Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"

Projekts "TOSCA". Arhīvs

ERASMUS+ KA2 aktivitātes Stratēģisko partnerību sektors.
Projekts: „Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai Eiropas Savienībā“ (“Transferability of Skills, Competition and Assessment Standards for better recognition of skills within EU” (TOSCA)), Nr. 2014-1-LV01-KA202-000515. Projektā sadarbojas četras organizācijas no trim Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes. Projekta vadošais partneris ir Valsts izglītības satura centrs, partneri – fonds Innove (Igaunija), asociācija WorldSkills Europe (Nīderlande) un nodibinājums Skills Netherlands (Nīderlande). Projekts ilgst no 2014.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam.
Projekta galvenie mērķi ir veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī , stiprināt saikni starp izglītības sektoru un darba tirgu, atbalstīt profesionālo prasmju un profesionālās izglītības un apmācību attīstību, kā arī stiprināt profesionālās meistarības konkursu īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī.
Projekta galvenās aktivitātes:

 1. Izstrādāt metodiku profesijas standartu salīdzināšanai un analīzei projekta valstīs
 2. Salīdzināt un izanalizēt profesijas standartus izvēlētajās profesijās (profesiju grupās) un sniegt priekšlikumus to pilnveidei
 3. Izstrādāt saistīto dokumentāciju profesionālās meistarības konkursiem un uzdevumu vērtēšanai
 4. Profesionālās meistarības konkursu laikā aprobēt izstrādāto dokumentāciju un atbilstīgi to uzlabot
 5. Izstrādāt projekta datubāzi visu projektā izstrādāto materiālu uzglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai
 6. Organizēt projekta rezultātu izplatīšanas konferenci

Projektā iekļauto profesiju grupas ir (1) Modes tehnoloģijas; (2) Kokapstrāde; (3) Ēdināšanas un restorānu pakalpojumi; (4) Web lapu un grafiskais dizains. Katra valsts nodrošina ekspertu piesaisti visās profesiju grupās (pa 2 ekspertiem katrā profesiju grupā), kas, kopīgi sadarbojoties, veic plānotās aktivitātes. VISC kā vadošais partneris piedalās visu aktivitāšu īstenošanā un ir atbildīgs par projekta vadību un rezultātu sasniegšanu.
VISC Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai Eiropas Savienībā” (TOSCA) līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 

Projekta rezultāti  

Projektā sadarbojas četras organizācijas no trim Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes. Viens no projekta mērķiem ir veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī. Mērķa sasniegšanai projektā iesaistīto partnervalstu eksperti izstrādāja metodiku profesiju standartu salīdzināšanai un analīzei, kā arī salīdzināja un analizēja partnervalstu profesiju standartus projektā noteiktajās jomās - modes tehnoloģijas, kokapstrāde, ēdināšanas un restorānu pakalpojumi, web lapu un grafiskais dizains. Salīdzināšanas rezultātā eksperti izstrādāja priekšlikumus nacionālo profesiju standartu pilnveidei.
Tā kā projekts ir starptautisks, eksperti komunikācijai izmanto angļu valodu, tādējādi daļa projekta intelektuālo rezultātu ir izstrādāta valodā, kas saprotama visiem projektā iesaistītajiem partneriem. Savukārt, intelektuālie rezultāti, kas attiecas tikai uz kādu no projekta valstīm, piemēram, priekšlikumi profesiju standartu izmaiņām, izstrādāti atbilstošajā valsts valodā.

 1. Vienota terminoloģija un darba metodika
  Common terminology and work methodology
  Izstrādātā darba metodika ietver teorētisko daļu, kurā ir aprakstīts Eiropas un nacionālais konteksts attiecībā uz profesionālo izglītību, t.sk., nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām katrā valstī, un profesiju standartu izstrādes kārtība, kā arī praktisko daļu, kurā ir aprakstīta metodika kā projekta ietvaros ir veicama profesiju standartu salīdzināšana [PDF].
   
 2. Profesiju standartu analīze un salīdzinājums
  Analysis and comparison
  Veikti divdesmit Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes nacionālo profesiju standartu salīdzinājumi ar pasaules profesionālās meistarības konkursa Worldskills standartu
  specifikācijām, veikta salīdzinājumu analīze [ZIP].
   
