Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekts "LOGI-N".

Projekts "LOGI-N" – Local Guidance Networks: Promoting Stakeholder Cooperation for Youth Guidance at Community Level jeb "Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1 aktivitātes projekts (Nr.535908-LLP-1-2012-1-LV-KA1-KA1ECETA2).

Projekts tiek īstenots no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam un tā partneri ir:

  • Valsts izglītības satura centrs (vadošais partneris)
  • Apes novada dome
  • Saldus Bērnu un Jauniešu centrs
  • Gulbenes bibliotēka
  • „Baltic Bright” mācību un konsultāciju centrs

Projekta iniciatīvas atbalstīs arī asociētie partneri: Gaujienas vidusskola, Gulbenes jauniešu centrs „Bāze”, Gulbenes novada dome, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Saldus novada dome.
Projekta mērķis ir veicināt dažādu institūciju sadarbību jauniešu atbalsta sistēmas veidošanai vietējās kopienas ietvaros, lai sekmētu jauniešu nodarbinātību un izglītības turpināšanu. Projekta "LOGI-N" gaitā tiks organizēti sadarbības tīkla veidošanas semināri, apaļā galda diskusijas, sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli, apkopota un izplatīta labās prakses pieredze, kā arī izstrādātas vadlīnijas jauniešu atbalstam vietējā kopienā.

2014.gads

02.04.2014. B.Bērziņa.
Noslēdzies projekts LOGI-N

26.martā Rīgā,  viesnīcā „Tallink”, notika projekta LOGI-N noslēguma konference, kas pulcēja jaunatnes un nodarbinātības politikas veidotājus un īstenotājus, nacionālo aģentūru pārstāvjus, projekta partnerus, jaunatnes centru vadītājus un koordinatorus no Latvijas pašvaldībām, skolu jauniešus. Konferenci  atklāja Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāja vietniece Agra Bērziņa, paužot prieku par projekta norisi un VISC lomu projekta īstenošanā.
Pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt par projekta laikā paveikto, iepazīties ar projektā izveidoto metodisko materiālu - rokasgrāmatu „Sadosimies rokās”, dzirdēt ekspertu  un jauniešu viedokli, piedalīties diskusijā par sadarbības tīkla veidošanu  jauniešu atbalstam vietējā kopienā.
Par sadarbības veidošanu un jauniešu iesaistīšanu dažādās aktivitātēs un pasākumos savu viedokli izteica jaunatnes jomas eksperti - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs, kustības „Ghetto Family” menedžere Sanda Brūna, Raunas Jauniešu centra vadītājs un portāla saliedet.lv pārstāvis Mareks Dombrovskis. Pasākuma moderators Valdis Melderis izjautāja ekspertus par dažādām metodēm darbā ar jauniešiem, veiksmīgākajiem piemēriem sadarbības veidošanā, kā arī aicināja dalīties pieredzē un ieteikt vislabākos risinājumus sastopoties ar problēmām un šķēršļiem.
Konferences otrajā daļā dalībniekiem bija interesanti dzirdēt Apes, Gulbenes un Saldus jauniešu domas par iesaistīšanos projekta LOGI-N aktivitātēs,  kā arī uzzināt, kas jauniešus motivē būt sabiedriski aktīviem, palikt un darboties savā novadā un ar savu piemēru uzrunāt savus vienaudžus- sociāli neaktīvos jauniešus.
Projekts LOGI-N norisinājās no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam, un tā ietvaros tika organizēti reģionālie, lokālie un nacionālā līmeņa semināri, kuros piedalījās vairāk kā 400 jaunatnes un nodarbinātības politikas veidotāji un īstenotāji, jaunieši, augstākās izglītības iestāžu mācībspēki, Latvijas novadu pašvaldību deputāti un uzņēmēji, interešu izglītības speciālisti, pārstāvji no vispārējām un profesionālās  izglītības iestādēm  un  nacionālajām  aģentūrām. Projekta laikā tika izveidoti informatīvie video sižeti, elektroniskais ziņu izdevums un metodiskais materiāls „Sadosimies rokās”, kurā var lasīt par Apes, Gulbenes un Saldus novadu labās prakses piemēriem.
Ceram, ka projektā paveiktais un gūtā pieredze būs labs stimuls  projekta partneriem turpināt iesākto darbu, kā arī ierosme citu pašvaldību institūcijām un jaunatnes politikas veidotājiem meklēt vislabākos risinājumus darbam ar jaunatni.
VISC pateicas visiem, kas atbalstīja un piedalījās LOGI-N pasākumos un īpašs paldies  partneriem: Apes novada domei, Mācību un konsultāciju centram ”Baltic Bright”, Gulbenes bibliotēkai, Saldus ‘Bērnu un jauniešu centram par atsaucību un ieguldīto darbu projekta mērķu sasniegšanā.

