports and the values and principles of the Council of Europe). A modulis notiks 2014.gada 21.-24.oktobrī Strasbūrā, Francijā, B modulis - 2015. gada pavasarī. Darba valodas: angļu un franču. Pretendentiem jāpiesakās līdz š.g. 15.februārim uz pieteikuma formā norādīto e-pastu. Pirms anketas aizpildīšanas lūgums iepazīties ar Pestalozzi programmas vadlīnijām un informāciju par moduļiem: new module series
 • Konferenci “The professional Image and ethos of teachers”, kas norisināsies Strasbūrā,  Francijā,  no 24. līdz 25. aprīlim. Pieteikties var jau tagad!

Par visiem Pestalozzi programmas piedāvājumiem un piedalīšanās noteikumiem vairāk varat lasīt programmas mājas lapā
un jautāt programmas koordinatorei Intai Baranovskai:
e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
tālrunis: 67350961, 29338667

31.01.2014. I.Baranovska.
Japānas valdības stipendija vispārizglītojošo skolu pedagogiem

Japānas valdība un Japānas vēstniecība Latvijā piedāvā Latvijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem stipendiju, kas sniedz iespēju sākot no 2014. gada kādā no Japānas augstskolām veikt pusotru gadu ilgu ar vispārizglītojošo skolu pedagoģiju saistītu pētījumu. Šī ir iespēja iepazīt Japānu, paplašināt redzesloku un iegūt jaunu skatījumu uz savu specialitāti. Stipendijas saņēmējam tiks piedāvāts apgūt japāņu valodu un ar izglītības administrāciju, pedagoģijas metodēm vai specializēto priekšmetu apguvi saistītus mācību kursus, kā arī papildus apmeklēt mācību ekskursijas un praktiskās nodarbības.
Konsultācijas un pieteikumu pieņemšana:
Japānas vēstniecība Latvijā, Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Pieņemšanas laiks: 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00
Tālrunis: 67812003
Kontaktpersona: Dana Rubena
E-pasts: dana.rubena@rg.mofa.go.jp
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 21. februāris.

 
2013.gads

02.05.2013. I.Baranovska.
Pestalozzi programmas jaunie moduļi pedagogu izglītotājiem

VISC sadarbībā ar Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariātu aicina skolotāju izglītotājus pieteikties dalībai 2013.gada moduļos::

 1. “Cieņpilna un atbildīga attieksme un uzvedība virtuālajā vidē” (Respect - Responsible attitudes and behaviour in the virtual social space). A modulis notiks 2013.gada gada 12.-15. novembrim Strasbūrā, Francijā, B modulis- 2014. gada pavasarī. Darba valodas angļu un franču.
 2. „ Dzimuizglītība- personības attīstība, diskriminācijas un vardarbības novēršana” (Sex/ Sexuality Education- Personal development, prevention of discrimination and violence). A modulis notiks 2013.gada gada 11.-13. oktobrim Strasbūrā, Francijā, B modulis- 2014. gada pavasarī. Darba valodas: angļu un franču. Mērķauditorija: skolotāju izglītotāji ar pieredzi formālajā vai neformālajā izglītībā un izvēlētajā tēmā. Pretendentiem jābūt ar labām angļu vai franču valodas zināšanām.
  Pieteikuma anketa kopā ar motivācijas vēstuli un CV angļu vai franču valodā līdz šī gada 20.maijam jānosūta elektroniski programmas Nacionālajai koordinatorei Intai Baranovskai e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv; tālruņi: 67350961, 29338667.

07.01.2013. I.Baranovska.
Pestalozzi programma aicina pieteikties trenerus

Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariāts ir izsludinājis pieteikšanos uz treneru vietām:

 1. Pestalozzi programmas vasaras skolā "Izprotot dažādību" (Understanding Diversity), kura notiks Bad Wilbad, Vācijā 2012. gada no 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Darba valodas: angļu, vācu, franču,( iespējams, arī krievu un spāņu). Pretendentiem jāpiesakās līdz 25. janvārim uz pieteikuma formā norādīto e-pastu.
 2. Pestalozzi programmas moduļos:
  "Dzimuzglītība- personības attīstība, diskriminācijas un vardarbības novēršana" (Sex/ Sexuality Education- Personal development, prevention of discrimination and violence). A modulis notiks 2013.gada gada 11-13. oktobri Strasbūrā, Francijā, B modulis - 2014. gada pavasarī. Darba valodas: angļu un franču.
  "Cieņpilna un atbildīga attieksme un uzvedība virtuālajā vidē" (Respect - Responsible attitudes and behaviour in the virtual social space). A modulis notiks 2013.gada gada 12-15. novembri Strasbūrā, Francijā, B modulis - 2014. gada pavasarī. Darba valodas angļu un franču.

