Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekts "Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā". Arhīvs

ERASMUS+ Nozaru prasmju apvienību sektors
Projekts: Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā - Skill ME (Skills in metal and electro industry - Skills ME)
Partnervalstis: Slovēnija, Slovākija, Horvātija, Latvija.
Projekta ilgums: 3 gadi (no 2014. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31.oktobrim)
Projekta mērķis ir veikt izpēti par projekta partnervalstīs (Slovēnijā, Slovākijā, Horvātijā un Latvijā)  trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā un atbilstoši noteiktajām vajadzībām izstrādāt četras kopīgas mācību programmas (sasniedzamo jeb mācīšanās rezultātu vienības, modulārās programmas un mācību materiāli) nepieciešamo prasmju apguvei, veikt pilnīgu programmu testēšanu pilotapmācībās un uzsākt akreditācijas procesu programmu atzīšanai partnervalstu profesionālās izglītības sistēmās. Profesionālās izglītības programmas tiks izstrādātas atbilstoši ECVET principiem, un  to kvalitāte tiks novērtēta ar EQAVET indikatoriem, lai nodrošinātu programmu ieviešanu visā Eiropā. Izstrādātās profesionālās izglītības programmas būs izmantojamas gan profesionālajā sākotnējā izglītībā, gan tālākizglītībā
.

14.12.2016. L.I.Strode.
Projekta rezultātu ieviešana

Projekta ietvaros visas projekta partnervalstis – Horvātija, Slovēnija, Slovākija, Latvija -izstrādāja profesionālās izglītības programmas atbilstoši attīstības tendencēm un nākotnes vajadzībām metālapstrādē un elektro sektorā.
Profesionālās izglītības programmas ir izstrādātas, balstoties uz sasniedzamajiem rezultātiem. Katra programma ir izstrādāta EKI 4. līmenī, apjoms ir 25 stundas un vērtība 1 ECVET punkts.
Projektā tika izstrādātas piecas izglītības programmas: "Kompozītmaterāli", "CAD/CAM", "Tehniskās redzes sistēmas", "Tehniskās dokumentācijas lasīšana (metālapstrāde)", "Tehniskās dokumentācijas lasīšana (elektro sektors)". Visām izglītības programmām ir izstrādāta vērtēšanas daļa, kā arī mācību materiāls 50 lappušu apjomā. Visas piecas programmas, vērtēšanas daļa un mācību materiāli ir tulkoti angļu valodā un visās projekta partneru valodās: slovēņu, horvātu, slovāku un latviešu.
Šī gada 1. septembrī visās projekta partnervalstīs ir uzsākta projektā izstrādāto programmu aprobācija: katrā valstī četras programmas (viena no programmām pēc izvēles: "Tehniskās dokumentācijas lasīšana (metālapstrāde) vai "Tehniskās dokumentācijas lasīšana (elektro sektors)". Katra no programmām tiek īstenota divos veidos:

  • veidojot divas grupas (10 – 12 izglītojamie katrā): sākotnējā profesionālajā izglītībā izglītības iestādē, integrējot tēmas profesionālās vidējās izglītības programmā,
  • darba vidē - strādājošajiem profesionālo prasmju paaugstināšanai. Jaunās modulārās programmas tiek īstenotas visās četrās partnervalstīs atbilstoši katras valsts normatīvo aktu prasībām.

Rīgas Tehniskā koledža sadarbībā ar Liepājas Valsts tehnikumu un MASOC ir uzsākusi izglītības programmu - "Kompozītmateriāli" un "CAD/CAM" - aprobāciju gan sākotnējā profesionālajā izglītībā, gan metālapstrādes nozarē strādājošajiem profesionālo prasmju paaugstināšanai. 

21.01.2016. L.I.Strode.
Profesionālās izglītības programmu izstrāde

Lai noskaidrotu trūkstošās prasmes metālapstrādē un elektrosektorā, projekta ietvaros katrā partnervalstī tika organizētas divas fokusgrupu diskusijas, 10 intervijas ar darba devējiem. Latvijā šos uzdevumus veica un rezultātus apkopoja VISC sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC) un Rīgas Tehnisko koledžu (RTK). MASOC veica pētījumu, apkopojot visu partnervalstu informāciju, fokusgrupu diskusiju un interviju rezultātus. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tika noskaidrotas četras jomas, kurās trūkst profesionālo prasmju:

  • automatizācija,
  • jaunie materiāli,
  • CAD/CAM,
  • tehniskā dokumentācija.