07.03.2014. B.Bērziņa.
Noslēgta projekta LOGI-N nacionālo semināru sērija

26.februārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC), Jelgavā notika seminārs-diskusija „Augstskolu  iespējas  karjeras izglītības  un jauniešu atbalstam Latvijā”, kas bija trešais un noslēdzošais nacionālais seminārs projekta ietvaros. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 40 dalībnieku no Latvijas augstskolām, valsts un pašvaldību institūcijām. Semināra mērķis bija iepazīstināt ar projekta norisi un projektā iesaistīto novadu pieredzi darbā ar jauniešiem, uzzināt par aktualitātēm karjeras izglītībā un tās īstenošanā Latvijā, kā arī diskutēt par problēmām un izaicinājumiem darbā ar jauniešiem.
ZRKAC vadītāja Sarmīte Vīksna un vadītājas vietniece Skaidrīte Bukbārde iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar atbalsta sistēmu jauniešiem Jelgavā, stāstot par dažādām aktivitātēm jauniešu karjeras atbalstam visos izglītības posmos. Par karjeras atbalstu un tā pilnveidi stāstīja VIAA Informācijas un karjeras  atbalsta departamenta pārstāve Nora Kalēja, savukārt, par augstskolu pieredzi karjeras izglītības īstenošanā stāstīja Daugavpils universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji, kuri piedalījās arī diskusijā ar semināra dalībniekiem.
Diskusijas laikā LLU pārstāvji akcentēja karjeras vadības prasmju attīstīšanu mūžizglītības kontekstā, studenta personīgās karjeras vadības prasmes, kā arī skolotāja spējas apzināt un iemācīt karjeras vadības prasmes citiem. Īpaši tika uzsvērta vajadzība iekļaut karjeras izglītības nodarbības un palielināt mācību stundu apjomu visās studiju programmās. RPIVA un DU pārstāvji dalījās pieredzē par karjeras izglītības maģistra programmu īstenošanu, savukārt RTU Karjeras centra vadītāja Una Vorma iepazīstināja ar labās prakses piemēriem, stāstot par centra īstenotajām aktivitātēm.

10.02.2014. B.Bērziņa.
Projekta LOGI-N seminārs par jauniešu nodarbinātību Latvijā

5.februārī Valsts izglītības satura centrā notika seminārs-diskusija „Atbalsts jauniešiem – šodien un rīt”, kas turpina nacionālo semināru sēriju  projekta LOGI-N ietvaros. Semināra-diskusijas mērķis bija iepazīstināt ar projektā LOGI-N iegūto pieredzi un projektā iesaistīto novadu pieredzi darbā ar jauniešiem, uzzināt par aktualitātēm jaunatnes darba politikas īstenošanā Latvijā un diskutēt par problēmām un izaicinājumiem darbā ar jauniešiem. Uz semināru tika aicināti Nodarbinātības valsts aģentūras un Labklājības ministrijas pārstāvji, lai ar semināra dalībniekiem diskutētu par jauniešu nodarbinātības situāciju Latvijā.
Labklājības ministriju pārstāvēja Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Aļona Nikolajeva, kura informēja par Eiropas Savienības jauniešu nodarbinātības iniciatīvām un „Jauniešu garantijas” programmas ietvaru Latvijā, sniedzot atbildes uz dalībnieku jautājumiem par programmas īstenošanu un tās piedāvātajām iespējām. Par NVA īstenoto „Jauniešu garantijas” programmu jauniešiem – bezdarbniekiem, darba meklēšanas atbalstu, konkurētspējas paaugstināšanu un karjeras konsultācijām informēja NVA Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka. Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārstāve Līva Krieva informēja par jaunatnes politikas iniciatīvam un aktualitātēm 2014. gadā. Semināra diskusijas daļā dalībnieki diskutēja par jauniešu nodarbinātības situāciju un iespējām Latvijas pašvaldībās, strādājot gan darba grupās, gan individuāli.
Nākamais nacionālais seminārs paredzēts 2014.gada 26.februārī Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, pulcējot Latvijas augstskolu mācībspēkus, lai diskutētu par karjeras izglītības iespējām un nozīmi Latvijā jauniešu atbalstam.