 3. Standartizēti profesiju apraksti
  Unified set of the selected skills standard descriptions
  Balstoties uz partnervalstu profesiju standartu salīdzinājumu savā starpā un ar starptautiskās bezpeļņas asociācijas Worldskills International atbilstošo profesiju standartu specifikācijām, ir veikta projektā iesaistīto nozaru profesiju standartu salīdzinājumu analīze un izstrādāti standartizēti profesiju apraksti izmantošanai nacionālo profesionālās meistarības konkursu organizēšanā [ZIP].
   
 4. Standartizēti testa modeļi un vērtēšanas sistēma
  Standardized test models (projects) and assessment toolkit
  Izstrādātā vienotā metodika testa modeļu izstrādei un noformēšanai ir izmantojama kā paraugs jebkuras profesijas konkursa organizēšanai nepieciešamo dokumentu un skaidrojošās informācijas sagatavošanai. Balstoties uz metodiku, visās projekta īstenošanā iekļautajās profesijās ir izstrādāti un aprobēti konkursu uzdevumi un tiem atbilstīgas vērtēšanas sistēmas un
  infrastruktūras saraksti, kas kopā ar paskaidrojošu informāciju skolotājiem un konkursantiem veido vienoto dokumentu – testa modeli [ZIP].
   
 5. Datu bāze
  Database
  Projekta īstenošanas gaitā izstrādātie rezultāti integrēti projekta TOSCA īstenošanas laikā izstrādātajā konkursu uzdevumu reģistrācijas un konkursu vadības datu bāzē, kurai pieejama arī “demo” versija, kas ļauj jebkuram interesentam tajā darboties [PDF].

 

2017.gads

10.07.2017. D.Beļakova.
TOSCA Igaunijas partneris Innove informē sabiedrību par projektu

Šī gada 4. un 5.maijā Tallinā norisinājās jauno profesionāļu konkurss Noor Meister 2017, kuru organizēja TOSCA partneris nodibinājums Innove. Konkurss pulcēja lielu interesentu skaitu un tā laikā notika dažādas aktivitātes, tostarp populāru mūziķu uzstāšanās, modes skates u.c. priekšnesumi. Pasākumu programmā bija iekļauta arī Innove izglītības departamenta vadītāja Tanel Oppi prezentācija, kuras laikā viņš iepazīstināja plašāku sabiedrību par projektu TOSCA, tā aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.
>> Lasīt vairāk

25.05.2017. D.Beļakova.
Ar TOSCA iepazīstas Eiropas profesionāļi

Laikā no 15. līdz 18.maijam Beļģijā notika gadskārtējā asociācijas Worldskills Europe Ģenerālā asambleja, kur ir pārstāvētas 26 Eiropas valstis. Šo dienu laikā notika arī citi pasākumi – Konkursa attīstības komitejas un Stratēģiskās komitejas sēdes.
>> Lasīt vairāk

10.05.2017. D.Beļakova.
TOSCA dodas novērot Igaunijas nacionālo konkursu Noor Meister 2017

Igaunijas nacionālais jauniešu profesionālās meistarības konkurss Noor Meister 2017 norisinājās no 4. līdz 5. maijam Tallinā un to organizēja TOSCA partneris Igaunijā - nodibinājums Innove. Konkursā jaunie profesionāļi sacentās 21 profesijā. Konkursu apmeklēja trīs TOSCA Latvijas eksperti, kas pārstāvēja modes tehnoloģijas un grafisko dizainu.
>> Lasīt vairāk

28.04.2017. D.Beļakova.
TOSCA partneri apmeklē SkillsLatvia 2017

No šī gada 20. līdz 22.aprīlim Ķīpsalas izstāžu centrā BT1 norisinājās Latvijas jauno profesionāļu konkurss SkillsLatvia 2017, kurā sacentās 96 konkursanti 16 dažādās profesijās. Saskaņā ar TOSCA projekta plānu, konkursu apmeklēja partneri no Igaunijas un Nīderlandes, lai novērotu konkursa gaitu, dalītos pieredzē un salīdzinātu savu valstu jauniešu profesionālās meistarības konkursu norisi ar Latvijā redzēto.
>> Lasīt vairāk

