Atgriezties sadaļā "Noslēgušies ESF projekti"

ESF logo

Projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" arhīvs
 

Valsts izglītības satura centrs un Valsts izglītības attīstības aģentūra 2011.gada 4.janvārī parakstīja vienošanos (Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) par Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” īstenošanas uzsākšanu. Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību -85% un Latvijas valsts -15%. Projekta mērķis ir veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Lai īstenotu šo mērķi, projekta laikā paredzēts:

 • izveidot speciālās izglītības laboratorijas un nodrošināt to darbību Latvijas augstskolās, kurās ir pieredze speciālās izglītības jautājumu zinātniskā izpētē un pedagogu sagatavošanā, lai nodrošinātu projekta rezultātu   zinātnisko pamatotību;
 • pilnveidot izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem attīstības, spēju un veselības stāvokļa vienotu novērtēšanas metodiku un tās izmantošanu pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā;
 • paaugstināt pedagoģiski medicīnisko komisiju darbinieku  un izglītības iestāžu pedagogu, kuri strādā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, profesionālo kapacitāti;
 • izveidot republikas pilsētās iekļaujošas izglītības atbalsta centrus, lai nodrošinātu konsultatīvu atbalstu novadu pedagoģiski medicīniskām komisijām un logopēda, psihologa un speciālā pedagoga atbalstu izglītības iestādēm un veicinātu iekļaujošas izglītības vides veidošanu;
 • izstrādāt mācību līdzekļus izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un metodiskos materiālus pedagogiem;
 • paaugstināt sabiedrības izpratni par iekļaujošas izglītības nozīmi.

Kontaktpersona: projekta vadītāja Mudīte Reigase, tālrunis 67221347, e-pasts: mudite.reigase@visc.gov.lv
>> Projekta apraksts (ar grozījumiem)

 
2013.gads

27.12.2013. I.Kreicberga.
Projekta sagatavotie materiāli

Valsts izglītības satura centrs Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” Vienošanās nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros sadarbībā ar projekta partneriem un izpildītājiem ir radījis vērtības un rezultātus, kas tiks izmantoti atbilstoši Projekta mērķim - veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Projekta rezultāti tiks izmantoti darbā valsts vai pašvaldības iestādē (izglītības iestāde, pedagoģiski medicīniskajās komisijās, slimnīcās, utml.), sniedzot bezmaksas pakalpojumus izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem un citiem sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamiem. Ministru kabineta noteikumu Nr.343 (Rīgā 2009.gada 21.aprīlī) „Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti “Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”” izpratnē mērķa grupas ir valsts pārvaldes iestādes, izglītības iestādes, izglītības atbalsta iestādes, pašvaldības, pedagogi un atbalsta personāls, kā arī izglītojamie (jaunieši, kuri agri pamet mācības un neturpina izglītību, jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem un citi sociālās atstumtības riskam pakļautie izglītojamie).

Projekta ietvaros Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar atbalsta izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām ir sagatavojušas:

1. sešus metodiskos materiālus pedagogiem darbam ar izglītojamiem kuriem ir:

1.1. autisms (LiepU);
1.2. uzvedības traucējumi (LiepU);
1.3. kohleārais implants (RA)
1.4. jaukti attīstības traucējumi (LU) ;
1.5. mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi (LU);
1.6. garīgās attīstības traucējumi (RA).

2. trīs interaktīvos mācību materiālus un materiālus pedagogiem darbam ar šiem materiāliem:

2.1. aktīvās  runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (LiepU);
2.2. valodas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām (LU);
2.3. matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām (RA).

3. piecus materiālus vecākiem:

3.1. par jauktiem attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem (LU);
3.2. par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē (RA);
3.3. par bērnu ar kohleāro implantu ģimenē (RA);
3.4. kas audzina bērnus ar autisma spektru (LiepU);
3.5. kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem (LiepU).

Visi minētie materiāli ir brīvi pieejami e-vidē (vai nu ieejot, izmantojot paroli, vai apmeklējot kā viesim) un izmantojami visiem, kam tie varētu noderēt darbā vai sadzīvē.

