Atgriezties sadaļā "Noslēgušies ESF projekti"

ESF logo

Projekta "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" arhīvs
 

2013.gads

28.12.2013. K.Brikmane.
Projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālakizglītība" noslēdzies

2010.gada 20.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Valsts izglītības satura centrs parakstīja vienošanos par Eiropas sociālā fonda projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (identifikācijas Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA /003) īstenošanu.  Projekta finansējums – no projekta kopējā finansējuma 85% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Projekta īstenošana pilnā apjomā uzsākta 2010.gada 1.septembrī. Projekta mērķis ir Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības veidošanai, izstrādājot mūsdienīgas tālākizglītības programmas, izdales materiālus, sagatavojot tālākizglītotājus un īstenojot kursus:

 • vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveidei;
 • izglītības jomas kompetenču pilnveidei;
 • izglītības procesa vadības kompetenču pilnveidei;
 • IKT prasmju atjaunošanai un paaugstināšanai;
 • svešvalodu prasmju atjaunošanai un paaugstināšanai.

No 2010.gada novembra līdz 2011.gada augustam projektā tika izstrādātas un aprobētas 39 pedagogu profesionālās pilnveides programmas un izdales materiālu komplekti.
Projektā izstrādāto programmu īstenošana uzsākta 2011.gada augustā un īstenota līdz 2013.gada decembrim. Kopumā īstenotas 57 (39 projektā izstrādātas + 18 iepirktas vai jau izstrādātas citos projektos, tai skaitā “Dabaszinātņu un Matemātikas” projektā izstrādātās) tālākizglītības kursu programmas. Lai attīstītu jaunas tālākizglītības formas, tika izstrādātas praktiskās, radošās darbnīcas pedagogu profesionālajai pilnveidei, kas piedāvāja skolu vai novada kolektīviem un/vai interešu grupām piedalīties divu dienu (12 st.) praktiskajās darbnīcās, kurās skolotāji pilnveidoja profesionālo un pedagoģisko kompetenci dažādās jomās (IKT prasmju, sadarbības, finanšu pratības, vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveides u.c.). Kopumā notika 47 darbnīcas.
Reģistrācija kursiem notika elektroniski. E-vidē reģistrējušies 24744 lietotāju. Kursu īstenošana notika pēc reģionālā principa.  Kopumā projekta kursus un darbnīcas apmeklējuši vairāk nekā 22000 pedagogu.
Pateicamies visiem projekta dalībniekiem par atsaucību un ieinteresētu iesaistīšanos projekta aktivitātēs! Esam priecīgi un gandarīti par kopīgi paveikto darbu un par iespēju veicināt izglītības kvalitāti valstī, pilnveidojot pedagogu profesionālās kompetences!
>> Projekta apraksts (ar grozījumiem)
>> Projekta īstenošanas rezultāti
>> Prezentācija 

28.12.2013. K.Brikmane.
Publicitātes konference pedagogiem

2013.gada 7.novembrī projekts organizēja konferenci „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide: iespējas un nākotnes izaicinājumi” mērķauditorijas informētības nodrošināšanai par projekta ietvaros īstenotajiem tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumiem. 
Konferencē piedalījās gandrīz 200 pedagogu. Pedagogi varēja aktīvi līdzdarboties praktiskajās nodarbībās, kurās tika izmantoti metodes un paņēmieni no īstenotajām kursu programmām.
ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”  visā Latvijāpiedāvāja visplašākās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides iespējas. Nodarbībās teorija mijās ar praktisko, radošajās darbnīcās risināja problēmas „iz dzīves”, īstenoja inovatīvas idejas. Projekts veicinājis izmantot materiālus e-mācību vidē, strādāt ar interaktīvo tāfeli, izstrādāt pašiem savus interaktīvos materiālus.
Prezentācijas un foto no konferences varat skatīt e-mācību vidē.