31.03.2017. D.Beļakova.
TOSCA eksperti dodas novērot projekta ietvaros izstrādāto konkursa uzdevumu aprobēšanu Nīderlandē

Saskaņā ar TOSCA nosacījumiem no 1.10.2016. līdz 31.05.2017. projektā tiek īstenota izstrādāto konkursu uzdevumu un vērtēšanas sistēmu aprobēšana. Šajā laikā konkursa uzdevumi tiek pārbaudīti skolu, reģionālajos un nacionālajos konkursos, kā arī kandidātu gatavošanas laikā Euroskills un Worldskills konkursiem. Aprobēšanas laikā sākotnēji tiek novērtēta konkursa uzdevumu atbilstība mērķauditorijai un kopējā kvalitāte. Pēc izvērtējuma, ja vajadzīgs, tiek veikta konkursa uzdevumu un ar to saistīto dokumentu pilnveide. Projekta aktivitātēs paredzēta ne tikai uzdevumu aprobācija, bet arī iespēja vērot to klātienē partnervalstīs. Tā, marta vidū TOSCA projekta pieci eksperti no Latvijas un četri no Igaunijas devās novērot projekta ietvaros izstrādāto konkursu uzdevumu izmēģināšanu Nīderlandes nacionālā konkursa Skills Heroes 2017 ietvaros.
>> Lasīt vairāk

25.01.2017. D.Beļakova.
Modes tehnoloģiju ekspertu tikšanās Rīgā

Modes tehnoloģiju ekspertu ceturtā tikšanās norisinājās šā gada 19. un 20.janvārī. Tās mērķis bija pārskatīt un novērtēt projekta progresu modes tehnoloģijās, kā arī pārrunāt turpmāko darbu, kas saistīts ar projekta rezultātā izstrādāto konkursa uzdevumu aprobēšanu un ievadīšanu datu bāzē.
>> Lasīt vairāk

 

2016. gads

30.10.2016. D.Beļakova.
Rīgā ierodas projekta TOSCA vadības grupa

2016.gada oktobra beigās Rīgā uz tikšanos ieradās projekta TOSCA vadības grupa, kas draudzīgā gaisotnē apsprieda projekta tālākās īstenošanas jautājumus. Sanāksmē piedalījās kā vadības grupas pārstāvji - WorldSkills Netherlands direktors un WorldSkills Europe ģenerālsekretārs Jos de Goey, Igaunijas biedrības Innove Izglītības aģentūras vadītājs Tanel Oppi, VISC vadītāja vietnieksJānis Gaigals, tā arī projekta īstenotāji - projekta vadītāja Dana Beļakova un vecākie satura eksperti Inta Āne un Fred van Koot, kā arī pieaicinātā Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrijas Profesionālās izglītības departamenta vadītāja Helen Põllo.
>> Lasīt vairāk

15.10.2016. D.Beļakova.
Nīderlandē norisinājās kārtējā WEB un grafiskā dizaina ekspertu tikšanās

2016.gada oktobrī projekta TOSCA WEB un grafikā dizaina eksperti no Latvijas un Igaunijas devās uz darba sanāksmi, kas šoreiz notika Nīderlandes pilsētā Zwolle. Papildus intensīvajam darbam saistībā ar projekta uzdevumiem, Nīderlandes kolēģi bija noorganizējuši lielisku iespēju iepazīties kā topošos WEB un grafiskos dizainerus māca Nīderlandē.
Tikšanās laikā tika pārrunāti līdzšinējie projekta rezultāti, kā arī katras valsts eksperts prezentēja izstrādātos konkursa uzdevumus. Izvērsās pārrunas par konkursa darba izpildes stundu skaitu dažāda līmeņa konkursos, to saskaņošanu ar vērtēšanas sistēmu un uzdevumu. Nīderlandes kolēģi dalījās ar savu ilggadējo pieredzi gan uzdevumu izstrādē, gan dažāda līmeņa (skolas, reģionālais, nacionālais jeb fināla) konkursu organizēšanā un skaidroja, ka Nīderlandē vērtēšanas sistēma pēc būtības paliek gandrīz nemainīga visos trijos līmeņos. Taču palielinoties darba stundu skaitam, tiek palielināts arī uzdevuma apjoms un sarežģītība, līdz ar to pieaug arī vērtējamo aspektu skaits. Kopējā nostādne ir - censties konkrētajā prasmju konkursā saglabāt objektīvo un subjektīvo vērtējumu attiecību visos līmeņos.
Eksperti veica arī detalizētu WEB un grafiskā dizaina specialitāšu TOSKA Standartu specifikāciju un nacionālo konkursu uzdevumu vērtēšanas sistēmu kritēriju un apakškritēriju salīdzināšanu, lai tie būtiski neatšķirtos.
Lai arī partnervalstu ekspertu pieredze ir ļoti dažāda, darbs noritēja draudzīgā atmosfērā un savstarpēji bagātinoties.