22.10.2013. I.Kreicberga.
Projekta partnera "Velku Biedrība" sagatavotie raksti vecākiem

Projekta partneris „Velku Biedrība” Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros sagatavojis divus rakstus, kas pamatā domāti vecākiem. Liāna Velka apkopojusi vecāku, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, stāstus.
>> Vecāki, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, stāsta
>> Vecāki, kuri audzina bērnus ar autiskā spektra traucējumiem, stāsta

08.10.2013. I.Kreicberga.
Projekta partnera "Izglītības iniciatīvu centra" sagatavotie raksti vecākiem un pedagogiem

Projekta partneris "Izglītības iniciatīvu centrs" (IIC) Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/ 1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros sagatavojis divus rakstus:
– Jaunākie metodiskie materiāli pedagogiem darbā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai: anotācija projekta laikā izveidotajiem materiāliem pedagogiem (autore Dr.paed. Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvu centra direktore) un
– Materiāli vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem (autore Kristīne Liepiņa).
>> Materiāli pedagogiem
>> Materiāli vecākiem

08.10.2013. M.Liepniece.
Par konferenci projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" ietvaros

Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" ietvaros aicinām piedalīties konferencē "Projekta piedāvātie ilgtspējīgie risinājumi iekļaujošajā izglītībā" 2013.gada 25.oktobrī plkst.10.00 Latviešu biedrības namā, Rīgā, Merķeļa ielā 13.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu liepniece.mara@inbox.lv līdz 17.oktobrim.
>> Darba kārtība

23.09.2013. M.Reigase.
Pieteikšanās DIBELS Next testa mācību kursiem

Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" 4.aktivitātes „Pedagoģiskās un psiholoģiskās izpētes metožu pielāgošana un standartizācija, speciālistu sagatavošana” ietvaros, līdz 2013.gada 1.oktobrim valsts un pašvaldību institūciju logopēdi un speciālie pedagogi var pieteikties DIBELS Next testa mācību kursiem. Pieteikumus jāiesniedz Merķeļa ielā 11, Rīgā, bet citus interesējošos jautājumus par kursiem uzdot projekta vadītājai Mudītei Reigasei, tālr.: 67221347, e-pasts: mudite.reigase@visc.gov.lv.
>> Atlases kritēriji dalībai kursos
>> Pietekšanās veidlapa [DOC]

07.09.2013. M.Reigase.
Psihologu saraksts

Projekta ietvaros realizēto LU tālākizglītības programmu „Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijā standartizētiem un validizētiem testiem” 50 apliecības saņēmušie psihologi.
>> Saraksts

06.09.2013. M.Reigase.
Video sižeti

2013.gada 19.jūnijā projekta ietvaros interesentiem tika piedāvāta Sidnejas Notre Dame Universitātes lektores Ilonas Bruveris publiskā lekcija "Skolotāj, izproti savu reakciju izaicinājumam". Izdevību noklausīties šo lekciju izmantoja 134 interesenti. Pēc klausītāju reakcijas lekcijas noslēgumā bija saprotams, ka lektore pieskārās ļoti aktuālām tēmām izglītības procesā un izglītības iestādes dzīvē. Tāpēc sadarbības turpinājumā ar I.Bruveris tapa trīs video sižeti, kas saistīti ar publiskajā lekcijā aplūkotajām tēmām, kuri tiek piedāvāti pedagogiem ierosmei izglītības procesa organizēšanai:
>> Disciplīnas nozīme mācību un audzināšanas procesā
>> Vides organizācija un uzvedības standartu kopsakarības
>> Uzvedības traucējumu izpausmes un idejas pedagoģisko attiecību veidošanai

17.06.2013. I.Kreicberga.
Pieejamie izstrādātie materiāli projekta ietvaros

Kā jau iepriekš tika informēts, projekta ietvaros tiek izstrādāti dažādi informatīvi un metodiski materiāli izglītojamā atbalsta grupai. Papildus no pieejamiem Valsts izglītības satura centra mājas lapā sadaļās "Metodiskie materiāli", "Valsts Pedagoģiski medicīniskā komisija" un "ESF projekts" ir izveidota Projekta e-vide, kurā ir pieejami dažādi metodiskie, mācību un interaktīvie materiāli, kas drīzumā pilnīgi visi būs pilnībā arī lejuplādējami (darbam uz jebkura datora, neatkarīgi no Interneta pieejamības). Materiāli tiek papildināti, bet jau esošos var izmantot.

