Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekta "DOREMAT" arhīvs

Valsts izglītības satura centrs ir uzsācis darbu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses projektā DO.RE.MAT. (Decrease Obstacles RElated to MAthematics Teaching-Nr.2012-1-IT1-LEO05-02810) par mūzikas metodoloģijas izmantošanu matemātikas mācīšanā.
Projekta norises laiks: no 2012.gada 1.oktobra līdz 2014. gada 30.septembrim.
Projektā piedalās partneri no Latvijas (VISC), Itālijas un Grieķijas. Projekta laikā Latvijas, Itālijas skolās un Atēnu universitātē tiks aprobēta Boloņas izglītības un sociālā atbalsta centra ENFAP Emilia Romagna un Boloņas universitātes izstrādātā matemātikas - mūzikas mācību metodoloģija.
Vairāku gadu pieredze Itālijas skolās liecina par to, ka izstrādātā matemātikas-mūzikas metodoloģija palīdz veidot skolēnos motivāciju mācīties matemātiku un padara priekšmeta apguvi interesantāku un saistošāku tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Pedagogi un pētnieki ir secinājuši, ka universālā mūzikas valoda palīdz apgūt ne tikai sarežģītus matemātikas vienādojumus, bet arī veicina skolēnu starpkultūru, sociālo un pilsonisko kompetenču pilnveidi.
3.–4.decembrī Boloņā notika projekta DO.RE.MAT. partneru pirmā sanāksme, kurā tuvāk iepazinās iesaistīto organizāciju pārstāvji, tika apspriests projekta darba plāns un turpmākie uzdevumi, kā arī norisinājās diskusija un dalīšanās pieredzē par matemātikas-mūzikas metodoloģijas izmantošanu mācību procesā.

2014.gads

03.11.2014. A.Špaca.
DO.RE.MAT. noslēguma konference pulcē daudzus interesentus

28. oktobrī Boloņas universitātē pulcējās projekta DO.RE.MAT noslēguma konferences dalībnieki, lai izvērtētu paveikto un vēlreiz akcentētu to, kas  kopīgs mūzikai ar matemātiku, kā mācot mūziku, var rosināt skolēnos interesi par matemātiku un otrādi, vai mūzika var palīdzēt  izprast sarežģītos matemātikas vienādojumus. Par dalībnieku ieinteresētību liecināja tas, ka universitātes Mūzikas un Teātra departamenta zālē brīvas vietas bija grūti atrast. Konferences goda viesis Bogotas Francisko Jose de Caldas  vārdā nosauktās universitātes  matemātikas  profesors Bruno D’Amore savā uzrunā filozofiski ieskicēja  matemātikas un mūzikas vēsturiskās kopsakarības. Kā šīs kopsakarības  darbojas  praktiski,  konferences dalībniekiem lieliski nodemonstrēja DO.RE.MAT  metodes līdzautori - matemātikas skolotājs Nikolā Manani un mūzikas skolotājs Antonio Bianki kopā ar saviem skolēniem  parādot improvizētu mācību stundu, kurā varēja līdzdarboties arī klātesošie.  Abi Itālijas pedagogi  metodi ar panākumiem izmanto jau gandrīz 8 gadus.
Projekta koordinatore Latvijā Aina Špaca (VISC) iepazīstināja ar metodes aprobāciju divās Latvijas skolās. No 2014. gada janvāra līdz jūnijam Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā un Mārupes vidusskolā 9.klašu grupās matemātika tika mācīta, izmantojot DO.RE.MAT metodi.
Stāstot par aprobācijas pieredzi Itālijā, pedagogi  uzsvēra, ka metodes izmantošana veicina skolēnos interesi par matemātiku, palīdz  labāk izprast gan matemātiku, gan mūziku un uzlabo mācību sasniegumus abos priekšmetos. Šai atziņai piekrita arī Urbino universitātes vispārīgās un sociālās pedagoģijas profesore Berta Martini, iepazīstinot konferences dalībniekus ar  metodes validācijas pētījuma rezultātiem.
Konferences noslēgumā par DO.RE.MAT metodes izmantošanas iespējām nākotnē dažādām mērķa grupām savās pārdomās dalījās Atēnu  universitātes muzikoloģijas departamenta pasniedzēji Anastastija Georgaki un Georgijs Kosteletos.

