Statistika.gif
Valsts pārbaudes darbi (norises statistika un rezultātu raksturojums)

Valsts pārbaudes darbi 2011./2012. m.g.
(oficiālā statistika un rezultātu raksturojums)

Vispārējā izglītība

Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis un analizējis 2012.gada pavasara valsts pārbaudes darbu rezultātus. Kopumā ir apkopoti vairāk nekā 79 000 centralizēto eksāmenu dati un vairāk kā 152000 skolēnu rezultāti necentralizētajos valsts pārbaudes darbos.
Valsts pārbaudes darbu vispārīgā un aprakstošā analīze sniedz ikvienam interesentam priekšstatu par skolēnu sasniegumu tendencēm valsts, pašvaldības un skolas līmenī.
Lai ranžētu jebkādus datus, ir jābūt adekvātam pamatojumam attiecīgo datu salīdzināšanai. Ir jāņem vērā gan attiecīgais kārtotāju skaits skolā, gan skolu tipi, atrašanās vieta u.c. sasniegumus ietekmējoši faktori.
Vidējo sasniegumu analīzē tiek izmantoti katra skolēna iegūtais vērtējums pret maksimāli iespējamo attiecīgajā eksāmenā. Šie dati tiek izteikti % jeb kopprocentos. Uz sertifikāta tas tiek atspoguļots kā kopvērtējums. Piemēram, ja matemātikas 12.klases eksāmenā maksimālie punkti bija 80 un skolēns ieguva 65 punktus, tad kopprocents ir 81%. No šīm vērtībām arī tiek aprēķināts skolas vidējais un valsts vidējais vērtējums.
VISC uzsver, ka visas vidējās vērtības tiek rēķinātas no skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos. Nekādā gadījumā valsts vidējās vērtības nedrīkst rēķināt, izmantojot skolu vidējās vērtības pārbaudījumos. Rēķinot vidējo no vidējā, tiek iegūti nekorekti aprēķina rezultāti.
Plašāks lietotāja ceļvedis ir lasāms šeit.

Kopējā statistika

Arī šogad tiek piedāvāta visu centralizēto eksāmenu datu masīva datne SPSS (PASW) formātā, ar kuru var veikt padziļinātu skolēnu sasniegumu sekundāro analīzi.
Lai veiksmīgi aplūkotu rezultātu datnes, atbilstoši savam programmnodrošinājumam ir jāizvēlas kāds no piedāvātajiem formātiem – XLS vai XML. Problēmu gadījumā mēģinot atvērt XML datni, lūgums izmantot XLS formātu. Lai aplūkotu minētās datnes datorā ir jābūt pieejamai kādai no izklājlapu aplikācijām (OpenOffice Calc, Microsoft Office Excel, Apple iWork u.c).

  • Eksāmenu rezultātu datu fails [SAV], [XLS], [CSV]
  • Eksāmenu kārtotāju skaits no absolventu skaita vispārizglītojošajās skolās [PNG]
  • Eksāmenu faktu sadalījums dažādu tipu skolās [PNG]
  • Vidējo rezultātu salīdzinājums priekšmetos 2012, 2011, 2010, 2009 [PNG]
  • Centralizēto eksāmenu kopvērtējums un līmeņu sadalījums pa skolām priekšmetos [XML], [XLS]
  • Centralizēto eksāmena kopvērtējuma un daļu korelācijas [XML], [XLS]
  • Necentralizēto eksāmenu kopvērtējums pa skolām priekšmetos [XLS], [XML]
  • Necentralizēto eksāmenu vērtējumu un vērtējumu gadā/1.semestrī korelācijas [XLS], [XML]
  • Necentralizēto valsts pārbaudījumu vērtējumu salīdzinājums pa gadiem 2010.-2012. [ZIP]

Centralizētie eksāmeni

Eksāmens Kopvērtējuma un daļu histogrammas Līmeņu sadalījums trijos gados Līmeņu sadalījums Kopvērtējums pa dzimumiem Kopvērtējums pa skolu tipiem Kopvērtējums pēc urbanizācijas
Angļu valoda
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Bioloģija
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Fizika
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Franču valoda
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Krievu valoda
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ķīmija
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Latviešu valoda 9.kl.
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Latviešu valoda 12.kl.
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Latvijas un pasaules vēsture
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Matemātika
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Vācu valoda
[ZIP]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]

Necentralizētie pārbaudes darbi

3. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Ieskaite mācībvalodā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ieskaite matemātikā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ieskaite latviešu valodā (mazākumtautības izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]

6. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Ieskaite dabaszinībās
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ieskaite latviešu valodā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ieskaite latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ieskaite krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ieskaite poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ieskaite matemātikā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]

9. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Eksāmens latviešu valodā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Eksāmens angļu valodā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Eksāmens franču valodā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Eksāmens krievu valodā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Eksāmens vācu valodā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Eksāmens matemātikā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Eksāmens krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Eksāmens poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]

12. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Eksāmens ekonomikā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Eksāmens ģeogrāfijā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Eksāmens krievu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Eksāmens informātikā
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]