Instrukcija uzsākot darbu e-vidē:

 1. Ejiet uz Valsts izglītības satura centra mājas lapā sadaļu "ESF projekts"
 2. Noklikšķiniet uz baneri kreisajā slejā Reģistrācija kursiem
 3. Tad, savukārt, uz e_vide. Noklikšķinot uz tā, lapas augšējā labajā stūrī uz "Pieslēgties".
 4. Jums tiks piedāvāts pieslēgties ar savu lietotājvārdu, vai arī, ja esat lapā pirmoreiz, izveidot savu lietotājkontu.
 5. Konta izveide ir vienkārša, un ieteicams izvēlēties pēc principa vards.uzvards.
 6. Pēc reģistrācijas uz ievadīto e-pastu tiks nosūtīta apstiprinājuma vēstule. Tajā būs saite, uz kuras noklikšķinot reģistrācijas process tiks pabeigts.
 7. Pēc tam vajadzīgo kursu vai materiālu var atrast sākumlapā un atliek tikai darboties, vai lejuplādēt materiālu.
 8. Neskaidrību gadījumā jums palīdzēs 1.lapas sadaļa "Ceļvedis e-studiju sistēmas lietošanā" vai sazinieties ar Projekta vadību.

07.06.2013. M.Reigase.
Ilonas Bruveris publiskā lekcija "Skolotāj, izproti savu reakciju izaicinājumam!"

Projekta ietvaros tiek piedāvāta iespēja noklausīties Sidnejas Notre Dame Universitātes lektores, skolotājas ar nozīmīgu personiskā darba pieredzi skolā M.Ed, M.Ed. Admin., B.A.,Dip.Ed., Grad.Dip.Spec.Ed., Grad.Dip.Prof.and Exp.Arts Ilonas Bruveris publisko lekciju „Skolotāj, izproti savu reakciju izaicinājumam!” šī gada 19. jūnijā plkst. 10:30 – 12:30 Kara muzeja zālē, Rīgā, Smilšu ielā 20. Lekcija tiks veltīta šobrīd aktuālai tēmai - uzvedības traucējumiem, kas mūsdienās būtiski ietekmē izglītojamo mācību sasniegumus. Lekcijas galvenais mērķis - aplūkot šodienas sabiedrībā izvirzītos jautājumus par uzvedības problēmām bērnu un jauniešu izglītības procesā. Aicināti vispārējas izglītības pedagogi, profesionālās izglītības pedagogi, speciālās izglītības pedagogi un citi interesenti, kuriem ir pieredze darbā ar izglītojamiem, kuri izraisa problēmas klasē/grupā.
>> Lasīt vairāk

04.06.2012. A.Tūna.
Bērns drošā pasaulē: profesionālisma paaugstināšanas un sadarbības tīklu veidošanas nepieciešamība

Projekta partneris „Izglītības attīstības centrs” (IAC) 2013.gada 12.aprīlī Valmierā Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/ 1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros organizēja informatīvi izglītojošu semināru un forumu „Bērns ar uzvedības traucējumiem: no kritikas uz konstruktīvu palīdzību”. Pasākumā kā allaž piedalījās pedagogi, izglītības darba vadītāji, augstskolu mācībspēki, dažādu pašvaldības dienestu speciālisti, kā arī vecāki, pie kam nevar neatzīmēt, ka Valmieras pusē interese bija īpaši liela un pasākums bija ļoti kupli apmeklēts.
>> Lasīt vairāk

09.04.2013. A.Tūna.
Iekļaujoša izglītība: no filozofijas līdz ikdienas praksei

Projekta partneris „Izglītības attīstības centrs” (IAC) 2013.gada 15. martā Liepājā Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/ 1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros organizēja informatīvi izglītojošu semināru un forumu „Bērns ar uzvedības traucējumiem: no kritikas uz konstruktīvu palīdzību”, kurā tikās pedagogi, izglītības darba vadītāji, augstskolu mācībspēki, dažādu pašvaldības dienestu speciālisti, kā arī vecāki, lai iepazītos ar projekta gaitā izstrādātajiem materiāliem un spriestu par to, kā strādāt labāk, lai nodrošinātu iekļaujošu – tātad kvalitatīvu izglītību ikvienam bērnam. Projekta mērķis ir veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.
>> Lasīt vairāk