17.10.2013. K.Brikmane. Papildināts 04.11.2013.
Projekts organizē konferenci pedagogiem

Projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālakizglītība” darbība tika uzsākta 2010. gada novembrī ar mērķi nodrošināt vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšanu un prasmju atjaunošanu mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. Projektā realizētas 57 programmas un profesionālo kompetenci pilnveidojuši vairāk nekā 21000 pedagogu.
Projekts organizē 2013.gada 7.novembrī konferenci „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide: iespējas un nākotnes izaicinājumi” mērķauditorijas informētības nodrošināšanai par projekta ietvaros īstenotajiem tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumiem.
Aicinām apstiprināt dalību konferencē, reģistrējoties http://www.directhit.lv/pieteiksanas/
Dalībnieku skaits ir ierobežots. Konferences norises vietu un darba kārtību nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.
Ja jums rodas kādi jautājumi par konferenci, ir neskaidrības vai grūtības ar dalības pieteikšanu, lūdzu, sazinieties ar organizatoriem pa kādu no šiem tālruņiem 29225080, 67350966 vai rakstiet uz dace.zalkalne@visc.gov.lv

30.08.2013. K.Brikmane.
Aktuālais projekta īstenošanā

2013.gada nogalē noslēdzas Eiropas Sociālā fonda projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība", kas šobrīd īsteno vairāk nekā 48 pedagogu profesionālās pilnveides programmas, kā arī aprobē jaunas tālākizglītības formas – praktiskās darbnīcas. Praktiskās darbnīcas ir jau guvušas atzinību skolu kolektīvos.
Projektā īstenoto tālākizglītības kursu programmās profesionālo kompetenci pilnveidojuši: mācību priekšmetu pedagogi, skolu bibliotekāri, klašu audzinātāji, pirmskolas pedagogi, kā arī izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki. Kursus vada gan augstskolu pasniedzēji, gan praktizējoši izglītības iestāžu pedagogi. Šādu lektoru pāru darbu kursu dalībnieki ir atzinuši kā ļoti veiksmīgu un produktīvu. Pedagogi labi novērtējuši gan kursu saturu, gan metožu daudzveidību. Atzinīgi vērtēta arī praktisko nodarbību un teorijas sabalansētība, gan arī jaunais skatījums uz problēmu risinājumiem. Kursu dalībnieki īpaši uzsver un novērtē pieredzes apmaiņas iespējas.
Patlaban e-mācību vidē iereģistrējušies vairāk nekā 24 400 pedagogu, taču ne visi ir pieteikušies kādai programmai. Tāpēc aicinām visus pedagogus, kas vēl joprojām nav saņēmuši uzaicinājumu uz kursiem, ielogoties e-mācību vidē (http://talakizglitiba.visc.gov.lv) sadaļā "Mani notikumi" un pārliecināties, vai esat pieteikušies sev interesējošos kursos un, cik dalībnieku ir pieteikušies grupā. Grupa tiek komplektēta tikai tad, ja ir pieteikušies vismaz 23 dalībnieki.
Vēršam jūsu uzmanību, ka e-mācību vidē šobrīd ir atvērts līdz projekta beigām ieplānoto grupu skaits. Nenokavējiet pieteikšanos, jo patlaban grupas piepildās ļoti ātri. Jaunas grupas netiks atvērtas.

05.08.2013. D.Zaļkalne.
Par līderības kursiem

Piedāvājam vispārējās izglītības pedagogiem apgūt profesionālās pilnveides programmu „Jauniešu līderības prasmju attīstība”- 36 stundas.
Kursu ietvaros pedagogiem būs iespēja celt profesionālo kompetenci līderības prasmju attīstīšanai jauniešos, iepazīties ar līderības prasmju raksturojumu un nozīmi personības veidošanas procesā, iegūt informāciju par jauniešu līderības prasmju attīstīšanas iespējām, izmantojot dažādas metodes.