Darba sanāksmē Rīgā 2015. gada 8. jūlijā projekta partneri izvēlējās jomas, kurās izstrādāt trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa (EKI 4. līmenis) profesionālajām kvalifikācijām jaunas profesionālās pilnveides izglītības programmas (īstenošanas ilgums 25 mācību stundas) īstenošanai profesionālās izglītības iestādē un darba vidē.
Slovēnija automatizācijas jomā izstrādā izglītības programmu "Optiskās iekārtas".
Slovākija tehniskās dokumentācijas jomā izstrādā izglītības programmu "Tehniskās dokumentācijas lasīšana".
Latvija jauno materiālu jomā izstrādā izglītības programmu "Kompozītmateriāli".
Horvātija izstrādā izglītības programmu "CAD/CAM".
Valsts izglītības satura centrs izstrādā izglītības programmu sadarbībā ar RTK un MASOC.
Visas izglītības programmas ir veidotas kā modulārās programmas, balstoties uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, izmantojot kopīgu, projektā "Easy Metal" izstrādātu metodiku un saņemot Slovēnijas partnera Profesionālās izglītības centra (Center RS za poklicno izobraževanje - CPI) metodisko atbalstu.
Projekta nākamajā posmā visām četrām programmām tiks izstrādāti mācību materiāli, visas programmas tiks iztulkotas partneru valodās (horvātu, slovēņu, slovāku un latviešu), pielāgotas un sagatavotas īstenošanai katrā partnervalstī gan izglītības iestādē kā sākotnējās profesionālās izglītības programmas daļa, gan uzņēmumā kā profesionālās pilnveides programma. Visas četras jaunās profesionālās izglītības programmas tiks publicētas projekta partneru interneta vietnēs (Latvijā - www.visc.gov.lv). Jaunās modulārās programmas tiks īstenotas visās četrās partnervalstīs atbilstoši katras valsts normatīvo aktu prasībām. Latvijā programmas īstenos RTK sadarbībā ar MASOC un VISC.  RTK arī koordinēs programmu īstenošanu visās partnervalstīs.

03.11.2015. L.I.Strode.
Studentu un darba ņēmēju nodarbinātības palielināšana

Neskatoties uz relatīvi augsto bezdarba līmeni, joprojām visā Eiropā ir brīvas darba vietas metāla un elektrosektora nozarē. Saistībā ar straujo tehnoloģiju un zināšanu attīstību Eiropas metālapstrādes un elektrosektora uzņēmumiem ir aizvien grūtāk atrast prasmīgu darbaspēku, kas atbilstu attiecīgo ražošanas procesu prasībām. Izglītības sistēma atpaliek no izmaiņām ražošanā un nav pietiekami elastīga, tādējādi rodas prasmju trūkums. Darbinieki, savukārt, saskaras ar izaicinājumu sekot līdzi nozares mainīgajām prasībām, lai saglabātu darbavietas, konkurētspēju un produktivitāti. Lai sasniegtu reindustrializācijas mērķi Eiropā un apmierinātu tirgus prasības, ir nepieciešams veikt plaša spektra pasākumus. Lai reaģētu uz šīm vajadzībām, lai uzlabotu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas nākotnē, paaugstinātu nodarbinātības līmeni un uzlabotu vispārējo konkurētspēju Eiropas metāla un elektrosektora uzņēmumiem, partneri no Horvātijas, Latvijas, Slovākijas un Slovēnijas ar kopīgiem spēkiem piedalās skillME projektā, kas ilgst trīs gadus. Projekta galvenais mērķis ir noteikt galvenās trūkstošas prasmes metālapstrādes un elektrosektora nozarē, izstrādāt četras mācību programmas šo prasmju novēršanai un ieviest šīs mācību programmas projekta partnervalstīs un visā Eiropā.

13.03.2015. L.I.Strode.
Fokusgrupu diskusijas par trūkstošajām prasmēm metālapstrādes un enerģētikas nozaru uzņēmumos

Erasmus+ programmas Nozaru prasmju apvienību sektora projekta "Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā (skillME)", Nr. 554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SS ietvaros 2015.gada 5. un 6.martā Siguldā Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) un Valsts izglītības satura centrs rīkoja divas fokusgrupu diskusijas par trūkstošajām prasmēm metālapstrādes un enerģētikas nozaru uzņēmumos. Fokusgrupu diskusijās piedalījās MASOC biedri – mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu pārstāvji. Diskusiju rezultāti tiks izmantoti projekta aktivitāšu īstenošanai – pētījuma par trūkstošajām prasmēm metālapstrādes un enerģētikas nozarēs veikšanai (pētījumu veic MASOC) un jaunu profesionālās izglītības programmu izstrādei šo prasmju apguvei (profesionālās izglītības programmas izstrādās Rīgas Tehniskā koledža). Fokusgrupu diskusijas vadīja Andris Sekacis (MASOC) un Laura Iveta Strode (VISC).

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"