saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību jomu koordinatoriem

Mācību jomas koordinatora (MJK) pašvaldībā vai pašvaldību apvienībā (kas izveidota kopīga metodiskā darba veikšanai) darbības mērķis ir sekmēt skolotāju sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un  īstenošanai vispārējā izglītībā novadā/pilsētā.
Mācību jomu koordinatoru uzdevumi:

 • atbalstīt sadarbību starp skolotājiem novada/pilsētas izglītības iestādēs mācību satura un pieejas plānošanā;
 • koordinēt priekšlikumus vai risinājumus novadam/ pilsētai specifisku mācību saturu jautājumu izstrādē;
 • pārzināt jaunākos mācību un metodiskos līdzekļus un citus resursus mācību jomā;
 • piedalīties skolotāju ar mācību jomas satura īstenošanu saistītu mācīšanās vajadzību apzināšanā un ar skolotāju profesionālo pilnveidi saistītu jautājumu plānošanā.

Valsts izglītības satura centrs seminārus (vismaz vienu reizi mācību gadā) un saziņu metodiskā atbalsta nodrošināšanai īsteno ar pašvaldības deleģētiem MJK septiņās mācību jomās: valodu, sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, kā arī pirmskolās un sākumskolās.

29.04.2020. L.Zeile.
Sadarbības vide mācību jomu koordinatoriem

VISC sadarbībai ar novadu un pilsētu pašvaldību nominētajiem mācību jomu koordinatoriem 2020. gada pavasarī piedāvā tiešsaistes risinājumu. 16.04. notika mācību jomu koordinatoru kopējais seminārs tiešsaistē. Semināra ieraksts ir pieejams Skola2030 youtube kontā

Seminārā tika apskatītas šādas tēmas:

 • MJK loma, aktualitātes un resursi darbam (Zane Oliņa)
  • MJK loma un darbības nozīmīgums;
  • Aktualitātes un resursi projektā;
  • Tālākā sadarbība.
 • Tiešsaistes sadarbības plāns (Miks Dzenis, Evija Mirķe)
  • Divu mēnešu plāns – tiešsaistes uzdevumiem un sarunām;
  • Tehnoloģiskie rīki, mācību vide, piekļuve, tehniskais atbalsts.

Seminārā izmantotās prezentācijas:

Ja esat pašvaldības izvirzīts mācību jomu koordinators, tad reģistrējaties kopējā mācību jomu koordinatoru vidē.
Instrukcija pieejama prezentācijā "Mācību jomu koordinatoru sadarbības vide".
Ja pēc semināra noskatīšanās un prezentāciju aplūkošanas nepieciešama palīdzība, lai pieslēgtos moodle videi, rakstiet moodle@skola2030.lv

16.03.2020. L.Zeile.
Pārcēlti pašvaldību mācību jomu koordinatoru semināri klātienes formā, kas bija plānoti aprīlī

Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar valdības lēmumu par ārkārtas situācijas noteikšanu, esam pārcēluši visus klātienē plānotos pašvaldību mācību jomu koordinatoru seminārus, kas bija plānoti aprīlī.
Katra pārceltā pasākuma gadījumā meklēsim tiešsaistes risinājumus un citas sadarbības formas, par kurām katru auditoriju informēsim atsevišķi.

Sadaļas arhīvs