31.05.2013. K.Brikmane.
Jauna aktivitāte projekta ietvaros

Lai attīstītu jaunas tālākizglītības formas, ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros ir izveidota jauna aktivitāte, kas piedāvā skolas vai novada kolektīviem un/vai interešu grupām piedalīties divu dienu (12 st.) praktiskajās radošajās darbnīcās, kurās skolotāji pilnveidos profesionālo un pedagoģisko kompetenci dažādās jomās (IKT prasmju, sadarbības, finanšu pratības, vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveides u.c.). Darbnīcās pedagogi praktiski strādās ar IKT resursiem, apgūstot elektronisko iekārtu vispārējas pielietošanas iespējas izglītības procesā, globālās komunikāciju platformas, to izmantošanas veidi un iespējas, elektronisko mācību līdzekļu veidošanas un lietošanas iespējas, mācību procesa dažādošanu, izmantojot IKT resursus, sadarbības prasmju un pedagoģiskās meistarības pilnveidi. Tāpat tiks apgūti aktuāli pedagoģiskās saskarsmes un/ vai finanšu pratības jautājumi. Darbnīcu programmu saturā tiks izmantoti jau projektā izstrādāto programmu moduļi un satura apguvi nodrošinās projekta atbilstošo programmu lektori, kā arī tiks izveidotas darbnīcas pedagogu kompetences pilnveidei, kas pamatota uz pedagogu darbu un praksi, iesaistot partnerus, kuriem ir pieredze un zināšanas inovatīvu risinājumu īstenošanā. Projektā ir plānots, ka aprobēs tikai 25 praktiskās darnīcas, iesaistot 500 vispārējās izglītības pedagogus dažādos Latvijas reģionos. Taču jau šobrī pilnībā ir nokomplektētas 35 darbnīcas. Praktiskās darbnīcas organizēsim no 2013.gada jūnija līdz septembrim.
>> Lasīt vairāk

 
2012.gads

17.12.2012. K.Brikmane.
Par piedāvātajiem IKT programmu kursiem projektā

Projekta ietvaros izstrādātās tālākizglītības kursu programmas veido dažādi moduļi, kas tiek piedāvāti vairākos salikumos. Programmu izstrādi un kursu apguvi līdzfinansē ESF! Aicinām izvēlēties kādu no IKT programmām un uzsākt savu profesionālo pilnveidi.
>> Lasīt vairāk

14.09.2012. K.Brikmane.
ESF projekta kursi dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem

ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” piedāvā 10 dabaszinātņu un matemātikas skolotāju profesionālās pilnveides kursu programmas, kas izstrādātas ESF projektā „Dabaszinātnes un matemātika”.
>> Lasīt vairāk

23.08.2012. K.Brikmane.
ESF projekta kursi vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem

Informācija par ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” piedāvātajiem tālākizglītības kursiem 2012./2013.mācību gadā vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem.
>> Lasīt vairāk

15.05.2012. D.Kurnajeva.
ESF projekts "Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide"

Latvijas Universitāte īsteno ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, kura mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.
>> Lasīt vairāk

08.05.2012. I.Arāja.
Aktualitātes Izglītības procesa vadības kompetenču komponentā

Izglītības procesa vadības kompetenču komponentā tiek īstenotas 3 tālākizglītības programmas izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem, kā arī pirmskolas izglītības pedagogiem. Komponentā ir iespēja izvēlēties sev vēlamo kursu saturu no 19 piedāvātajiem variantiem.
>> Lasīt vairāk

02.04.2012. K.Brikmane.
Jaunas iespējas pedagogu profesionālajai pilnveidei ESF projektā "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība"

Projekta mācību vidē tiek informēts, ka no 2012.gada februāra beigām pastāv iespēja pieteikties atsevišķiem dažādu programmu moduļiem (6, 12, 18, 24 stundu), kas ir atrodami zem programmu variantiem.
>> Lasīt vairāk

22.02.2013. K.Brikmane.
Projekta ietvaros tiek īstenotas tālākizglītības programmas

Projekta ietvaros tiek īstenotas tālākizglītības programmas, kas nodrošina:
• vispārējo pedagoģisko un izglītības jomas kompetenču pilnveidi mūsdienīga mācību procesa īstenošanai;
• modernizētā vispārējās izglītības satura, inovatīvu mācību metožu, mācīšanās tehnoloģiju un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas ieviešanu;
• izglītības procesa vadības kompetenču pilnveidi pārmaiņu ieviešanai mācību procesā un izglītības iestādē;
• IKT prasmju atjaunošanu un paaugstināšanu e-mācību vides veidošanai mācību procesā;
• svešvalodu prasmju atjaunošanu un paaugstināšanu mācību procesa uzlabošanai, skolotāju mobilitātes veicināšanai un izglītības iestāžu dalībai starptautiskajos projektos.
Viens no projekta komponentiem ir "Vispārējās pedagoģiskās kompetences komponents", kas piedāvā pedagogu profesionālās pilnveides programmas skolotājiem atbilstoši savām plašākām interesēm un vajadzībām .
>> Lasīt vairāk