13.09.2016. D.Beļakova.
Ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu ekspertu tikšanās Tallinā

Šā gada 24.augustā Tallinā notika ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu ekspertu tikšanās. Tā kā Latvijas eksperti pavisam nesen bija stājušies darbā projektā TOSCA, vispirms notika ekspertu iepazīšanās un jauno ekspertu iepazīstināšana ar līdz šim projektā veikto darbu un jau izstrādātajiem intelektuālajiem rezultātiem, tādejādi nodrošinot jauno ekspertu iesaisti komandas darbā.
Tikšanās laikā Igaunijas vecākā satura eksperte Tiiu Parm iepazīstināja ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu ekspertus ar CRS, skaidroja tās saikni ar konkursa uzdevumu sagatavošanas formu. Kad kopējās aktivitātes bija izdiskutētas, eksperti sadalījās grupās – ēdināšanas pakalpojumu eksperti un viesmīlības pakalpojumu eksperti un strādāja atsevišķi, jo katrā profesiju grupā ir sava darba specifika. Strādājot mazās grupās eksperti diskutēja un dalījās pieredzē par jau izstrādātajiem konkursa uzdevumu projektiem,  vērtēšanas sistēmām, infrastruktūras aprakstu.

12.09.2016. D.Beļakova.
Apģērbu ražošanas un dizaina ekspertu tikšanās

Apģērbu ražošanas un dizaina ekspertu tikšanās noritēja no šā gada 16. līdz 18.maijam Tallinā. Tikšanās laikā bija iespēja gūt vispusīgu priekšstatu par Nīderlandē izstrādāto Jauno profesionāļu konkursu reģistrācijas sistēmu CRS, detalizēti izskatītas visas tās sadaļas.
Eksperti kopīgi izstrādāja Modes tehnoloģiju  konkursa uzdevuma sagatavi un ģenerēja konkursa vērtēšanas sistēmas pamatkritērijus.
Vizītes laikā ekspertiem  bija iespēja apmeklēt Tallinas industriālo centru un Tallinas Lietišķo zinātņu universitātes Tekstila un apģērbu nodaļu. Vizīšu laikā eksperti iepazinās ar Modes tehnoloģiju novirzienu programmām, ar telpu iekārtojumu, iekārtām un mācībspēkiem. Tika apskatīti audzēkņu izstrādātie noslēguma darbi.
Mācību iestāžu apmeklējuma laikā to mācībspēki tika informēti par projekta TOSCA galvenajiem mērķiem un izstrādnēm un apspriesti jautājumi, kas saistīti ar Igaunijas partneru organizētajiem jauno profesionāļu meistarības konkursiem, eksperti dalījās pieredzē, pārrunāja jauno profesionāļu apmaiņas iespējas dalībai partnervalstu konkursos. Tāpat tika noteikti nākamā posma uzdevumi un to izpildes termiņi.

12.09.2016. D.Beļakova.
Rīgā norisinājusies trešā projekta TOSCA kokapstrādes ekspertu darba grupas tikšanās

2016. gada 4. un 5.maijā, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā norisinājās TOSCA kokapstrādes ekspertu darba grupas tikšanās, kurā piedalījās nozares eksperti no Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes. Tikšanās ietvaros eksperti turpināja šī gada februārī Tallinā aizsākto darbu pie testa projektu izstrādes lokālo (skolu) un nacionālo konkursu organizēšanai tādās profesionālajās kvalifikācijās, kā “Galdnieks” un “Mēbeļu galdnieks”.
>> Lasīt vairāk

12.09.2016. D.Beļakova.
Kokapstrādes nozares projekta TOSCA eksperti piedalās diskusijās par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura pilnveidi

TOSCA projekta ietvaros gūto starptautisko pieredzi Kokapstrādes nozares eksperti Haralds Laucis un Artūrs Bukonts izmanto sniedzot priekšlikumus mēbeļu galdnieku profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura pilnveidei, kā arī, iesakot izmaiņas Kokrūpniecības nozares profesionālo kvalifikāciju struktūrā.
Šādus priekšlikumus eksperti snieguši vairākkārt tiekoties ar Latvijas profesionālās izglītības iestāžu un VISC pārstāvjiem – Kokapstrādes nozares izglītības aktuālajiem jautājumiem veltītajā konferencē Rīgas Amatniecības vidusskolā 2015. gada 27. oktobrī, VISC organizētā nozares ekspertu darba grupas sanāksmē 2015. gada 15. decembrī, kā arī Kokrūpniecības nozares ekspertu padomes sanāksmē Latvijas Kokrūpniecības federācijā 2016. gada 19. februārī.
Priekšlikumu saturs paredz pārskatīt attiecīgos profesiju standartus, no tiem izņemot kompetences, kas mūsdienu situācijā nav attiecināmas uz konkrēto profesiju, kā arī papildinot standartus ar kompetencēm modernās kokapstrādes tehnoloģijās, piemēram, datorizētu kokapstrādes iekārtu izmantošanā mēbeļu galdnieku ikdienas darbā. Izmaiņas profesiju standartos nozīmētu attiecīgas korekcijas profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturā. Tāpat eksperti piedāvā pārskatīt nozares kvalifikāciju struktūru – izvērtēt nepieciešamību pēc 3 dažāda veida un kvalifikācijas līmeņa galdniekiem, optimizējot šo struktūru atbilstoši situācijai darba tirgū.

12.09.2016. D.Beļakova.
Projekta vadītāju tikšanās Nīderlandē

3. un 4.maijā Nīderlandē, Waddinxveen norisinājās projekta TOSCA vadošo personu sanāksme, kurā piedalījās projekta vadītāja Dana Beļakova (Latvija), Igaunijas vecākā satura eksperte Tiiu Parm un Nīderlandes vecākais satura eksperts Fred van Koot.  Tikšanās laikā tika apspriests projekta aktivitāšu progress katrā profesiju grupā. Īpaša uzmanība tika pievērsta aktivitātes O1-A3 ietvaros tapušajiem intelektuālajiem rezultātiem, kas izstrādāti laika posmā no 01.07.2015. līdz 31.03.2016. Šī perioda galvenais uzdevums bija izstrādāt nacionālo jauno profesionāļu konkursu organizēšanā  izmantojamus profesiju standartu aprakstus. Sanāksmes laikā tika pārrunāta konkursa uzdevumu Tehniskā apraksta ieteicamā veidlapa. Tāpat tika izvērtētas ekspertu grupu izstrādātās profesiju standartu specifikācijas, pārrunājot to pilnveidošanas, uzlabošanas un formatēšanas jautājumus.
Tikšanās laikā projekta vadošās personas noteica uzdevumus nākamajām ekspertu darba grupu sanāksmēm un ekspertu individuālajam darbam – izstrādāt konkursa uzdevumus, tiem atbilstīgas vērtēšanas sistēmas, kā arī infrastruktūras sarakstus, kas būtu izmantojami dažādu līmeņu profesionālās meistarības konkursos.
Tā kā konkursa uzdevumus paredzēts ievadīt Competition Registration System (CRS), nolemts izstrādāt visām valstīm vienotu veidlapu konkursa uzdevumu sagatavošanai, apspriestas nepieciešamās veidlapas sadaļas un ievadāmā informācija. Veidlapas projektu  apņēmās izstrādāt Nīderlandes vecākais satura eksperts Fred van Koot. 
Ņemot vērā to, ka dažādu profesiju konkursa uzdevumu sagatavošanas process var būt atšķirīgs no darbietilpības aspekta, tikšanās laikā tika izsvērts konkursa uzdevumu sagatavošanas iespējamais laiks un noslēgta neformāla vienošanās par projekta ietvaros izstrādājamo konkursa uzdevumu skaitu katrā partnervalstī katrā profesijā.
Tāpat tikšanās laikā tika nolemts, ka katras partnervalsts eksperti  sākotnēji konkursa uzdevumus izstrādās nacionālajā valodā, tie tiks aprobēti un tikai pēc tam tulkoti angļu valodā,  lai tos varētu izmantot arī partnervalstīs un ievietot kopējā datu bāzē. Savukārt, par ierakstiem katras profesijas konkursu uzdevumu veidlapās, ir jāvienojas ekspertu tikšanās reizēs.

