saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību jomu koordinatoriem

VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros tiek izstrādāts mācību pieejas un satura piedāvājums. Ņemot vērā to, ka mācīšanās pieejas ieviešanai skolās, lai attīstītu skolēnu lietpratību jeb kompetenci, ir nepieciešama lielāka mācību satura integrācija un pedagoģiskā sadarbība, VISC turpmāk plāno metodisko atbalstu pašvaldībām sniegt atbilstoši mācību satura jomām (mācību jomu koordinatoriem), ne vairs pa mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem (mācību priekšmetu MA).
Iepriekšējo informāciju, kas bija saistoša MA vadītājiem varat meklēt sadaļas “Mācību jomu koordinatori” arhīvā.

20.02.2019. L.Zeile.
Mācību jomu koordinatori apzina un apkopo vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešanas rezultātus Latvijas novados un pilsētās

No š.g. 19.februāra mācību jomu koordinatoriem VISC e-mācību (moodle) vidē ir pieejama darba versija ar skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem visās mācību jomās un informācija par izglītības satura plānošanas principiem vidusskolā.
Lai veicinātu pedagogu profesionālo kopienu iesaistīšanos mācību satura apspriešanā, koordinatori ir aicināti organizēt mācību satura un izglītības plānošanas principu apspriešanu, kā arī apzinātos priekšlikums apkopot un nosūtīt projektam “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs”, līdz šī gada 8.martam.

15.09.2017. I.Upeniece.
VISC strādā pie metodiska atbalsta sniegšanas un koordinēšanas pārveides

VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros tiek izstrādāts jauna mācību satura piedāvājums, kas sabiedriskajai apspriešanai, tai skaitā izvērtēšanai un ierosinājumiem pedagogu profesionālajās kopienās, tiks publiskots septembra beigās. Ņemot vērā to, ka mācīšanās pieejas ieviešanai skolās, lai attīstītu skolēnu kompetences, ir nepieciešama lielāka mācību satura integrācija un pedagoģiskā sadarbība satura īstenošanas plānošanai, VISC šobrīd strādā arī pie līdz šim ierastā metodiskā atbalsta sniegšanas un koordinēšanas pārveides. Plānojam veidot pedagogu grupas pa mācību jomām, bet vairs ne pa mācību priekšmetiem, un uzrunāt izglītības pārvaldes nominēt novadu pedagogus – jomu konsultantus šādai sadarbībai ar VISC. Konkrētāka informācija sekos.
Šajā pārejas periodā līdzšinējie mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un skolotāji aktuālo informāciju var saņemt projekta un VISC vietnēs:

  1. par mācību satura izstrādi;
  2. par valsts pārbaudījumiem un metodiskajiem materiāliem;
  3. par mācību priekšmetu olimpiādēm;
  4. par starpdisciplināriem projektiem un konkursiem.

Sadaļas arhīvs