22.05.2013. I.Kreicberga.
Atbalsta centru darbība izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmā

Tuvojas Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" īstenošanas noslēgums. Viens no galvenajiem uzdevumiem projekta ietvaros bija Iekļaujošas izglītības atbalsta centru izveide. Pašlaik tie darbojas astoņās Latvijas pilsētās.
Tā kā izglītojamā atbalsta komandas sastāvā jābūt vismaz psihologam, speciālajam pedagogam, sociālajam pedagogam, logopēdam un skolotājam (klases audzinātājam, mācību priekšmeta skolotājam), bet atbalsta veiksmes priekšnoteikums ir sadarbība ar bērna vecākiem. Centru uzdevumos ir nodrošināt iekļaujošas izglītības sistēmā iesaistīto institūciju kapacitātes stiprināšanu, nodrošināt ar visu nepieciešamo informāciju pedagogus un atbalsta personālu.
>> Lasīt vairāk
>> Metodiski un informatīvi materiāli

25.03.2013. A.Falka.
Pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām būs vienota datu bāze ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar projektu „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ir izveidojusi mūsdienīgu datu bāzi pedagoģiski medicīnisko komisiju darbam. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas datu bāze tika izveidota 2008.gadā. No 2012.gada ar šo datu bāzi sāka strādāt pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas pie astoņiem Iekļaujošās izglītības atbalsta centriem. Šajā gadā vienotā datu bāzes sistēmā ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju sāks strādāt visas pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas.
>> Lasīt vairāk

08.02.2013. I.Kreicberga. Papildināts 18.02.2013. un 07.03.2013.
Apmācības "Darbs ar Valodas sapratnes testu un Fonēmu testu" projekta ietvaros

Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" 4.aktivitātes pasākuma „Logopēdi sagatavoti darbam ar testiem logopēdiem” ietvaros notiks apmācības, lai sniegtu teorētiskās un praktiskās zināšanas par Projekta ietvaros izstrādātajiem Valodas sapratnes un Fonēmu testiem.
Apmācību grafiks:
2013.gada 12.marts un 19.marts – Rīga (apmācamajiem no Kurzemes un Zemgales reģioniem un Rīgas); 26.marts – Balvi (apmācamajiem no Latgales reģiona); 27.marts- Valmiera (apmācamajiem no Vidzemes reģiona). Nepieciešamības gadījumā tiks organizēta vēl viena apmācību diena aprīļa sākumā Rīgā.
Visa informācija par apmācībām un interesējošie jautājumi jāuzdod Daigai Kalinkai (tālr.: 29102342, e-pasts: daigaka@inbox.lv).
Pieteikšanās apmācībām ir beigušās!

22.01.2013. K.Balcare.
Raidījumā "Es un skola" stāstīs par karjeras izvēli un veidošanu jau skolas laikā

Piektais raidījums vecākiem un skolotājiem par skolas dzīvi „Es un skola” būs veltīts jaunai karjeras atbalsta programmai, kas ieviesta divdesmit piecās Latvijas skolās, savukārt sabiedrībā zināmas personības dalīsies pārdomās par savu karjeras izvēli un mērķu sasniegšanu. Raidījums būs skatāms sestdien, 26. janvārī, plkst. 12.00 Latvijas Televīzijas 1. kanālā.

11.01.2013. I.Kreicberga.
Paveiktais projektā līdz 2012.gada beigām

Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes un Rēzeknes Augstskolas Speciālās izglītības laboratorijas aktīvi turpina darbu pie interaktīvo mācību materiālu, kā arī metodisko un profesionālās pilnveides materiālu izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem un to atbalsta personālam izstrādes. Laboratorijas sākušas darbu pie studiju kursa speciālajā pedagoģijā izstrādes. Liepājas Universitātes Speciālās izglītības laboratorija ir izstrādājusi vienu no profesionālās pilnveides programmām, ko apguvuši 101 pedagogs, kā arī kopā uzsākta pārējo pedagogu profesionālo pilnveides programmu izstrāde.
Līdz 2012.gada beigām projekta partneris – Latvijas Universitāte 4.aktivitātes ietvaros ir izstrādājusi pedagoģisko instrumentu izglītojamo mācīšanās, sociālo prasmju un uzvedības izvērtēšanai dinamikā, t.i., Adaptīvās uzvedības novērtējuma sistēma – ABAS-II; Ahenbaha empīriski balstītā izpētes aptauja – CBCL, uzvedības, emocionālās un sociālās problēmu konstatēšanai; Vekslera bērnu intelekta tests (WISC-IV) un Latviešu valodas un matemātikas sasnieguma tests (LMST-II). Tiek veikta DIBELS Next, t.i. agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēmas versijas adaptācija un standartizācija Latvijas apstākļos. Plānots testa vadīšanas un interpretācijas rokasgrāmatu sagatavot publicēšanai (ietverot testa validāciju trīs klīniskās grupās – bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, bērniem ar mācīšanās traucējumiem, bērniem ar AHDH) līdz 2013.gada jūnijam.
>> Lasīt vairāk
>> Kursu speciālizlaidumi un informatīvi materiāli [ZIP]