16.02.2012. A.Rāta.
Aktualitātes Izglītības jomas kompetenču komponentā

Izglītības jomas kompetenču komponentā piedāvājam 16 sociālo zinātņu un mākslas jomas priekšmetu skolotājiem paredzētas tālākizglītības programmas. Piedāvāto programmu klāstā sev piemērotu programmu varēs atrast vēstures, filozofijas, mājturības un tehnoloģiju, ekonomikas, ētikas, politikas un tiesību, ģeogrāfijas, veselības mācības, psiholoģijas, sociālo zinību, mūzikas, tehniskās grafikas, kulturoloģijas, vizuālās mākslas un sporta skolotāji. Kursi domāti gan pamatizglītības, gan vispārējās vidējās izglītības programmās strādājošajiem skolotājiem. Vairākas no piedāvātajām programmām ir veidotas tā, lai tās būtu noderīgas ne tikai konkrēto mācību priekšmetu skolotājiem, bet arī klases audzinātājiem un skolas vadībai.
>> Lasīt vairāk

11.02.2013. K.Brikmane.
Profesionālās pilnveides kursu aktualitātes

ESF finansētā projekta "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros turpinām piedāvāt vispārējās izglītības pedagogiem profesionālās pilnveides kursus. Vēršam uzmanību, ka projekta īstenošanas laiks ir tikai līdz 2013.gada novembrim.
Kursu izvēle ir ļoti plaša un ikviens interesents var atrast savām vajadzībām un interesēm nepieciešamo programmu, jo kursu mērķauditorija ir gan visu mācību priekšmetu (izņemot latviešu valodu) pedagogi, gan izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, gan skolu bibliotekāri, gan pirmsskolas izglītības pedagogiem, vadītājiem, metodiķiem.
>> Aktualizētais kursu grafiks

30.01.2012. K.Brikmane.
Jaunumi projektā

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros kursu apguvējiem bija iespējams reģistrēties tikai vienam kursam, bet no 2012.gada februāra beigām varēs pieteikties vēl arī atsevišķiem moduļiem, tā, lai projektā apgūtais tālākizglītības kursu stundu skaits nepārsniegtu 48 stundas. Aicinām visus vispārējās izglītības pedagogus, kas vēl to nav izdarījuši, droši reģistrēties sistēmu, kurā var redzēt visu kursu tālākizglītības programmu aprakstus, izvēlēties savām interesēm un vajadzībām piemērotāko un pieteikties kursiem. Ļoti vēlamies, lai kursos gūtais rod piepildījumu ikdienas darbā!

30.01.2012. R.Kursīte.
Svarīgākais svešvalodu kompetences komponentā

Projektā izstrādātās programmas angļu valodas skolotājiem kopējais apjoms ir 84 stundas. Skolotāji var izvēlēties apgūt tās tēmas (maksimāli 48 stundu apjomā), kuras viņiem visvairāk interesē un ir nepieciešamas profesionālajai pilnveidei. Tiek piedāvātas iespējas mācīties par kultūras jautājumiem, lai skolēni iepazītu citu tautu kultūru un saskatītu gan līdzīgo, gan arī atšķirības, apgūt Eiropā pašlaik arvien plašāk izmantotās CLIL – Integrētās satura un valodas apguves metodes pamatus, kas paredz, ka kāds no mācību priekšmetiem (vai tā daļa) tiek apgūts svešvalodā. Sadarbībā ar Britu padomi piedāvājam arī rakstītprasmes un gramatikas tēmu interesantākas pasniegšanas metodiku.
>> Lasīt vairāk

 
2011.gads

15.09.2011. K.Brikmane.
Kā pieteikties tālākizglītības kursiem

Pamācība, kā pieteikties tālākizglītības kursiem, reģistrējoties integrētās kursu un lietotāju reģistrācijas, uzskaites un e-mācību vides nodrošināšanas sistēmā.
>> Prezentācija

