esf_852_projekts.jpg
Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībaiesf_2014_2020.jpgNozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Inga Zeide
Tālr: 64615339
E-pasts: inga.zeide@852.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

28.09.2018. I.Zeide.
Projekta aktualitātes jūlijs-augusts

Projekta 2.darbības ietvaros profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē no Projekta ietvaros izstrādājamajiem 160 iesniegti un saskaņoti 125 profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības.
Projekta 3.darbības ietvaros sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta piesaistīto vecāko ekspertu darba grupu ir izstrādāts “Profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodikas” projekts; noslēgti 15 pakalpojuma līgumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izsrādi 33 profesionālajām kvalifikācijām; sadarbības partneru - Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes - piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes.
>> Lasīt vairāk

28.06.2018. S.Valaine.
Projekta aktualitātes aprīlis-jūnijs

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas datiem, lielākajā daļā attīstīto valstu ekonomiskā attīstība 2017.gada otrajā pusē bija straujāka nekā iepriekš prognozēts. 2017.gada beigās strauji pieauga globālās tirdzniecības rādītāji, ko balstīja stabils investīciju pieaugums, īpaši attīstīto valstu grupā, kā arī ražošanas apjomu pieaugums 2018.-2019.gadā paredzams Latvijā, nodrošinot stabilu izaugsmi. Tā kā globālās ekonomikas izaugsme turpina uzlaboties, būtisks darbaspēka pieprasījuma pieaugums ir vērojams arī vairākās nozarēs Latvijā.
Tāpēc svarīgi ir turpināt analizēt aktuālās darba tirgus prasības un Projekta 2.darbības ietvaros sadarbībā ar Projekta sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, izstrādāt nozaru kvalifikāciju struktūrās esošajām profesionālajām kvalifikācijām profesijas standartus/profesionālās kvalifikācijas prasības.
>> Lasīt vairāk

29.03.2018. I.Zeide.
Panākta vienošanās starp izglītotājiem un darba devējiem par profesionālajām kvalifikācijām, kuras nepieciešams sagatavot darba tirgū

Pabeigta Projekta 1.darbība Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, veicot nozaru izpēti un pilnveidojot struktūru.
Pilnveidota nozaru kvalifikāciju sistēma un 14 nozaru kvalifikācijas struktūras, izstrādāta jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram.
Darbības ietvaros,  atbilstoši noslēgtā pakalpojuma līguma nosacījumiem Par tiesībām sniegt speciālistu pakalpojumus Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālo analīzi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ir veicis sekojošus uzdevumus:

  • Izvērtēti nozaru procesi, nosakot pamatprocesus/funkcijas un veicamos darbus/uzdevumus nozarē, izdalītas nozares darbības jomas  - sektorus/pamatprocesus – nozares sastāvdaļas vai atzarus ar misiju un noteiktu specifiku, kas veidojas, balstoties uz kopīgiem darbības procesiem vai pazīmēm.
  • Pilnveidoti/izstrādāti nozaru kvalifikāciju līmeņu apraksti atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņiem, izveidoti nozaru profesiju vispārīgie raksturojumi.
  • Pilnveidoti/izstrādāti nozaru profesiju apraksti, izveidoti nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskati.
  • Izstrādāta nozares saistīto profesiju karte, t.i. vizualizēta apkopotā informācija par nozarē esošo profesiju atbilstību Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras/un Latvijas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādātās nozaru kvalifikāciju struktūras tiks saskaņotas nozaru ekspertu padomēs vai Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē, ja attiecīgā nozares ekspertu padome vēl nav izveidota.
Projekta 2.darbības ietvaros sadarbības partneri - LDDK, LOSP un LBAS  uzsākuši 90 Profesijas standartu/Profesionālās kvalifikācijas prasību (PS/PKP) izstrādi, t.sk. 56 jau pabeigti un ir saskaņoti Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē.
Projekta 3.darbības ietvaros 30.01.2018. noslēdzies pirmais iepirkums par Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi. Pieņemts lēmums 15.daļās par 36 profesionālo kvalifikāciju eksāmenu satura izstrādi, ar iepirkuma uzvarētājiem ir uzsākta līgumu slēgšana.
Projekta 4.darbības ietvaros turpinās Modulāro izglītības programmu izstrāde 34 profesionālām kvalifikācijām, saņemti I un/vai II nodevumi. Sadarbības partneru  - LDDK, LOSP un LBAS piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes.
Projekta 5.darbības ietvaros ir izstrādātas tehniskās specifikācijas mācību simulācijas iekārtu iegādei profesionālām izglītības iestādēm,
Turpinās 26 mācību līdzekļu izstrāde, kas būs paredzēti profesionālās  izglītības izglītojamiem un pedagogiem izglītības satura apguvei, saņemti I un/vai II nodevumi.
16.03.2018. noslēdzies iepirkums Par digitālo mācību līdzekļu multimediju digitālās komponentes izgatavošanu, aprīlī tiks noslēgts līgums.
>> Relīze

Sadaļas arhīvs