saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību jomu koordinatoriem

Mācību jomas koordinatora (MJK) pašvaldībā vai pašvaldību apvienībā (kas izveidota kopīga metodiskā darba veikšanai) darbības mērķis ir sekmēt skolotāju sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un  īstenošanai vispārējā izglītībā novadā/pilsētā.
Mācību jomu koordinatoru uzdevumi:

  • atbalstīt sadarbību starp skolotājiem novada/pilsētas izglītības iestādēs mācību satura un pieejas plānošanā;
  • koordinēt priekšlikumus vai risinājumus novadam/ pilsētai specifisku mācību saturu jautājumu izstrādē;
  • pārzināt jaunākos mācību un metodiskos līdzekļus un citus resursus mācību jomā;
  • piedalīties skolotāju ar mācību jomas satura īstenošanu saistītu mācīšanās vajadzību apzināšanā un ar skolotāju profesionālo pilnveidi saistītu jautājumu plānošanā.

Valsts izglītības satura centrs seminārus (vismaz vienu reizi mācību gadā) un saziņu metodiskā atbalsta nodrošināšanai īsteno ar pašvaldības deleģētiem MJK septiņās mācību jomās: valodu, sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, kā arī pirmskolās un sākumskolās.

Sadaļas arhīvs