23.01.2014. B.Bērziņa.
Tiek uzsākti projekta LOGI-N nacionālie semināri

21.janvārī Valsts izglītības satura centrā notika seminārs-diskusija „Atbalsta jauniešiem veicināšana pašvaldībās”, kas ir pirmais nacionālais seminārs projekta LOGI-N ietvaros. Uz semināru-diskusiju tika aicināti pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības un attīstības aģentūras, un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, lai iepazīstinātu ar projektā LOGI-N iegūto pieredzi un projektā iesaistīto novadu pieredzi darbā ar jauniešiem, uzzinātu par aktualitātēm jaunatnes politikas īstenošanā Latvijā un diskutētu par problēmām un izaicinājumiem darbā ar jauniešiem. Diskutēt un stāstīt par pieredzi darbā ar jauniešiem savās pašvaldībās tika aicināti Interešu izglītības konsultatīvās padomes locekļi.
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta iepazīstināja dalībniekus ar projekta LOGI-N mērķiem un paveikto, apkopojot partneru novadu pasākumos gūto pieredzi. Ar projektā LOGI-N gūto pieredzi dalījās arī Gunta Ļuļe no Apes novada domes, Antra Sprudzāne no Gulbenes bibliotēkas un Valda Tubina no Saldus bērnu un jaunatnes centra. Dagnija Dilāne no VIAA Informācijas un karjeras  atbalsta departamenta stāstīja par jauniešu izglītošanās un atbalsta aktivitātēm, savukārt Daina Sproģe, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vadītāja, iepazīstināja ar jaunatnes politikas īstenošanas aktualitātēm Latvijā 2014.gadā, Eiropas programmu Erasmus+ un iniciatīvu „Jauniešu garantija”.
Nākamais nacionālais seminārs paredzēts 5.februārī, kad projekta LOGI-N ietvaros tiks organizēta tikšanās ar Labklājības ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvjiem, lai diskutētu par iespējām pilnveidot atbalstu jauniešiem un veicināt sadarbības tīkla veidošanu starp pašvaldības institūcijām jauniešu atbalstam.

 
2013.gads

10.10.2013. B.Bērziņa.
Notika projekta "LOGI-N" reģionālais seminārs Gulbenē

Projekta „LOGI-N” partneri tikās 2013.gada 7.oktobrī Gulbenes Kultūras centrā, organizējot pirmo reģionālo semināru-diskusiju projekta ietvaros. Seminārā piedalījās pārstāvji no vietējām Gulbenes novada institūcijām, uzņēmumiem, jauniešu biedrībām, kā arī izglītības iestādēm, sniedzot ieskatu par atbalsta tīkla veidošanu jauniešiem. Par savu novadu pieredzi stāstīja arī projekta „LOGI-N” partneri no Apes pašvaldības un Saldus Bērnu un Jauniešu centra. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar pašvaldības lomu jauniešu atbalsta veicināšanā, kā arī tika informēti par neformālās izglītības iespējām un dažādu jauniešu biedrību aktivitātēm Gulbenes novadā. Semināra otrajā daļā dalībnieki darba grupās diskutēja par izaicinājumiem jauniešu atbalsta veicināšanai Latvijā, aplūkojot izglītības sistēmu Latvijā, karjeras un nodarbinātības jautājumus, jauniešu piesaisti reģioniem un uzņēmējdarbības attīstīšanu.

03.10.2013. B.Bērziņa.
Projekts "LOGI-N" uzsāk reģionālos seminārus

2013.gada 7.oktobrī Gulbenes kultūras centrā notiks seminārs-diskusija „Sadarbības tīkls jauniešu karjeras atbalstam vietējā kopienā”. Šis ir pirmais reģionālais seminārs, kas tiek organizēts „LOGI-N” projekta ietvaros. Seminārs aizsāks Karjeras nedēļas pasākumus Gulbenes novadā. Šogad pirmo reizi Gulbenes novadā notiks Karjeras nedēļa „Es būšu… Vai zini, kas būsi Tu?”. Tās mērķis ir palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas un motivēt viņus izglītoties, lai nākotnes profesija tiktu izvēlēta atbilstoši savām interesēm un spējām. Seminārs–diskusija „Sadarbības tīkls jauniešu karjeras atbalstam vietējā kopienā” ļaus uzzināt projektā „LOGI-N” iesaistīto novadu pieredzi, veidojot tīklu starp pašvaldības institūcijām jauniešu atbalstam, kā arī dos iespēju dalībniekiem piedalīties diskusijā par pašreizējās situācijas uzlabošanu un atbalsta veicināšanu.
Lai pieteiktos dalībai seminārā, lūdzam nosūtīt kontaktinformāciju uz e-pastu sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv.
Nākamie reģionālie semināri projekta ietvaros notiks 25.oktobrī Apē un 26.oktobrī Saldū.

