Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

21.05.2019. D.Āboltiņa.
Šonedēļ skolēni kārto centralizētos eksāmenus latviešu valodā un matemātikā

21.maijā notiek centralizētais eksāmens 12.kl. latviešu valodā, bet 24.maijā notiks centralizētais eksāmens 12.kl. matemātikā.
Šos eksāmenus kārto vislielākais skolēnu skaits. Kopumā tie ir vairāk nekā 16 000 skolēnu, kas ir teju par 1500 eksāmenu kārtotājiem vairāk nekā pērn.
Novēlam skolēniem sekmīgu eksāmenu sesijas laiku!
Par pārkāpumiem eksāmenu norisē lūdzam informēt VISC (e-pasts: eksameni@visc.gov.lv).
Vairāk informācijas VISC tīmekļa vietnē – https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/2018_2019.shtml .

25.01.2019. L.Grīvans.
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2019

VISC piedāvā izglītības iestādēm 2019.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru.
>> Mutvārdu daļas ieraksta programma 2019 [ZIP]
>> Lietotāja rokasgrāmata 2019 [PDF]

28.12.2018. K.Špūle.
Tekstveides rezultāti un ieteikumi 9.klases mācību valodas eksāmenā

VISC ir izstrādājis metodisko materiālu, kurā analizēti 2016./2017. un 2017./2018. mācību gada 9.klases eksāmena latviešu valodā (skolēnu, kas mācību programmu apgūst latviešu valodā) un krievu valodā (skolēnu, kas apgūst mazākumtautības izglītības programmu krievu valodā) tekstveides daļas rezultāti, kā arī piedāvāti didaktiskas rekomendācijas tekstveides (pārsprieduma) prasmes pilnveidošanai.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli" 

19.12.2018. L.Grīvans.
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2018./2019.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai: 

 1. Latvijas Universitātē; 
 2. Daugavpils Universitātē;
 3. Liepājas Universitātē;
 4. Vidzemes Augstskolā.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

17.12.2018. I.Zdanovska.
Par centralizētā eksāmena latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei mutvārdu daļu 2018./2019.mācību gadā

Lai izglītojamo latviešu valodas prasmes novērtējums būtu pēc iespējas objektīvāks, VISC 2018./2019/mācību gadā maina centralizētā eksāmena latviešu valodā 9.klasei mazākumtautību izglītības programmās mutvārdu daļu.
Metodiskajā materiālā iekļauti arī centralizētā eksāmena mutvārdu daļas jauno un koriģēto uzdevumu paraugi, īss to apraksts un vērtēšanas kritēriji.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

04.09.2018. I.Kamarūte.
2018./2019. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

VISC ir sagatavojis 2018./2019. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku. Grafiks ir izveidots ērti pārskatāmā tabulā.
>> Grafiks

08.09.2017. L.Mitrofanova.
Par сentralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļu

Ar 2017./2018. mācību gadu centralizētā eksāmenā svešvalodā (angļu, franču, krievu, vācu) mutvārdu daļā tiek mainīts uzdevumu skaits un izpildes laiks. Lai sagatavotos paredzamajām izmaiņām, tika izveidots metodiskais materiāls "Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts". Šajā metodiskajā materiālā publicēti jauni mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji, biļešu paraugi un metodiskie ieteikumi.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

31.08.2016. I.Zdanovska.
Svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

Ar 2015./2016.m.g. stājās spēkā Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā" (turpmāk – noteikumi).
Noteikumi nosaka, ka 12.klases skolēniem ir tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk - CE) ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (turpmāk - SE), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • skolēna izvēlētais SE ir iekļauts noteikumu pielikumā minēto starptautisko institūciju un to piedāvāto eksāmenu sarakstā (skat. noteikumu pielikuma tabulas 2.un 3.kolonnu);
 • skolēna iegūtais vērtējums SE nav zemāks par B1 līmeni atbilstoši EKP pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem (skat. noteikumu pielikuma 4.kolonnu);
   
  Piemēram,
  skolēns IELTS eksāmenā ir ieguvis vērtējumu "3" (atbilst A2 līmenim), bet minimālajam vērtējumam ir jābūt vismaz "4" (atbilst B1 līmenim), līdz ar to viņš nevar pretendēt uz CE aizstāšanu ar SE, jo viņa SE iegūtais rezultāts neatbilst izvirzītajām prasībām.
   
 • SE ir nokārtots vispārējās vidējās izglītības ieguves laikā (10.-12.klase), un dokuments par skolēna iegūto vērtējumu SE ir derīgs skolēna paredzētā CE norises dienā (ja dokumentā ir norādīts derīguma termiņš).

>> Lasīt vairāk
>> 1.pielikums. Pieteikums SE dokumenta autentiskuma pārbaudei [DOC]
>> 2.pielikums. Lēmums par centralizētā svešvalodas eksāmena aizstāšanu [DOC]
>> Vērtējuma atbilstība EKP līmeņiem

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2015.
Par vērtējuma izteikšanu centralizētajos eksāmenos

Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).
Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs