Sākumlapa > VISC > ESF projekti > Noslēgušies ESF projekti > Mērķstipendijas pedagogiem. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies ESF projekti"

 

ESF logo

ESF projekta "Mērķstipendijas pedagogiem" arhīvs
 

2011.gads

07.10.2011. R.Ančupāne.
Noslēdzies ESF darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes projekts "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos"

2011.gada vasarā noslēdzās ESF darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”. Projekta 3 gadu darbības laikā tika saņemti 342 skolotāju pieteikumi mērķstipendijas saņemšanai, atbalstīti tika 277 skolotāju pieteikumi, no tiem 14 bija studējošie pedagogi.
>> Lasīt vairāk

16.06.2011. R.Ančupāne.
Par mērķstipendiju pedagogiem projekta gaitu

2011.gada sākumā projekta vadības vienība izvērtēja mērķstipendiātu iesniegtos pārskatus par līgumā noteikto uzdevumu izpildi 2010./2011. mācību gada 1.pusgadā. Kopumā pedagogu pārskatos atspoguļotie veiktie darbi atbilst izvērstajos darba plānos ieplānotajam un veiktajam darbam. Ir veikts nozīmīgs metodiskais darbs, novadīti interesanti pasākumi, popularizēta individuālā pieredze un veikts pētnieciskais darbs. Salīdzinot ar iepriekšējos gados iesniegtajiem pārskatiem, šī mācību gada pārskatos vērojams, ka pedagogi iemācījušies veikto darbu arī uzskatāmi aprakstīt.

17.01.2011. B.Pauniņa.
Projekta aktualitātes, noslēdzot 2010.gadu

Informācija par ESF darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” norisi.
>> Lasīt vairāk

 
2010.gads

21.12.2010. B.Pauniņa.
Konkurss uz ESF projekta ekspertu vietām

Uz laika periodu no 2011.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – pasūtītājs) izsludina konkursu uz Eiropas struktūrfondu darbības apakšprogrammas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (turpmāk – ESF projekts) (vienošanās Nr. 2008/001/1DP/1.2.1.2.2./08/ IPIA/VIAA/002) eksperta vietu svešvalodās. Piedāvājumus iesniedz līdz 2011.gada 6.janvārim plkst.17.00 vai sūta pa pastu – Valsts izglītības satura centram Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 2011.gada 6.janvāris). Piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās laikā no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīts. Kontaktinformācija - ESF projekta koordinatora asistente administratīvajos jautājumos Brigita Pauniņa Tālr.67814353.
>> Konkursa nolikums

07.12.2010. B.Pauniņa.
Konkurss uz ESF projekta ekspertu vietām

Uz laika periodu no 2011.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Eiropas struktūrfondu darbības apakšprogrammas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (vienošanās Nr. 2008/001/1DP/1.2.1.2.2./08/ IPIA/VIAA/002) ekspertu vietām.
Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 16.decembrim plkst.12.00 vai sūta pa pastu – Valsts izglītības satura centram Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 2010.gada 16.decembris). Piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās laikā no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīts. Kontaktinformācija - ESF projekta koordinatora asistente administratīvajos jautājumos Brigita Pauniņa Tālr.67814353.
>> Konkursa nolikums>

15.10.2010. B.Pauniņa.
Par pieteikšanos mērķstipendijām

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju izsludina pieteikšanās 3.kārtu uz pedagogu mērķstipendijām Rīgas pilsētas profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem 2010./2011. mācību gadā (8 mēneši) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002).
Mērķstipendiju pretendentiem no 18.oktobra līdz 29.oktobrim no plkst. 10.00 līdz 15.00 jāiesniedz Valsts izglītības satura centrā Vaļņu ielā 2, 7.stāva 711.kabinetā šādi dokumenti: iesniegums (pēc noteiktas formas); CV (lūdzam norādīt arī e-pasta adresi); izziņa no augstskolas par studiju programmu, studiju gadu un semestri studējošiem pedagogiem; izvērsts darba plāns (neattiecas uz studentiem) – pedagoga pētniecības vai radošā darba uzdevumi, kas tiks veikti papildus jau apmaksātajiem darba pienākumiem (pēc noteiktas formas). Darba plāns jāiesniedz datora izdrukā un tam jābūt saskaņotam ar izglītības iestādes vadītāju; izglītības iestādes izziņu par mērķstipendijas pretendentam plānoto kontaktstundu skaitu nedēļā 2010./2011.m.g.
>> Lasīt vairāk

07.09.2010. R.Ančupāne
Projekta vadības vienības darbs ar mērķstipendiātiem

Lai nodrošinātu projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) Valsts izglītības satura centrā izveidota vadības vienība, kura projekta ietvaros koordinē Rīgas pilsētas profesionālās izglītības iestāžu pedagogu - mērķstipendiātu darbu.
>> Lasīt vairāk

01.09.2010. B.Pauniņa.
Par pieteikšanos mērķstipendijām

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju izsludina pieteikšanās 2.kārtu uz pedagogu mērķstipendijām Rīgas pilsētas profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem 2010./2011. mācību gadā (9 mēneši) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002).
Mērķstipendiju pretendentiem no 2010.gada 1 septembra līdz 15.septembrim no plkst. 10.00 līdz 15.00 jāiesniedz Valsts izglītības satura centrā Vaļņu ielā 2, 7.stāva 711.kabinetā šādi dokumenti: iesniegums (pēc noteiktas formas); CV (lūdzam norādīt arī e-pasta adresi); izziņa no augstskolas par studiju programmu, studiju gadu un semestri studējošiem pedagogiem; izvērsts darba plāns (neattiecas uz studentiem) – pedagoga pētniecības vai radošā darba uzdevumi, kas tiks veikti papildus jau apmaksātajiem darba pienākumiem (pēc noteiktas formas), darba plāns jāiesniedz datora izdrukā un tam jābūt saskaņotam ar izglītības iestādes vadītāju; izglītības iestādes izziņu par mērķstipendijas pretendentam plānoto kontaktstundu skaitu nedēļā 2010./2011.m.g.
>> Lasīt vairāk

09.08.2010. B.Pauniņa
Par pieteikšanos mērķstipendijām

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju izsludina pieteikšanos uz pedagogu mērķstipendijām Rīgas pilsētas profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem 2010./2011. mācību gadā (10 mēnešiem) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002). Mērķstipendija ir stipendija, kuru piešķir prioritārā mācību priekšmeta pedagogam attiecīgās studiju programmas apgūšanas, pētniecības darba vai radošā darba atbalstam.
Prioritārie mācību priekšmeti ir:

 • fizika;
 • ķīmija;
 • bioloģija;
 • dabaszinības;
 • matemātika;
 • informātika;
 • svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības Ekonomikas zonas valsts oficiālajām valodām - angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, islandiešu, lietuviešu, maltiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda).

Uz mērķstipendiju var pretendēt:

 • pedagogs, kurš profesionālās izglītības iestādēs māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas nedēļā un apgūst prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā;
 • pedagogs, kurš ir ieguvis noteiktā prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus profesionālās izglītības iestādes vismaz 9 kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veic 4 pētniecības vai radošā darba uzdevumus.

Mērķstipendiju pretendentiem no 2010.gada 16.augusta līdz 27.augustam no plkst. 10.00 līdz 15.00 jāiesniedz Valsts izglītības satura centrā Vaļņu ielā 2, 7.stāva 711.kabinetā šādi dokumenti:

 • Iesniegums (pēc noteiktas formas);
 • CV (lūdzam norādīt arī e-pasta adresi);
 • Izziņa no augstskolas par studiju programmu, studiju gadu un semestri studējošiem pedagogiem;
 • Izvērsts darba plāns (neattiecas uz studentiem) – pedagoga pētniecības vai radošā darba uzdevumi, kas tiks veikti papildus jau apmaksātajiem darba pienākumiem (pēc noteiktas formas). Darba plāns jāiesniedz datora izdrukā un tam jābūt saskaņotam ar izglītības iestādes vadītāju.
 • Izglītības iestādes izziņu par mērķstipendijas pretendentam plānoto kontaktstundu skaitu nedēļā 2010./2011.m.g.

Prioritāro mācību priekšmetu pedagogu kontaktstundu saraksta veidlapa, kā arī iesnieguma un darba plāna veidlapas atrodamas www.sza.gov.lv sadaļā Mērķstipendijas pedagogiem (Dokumentu paraugi).
Papildinformācija: Brigita Pauniņa – projekta koordinatora asistente t. 67814353, brigita.paunina@isec.gov.lv

14.06.2010. B.Pauniņa
Konkurss uz eksperta vietām

Izsludināts konkurss uz eksperta vietām ESF projekta darbības apakšprogrammas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes ”Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr.2008/001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/ VIAA/002). Projekta īstenošanai paredzēts izveidot projekta ekspertu komandu, kas sastāv no 4 ekspertiem – 1 ekspertu komandas vadītājs un 3 eksperti. Pretendentiem jāizveido ekspertu komanda un jānorāda to pieteikumā. Pieteikšanās termiņš – 2010.gada 1.jūlijs.
>> Lasīt vairāk

19.04.2010. R.Ančupāne
Rīgas Valsts tehnikuma pieredze projektā

Eiropas Savienības finansētajā projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (vienošanās Nr.2008/001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) piedalās 20 Rīgas Valsts tehnikuma skolotāji. Visi stipendiāti atzīst, ka 10 mēnešus saņemtā stipendija ir papildu stimuls radošāk pieiet metodisko darbu izstrādes jautājumiem, tā ir mobilizējusi skolotājus lielāku uzmanību veltīt savai profesionālai izaugsmei.
>> Lasīt vairāk

23.03.2010. B.Pauniņa
Par ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošanu

Seši Rīgas Celtniecības koledžas skolotāji - I.Veismane, T.Ozola, J.Kališenko, M.Kuļikovs, I.Stāmure un L.Jeršova - piedalās šajā projektā jau otro gadu un ir vienprātīgi atzinuši, ka tieši darbs saistībā ar projekta īstenošanu ir devis milzīgu profesionālās izaugsmes iespēju un stimulu strādāt radoši un rezultatīvi.
>> Lasīt vairāk

