cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Vispārējās izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

11.06.2020. Ļ.Jakovele.
SIA "Learn IT" uzsāk pedagogu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem

SIA "Learn IT" uzsāk pedagogu pieteikumu reģistrēšanu Valsts izglītības satura centra apstiprinātajiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Mācīšanās lietpratībai datorikā 4.-6.klasē” (36 st., 60 pedagogi) par valsts budžeta līdzekļiem. 
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās

01.06.2020. Ļ.Jakovele.
LSPA uzsāk sporta pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ir uzsākusi sporta skolotāju pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Mācīšanās lietpratībai veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā” 30 stundu apjomā, lai pilnveidotu sporta skolotāju profesionālo kompetenci par lietpratību Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā, mācību priekšmetā Sports un veselība, par pilnveidotā mācību satura plānošanu, par mācīšanu un mācīšanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai mācību procesā. Kursu norises vieta – Rīga, plānotie datumi 10.-13.augustā un 17.-20.augustā. Pieteikšanās dalībai kursos elektroniska līdz 2020.gada 5.augustam.
Vairāk informācijas: Ilona Blekte, LSPA Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja, e-pasts: ilona.blekte@lspa.lv, t. 67799526, mob.27800435.
>> Pieteikties

01.06.2020. Ļ.Jakovele.
VISC uzsāk Rīgas pirmsskolas skolotāju reģistrēšanu kursiem "Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai"

VISC uzsāk Rīgas pirmsskolas skolotāju reģistrēšanu 36 stundu kursiem “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai” (6 grupas, 144 skolotāji). Līdz šim kursi tika īstenoti ESF projekta Skola2030 ietvaros.
Skolotāji iepazīsies ar pilnveidoto mācību saturu un tam atbilstošo mācīšanas pieeju, mācību vides veidošanas un mācību darba organizācijas principiem 5-6 gadīgu bērnu lietpratības pamatu attīstīšanai. Skolotājiem būs iespēja izvērtēt šo principu ieviešanu savā pirmsskolā un izveidot plānu nepieciešamo pārmaiņu ieviešanai pedagoģiskā procesa organizācijā un sadarbības veidošanā ar kolēģiem, vecākiem un vietējo kopienu. Kursu laikā skolotājiem būs iespēja uzsākt plānu ieviešanu.
Kursu nodarbības vadīs projekta Skola2030 sagatavotie lektori. Kursi paredzēti Rīgas pirmsskolas skolotājiem, kuri šogad strādās ar 5-6 gadīgiem bērniem.
Katrā grupā var pieteikties ne vairāk kā 26 dalībnieki. No vienas pirmsskolas ne vairāk kā 2 skolotāji. Pieteikties var tikai vienā grupā. Pieteikšanās grupā tiks pārtraukta, kad visas kursu dalībnieku vietas tiks aizpildītas. Plānotais pieteikšanās laiks – līdz 15.jūnijam.

Kursu grupas, pieteikšanās, norises datumi un vietas:

 • Rīgas 1.grupa 21., 22.(sestd.) augustā un 4., 5.(sestd.) septembrī plkst. 9.30-15.30 RTU, Āzenes ielā 6, 11.stāvā, Konferenču zālē
 • Rīgas 2.grupa   28., 29.(sestd.) augustā un 18., 25.septembrī plkst. 9.30-15.30  RTU, Āzenes ielā 6, 11.stāvā, Konferenču zālē
 • Rīgas 3.grupa   2., 9., 16., 30.oktobrī plkst. 9.30-15.30 RTU, Āzenes ielā 6, 11.stāvā, Konferenču zālē
 • Rīgas 4.grupa 4., 18.septembrī un 2., 16.oktobrī plkst. 9.30-15.30 RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5, Mazā konferenču zālē
 • Rīgas 5.grupa  4., 5., 15.(sestd.), 25.augustā plkst. 9.30-15.30 RTU Zinātniskajā bibliotēka, Paula Valdena ielā 5, Mazā konferenču zālē (15.augustā Āzenes ielā 6, 11.stāvā)
 • Rīgas 6.grupa  9., 10.(sestd.), 23., 30.oktobrī plkst. 9.30-15.30 RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5, Mazā konferenču zālē

Vairāk informācijas: Ļubova Jakovele, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv, t.67216427; Ilona Tempelfelde, e-pasts: ilonatempelfelde@gmail.com, t.29588169.
Situācijai ar Covid 19 pasliktināšanas gadījumā kursu dalībniekiem tiks sniegta papildu informācija par kursu norisi.

28.05.2020. Ļ.Jakovele. Precizēts 19.06.2020.
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs turpina pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs turpina vācu valodas skolotāju pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Vācu valoda” (30 st., 5 grupas).
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās anketa

26.03.2020. Ļ.Jakovele. Precizēts 19.06.2020.
Pedagogu profesionālas kompetences pilnveide 2020.gadā

2020.gadā VISC sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, stiprinot pirmsskolas pedagogus un mācību priekšmetu skolotājus: jauns mācību saturs, mācību plānošana un īstenošana skolēnu pamatprasmju, caurviju prasmju un vērtībās balstītu ieradumu attīstībai, lai mācīšanās rezultāts ir lietpratība; vērtēšana; starpdisciplinārā pieeja; skolotāju sadarbības veidi starpdisciplinaritātes īstenošanai mācību jomas ietvaros un starp jomām u.c.

Gatavojoties jaunā mācību satura un tam atbilstošas pieejas pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, centrs turpina veidot atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām, jau trešo gadu pēc kārtas valsts budžeta līdzekļu ietvaros izglītojot pašvaldību mācību jomu koordinatorus, gatavojot mācīšanās konsultantus un mācīšanās konsultantus-ekspertus pirmsskolām un vispārējās izglītības iestādēm.

VISC vērš uzmanību!

 • Visi kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem un notiek pēc centra apstiprinātajām programmām.
 • Pieteikšanās uz kursiem tiek izsludināta elektroniski kursu īstenotāja vietnē, iepriekš par to ievietojot informāciju VISC mājaslapā.
 • Kursu daļa var būt īstenota tiešsaistē vai izmantojot citas attālināto mācību formas.
 • Kursu nobeigumā dalībnieki, kuri būs apmeklējuši visas nodarbības un sekmīgi nokārtojuši nobeiguma pārbaudījumus, saņems centra apliecību par kursu programmas apguvi.
 • Plānotais kursu norises laiks var tikt mainīts, saistībā ar ārkārtas situāciju.

VISC pateicas pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm par iepriekšējo sadarbību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides īstenošanā un atbalstu kursu praktisko nodarbību nodrošināšanā, t.sk. iespēju kursu dalībniekiem vērot un analizēt mācību stundas un rotaļnodarbības klātienē.

Sadaļas arhīvs