Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekta "Q Placements" arhīvs

Projekts „Q-Placements: VET-Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements and Apprenticeships: Introducing Q-Placements Model” - „Profesionālās izglītības un uzņēmumu sadarbība prakšu kvalitātes nodrošināšanai” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (Nr.2013-1-LV1-LEO05-05342).
Projekta mērķis ir uzlabot vietējo un starptautisko sākotnējās profesionālās izglītības prakšu kvalitāti, nostiprinot sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un prakšu uzņēmumiem un pilnveidojot prakšu vadītāju prasmes atbalsta sniegšanā praktikantiem; sasaistīt prakšu kvalitātes vadību ar nacionālā līmeņa profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmām un EQAVET.
Q-Placements projekta ietvaros tiks izstrādāta mācību metodika un atbalsta materiāli prakšu vadītāju apmācībai un tiks organizētas kopīgas mācības prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Mācības notiks visās četrās projekta partnervalstīs: Latvijā, Nīderlandē, Slovēnijā un Spānijā.
Q-Placements projektu īsteno 6 partneri: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valsts izglītības satura centrs un Mācību un konsultāciju centrs SIA „Baltic Bright” (Latvija), Profesionālās izglītības iestāžu asociācija MBO Raad (Nīderlande), Profesionālās izglītības institūts (Slovēnija) un Terrassas reģiona Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Spānija).
Projekta īstenošanas laiks: no 2013.gada novembra līdz 2015.gada oktobrim.
Vairāk informācijas par Q-Placements projektu: http://qualityplacements.eu.

17.10.2014. A.Špaca.
Treneri no Spānijas, Slovēnijas, Nīderlandes un Latvijas mācās Rīgā

Projektā „Q-Placements” 15. oktobrī noslēdzās 3 dienu mācības treneru grupai no Latvijas, Spānijas, Slovēnijas un Nīderlandes. Seminārā, kura galvenā tēma bija prakšu organizācijas un norises un izvērtēšanas kvalitāte sākotnējā profesionālajā izglītībā, piedalījās pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Dalībnieki, izmantojot dažādas metodes, apzināja vājās vietas katrā prakses posmā un meklēja piemērotus risinājumus kvalitātes uzlabošanai. Kā atzina semināra dalībnieki, līdztekus jaunu metožu apgūšanai, ļoti svarīga bija savstarpējās pieredzes apmaiņa un iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem partneru valstīs. Piemēram, Spānijā, Katalonijas provincē, profesionālās izglītības audzēkņu prakses norisei un izvērtējumam var sekot līdzi speciāli šim nolūkam izveidotā elektroniskā platformā. Savukārt, Slovēnijā ļoti svarīga loma kvalitatīvu prakšu vietu nodrošināšanai ir Amatniecības un mazo uzņēmumu kamerai, kura ir izveidojusi valsts prakšu vietu reģistru.
Pēdējā semināra diena tika veltīta nacionālo semināru plānošanai, kuri partnervalstīs sāksies jau novembrī. Nacionālajos semināros kopā mācīsies prakšu vadītāji no uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm. Projekta ietvaros Latvijā plānoti pieci pilotsemināri dažādos Latvijas novados.

13.06.2014. A.Špaca.
Projekta "Q-Placements" partneri tiekas Nīderlandē

Projekta Q-Placements otrā partneru sanāksme notika 10. un 11.jūnijā Nīderlandes pilsētā Vordenā. Partneru tikšanos organizēja Nīderlandes Profesionālās izglītības iestāžu asociācija MBO Raad. Tā apvieno Nīderlandes profesionālās izglītības iestādes un pārstāv profesionālās izglītības iestāžu intereses dialogā ar darba devējiem un valdības institūcijām. Sanāksmes mērķis bija iepazīties ar dalībvalstīs veiktās izpētes rezultātiem par sākotnējās profesionālās izglītības audzēkņu prakšu kvalitāti.
Izpētes gaitā projekta Q-Placements partneri visās projekta dalībvalstīs intervēja un anketēja uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjus. Latvijā tika organizētas 5 fokuss grupu tikšanās Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē un Valmierā. Anketās un diskusijās iegūtā informācija ir apkopota, analizēta un tiks publicēta partnervalstu kopīgajā ziņojumā un izmantota turpmākajās projekta aktivitātēs, izstrādājot mācību programmu un organizējot profesionālās pilnveides seminārus prakšu vadītājiem no uzņēmumiem un izglītības iestādēm, kā arī iepazīstinot ar projekta rezultātiem izglītības politikas veidotājus un citas ieinteresētās puses.
Svarīgākais no izpētes secinājumiem – kvalitatīva prakšu norise nav iespējama bez skolas un uzņēmuma ciešas sadarbības un prakšu vadītāju sagatavošanas. Ar izpētes ziņojumu būs iespējams iepazīties projekta mājas lapā: http://qualityplacements.eu
Nākamā projekta partneru un ekspertu tikšanās plānota oktobrī Rīgā

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"