Par pieteikšanos tālākizglītības kursiem

Darbību uzsākusi elektroniskā kursu dalībnieku un lietotāju reģistrācijas uzskaites un e-mācību vides nodrošināšanas sistēma. Sistēma darbosies visu projekta īstenošanas laiku – līdz 2013.gada novembrim. Lai neradītu sistēmas traucējumus, vēršam Jūsu uzmanību, ka pieteikšanos kursiem Jūs varat veikt jebkurā sev izdevīgā laikā.
Aicinām izpētīt programmu piedāvājumu un veikt izvēli atbilstoši savām profesionālajām vajadzībām! Kursu norise plānota pēc reģionālā principa un visu projekta īstenošanas laiku, tāpēc satraukumam, ka grupas būs nokomplektētas un nebūs vietu, nav pamata. Tālākizglītības programmu piedāvājums regulāri tiks aktualizēts.
Uz jautājumiem atbildes sniegs vecākā satura eksperte projekta īstenošanas jautājumos Dace Zaļkalne
tālr.: 67350965, e-pasts: dace.zalkalne@visc.gov.lv
Jautājumus par bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas kursu organizāciju varat noskaidrot, zvanot pa tālruni 67033740 (Uldis Dzērve) vai rakstot ilze.gaile@visc.gov.lv (Ilze Gaile).
>> Projekta apraksts
>> Programmu piedāvājums

19.08.2011. K.Brikmane.
Informācija par aktualitātēm ESF projektā

Informācija novadu un republikas pilsētu izglītības pārvalžu vadītājiem un izglītības speciālistiem par aktualitātēm ESF projektā "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība".
>> Prezentācija

22.06.2011. K.Brikmane.
Aktualitāte projekta īstenošanā

27.jūnijā darbību uzsāks elektroniskā kursu dalībnieku un lietotāju reģistrācijas uzskaites un e-mācību vides nodrošināšanas sistēma. Sistēma darbosies visu projekta īstenošanas laiku – līdz 2013.gada novembrim.
Lai neradītu sistēmas traucējumus, vēršam Jūsu uzmanību, ka pieteikšanos kursiem Jūs varat veikt jebkurā sev izdevīgā laikā (ne tikai 27.jūnijā).
Aicinām izpētīt programmu piedāvājumu un veikt izvēli atbilstoši savām profesionālajām vajadzībām!
Kursu norise plānota pēc reģionālā principa un visu projekta īstenošanas laiku, tāpēc satraukumam, ka grupas būs nokomplektētas un nebūs vietu, nav pamata. Tālākizglītības programmu piedāvājums regulāri tiks aktualizēts.

03.06.2011. K.Brikmane.
Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas

Projekta eksperti ir izstrādājuši 38 pedagogu profesionālās pilnveides programmas.
Aicinām iepazīties ar izstrādāto programmu anotācijām un programmu veidojošiem moduļiem, aktivizējot Jūsu izvēlētās programmas nosaukumu.
Elektroniska pieteikšanās kursiem notiks no 27.jūnija, kad darbību uzsāks elektroniskā kursu un lietotāju reģistrācijas uzskaites un e-mācību vides norošināšanas sistēma.

11.03.2011. K.Brikmane.
Prezentācija par projektu

2011.gada 10.martā organizētā semināra republikas novadu/pilsētu izglītības speciālistiem-tālākizglītības koordinatoriem „Pedagogu tālākizglītības organizācijas kvalitātes jautājumi” prezentācija par ESF projektu „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”.
>> Prezentācija

27.01.2011. D.Poriete.
Aktualitātes projekta īstenošanā

2010.gada novembrī tika uzsākta pedagogu profesionālās pilnveides programmu un izdales materiālu izstrāde. Pēc izstrādāto programmu aprobācijas paredzēta programmu īstenošana, kas uzsāksies 2011.gada augustā.
>> Lasīt vairāk

11.01.2011. G.Kaufmane.
Turpinās pieteikšanās uz pedagogu profesionālās pilnveides programmām

Turpinās pedagogu pieteikšanās uz ESF līdzfinansētā projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” profesionālās pilnveides programmām:

„Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana angļu valodā” (120 stundas)

Programmas mērķis ir uzlabot un pilnveidot angļu valodas prasmi, lai veicinātu plašāku pieejamo mācību resursu izmantošanu un sekmētu līdzdalību dažādos projektos un mobilitāti. Sākotnējai valodas prasmei ir jāatbilst Eiropas kopējās pamatnostādnēs aprakstītajam valodas apguves līmenim A2 / B1. Uz tālākizglītības kursiem tiek aicināti vismaz 2  vienas skolas pārstāvji, kuru dalību kursos piesaka izglītības iestādes vadītājs.

