saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību jomu koordinatoriem

Mācību jomas koordinatora (MJK) pašvaldībā vai pašvaldību apvienībā (kas izveidota kopīga metodiskā darba veikšanai) darbības mērķis ir sekmēt skolotāju sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un  īstenošanai vispārējā izglītībā novadā/pilsētā.
Mācību jomu koordinatoru uzdevumi:

  • atbalstīt sadarbību starp skolotājiem novada/pilsētas izglītības iestādēs mācību satura un pieejas plānošanā;
  • koordinēt priekšlikumus vai risinājumus novadam/ pilsētai specifisku mācību saturu jautājumu izstrādē;
  • pārzināt jaunākos mācību un metodiskos līdzekļus un citus resursus mācību jomā;
  • piedalīties skolotāju ar mācību jomas satura īstenošanu saistītu mācīšanās vajadzību apzināšanā un ar skolotāju profesionālo pilnveidi saistītu jautājumu plānošanā.

Valsts izglītības satura centrs seminārus (vismaz vienu reizi mācību gadā) un saziņu metodiskā atbalsta nodrošināšanai īsteno ar pašvaldības deleģētiem MJK septiņās mācību jomās: valodu, sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, kā arī pirmskolās un sākumskolās.

16.03.2020. L.Zeile.
Pārcēlti pašvaldību mācību jomu koordinatoru semināri klātienes formā, kas bija plānoti aprīlī

Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar valdības lēmumu par ārkārtas situācijas noteikšanu, esam pārcēluši visus klātienē plānotos pašvaldību mācību jomu koordinatoru seminārus, kas bija plānoti aprīlī.
Katra pārceltā pasākuma gadījumā meklēsim tiešsaistes risinājumus un citas sadarbības formas, par kurām katru auditoriju informēsim atsevišķi.

18.02.2020. L.Zeile. Precizēts 05.03.2020.
Semināri mācību jomu koordinatoriem

Semināra mērķis ir sniegt informāciju par Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" jeb Skola2030 aktualitātēm un projekta ietvaros izveidotajiem skolotāju atbalsta materiāliem, sniegt iespējas padziļināt zināšanas un izpratni par pilnveidoto mācību saturu un pieeju, lai atbalstītu mācību jomu koordinatorus darbā ar savas pašvaldības pedagogiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā.

Datums Mācību joma
1. aprīlis Veselības un fiziskās aktivitātes un Dabaszinātņu
2. aprīlis Valodu (latviešu valoda)
8. aprīlis Sociālā un pilsoniskā
22. aprīlis Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (literatūra un vizuālā māksla)  un Pirmsskolu un sākumskolu (pirmskola)
23. aprīlis Tehnoloģiju (dizains un tehnoloģijas) un Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (mūzika, mazākumtautības literatūra, teātra māksla)
29. aprīlis Pirmsskolu un sākumskolu (sākumskola) un Valodu (svešvalodas)
30. aprīlis Tehnoloģiju (datorika un inženierzinības) un Matemātikas

Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar valdības lēmumu par ārkārtas situācijas noteikšanu, esam pārcēluši visus klātienē plānotos pašvaldību mācību jomu koordinatoru seminārus, kas bija plānoti aprīlī.
Katra pārceltā pasākuma gadījumā meklēsim tiešsaistes risinājumus un citas sadarbības formas, par kurām katru auditoriju informēsim atsevišķi.
Semināri notiks Rīgā, no plkst. 9.30. līdz 16.00. Trīs nedēļas pirms semināra, uzaicinājuma vēstulēs mācību jomu koordinatoriem tiks norādīta pieteikšanās saite, semināra programma un precizēta norises vieta. 

Sadaļas arhīvs