25.04.2016. D.Beļakova.
Ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu nozaru ekspertu tikšanās Nīderlandē

Ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu nozaru ekspertu tikšanās norisinājās no 17. līdz 18.martam Nīderlandē. Tikšanās galvenais mērķis bija novērot Nīderlandes nacionālo profesionālās meistarības konkursu, iepazīties ar konkursa uzdevumiem to vērtēšanas sistēmu, kā arī iepazīties ar Competition Registration System (CRS) saturu un darbības principiem, kas atvieglotu nākamās projekta aktivitātes izpildi, proti, konkursa uzdevumu un to vērtēšanas sistēmas izstrādi.
>> Lasīt vairāk

25.04.2016. D.Beļakova.
Kokapstrādes nozares ekspertu tikšanās Tallinā

No 3. līdz 4.februārim Tallinā norisinājās projektā iesaistīto valstu Kokapstrādes nozares ekspertu tikšanās. Tikšanās laikā bija plānots risināt jautājumus, kas saistīti ar kopēju standartu specifikāciju izstrādi nacionālo konkursu organizēšanai mēbeļu galdniecībā. Tikšanās laikā eksperti secināja, ka WorldSkills standard specification (WSSS) satur pilnus zināšanu un darba satura aprakstus, bet konkursu uzdevumu izpilde un vērtēšana noris ierobežotā laikā, līdz ar to konkursu ietvaros nav iespējams izvērtēt visas standartu specifikācijās iekļautās prasmes, zināšanas un kompetences, piemēram, sadarbību ar klientu un uz personīgo izaugsmi vērstu domāšanu.
>> Lasīt vairāk

01.04.2016. D.Beļakova.
WEB un grafiskā dizaina ekspertu tikšanās

17.un18.martā Rīgā norisinājās WEB un grafiskā dizaina visu projektā iesaistīto valstu ekspertu tikšanās. Tās laikā eksperti pa punktiem izanalizēja TOSCA Technical Description Graphic Design technology standards specification, salīdzinot ar pieredzi katrā no valstīm, un diskutēja par aktuālo situāciju darba tirgū un nozares aktualitātēm. Darba rezultātā izstrādātas WEB dizainera un Grafiskā dizainera standartu specifikācijas lietošanai projekta partnervalstu nacionālajos konkursos.
Dikusiju laikā par projektā paredzēto nākamo aktivitāti, kas saistīta ar konkursa uzdevumu un vērtēšanas sistēmas izstrādi, Nīderlandes eksperts prezentēja dokumentu komplektu, kas sagatavots nupat notikušajam Nīderlandes Nacionālajam konkursam un ietver uzdevumus, paskaidrojumus, vērtēšanas sistēmu utt. Ekspertus iepazīstināja arī ar Nīderlandes nacionālā konkursa norisi un sniedza informāciju, kā konkursa organizēšanas un vērtēšanas darbu atvieglo programma Competition Registration System (CRS). Tā sakārto informāciju vairākos slāņos, izvērsti parāda katra vērtējuma nosacījumus. Tikšanās laikā eksperti apmeklēja Rīgas Dizaina un mākslas skolu, kas sagatavo vizuālās reklāmas un web-dizaina speciālistus. Tāpat tikšanās laikā Igaunijas un Nīderlandes ekspertiem bija iespēja viesoties Jelgavas tipogrāfijas birojā un uzņēmumā Balta-eko, kur viņi tika iepazīstināti ar Latvijas iespieddrukas nozares tirgus dalībnieku darbu paraugiem un guva ieskatu, kā tiek nodarbināti grafiskā dizaina speciālisti Latvijā.