Pretendentiem jāpiesakās līdz š.g. 31. janvārim uz pieteikuma formā norādīto e-pastu. Pirms anketas aizpildīšanas lūgums iepazīties ar Pestalozzi programmas vadlīnijām un informāciju par moduļiem. Vairāk informacijas: e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv, tālrunis: 67350961, 29338667.

 
2012.gads

23.08.2012. I.Baranovska.
Eiropas Padomes Pestalozzi programmas semināri pedagogiem

2012. gada otrajā pusgadā pedagogiem ir iespēja pieteikties uz vairākiem Eiropas Padomes Pestalozzi programmas semināriem. Dalībnieku ceļa izdevumus sedz Eiropas padome, uzturēšanās- semināra organizatori. Pieteikuma anketa jāaizpilda semināra darba valodā un jāiesūta elektroniski (pēdējā lapa ar parakstiem un zīmogu – ieskenēta) programmas Nacionālajai koordinatorei Intai Baranovskai, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv. Informācija: pa tālruņiem: 67350961,29338667.
Ar pilnu semināra aprakstu un programmas noteikumiem var iepazīties Pestalozzi programmas mājas lapā: http://www.coe/Pestalozzi
1.”Vardarbības novēršana skolās”, Vācija, 15.-19. oktobris. Darba valoda – vācu. Pieteikuma anketas iesūtīšanas termiņš 29.augusts;
2. „Motivācija un mācīšanās pedagoģiskie princiopi” , Serbija, 2.-4. novembris. Darba valoda – angļu. Pieteikuma aketas iesūtīšanas termiņš 29.Augusts.
3. ”Cilvēktiesību izglītība skolās”, Šveice, 7.-9. novembris. Darba valodas – vācu/angļu. Pieteikuma anketas iesūtīšanas termiņš 5.septembris;
4. „No asimilācijas un izolācijas uz integrāciju - valodu loma integrācijas veicināšanā”, Slovēnija, 12.-14. novembris. Darba valoda – angļu. Pieteikuma anketas iesūtīšanas termiņs 5.septembris;
5. ”Genocīds pret romu un sinti tautām- jauni mācību līdzekļi,” Austrija, 8.-10. novembris, Darba valodas – angļu un vācu. Pieteikuma anketas iesūtīšanas termiņš 25.septembris .

21.05.2012. I.Baranovska.
Aicinām skolotāju izglītotājus pieteikties dalībai Eiropas Padomes Pestalozzi programmas modulī "Sociālo mediju izmantošana demokrātiskai līdzdalībai"

VISC sadarbībā ar Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariātu aicina skolotāju izglītotājus pieteikties uz Eiropas Padomes Pestalozzi programmas moduli: „Sociālo mediju izmantošama demokrātiskai līdzdalībai” (Use of Social  Media for Democrtatic Participation). Mērķauditorija: skolotāju izglītotāji ar pieredzi formālajā vai neformālajā izglītībā un izvēlētajā tēmā. Pretendentiem jābūt ar labām angļu vai franču valodas zināšanām. Sīkāka informācija programmas aprakstā un Eiropas Padomes Pestalozzi vietnē.
Lūdzu pieteikties līdz šī gada 28.maijam, nosūtot pieteikuma anketu, motivācijas vēstuli un CV angļu vai franču valodā programmas Nacionālajai koordinatorei Intai Baranovskai e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv; tālruņi: 67350961, 29338667

28.02.2012. I.Baranovska.
Pilotkurss "Vienaudžu vardarbība un tās novēršanas iespējas sākumskolā"

Aicinām sākumskolas pedagogus pieteikties dalībai Eiropas Padomes Pestalozzi programmas pilotkursā “Vienaudžu vardarbība un tās novēršanas iespējas sākumskolā”.
Kursu norises laiks un vieta:
2012. gada 14. marts, plkst.10.00-16.00 (Merķeļa iela 11, 303. telpa, 3. stāvs (ieeja no sētas puses);
2012. gada 3. aprīlis, plkst.10.00-16.00 (Strūgu iela 4, 6. telpa).
Mērķauditorija: sākumskolas skolotāji
Stundu skaits: 16 stundas
Kursā plānots pilnveidot skolotāju izpratni un sniegt zināšanas par vienaudžu vardarbību, tās veidiem, pazīmēm, ietekmējošajiem faktoriem jaunākajā skolas vecumā un tās ietekmi uz bērnu biopsihosociālo funkcionēšanu. Nodarbību laikā tiks piedāvātas interaktīvas metodes skolēnu vardarbības novēršanā. Kurss tiek veidots Eiropas Padomes Pestalozzi programmas moduļa “Vardarbības novēršana skolā” ietvaros. Nodarbības vadīs moduļa treneres: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija psiholoģijas zinātņu doktore, asociētā profesore Tija Zīriņa un Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes Sociālā darba katedras asistente Ilvija Razgale.
Pieteikuma anketas iesūtīt līdz 2012.gada 6. martam.
Vairāk informācijas par Pestalozzi programmu: inta.baranovska@visc.gov.lv; tālrunis: 67350961, Eiropas Padomes vietnē www.coe.int/pestalozzi