Attīstības izglītības projektu izveide un vadība (24 stundas)

Programma piedāvā teorētiskās zināšanas un metodiku demokrātiskas vides nodrošināšanā (piem., kā vērtēt savu un citu rīcību; kā piedalīties lēmumu pieņemšanā grupiņā, ģimenē; kā izvēlēties rotaļas vadītāju; kā mērķtiecīgi un atbildīgi sadarboties; kā strādāt ar informāciju; kā veidot izpratni par cilvēka un sabiedrības attīstības norisēm). Attīstības izglītības saturs ietver astoņus pamatjautājumus: dažādība, cilvēktiesības, savstarpējā mijiedarbība, ilgtspējīga attīstība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, globālā pilsonība. Programmas saturs vērsts uz dalībnieku personīgās pieredzes aktualizēšanu un tās projicēšanu attīstības izglītības globālajā dimensijā. Tās ir būtiskas tēmas ne vien priekšmetu apguvē, bet arī ļoti būtiskas klašu audzinātājiem un skolas attīstības plānošanā no sākumskolas līdz pat vidusskolai. Programmā paredzēta attīstības izglītības aktivitāšu plānošanas, ieviešanas un izvērtēšana metodikas apguve. Uz tālākizglītības kursiem tiek aicināti vismaz 2 vienas skolas pārstāvji

Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam (24 stundas)

Programmas saturs iekļauj tēmas:

 • Kas ietekmē savstarpējo komunikāciju? Komunikācijas šķēršļi. Konflikti, to risināšanas iespējas.
 • Sadarbība, efektīvs komandas darbs, individuālo resursu apzināšana, izmantošana komandas darbā. Vērtības un vajadzības.
 • Emocionālās inteliģences attīstīšana profesionālajai darbībai un dzīves kvalitātes paaugstināšanai.
 • Starpkultūru saskarsme, komunikācija, attieksme pret citādo, tolerance, iedrošināšana. Dzīvesstila nozīme saskarsmes un sadarbības veidošanā.
 • Ikdiena stresa pārvaldīšanas iespējas.

Programmas metodika paredz praktisku, lietderīgu un piemērotu grupas un indivīdu konsultēšanas un supervīziju vadīšanas elementu mērķtiecīgu izmantošanu izglītībā strādājošo atbalstam;

Visi kursi tiks īstenoti 5 Latvijas reģionos — Rīgas, Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionā. Grupas tiks komplektētas atbilstoši pieprasījumam. Aizpildītu pieteikuma veidlapu lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi dace.poriete@visc.gov.lv.

04.01.2011. Latvijas Universitāte.
Apgūsti pedagoga kvalifikāciju vai mentordarbību Latvijas Universitātē

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma dos iespēju skolā strādājošiem skolotājiem iegūt pedagoga kvalifikāciju.
>> Lasīt vairāk

 
2010.gads

26.10.2010. Latvijas Universitāte.
Projekts "Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide"

Latvijas Universitāte ir uzsākusi īstenot projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”. Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”1.2.1 „Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” pasākuma 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” aktivitātes 1.2.1.2.3. apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”.

07.10.2010. K.Brikmane.
Projekts izsludina pieteikšanos pedagogiem uz profesionālās pilnveides programmām

ESF līdzfinansētais projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” izsludina pieteikšanos pedagogiem uz profesionālās pilnveides programmām:

„Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana angļu valodā” (120 stundas)

Programmas mērķis ir uzlabot un pilnveidot angļu valodas prasmi,  lai veicinātu plašāku pieejamo mācību resursu izmantošanu un sekmētu līdzdalību dažādos projektos un mobiltāti. Sākotnējai valodas prasmei ir jāatbilst Eiropas kopējās pamatnostādnēs aprakstītajam valodas apguves līmenim A2 / B1. Uz tālākizglītības kursiem tiek aicināti vismaz 2  vienas skolas pārstāvji, kuru dalību kursos piesaka izglītības iestādes vadītājs.