 
2012.gads

13.11.2012. M.Liepniece.
Konference "Pozitīvās prakses piemēri un veiksmes stāsti iekļaujošajā izglītībā darbā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"

2012.gada 15.novembrī Cēsīs, Cēsu izstāžu namā Pils laukumā 9 Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros notiks konference „Pozitīvās prakses piemēri un veiksmes stāsti iekļaujošajā izglītībā darbā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”. Konferences mērķis ir informēt pašvaldību izglītības jomas pārstāvjus un sabiedrību par Projektā paveikto un plānoto, parādīt kā iekļaujošās izglītības principus īsteno dažādās izglītības iestādēs.
>> Lasīt vairāk

24.10.2012. I.Kreicberga.
Pieteikšanās testu apmācību kursiem ir beigusies

Pieteikšanās WISC-IV, ABAS-II, CBC, LMST-I , DIBELS testu apmācību kursiem (Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" 4.aktivitātes „Pedagoģiskās un psiholoģiskās izpētes metožu pielāgošana un standartizācija, speciālistu sagatavošana” ietvaros, ko organizē Latvijas Universitāte) ir beigusies.

01.10.2012. I.Kreicberga.
Psihologu apmācības projekta ietvaros

Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" 4.aktivitātes „Pedagoģiskās un psiholoģiskās izpētes metožu pielāgošana un standartizācija, speciālistu sagatavošana” ietvaros, ko organizē Latvijas Universitāte, decembrī sāksies WISC-IV, ABAS-II, CBC, LMST-I , DIBELS testu apmācību kursi. Pieteikumus jāiesniedz Merķeļa ielā 11, Rīgā, bet citus interesējošos jautājumus par kursiem uzdot projekta ekspertei Sandra Ozoliņai, e-pasts: ozolsandra@inbox.lv.

25.09.2012. I.Kreicberga.
Atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju kapacitātes stiprināšana projekta ietvaros

Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" 5.aktivitātes „Iekļaujošas izglītības atbalsta centru izveide un atbalsts darbības nodrošināšanai, atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju kapacitātes stiprināšana” ietvaros aktīvi turpinās atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju darbinieku profesionālās kapacitātes stiprināšana. Astoņi projekta ietvaros izveidotie iekļaujošas izglītības atbalsta centri turpina pilnveidot sadarbību ar ģimenes ārstiem un sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm, kā arī nodrošina pedagogu un atbalsta personāla (valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu speciālistu un darbinieku, piemēram, sociālie darbinieku, PMK speciālistu, bāriņtiesu pārstāvju, ģimenes ārstu u.c. personu, t.sk. vecāku, kas darbojas izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmā) profesionālo pilnveidi. Ir uzsākts īstenot lekciju cikls, kas turpināsies līdz nākamā gada februārim.
Pieteikumus sūtīt, kā arī citus interesējošos jautājumus par kursu norisi uzdot sava reģiona iekļaujošas izglītības atbalsta centrā Balvos, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rīgā un Valmierā.

27.08.2012. I.Kreicberga.
Profesionālās pilnveides programmu īstenošana projektā "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide"

Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" 3.aktivitātes „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana - izglītības iestāžu pedagogu kompetences paaugstināšana darbam ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros uzsākta pedagogu profesionālo pilnveides programmu izstrāde. Izglītības un zinātnes ministrija ir saskaņojusi projekta ietvaros izveidotās Liepājas Speciālās izglītības laboratorijas izstrādāto un Liepājas Universitātes iesniegto pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Speciālās izglītības procesa plānošana un īstenošana izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem” (A programma) 36 stundu apjomā.
Kompetences paaugstināšanā darbam ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem iesaistījušās jau 46 personas no 300 plānotajām.
Iesaistītie atbalsta izglītības iestāžu pedagogi tiek sagatavoti multiplikatora darbam, lai izglītotu sava reģiona pedagogus un atbalsta personālu darbam ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem iekļaujošā vidē.
Augstskolās, ar kuru atbalstu projekta ietvaros ir izveidotas Speciālās izglītības laboratorijas, jau ir struktūrvienība, kuras padziļināti nodarbojas pētniecības darbu skolēnu speciālo vajadzību jomā, veic metodisko materiālu izstrādi, konsultē speciālās izglītības attīstībā ieinteresētās puses un nodrošina pedagogu profesionālo pilnveidi. Pēc projekta darbības beigām Valsts izglītības satura centrs aicinās Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti un Rēzeknes augstskolu – projekta partnerus – institucionalizēt laboratorijas, lai nodrošinātu projekta laikā uzsākto darbību pēctecību. Laboratoriju pārstāvji pēc izglītības iestāžu pieprasījuma nodrošinās profesionālās pilnveides iespējas pedagogiem.
>> Kursu speciālizlaidums. Liepāja, 2012.gada 12.–14.jūnijs

04.06.2012. I.Kreicberga.
Pasākumi Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" ietvaros

Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" īstenošanas ietvaros ir paredzēta virkne izglītojošu un informējošu pasākumu. Pašreizējā projekta fāzē tiek nodrošināta izglītības iestāžu pedagogu un atbalsta personāla (valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu speciālisti un darbinieki, piemēram, sociālie darbinieki, PMK speciālisti, bāriņtiesu pārstāvji, ģimenes ārsti u.c. personas, t.sk. vecāki, kas darbojas izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmā) kompetences paaugstināšana, lai uzlabotu izglītības iespējas izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Centriem veicinot un pilnveidojot sadarbību ar ģimenes ārstiem un sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm, iesaistoties Speciālās izglītības laboratorijām un nevalstiskajām organizācijām, norisinās atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju kapacitātes stiprināšana (3., 5. un 9.aktivitāšu ietvaros). No projektā plānotajām 700 iestādēm līdz 2012.gada aprīlim jau informētas un iesaistītas 938 iestādes.
9.aktivitātes - Pasākumi izpratnes paaugstināšanai par iekļaujošas izglītības jautājumiem - ietvaros jau notikuši kopumā astoņi no plānotajiem piecpadsmit sabiedrības informēšanas pasākumiem (semināri, konferences, diskusiju forumi, utml.), kā arī konsultatīvas tikšanās, informācijas sniegšana citu institūciju rīkotajos pasākumos, par iekļaujošas izglītības nozīmi izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem mācību procesa nodrošināšanā. No tiem pārskata periodā seši, ko īstenojušas Projektā iesaistītās biedrības ar pieredzi izglītības atbalsta pasākumu sniegšanā.
Projekta īstenošanā iesaistījušās nevalstiskās organizācijas: "Velku biedrība", kas darbojas ar mērķi piedāvāt attīstības iespējas ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem, un rūpēties par bērniem, kas dzīvo nabadzībā; "Izglītības iniciatīvu centrs" (IIC) dibināts ar mērķi veicināt izmaiņas sabiedrības apziņā par izglītības lomu humānas, taisnīgas sabiedrības veidošanā un sekmēt mūžizglītību Latvijas iedzīvotāju vidū; "Izglītības attīstības centrs" (IAC) izveidojies, lai sniegtu teorētisku un praktisku ieguldījumu izglītības satura un metožu pilnveidošanai un dažādošanai, kvalitātes veicināšanai visās izglītības pakāpēs.
>> Hronika

15.05.2012. I.Kreicberga.
Iekļaujošas izglītības atbalsta centru izveide izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmā

Pagājis vairāk nekā gads, kopš uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" īstenošana. Viena no galvenajiem uzdevumiem projekta ietvaros ir iekļaujošas izglītības atbalsta centru izveide, to darbības nodrošināšana un atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju kapacitātes stiprināšana.
Pašreiz Latvijas pilsētās – Balvos, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rīgā un Valmierā – ir izveidoti iekļaujošas izglītības atbalsta centri, kas nodrošina izglītības atbalsta sistēmas funkciju īstenošanu savā teritorijā projekta ietvaros noteiktajā reģionā (sk. centru teritoriju karti), ietverot divus aspektus - individuālo atbalstu izglītojamam ar speciālajām vajadzībām un institucionālo atbalstu. Centru uzdevumos ir nodrošināt iekļaujošas izglītības sistēmā iesaistīto institūciju kapacitātes stiprināšanu, veicinot un pilnveidojot sadarbību ar ģimenes ārstiem un sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm, kā arī nodrošinot pedagogu un atbalsta personāla (valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu speciālistu un darbinieku, piemēram, sociālie darbinieku, PMK speciālistu, bāriņtiesu pārstāvju, ģimenes ārstu u.c. personu, t.sk. vecāku, kas darbojas izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmā) kompetences paaugstināšanu.
>> Lasīt vairāk
>> Centru teritoriju karte
>> Semināru prezentācijas un metodiskie ieteikumi

