saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību jomu koordinatoriem

Mācību jomas koordinatora (MJK) pašvaldībā vai pašvaldību apvienībā (kas izveidota kopīga metodiskā darba veikšanai) darbības mērķis ir sekmēt skolotāju sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un  īstenošanai vispārējā izglītībā novadā/pilsētā.
Mācību jomu koordinatoru uzdevumi:

  • atbalstīt sadarbību starp skolotājiem novada/pilsētas izglītības iestādēs mācību satura un pieejas plānošanā;
  • koordinēt priekšlikumus vai risinājumus novadam/ pilsētai specifisku mācību saturu jautājumu izstrādē;
  • pārzināt jaunākos mācību un metodiskos līdzekļus un citus resursus mācību jomā;
  • piedalīties skolotāju ar mācību jomas satura īstenošanu saistītu mācīšanās vajadzību apzināšanā un ar skolotāju profesionālo pilnveidi saistītu jautājumu plānošanā.

Valsts izglītības satura centrs seminārus (vismaz vienu reizi mācību gadā) un saziņu metodiskā atbalsta nodrošināšanai īsteno ar pašvaldības deleģētiem MJK septiņās mācību jomās: valodu, sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, kā arī pirmskolās un sākumskolās.

16.10.2019. L.Zeile. Papildināts 28.10.2019.
Semināri mācību jomu koordinatoriem

Semināra mērķis ir sniegt informāciju par VISC (Valsts izglītības satura centra) īstenotā ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" jeb Skola2030 aktualitātēm un projekta ietvaros pieejamajiem mācību satura resursiem, sniegt iespējas padziļināt zināšanas un izpratni par pilnveidoto mācību saturu un pieeju, lai tādējādi atbalstītu mācību jomu koordinatorus darbā ar savas pašvaldības pedagogiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā.

Datums Mācību joma
17. oktobrī Valodu (svešvaloda)*
17. oktobrī Sociālā un pilsoniskā
23. oktobrī Pirmsskolu un sākumskolu
24. oktobrī Dabaszinātņu
24. oktobrī Matemātikas
22. novembrī Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
28. novembrī Tehnoloģiju mācību joma
04. decembrī Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Laiks: 10:00-16:00 (9:30-10:00 reģistrācija)
Vieta: (norādītajiem datumiem) "Biznesa Augstskola Turība", Graudu iela 68, Rīgā

Sadaļas arhīvs