„Teaching English - Learning Technologies for Classroom"  (48 stundas)

Britu padomes izstrādātās programmas mērķis ir mācīt skolotājus lietot jaunākos WEB 2.0 resursus (wiki, blog, podcast), kā arī sociālās komunikācijas platformas (Facebook, MySpace, Twitter u.c.), veidot stundu plānus, izmantojot jaunas Microsoft Word un Power Point iespējas. Pirmā nodarbība plānota visai grupai kopā (face-to-face), pārējās nodarbības būs individuālas - e-vidē. Sīkāka informācija Britu padomes mājas lapā http://www.teachingenglish.org.uk/train/learning-technologies-classroom-online

 “Primary Essentials” e-vidē (48 stundas)

Britu padomes izstrādātā programma paredzēta sākumskolas un pamatskolas angļu valodas skolotājiem, kuri strādā vai plāno strādāt ar 5 līdz 12 gadus veciem bērniem. Kursā izmantoti audio un video materiāli. Tas palīdzēs skolotājiem veidot savus stundu plānus saskaņā ar programmu un standartu, izvēlēties savu skolēnu mācīšanās stilam atbilstošākas darba metodes, veiksmīgāk iesaistīt stundās rotaļu, spēļu elementus un dziesmas. Daļa nodarbību būs individuālas - e-vidē, daļa - visai grupai kopā (face-to-face). Sīkāka informācija Britu padomes mājas lapā http://www.teachingenglish.org.uk/train/primary-essentials

Attīstības izglītības projektu izveide un vadība (24 stundas)

Programma piedāvā teorētiskās zināšanas un metodiku demokrātiskas vides nodrošināšanā (piem., kā vērtēt savu un citu rīcību; kā piedalīties lēmumu pieņemšanā grupiņā, ģimenē; kā izvēlēties rotaļas vadītāju; kā mērķtiecīgi un atbildīgi sadarboties; kā strādāt ar informāciju; kā veidot izpratni par cilvēka un sabiedrības attīstības norisēm). Attīstības izglītības saturs ietver astoņus pamatjautājumus: dažādība, cilvēktiesības, savstarpējā mijiedarbība, ilgtspējīga attīstība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, globālā pilsonība. Programmas saturs vērsts uz dalībnieku personīgās pieredzes aktualizēšanu un tās projicēšanu attīstības izglītības globālajā dimensijā. Tās ir būtiskas tēmas nevien priekšmetu apguvē, bet arī ļoti būtiskas klašu audzinātājiem un skolas attīstības plānošanā no sākumsskolas līdz pat vidusskolai. Programmā paredzēta attīstības izglītības aktivitāšu plānošanas, ieviešanas un izvērtēšana metodikas apguve. Uz tālākizglītības kursiem tiek aicināti vismaz 2  vienas skolas pārstāvji

Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam (24 stundas)

Programmas saturs iekļauj tēmas:

 • Kas ietekmē savstarpējo komunikāciju? Komunikācijas šķēršļi. Konflikti, to risināšanas iespējas.
 • Sadarbība, efektīvs komandas darbs, individuālo resursu apzināšana, izmantošana komandas darbā. Vērtības un vajadzības.
 • Emocionālās inteliģences attīstīšana profesionālajai darbībai un dzīves kvalitātes paaugstināšanai.
 • Starpkultūru saskarsme, komunikācija, attieksme pret citādo, tolerance, iedrošināšana. Dzīvesstila nozīme saskarsmes un sadarbības veidošanā.
 • Ikdiena stresa pārvaldīšanas iespējas.

Programmas metodika paredz praktisku, lietderīgu un piemērotu grupas un indivīdu konsultēšanas un supervīziju vadīšanas elementu mērķtiecīgu izmantošanu izglītībā strādājošo atbalstam;

Visi kursi tiks īstenoti 5 Latvijas reģionos — Rīgas, Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionā.

Aizpildītu anketu lūdzam nosūtīt elektroniski uz e- pasta adresi karina.brikmane@visc.gov.lv . Pieteikumu kursiem sūtīt līdz 2010. gada 1.novembrim. Kursu īstenošanu plānots uzsākt š.g. novembrī. Grupas tiks komplektētas atbilstoši pieprasījumam.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies ESF projekti"