10.04.2012. I.Kreicberga.
Projekta aktivitātes līdz 2012.gada I. ceturkšņa beigām

Projekta pirmās, otrās un trešās aktivitātes "Speciālās izglītības laboratoriju izveide un darbības nodrošināšana, atbalsta skolu atlase" ietvaros ir izveidotas Latvijas Universitātes, Rēzeknes Augstskolas, Liepājas Universitātes atbalstu izveidotās Speciālās izglītības laboratorijas (SIL), kuras specializējušās konkrētu speciālo vajadzību jomu izpētē un atbilstošas, zinātniski pamatotas mācību metodikas izstrādē. Līdz 2012.gada I. ceturkšņa beigām SIL uzsākušas intensīvu darbu pie interaktīvā mācību līdzekļa aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem materiāla izstrādes, kā arī interaktīvā papildmateriāla matemātikā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem tēmas „Laika mēri” apguvei un metodiskā materiāla par izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju vērtēšanu: sociālās prasmes sākumskolā un arodklasēs izstrādes.
>> Lasīt vairāk

 
2011.gads

08.12.2011. I.Prudņikova.
Pētījums par situāciju izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem izglītības nodrošināšanā

Pētījums par situāciju izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem izglītības nodrošināšanā ir veikts Liepājas Universitātes Speciālās izglītības laboratorijā, Rēzeknes Augstskolas Speciālās izglītības laboratorijā, Latvijas Universitātes Speciālās izglītības laboratorijā ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (vienošanās Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/001) ietvaros. Tā mērķis ir izpētīt situāciju saistībā ar speciālās izglītības procesa nodrošinājumu un atbalsta sistēmas funkcionēšanu Latvijas izglītības sistēmā. Pētījumā ir piedalījušies 862 pirmsskolas izglītības, vispārizglītojošo pamatskolu skolotāji, 171 dažādu izglītības iestāžu administrācijas pārstāvji, 152 atbalsta sistēma speciālisti, 1264 izglītojamie un 510 vecāki, kopā – 2966 respondenti.
>> Lasīt vairāk