 
2009.gads

22.12.2009. K.Ilgaža
ESF darbības programma ”Cilvēkresursi un nodarbinātība”

ESF darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros notikušas projekta vadības vienības vizītes Rīgas pilsētas profesionālās izglītības iestādēs ar mērķi tikties ar pedagogiem – mērķstipendiju saņēmējiem, lai sniegtu nepieciešamos skaidrojumus un ieteikumus par pārskatu veidošanu par veikto darbu pirmajā mācību pusgadā.
Pavisam projekta vadības vienība apmeklēja 16 izglītības iestādes. Projekta vadības vienība atbildēja uz mērķstipendiātu jautājumiem un sniedza skaidrojumu par pārskata iesniegšanas termiņiem, noformēšanu un audzēkņu darbu pievienošanu un atspoguļošanu pārskatā. Mērķstipendiāti iepazīstināja ar paveikto darbu no līguma noslēgšanas brīža līdz vizītei.

11.11.2009. B.Pauniņa
Informācija par ESF darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” norisi

Noslēgusies projekta pieteikumu izvērtēšana ESF darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr.2008/001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) Rīgas pilsētas profesionālo skolu pedagogiem. Pieteikšanās divās kārtās pieteicās 116 mērkstipendiāti no 16 Rīgas pilsētas profesionālajām skolām (attiecīgi 1.kārtā 88 pedagogi un 2.kārtā 28 pedagogi).Lielākā daļa pedagogu, kuri pieteicās mērķstipendijas saņemšanai to darīja otro gadu.
Mērķstipendiju pretendentu dokumentu pieņemšana bija īpaši apgrūtināta - bija problēmas ar dokumentu savlaicīgu iesniegšanu, jo izglītības iestādēm bija neskaidrības par tarifikāciju un daudzām no tām, pat par savu eksistenci.
Vērtējot pieteikumus mērķstipendija tika piešķirta 97 pretendentiem. Rekordliels mērķstipendijas saņēmēju skaits ir no Rīgas Valsts tehnikuma (20) un Rīgas Būvniecības arodvidusskolas (12).Vērtēšanas komisija atzina, ka galvenā kļūda, mērķstipendiju pretendentiem bija projekta uzdevumu neizpratne un nekvalitatīvu darba plānu iesniegšana, kas bija par iemeslu pretendentu noraidīšanai.
Šobrīd projekta vadības vienība gatavojas uzsākt mērķstipendiju saņēmēju apmeklēšanu skolās, lai sniegtu nepieciešamos skaidrojumus un ieteikumus par pedagogu darba apliecinājumiem un par veicamo uzdevumu atspoguļošanu pārskatos par darba plānu izpildi.
Tālruņi informācijai 27814353 Brigita Pauniņa vai 27814354 Ruta Ančupāne.

07.08.2009.
Par pieteikšanos mērķstipendijām

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju izsludina pieteikšanos uz pedagogu mērķstipendijām 2009./2010. mācību gadā (10 mēnešiem) projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros. Mērķstipendija ir stipendija, kuru piešķir prioritārā mācību priekšmeta pedagogam attiecīgās studiju programmas apgūšanas, pētniecības darba vai radošā darba atbalstam.

Prioritārie mācību priekšmeti ir:

fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika, svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības Ekonomikas zonas valsts oficiālajām valodām - angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, islandiešu, lietuviešu, maltiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda).

Uz mērķstipendiju var pretendēt:

 • pedagogs, kurš profesionālās izglītības iestādēs māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas nedēļā un apgūst prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā;
 • pedagogs, kurš ir ieguvis noteiktā prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus profesionālās izglītības iestādes vismaz 9 kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veic 4 pētniecības vai radošā darba uzdevumus.

Mērķstipendiju pretendentiem no 2009.gada 18.augusta līdz 21.augustam no plkst. 13.00 līdz 16.00 jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā Vaļņu ielā 2, 1.stāva 102.kabinetā šādi dokumenti:

 • Iesniegums (pēc noteiktas formas);
 • CV (lūdzam norādīt arī e-pasta adresi);
 •  Izziņa no augstskolas par studiju programmu, studiju gadu un semestri studējošiem pedagogiem;
 • Izvērsts darba plāns (neattiecas uz studentiem) – pedagoga pētniecības vai radošā darba uzdevumi, kas tiks veikti papildus jau apmaksātajiem darba pienākumiem (pēc noteiktas formas). Darba plāns jāiesniedz datora izdrukā un tam jābūt saskaņotam ar izglītības iestādes vadītāju.
 • Izglītības iestādes izziņu par mērķstipendijas pretendentam plānoto kontaktstundu skaitu nedēļā 2009./2010.m.g.

Prioritāro mācību priekšmetu pedagogu kontaktstundu saraksta veidlapa, kā arī iesnieguma un darba plāna veidlapas atrodamas www.sza.gov.lv.
Papildinformācija:
Brigita Pauniņa t. 26535115, brigita.paunina@isec.gov.lv
Ruta Ančupāne t. 29457606, ruta.ancupane@isec.gov.lv

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies ESF projekti"