01.04.2016. D.Beļakova.
Apģērbu ražošanas un dizaina ekspertu tikšanās

No 2. līdz 3. februārim Eindhovenā, Nīderlandē tikās Apģērbu ražošanas un dizaina eksperti, lai apspriestu WorldSkills standartu specifikāciju (WSSS)  un sagatavotu vienotu standartu specifikāciju atbilstošu visu trīs partnervalstu Nacionālo konkursu vajadzībām Apģērbu tehnoloģijas un apģērbu dizaina profesijās.
Apģērbu ražošanas un dizaina eksperti, strādājot ar WSSS secināja, ka tas ir ļoti plašs, vairāk atbilstošs vispārējam profesijas aprakstam un daudzas sadaļas konkursa laikā nav novērtējamas, kas bija par pamatu standarta pārveidošanai.
Tāpat jau iepriekšējās tikšanās laikā, kas notika 2015.gada maijā Rīgā, apģērbu ražošanas un dizaina eksperti konstatēja, ka WSSS apraksta divas jomas – Modes tehnoloģija un Modes dizains, kas noteica to, ka eksperti izstrādāja divu profesiju standarta specifikācijas lietošanai nacionālajos konkursos: Modes tehnoloģija (Fashion technology) un Modes dizains (Fashion design). Sarunu laikā eksperti vienojās, ka, ja viens no nacionālo konkursu mērķiem  ir atlasīt labākos dalībai EuroSkills vai WorldSkills konkursos, vislabāk organizēt atsevišķus konkursus Modes tehnoloģijās un Modes dizainā, tādējādi rodot iespēju atlasīt katras profesijas labāko un vēlāk sagatavošanas procesā veidot komandu, kā tas nepieciešams, lai piedalītos EuroSkills konkursā.

 

2015.gads

29.12.2015. V.Akmentiņa.
Projekta vadības un projekta ekspertu starpvalstu tikšanās

2015.gada aprīlī un maijā notika pirmās Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes projekta ekspertu starpvalstu tikšanās. Pirms tikšanās eksperti veica katras valsts profesiju standartu salīdzināšanu ar starptautiskās bezpeļņas asociācijas WorldSkills International konkrēto profesiju standartu specifikācijām. Tikšanos laikā eksperti salīdzināja visu 3 valstu profesiju standartus savās profesijās.
Kopumā eksperti secināja, ka pamatā triju valstu profesionālie standarti konceptuāli savstarpēji ir līdzīgi, atšķirības galvenokārt ir detaļās, kas saistītas ar dažādu ekonomisko situāciju, tradīcijām un profesionālo standartu struktūru.
2015. gada 14. un 15. oktobrī notika projekta vadības tikšanās Tallinā, fonda Innove telpās.
>> Lasīt vairāk

04.12.2015. V.Akmentiņa.
Latvijas tekstilapstrādes nozares profesiju pedagogu informatīvais seminārs

2015.gada 3.decembrī, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina teoloģiju institūta pasniedzējiem organizēja Latvijas profesionālās izglītības iestāžu tekstilapstrādes nozares profesiju pedagogu un tekstilapstrādes nozares pārstāvju profesionālās kompetences pilnveides semināru „Aktualitātes apģērbu ražošanā un izaicinājumi profesionālajā izglītībā”. Semināra ietvaros pedagogi tika iepazīstināti ar realizējamā projekta "Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai “TOSCA aktivitātēm un Latvijas 3. un 4.EKL (Eiropas kvalifikācijas līmenis) profesiju standartu Modes tehnoloģijās salīdzinājuma rezultātiem ar līdzīgu vai analogu profesiju standartiem Igaunijā un Nīderlandē, kā arī ar pasaules prasmju konkursu standartu specifikāciju (WSSS). Skolotāji ar interesi uztvēra informāciju par projektu, uzdeva jautājumus par kopīgo un atšķirīgo analizētajos standartos, kā arī interesējās par veikto pētījumu rezultātu pieejamību sociālajā vidē.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"