Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"

Projekts "GECO". Arhīvs

Projekts „GECO – Green Economy and Competences of Organization” jeb „Zaļā ekonomika un organizāciju kompetences” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (Nr.LLP-LDV-TOI-10-IT-569). Projekta mērķis ir veidot izpratni un pilnveidot zināšanas par „zaļajiem darbiem” nepieciešamajām kompetencēm. Projekta rezultātā tiks izstrādāts mācību modulis „Zaļās prasmes”, kuru kā atsevišķu sastāvdaļu varēs apgūt profesionālās izglītības programmās vai arī integrēt to kādā no esošajiem mācību moduļiem. Projekts tiek īstenots no 2011. Līdz 2012.gadam un tā dalībvalstis ir Itālija, Grieķija un Latvija (VISC). Informācija par projektu pieejama projekta mājas lapā www.ldv-geco.eu

25.03.2014. D.Vigante. Precizēts 01.04.2014.
Publiskots UNESCO-UNEVOC Reģionālā foruma ziņu izlaidums

2013.gada nogalē Maskavā norisinājās UNESCO Starptautiskā centra profesionālajai izglītībai un apmācībai (UNEVOC) rīkotais Reģionālais forums "Profesionālās izglītības virzība jauniešu nodarbinātībai un ilgtspējīgai attīstībai". Forumā piedalījās daudzu valstu pārstāvji, aptverot Eiropu, Ziemeļameriku, Karību reģionu, Āfriku un Āziju. Tā dalībnieki dalījās pieredzē par inovatīviem politikas instrumentiem un labo praksi jauniešu prasmju attīstīšanā nodarbinātības veicināšanai, kā arī iespējām integrēt profesionālajā izglītībā ekoloģijas un ilgtspējīgas attīstības aspektus. Lai apzinātu pasaules virzību uz zaļu domāšanu, jau iepriekš UNESCO aicināja valstis sniegt savus labās prakses piemērus. Latvija, kā savas valsts piemēru iesūtīja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta "GECO – Green Economy and Competences of Organization" ietvaros izstrādāto mācību moduli profesionālajai izglītībai "Zaļās prasmes". Citu valstu vidū, UNESCO mūsu izstrādāto mācību moduli atzina kā progresīvu un iedvesmojošu pārējām valstīm, un aicināja Latviju prezentēt "Zaļās prasmes" forumā. Foruma paneļdiskusijās labās prakses piemērus bija uzaicinātas demonstrēt vēl sešas valstis: Kanāda, Norvēģija, Vācija, Krievija, ASV un Somija. Latvijas prezentācija foruma dalībnieku vidū izraisīja plašu interesi un guva lielu atzinību. Kā atzina UNESCO dalībvalstis, mācību modulis "Zaļās prasmes" ir zaļās domāšanas ieviešanas profesionālās izglītības mācību procesā labās prakses piemērs pasaules mērogā. Kamēr vairums valstis diskutē un plāno ieviest uz zaļas domāšanas balstītu mācību procesu, Latvija jau otro gadu reāli īsteno "zaļās prasmes" profesionālajā vidējā izglītībā, veiksmīgi tās integrējot mācību programmā, piemēram, Priekuļu tehnikumā. Latviju šajā forumā pārstāvēja Akadēmiskās informācijas centra direktoreBaiba Ramiņa.
>> Pārskats par forumu

12.02.2013. S.Valaine.
Modulis "Zaļās prasmes"

Materiāls izstrādāts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci projekta “GECO – Green Economy and Competences for Organizations” (LLP-LDV-TOI-10-IT-569) ietvaros sadarbībā ar AS “Latvenergo”, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes nozares speciālistiem un uzaicinātajiem ekspertiem, kā arī izglītotājiem no Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas. Mērķauditorija ir profesionālās izglītības pedagogi, kuri mācību procesā (t. sk. tālākizglītībā) šo materiālu var izmantot kā mācību priekšmetu vai integrēt atsevišķas tēmas atbilstošos mācību priekšmetos.
Modulis "Zaļās prasmes" [PDF]