22.05.2014. A.Špaca.
Projekta DO.RE.MAT Itālijas partneru vizīte Latvijā

15.-16.maijā Latvijā viesojās projekta DO.RE.MAT: ”Mūzikas metodoloģijas izmantošana matemātikas mācīšanā” Itālijas partneri no Boloņas izglītības un sociālā atbalsta centra ENFAP Emilia Romagna, Boloņas universitātes un Boloņas mūzikas skolas „Lo schiaccianoci". Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar projekta skolu – Mārupes vidusskolas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pieredzi DO.RE.MAT metodes izmantošanā mācību procesā. 15.maijā Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pedagogi, skolēni, kā arī projekta pārstāvji no Itālijas un Valsts izglītības satura centra viesojās Mārupes vidusskolā, iepazinās ar skolu un vēroja atklātās matemātikas-mūzikas stundas. Pēc stundām notika saruna ar skolēniem un Itālijas ekspertiem. Metodes autori atzinīgi novērtēja redzēto un uzslavēja Latvijas kolēģus, kuri DO.RE.MAT metodi veiksmīgi piemērojuši esošai mācību programmai un dažādojuši matemātikas mācīšanas paņēmienus. Savukārt skolēni atzina, ka mācību stundas, kurās matemātikas apguvei izmantoja mūziku bija ļoti aizraujošas, vērtīgas un ļāva ne tikai labāk apgūt abus priekšmetus, bet arī satuvināja klases kolektīvu. Vizītes pirmās dienas noslēgumā projekta partneri un pedagogi diskutēja par metodes izmantošanas iespējām, tās stiprajām pusēm un trūkumiem, kā arī apsprieda turpmākās sadarbības iespējas. 16.maijā Valsts izglītības satura centrā notika projekta partneru metodiskās komisijas sanāksme, kurā piedalījās arī abu Latvijas skolu pārstāvji. Diskusija bija veltīta DO.RE.MAT metodisko materiālu un projekta metodoloģijas aprobācijas norises izvērtēšanai. Plānots, ka DO.RE.MAT metodiskās norādes tiks sagatavotas un publicētas VISC mājas lapā nākamā mācību gada sākumā.

2013.gads

30.09.2013. A.Špaca.
Projekta partneru otrā sanāksme Rīgā

2013. gada 24.-25.aprīlī Rīgā notika projekta "DO.RE.MAT" otrā partneru sanāksme, kurā piedalījās deviņu projekta partnerinstitūciju pārstāvji no Itālijas, Grieķijas un Latvijas. Sanāksmes mērķis bija atskatīties uz pirmajā projekta gadā notikušajām aktivitātēm, plānot „DO.RE.MAT” metodes aprobēšanas norisi Latvijas un Itālijas izglītības iestādēs un izstrādāt ieteikumus metodisko līdzekļu izveidei. Laika posmā no 2014. gada janvāra līdz maijam metode tiks aprobēta divās Latvijas izglītības iestādēs – Mārupes vidusskolā un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā.

16.04.2013. A.Špaca.
Projekta seminārs Boloņā

2013. gada 8.-11. aprīlī Boloņā, Itālijā, notika projekta DO.RE.MAT. mācību seminārs kurā piedalījās arī četri Latvijas pedagogi. Semināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar matemātikas-mūzikas metodi un sagatavoties metodes aprobēšanai Latvijas un Itālijas skolās. Mācību semināru vadīja Boloņas izglītības un sociālā atbalsta centra „ENFAP Emilia Romagna” pedagogi, Boloņas universitātes un mūzikas skolas „Lo schiaccianoci" mācībspēki. Papildu iegūtajai teorētiskajai informācijai, semināra dalībniekiem bija iespēja veikt dažādus praktiskus uzdevumus , lai izmēģinātu metodi praktiski. Ļoti interesanti bija vērot atklāto stundu, kurā Itālijas pedagogi un 9.klašu skolēni demonstrēja, kā ar mūzikas palīdzību var apgūt matemātiku un otrādi. 2013./2014. mācību gadā projekta metodika tiks aprobēta Mārupes vidusskolā un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā matemātikas un mūzikas pedagogu – Zandas Romanovskas, Ingas Cirses, Margitas Jirgensones un Endija Rožkalna vadībā.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"