21.02.2012. I.Baranovska.
Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariāts izsludina pieteikšanos uz treneru vietām

Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariāts izsludina pieteikšanos uz treneru vietām jaunajā programmas modulī "Sociālo mediju izmantošana demokrātiskas līdzdalībaas veicināšanai" (The use of social media for democratic participation). Pretendentiem jāpiesakās līdz 5. martam uz pieteikuma formā norādīto e-pastu. Vairāk informacijas: e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv, tālrunis: 67350961,29338667.

06.02.2012. A.Špaca.
Konference "Mūžizglītība – Latvijas izaugsmei un labklājībai"

„Mūžizglītības tēma ir aktuāla, un tā praktiski skar ikvienu cilvēku, agrāk vai vēlāk jāmācās kas jauns - jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas” (citāts no konferences)
27. janvārī Līvānos, notika ES Mūžizglītības programmas K1 aktivitātes projekta ”LINKING-Mūžizglītības stratēģija un prakse izaugsmes, iekļaujošas sabiedrības un labklājības veicināšanai” konference „Mūžizglītība – Latvijas izaugsmei un labklājībai”. Sadarbībā ar projekta partneriem - Latvijas Televīziju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, mācību un konsultāciju centru „Baltic Bright” projekta laikā tika īstenotas dažādas aktivitātes un pasākumi, kuru mērķis bija veicināt izpratni par mūžizglītību un tās lomu ekonomiskās situācijas, sabiedrības labklājības un katra indivīda dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Konference Līvānos pulcināja mūžizglītības aktīvistus un interesentus no daudziem Latvijas novadiem, lai dalītos ar savu, uzņēmuma, iestādes vai vietējās kopienas pieredzi mūžizglītības jomā un popularizētu labās prakses piemērus. Paneļdiskusijā „No idejas uz darbību” un darba grupās tika diskutēts par izaicinājumiem izglītības sistēmā, mijsakarību starp mūžizglītību un uzņēmējdarbību, sistēmisku pieeju mūžizglītības un nodarbinātības veicināšanai.
Konferences organizatori pateicas par sadarbību visiem , kas atbalstīja konferences sekmīgu norisi.
Ar konferences materiāliem un paneļdiskusijas norisi var iepazīties projekta LINKING mājas lapā: www.keeplearning.lv

17.01.2012. I.Baranovska.
Konference "Mūžizglītība – Latvijas izaugsmei un labklājībai"

2012.gada 27.janvārī, Līvānos, norisināsies Valsts izglītības satura centra īstenotā ES Mūžizglītības programmas projekta LINKING noslēguma konference „Mūžizglītība – Latvijas izaugsmei un labklājībai”. Konferencē aicinām piedalīties mūžizglītības jomas praktiķus, ekspertus, politikas veidotājus, interesentus, lai runātu par mūžizglītības iespējām Latvijā un Eiropas Savienībā, lai dalītos pieredzē, mācītos no citiem un popularizētu labas prakses piemērus. Konference tiek organizēta sadarbībā ar projekta partneriem - Latvijas Valsts televīziju, Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Mācību un konsultāciju centru ”Baltic Bright”. Vairāk par projektu: http://www.keeplearning.lv/

12.01.2012. I.Baranovska.
Eiropas Padomes Pestalozzi programmas semināri 2012. gada 1. pusgadam

Aicinām pedagogus pieteikties uz Eiropas Padomes Pestalozzi programmas semināriem 2012. gada 1. pusgadam. Dalībnieka anketa jāaizpilda tikai vienā eksemplārā semināra darba valodā un vienu nedēļu pirms semināra aprakstā noteiktā pieteikšanās laika elektroniski jāiesūta programmas Nacionālajai koordinatorei Intai Baranovskai (inta.baranovska@visc.gov.lv, tālr. 67350961, 29338667). Anketas pēdējā lapa, uz kuras ir paraksti un zīmogs, jāiesūta ieskenēta. Dalībnieku uzturēšanās un ceļa izmaksas sedz semināru organizatori. Vairāk informācija par programmu Eiropas Padomes vietnē www.coe.int/pestalozzi.