06.07.2012. I.Baranovska.
Projekta "GECO" rezultātu izplatīšanas seminārs

2.jūlijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konferenču zālē, no plkst.10.00–16.30, notika VISC organizētais Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta „GECO – Green Economy and Competences of Organizations” rezultātu izplatīšanas seminārs. Pasākumā piedalījās projekta partneri no Grieķijas, Itālijas un Latvijas, kā arī Latvijas izglītības iestāžu pārstāvji.
Semināru atklāja Valsts izglītības satura centra projektu vadītāja Inta Baranovska un  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs. Ar prezentāciju uzstājās projekta vadošie partneri Enrico Ferrara un Mario Vitalo no „OBR Campania” (Itālija), iepazīstinot ar projekta ideju un saturu. Īpašu interesi klātesošajos izraisīja projekta eksperta, profesora no Francijas, Gija Leboterfa (Guy le Boterf) lekcija, kurā viņš ar veiksmīgiem un ilustratīviem piemēriem parādīja un izskaidroja, kas ir kompetents profesionālis; ko nozīmē atbilstoši un kompetenti rīkoties atbilstošā situācijā; kādi nosacījumi jāizpilda, lai apmācība sagatavotu noteiktai profesijai; kāda ir atšķirība starp jēdzieniem ‘būt kompetentam’ un ‘darboties kompetenti’. Profesors labprāt atbildēja uz klātesošo jautājumiem un komentāriem.
Semināra otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja vairāk uzzināt par vienu no projekta rezultātiem – mācību moduli „Zaļās prasmes”, kura autori ir projekta Latvijas darba grupas dalībnieki.
Prezentējot izstrādāto moduli „Zaļās prasmes”, sanāksmes dalībniekus uzrunāja Latvijas projekta partneru darba grupa – Sarmīte Valaine (VISC), Gunta Beperščaite (Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums), Biruta Ģine (AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrs), Inta Soma (Dabas aizsardzības pārvalde) un Pēteris Rengelis.
Semināra noslēgumā tika izvērsta diskusija par dalībniekus interesējošiem jautājumiem, ļaujot pilnīgāk izprast projekta ideju un mērķi.
VISC pateicas VARAM par sniegto atbalstu pasākumā organizēšanā.
>> Prezentācija

19.06.2012. I.Baranovska.
Projekta rezultātu izplatīšanas seminārs

2.jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Konferenču zālē (Peldu ielā 23), no plkst.10.00 – 16.30, notiks Valsts izglītības satura centra organizētais ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekta „GECO- Green Economy and Competences of Organizations” rezultātu izplatīšanas seminārs.
Semināra mērķis ir iepazīstināt klātesošos ar vienu no projekta rezultātiem - mācību moduli „Zaļās prasmes”, kura autori ir Latvijas projekta darba grupas dalībnieki. Izstrādātajā modulī iekļautie temati ietver gan vispārīgās, gan profesionālās zināšanas un prasmes. „Zaļo prasmju” tematus iespējams iekļaut gan atsevišķā mācību stundā, gan integrēt dažādos mācību priekšmetos.
Semināra dalībniekiem būs iespēja klātienē dzirdēt Francijas profesora, projekta eksperta Guy le Boterfa lekciju, kurā viņš runās par kompetencēm, skaidros, ko nozīmē būt kompetentam un ko nozīmē darboties kompetenti.
Seminārā īpaši tiek gaidīti pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm.
Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības satura centrs. Seminārā piedalīsies arī projekta partneri no Itālijas un Grieķijas.
Seminārā tiks nodrošināts sinhronais tulkojums. Interesentus lūdzam aizpildīt klāt pievienoto anketu un līdz 27. jūnijam nosūtīt uz e-pastu: aina.spaca@visc.gov.lv. Informatīvais tālrunis: 67350961.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"