31.10.2011. I.Kreicberga.
Projekta aktivitātes 2011.gada II.pārskata periodā

2011.gada septembrī projekta pirmās aktivitātes "Speciālās izglītības laboratoriju izveide un darbības nodrošināšana, atbalsta skolu atlase" laikā tika veikta 25 atbalsta izglītības iestāžu atlase, noslēdzot sadarbības līgumus ar pirmsskolas, vispārizglītojošās, speciālās un profesionālās izglītības iestādēm. Šajās iestādēs tiks izmēģināti izstrādātie mācību un metodiskie materiāli, kā arī veikta skolotāju sagatavošana darbam ar izglītojamiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi.
Oktobrī darbu uzsākuši atbalsta izglītības iestāžu pedagogi. Projektā iesaistīta Aizkraukles pagasta sākumskola, Jelgavas amatniecības vidusskola, Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte", Rīgas speciālā pamatskola–attīstības centrs, Rīgas Teikas vidusskola, Rīgas Valsts tehnikums, Strazdumuižas internātvidusskola–attīstības centrs, Tukuma vakara un neklātienes vidusskola, Auces vidusskola, Cieceres internātpamatskola, Liepājas pilsētas speciālā pirmskolas izglītības iestāde "Kriksītis", Liepājas Speciālā internātpamatskola, Rudbāržu internātpamatskola–rehabilitācijas centrs, Rundāles novada speciālā pirmskolas izglītības iestāde, Skrundas arodvidusskola, Ventspils 2.pamatskola, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola–attīstības centrs, Valmieras pilsētas pirmskolas izglītības iestāde "Bitīte", Liepnas internātpamatskola, Barkavas arodvidusskola, Ezersalas speciālā internātskola, Nautrēnu vidusskola, Kalupes pamatskola, Daugavpils pilsētas bērnu–invalīdu pirmskolas izglītības iestāde, Aleksandrovas speciālā internātpamatskola.
Pārskata periodā (no 2011.gada jūlija līdz septembrim) uzsākta projekta piektās aktivitātes "Iekļaujošas izglītības atbalsta centru izveide un atbalsts darbības nodrošināšana" īstenošana. Darbu pakāpeniski uzsākuši Iekļaujošās izglītības atbalsta centri Rīgā, Liepājā, Jēkabpilī, Valmierā, Jelgavā un Daugavpilī. Ir panākta vienošanās veidot Iekļaujošās izglītības atbalsta centrus arī Jūrmalā un Balvos.
Uzsākta datu bāzes izstrāde, lai centru sastāvā esošajās pedagoģiski medicīniskajās komisijās nodrošinātu vienotu datu bāzi ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.
Projekta sabiedrības informēšanas pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru, Izglītības atbalsta centru un Velku biedrību. Notiek sarunas ar "Widgit Software" kompāniju par "SymWriter" programmatūras licences iegādāšanos, materiālu un simbolu tulkošanu latviešu valodā, pielāgošanu latviešu valodas vajadzībām.
Turpinās mācību semināru cikls un pārskata periodā ir notikuši seši mācību semināri, kā arī aktīvi norisinās pasākumi izpratnes paaugstināšanai par iekļaujošas izglītības jautājumiem.
>> Foto no projekta un projekta partneru arhīva

22.07.2011. I.Kreicberga.
Projekta aktivitātes 2011.gada I.pārskata periodā

Maijā tika uzsākta 1.aktivitātes - Speciālās izglītības laboratoriju izveide un darbības nodrošināšana, atbalsta skolu atlase – realizēšana. Rezultātā 15.jūnijā tika izveidotas 3 speciālās izglītības laboratorijas, kuras darbosies Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē un Rēzeknes Augstskolā. Laboratorijās strādā vadītājs un 4 eksperti, kā arī 3 vecākie eksperti, kas nodrošina 3 laboratoriju saikni ar VISC, IZM un iekļaujošas izglītības atbalsta centriem.
Laboratorijām paredzēts veikt atbalsta izglītības iestāžu atlasi, nodrošinot, lai tiktu pārstāvētas - pirmsskolas, vispārizglītojošās, speciālās un profesionālās izglītības iestādes, kurās tiks aprobēti izstrādātie mācību un metodiskie materiāli un veikta skolotāju sagatavošana darbam ar izglītojamiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Ir uzsākts darbs pie atlases kritēriju izstrādes. 2011.gada septembrī paredzēts slēgt sadarbības līgumus ar 25 atbalsta izglītības iestādēm.
Laboratorijas arī uzsākušas darbu pie 2.aktivitātē paredzētā - situācijas izpētes izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem izglītības nodrošināšanā, t.i. lai iegūtu informāciju par to, kādus skolēnu izpētes instrumentus pedagogi, psihologi, logopēdi un speciālie pedagogi izmanto skolēna speciālo vajadzību diagnosticēšanai, kādi mācību un metodiskie līdzekļi tiek izmantoti, vai tie ir atbilstoši skolēnu speciālajām vajadzībām, kādas ir pedagogu profesionālās pilnveides vajadzības, cik informēti ir vecāki par sava bērna funkcionālajiem traucējumiem u.c.
Jūnijā ir noslēgta vienošanās pie sadarbības līguma ar Latvijas Universitāti par 4.aktivitātē - Pedagoģiskās un psiholoģiskās izpētes materiālu pielāgošana un standartizācija, speciālistu sagatavošana – ietverto, t.i. veikt Latvijas vajadzībām atbilstošu pedagoģisko un psiholoģisko izpētes materiālu pielāgošanu un standartizāciju psihologu, speciālās izglītības skolotāju un pedagogu darbam, sagatavot viņus darbam ar izpētes metodēm un nodrošināt ar metodisko materiālu.
Sekmīgi uzsākts projektā iesaistīto speciālistu darba - mācību semināru cikls. 2011.gada 15.jūnijā norisinājās pirmais mācību seminārs - laboratoriju darbiniekiem, ekspertiem.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies ESF projekti"