23.09.2013. B.Bērziņa.
"LOGI-N" partneri tiekas Saldū

Projekta LOGI-N partneri 10.-11.septembrī  tikās jau trešajā partneru sanāksmē, kas šoreiz notika Saldus Bērnu un Jauniešu centrā.
Sanāksmes mērķis bija pārrunāt līdz šim veiktos uzdevumus, kā arī plānot turpmākās projekta aktivitātes, īpaši uzmanību pievēršot metodiskās rokasgrāmatas „Sadarbības tīkla  jauniešu atbalstam vietējā kopienā” koncepta pilnveidošanai un reģionālo un vietējo semināru plānošanai.
Oktobrī un novembrī paredzēts veidot trīs reģionālajos un trīs vietējos seminārus projekta partneru pašvaldībās – Apē, Saldū un Gulbenē. Uz semināriem tiks aicināti vietējo institūciju pārstāvji, nevalstisko organizāciju un  jauniešu organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, kā arī karjeras konsultanti, kuri varētu veidot atbalsta tīklu jauniešiem vietējās kopienās.
Sanāksmes laikā projekta partneri iepazinās ar Saldus novada pašvaldības darbību, kā arī  darbu ar jaunatni, karjeras izglītību un karjeras atbalsta sistēmu novadā. Dalībnieki  viesojās Saldus Mūzikas un Mākslas skolā – jaunā, modernā mācību iestādē, kurā jaunieši var apgūt profesionālās ievirzes izglītību mūsdienīgā un profesionāli augstvērtīgā mācību vidē, kā arī tikās ar tekstilmākslinieci Baibu Rīteri, kura strādā kopā ar bērniem un jauniešiem Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, liekot pirmos pamatus audējas prasmju un iemaņu apguvē.
Tika apmeklēta bišu drava „Kāres”, kur interesenti varēja degustēt dažādus medus produktus un iepazīties ar bitenieka profesiju, kā arī Saldus pārtikas kombināts, kur bija iespēja iepazīties ar konfekšu ražošanas procesu.

05.07.2013. B.Bērziņa.
Projekta "LOGI-N" partneru tikšanās Apē

26.un 27. jūnijā notika projekta „LOGI-N” (Nr.535908-LLP-1-2012-1-LV-KA1-KA1ECETA2) otrā partneru sanāksme, kur tās dalībniekus uzņēma viens no projekta partneriem – Apes novada dome.
Partneru sanāksmē tika pārrunātas notikušās aktivitātes projekta ietvaros, kā arī prezentēti katra partnera veiktie uzdevumi. Projekta izpētes un analīzes pētījuma ietvaros partneri diskutēja par iespējām jauniešu atbalstam un karjeras izaugsmei Eiropas Savienības, nacionālajā un vietējo pašvaldību līmenī. Partneri apsprieda reģionālā un nacionālā mēroga aktivitāšu saturu un mērķus. Darba gaitā tika pārrunāts projekta gaitā izstrādātā metodiskā līdzekļa–rokasgrāmatas un informatīvo brošūru saturs.
Sanāksmes otrajā dienā Apes novada domes pārstāvji iepazīstināja ar Apes pilsētas un tās novada vietējo uzņēmumu darbību. Apes novada dome aktīvi piedalās dažādos projektos, kuros tiek iesaistīti gan vietējie uzņēmumi, gan vietējās kopienas iedzīvotāji, tajā skaitā  sniedzot atbalstu arī jauniešiem.
Projekta dalībniekiem bija iespēja aplūkot vienu no lielākajiem ogu audzētāju un pārstrādātāju uzņēmumiem Latvijā „Very Berry”, kas veiksmīgi attīstot uzņēmējdarbību, iesaista darbā arī vietējos jauniešus. Tika iepazīti pinumu meistara Modra Strauta darbi „Silamiķītēs”, kā arī lauku teritorija „Melderi” un lauku māja „Kalnarušķi”, kuru īpašnieki attīsta vietējo tūrismu.
Nākamā projekta partneru tikšanās plānota Saldū, 2013.gada septembra sākumā.

23.05.2013. B.Bērziņa.
Notikusi projekta pirmā partneru sanāksme

Aprīļa vidū notika projekta „LOGI-N” (Nr.535908-LLP-1-2012-1-LV-KA1-KA1ECETA2) jeb „Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā” pirmā partneru sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no projekta partnerinstitūcijām – Valsts izglītības satura centra, Apes novada domes, Saldus Bērnu un Jauniešu centra, Gulbenes bibliotēkas, kā arī „Baltic Bright„ mācību un konsultāciju centra.
Sanāksmes pirmajā daļā projekta partneri iepazīstināja ar savām institūcijām un to darbības pamatvirzieniem. Projekta vadošais partneris (VISC) prezentēja projekta ideju, mērķus un sasniedzamos rezultātus. Sanāksmes gaitā tika arī pārrunātas projekta turpmākās aktivitātes. un katra partnera veicamie uzdevumi. Nākamā projekta partneru tikšanās plānota Apē, 2013.gada 18.jūnijā.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"