Statistika.gif
Valsts pārbaudes darbi (norises statistika un rezultātu raksturojums)

Valsts pārbaudes darbi 2018./2019. m.g.
(oficiālā statistika un rezultātu raksturojums)

Vispārējā izglītība

VISC ir sagatavojis statistikas pārskatu par 2018./2019. mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultātiem.
Apkopoti 57150 centralizēto eksāmenu darbu dati. Valsts pārbaudes darbu vispārīgā un aprakstošā analīze sniedz ikvienam interesentam priekšstatu par skolēnu sasniegumu tendencēm valsts, pašvaldības un skolas līmenī. Lai ranžētu jebkādus datus, ir jābūt adekvātam pamatojumam attiecīgo datu salīdzināšanai. Ir jāņem vērā gan attiecīgais kārtotāju skaits skolā, gan skolu tipi, atrašanās vieta u.c. sasniegumus ietekmējoši faktori.
Atbilstoši vidējās izglītības standartā noteiktajām prasībām centralizētajos eksāmenos sākot ar 2012./2013.mācību gadu izglītojamo sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem valodas prasmes līmeņu aprakstiem, papildus norāda valodas prasmes līmeni B1, B2 vai C1. Izglītojamajiem, kuri nesasniedz 40% robežu, vērtējums tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā. Vidējo sasniegumu analīzē tiek izmantoti katra skolēna iegūtais vērtējums pret maksimāli iespējamo attiecīgajā eksāmenā. Šie dati tiek izteikti % jeb kopprocentos. Uz sertifikāta tas tiek atspoguļots kā kopvērtējums. Piemēram, ja matemātikas 12.klases eksāmenā maksimālie punkti bija 80 un skolēns ieguva 65 punktus, tad kopprocents ir 81%. No šīm vērtībām arī tiek aprēķināts skolas vidējais un valsts vidējais vērtējums.
VISC uzsver, ka visas vidējās vērtības tiek rēķinātas no skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos. Nekādā gadījumā valsts vidējās vērtības nedrīkst rēķināt, izmantojot skolu vidējās vērtības pārbaudījumos. Rēķinot vidējo no vidējā, tiek iegūti nekorekti aprēķina rezultāti.

Papildināts 24.09.2019.
Kopējā statistika.

• Centralizēto eksāmenu rezultātu datu fails [SAV], [XLS]
• Centralizēto eksāmenu kopvērtējums un līmeņu sadalījums pa skolām priekšmetos [XLSX]
• Centralizēto eksāmenu vidējo rezultātu salīdzinājums pa gadiem 2017.-2019. [PNG]
• Necentralizēto eksāmenu kopvērtējums pa skolām priekšmetos [XLSX]
• Necentralizēto valsts pārbaudījumu vērtējumu salīdzinājums pa gadiem 2017.-2019. [ZIP]

Centralizētie eksāmeni

Eksāmens Kopvērtējuma un daļu histogrammas Eiropas valodu prasmes līmeņu sadalījums Kopvērtējums pa dzimumiem Kopvērtējums pa skolu tipiem Kopvērtējums pēc urbanizācijas
Angļu valoda
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Bioloģija
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Fizika
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Franču valoda
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Krievu valoda
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ķīmija
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Latviešu valoda 9.kl.
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Latviešu valoda 12.kl.
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Latvijas un pasaules vēsture
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Matemātika
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Vācu valoda
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]

Necentralizētie pārbaudes darbi

3. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Uzdevumu izpilde
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Mācībvaloda (latviešu, krievu, poļu)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Matemātika
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]

6. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Uzdevumu izpilde
Latviešu valoda (latviešu mācībvalodas izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Krievu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Poļu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Dabaszinības
[PNG]
 
[PNG]
[PNG]
Matemātika
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]

9. klase

Eksāmens Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Latviešu valoda
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Angļu valoda
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Franču valoda
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Krievu valoda
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Vācu valoda
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Latvijas vēsture
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Matemātika
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Krievu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Poļu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]

11. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc skolas tipa Uzdevumu izpilde
Fizika
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ķīmija
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]

12. klase

Eksāmens Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Ekonomika
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ģeogrāfija
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Informātika
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Krievu valoda un literatūra (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]