 
2011.gads

20.06.2011. M.Sprūģe.
Informācija pedagogu profesionālās pilnveides programmu iesniedzējiem

Lai nodrošinātu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtības atbilstību Izglītības likumam un līdzsvarotu prasības visu pedagogu nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, Ministru kabinets (MK) 2011.gada 7. jūnijā ir apstiprinājis MK noteikumus Nr. 431 " Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība". Noteikumi nosaka vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību. Turpmāk pedagogu profesionālās pilnveides programmas saskaņošanai iesniedzamas IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamentā, kontaktpersona Vispārējās izglītības nodaļas vecākais referents Aivars Opincāns, tālr. 67047947.

05.04.2011. I.Baranovska.
Eiropas Padomes Pestalozzi programmas semināri Igaunijā un Latvijā

Aicinām pedagogus pieteikties uz Pestalozzi programmas semināriem ” Pamatprasmju mijiedarbības loma mācību procesā”. Semināra pirmā daļa notiks no 27. jūnija līdz 1. jūlijam Igaunijā, turpinājums - no 11.līdz 14. oktobrim Latvijā.
Semināra mērķauditorija:pamatskolu un vidusskolu skolotāji, skolotāju izglītotāji.
Semināra darba valoda: angļu Piesakoties semināriem, pretendentiem jāņem vērā, ka jāpiedalās abās semināra daļās.
Dalībnieka anketa jāaizpilda tikai vienā eksemplārā semināra darba valodā un līdz 20.aprīlim elektroniski jāiesūta programmas Nacionālajai koordinatorei Intai Baranovskai: e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv; tālruņi: 67350961,29338667. Anketas pēdējā lapa, uz kuras ir paraksti un zīmogs jāieskanē vai jāiesūta pa faksu: 67226535. Dalībnieku uzturēšanās un ceļa izmaksas sedz semināru organizatori . Informācija par iespējām pieteikties uz citiem Pestalozzi programmas semināriem Eiropas Padomes vietnē.

23.03.2011. I.Baranovska.
Aicinām skolotāju izglītotājus pieteikties uz jauniem Eiropas Padomes Pestalozzi programmas moduļiem

VISC sadarbībā ar Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariātu aicina skolotāju izglītotājus pieteikties uz 2 jauniem Eiropas Padomes Pestalozzi programmas moduļiem:
1. Diskriminācijas novēršana skolās (Education for the prevention of discrimination);
2. Vardarbības novēršana skolās (Education for the prevention of violance at schools).
Mērķauditorija: skolotāju izglītotāji ar pieredzi formālajā vai neformālajā izglītībā un izvēlētajā tēmā.
Pretendentiem jābūt ar labām angļu vai franču valodas zināšanām.
Sīkāka informācija programmas aprakstā un Eiropas Padomes Pestalozzi vietnē.
Lūdzu pieteikties līdz šī gada 10.maijam, nosūtot pieteikuma anketu, motivācijas vēstuli un CV angļu vai franču valodā programmas Nacionālajai koordinatorei Intai Baranovskai e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv; tālruņi: 67350961, 29338667.

21.03.2011. M.Sprūģe.
Pedagogu nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai noteiks vienotas prasības

Lai nodrošinātu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtības atbilstību Izglītības likumam un līdzsvarotu prasības visu pedagogu nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība”. Noteikumu projekts nosaka vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību. „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtībai” stājoties spēkā, šie noteikumi aizstās MK 2007.gada 28.augusta noteikumus Nr.570 "Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība" un MK 2005.gada 18.oktobra noteikumus Nr.773 „Profesionālās izglītības pedagogu izglītības ieguves un profesionālās pilnveides kārtība".
MK noteikumu projekts „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība” 2011.gada 13.janvārī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un pēc saskaņošanas tiks virzīts apstiprināšanai MK. Ar MK noteikumu projektu var iepazīties MK vietnē.

15.02.2011. M.Sprūģe.
Republikas novadu/pilsētu izglītības speciālistiem - tālākizglītības koordinatoriem

VISC organizē semināru republikas novadu/pilsētu izglītības speciālistiem- tālākizglītības koordinatoriem „Pedagogu tālākizglītības organizācijas kvalitātes jautājumi” 10.martā 2011.gada Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, 1.telpā, Rīgā, plkst. 10.00. Pieteikšanās līdz 4.martam.

11.02.2011. M.Sprūģe.
Informācija pedagogu profesionālās pilnveides programmu iesniedzējiem

VISC organizē semināru pedagogu profesionālās pilnveides programmu īstenotājiem "Tālākizglītības programmas pedagogu profesionālās pilnveides sistēmā" 2.martā 2011.gada Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, 1.telpā, Rīgā, plkst. 10.00. Pieteikšanās līdz 25.februārim.

Atgriezties sadaļā "Vispārējā izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide. Aktuālā informācija"