esf_8322_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībaiesf_2014_2020.jpgAtbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Projekta mērķis

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg

Projekta kontaktpersona
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

10.10.2018. L.Voroņenko.
Fizikas gada ietvaros pašvaldībām tiks piešķirts papildu atbalsts jaunu pulciņu attīstībai un fizikas apguvei skolās

Projekta ietvaros līdz 2018.gada 20.novembrim projekta sadarbības partneri ir aicināti iesniegt pieteikumus papildu darbību īstenošanai fizikas kā mācību priekšmeta apguves veicināšanai skolās. Projekts ietvaros pašvaldībām tiks piešķirts kopējais atbalsts 300 000 EUR apmērā gan pedagoga un laborantu piesaistei fizikas mācību stundu apguvei, gan jaunu ārpusstundu pasākumu īstenošanai. Papildu informācija info@832.visc.gov.lv
Fizikas gads ir nozīmīga vairāku partneru iniciatīva, kas noslēgsies mācību gada beigās, organizējot 3.Eiropas fizikas olimpiādi.
>> Pieteikums [XLSX]

12.09.2018. I.Lipene.
Par pedagogu-multiplikatoru atlasi tālākizglītības programmu īstenošanai skolas vidē

Projekta ietvaros plānots piedāvāt projektā iesaistīto skolu kolektīviem vairākas profesionālās pilnveides mācību programmas, kas nodrošina pedagogu kompetences pilnveidošanu darbā ar bērniem ar uzvedības un mācīšanās traucējumiem, kā arī darbā ar mūsdienu pedagoģijas un mācību procesa uzlabošanas izaicinājumiem. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 117 Latvijas pašvaldībām.
Lai nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi VISC izstrādā pedagogu profesionālās pilnveides programmas divos aktuālos virzienos – skolu kolektīvu mācības iekļaujošas izglītības jomā un radoši risinājumi mācību procesa organizācijas jomā.
Lai visām ieinteresētajām skolām būtu iespēja apgūt profesionālās pilnveides programmas, centrs ir nolēmis piesaistīt 20 multiplikatorus turpmākajai pedagogu profesionālās pilnveides darbību īstenošanai visā Latvijā. Centrs nodrošinās multiplikatoriem mācības, kurās viņi apgūs darbam nepieciešamās zināšanas.
Multiplikatoram vidēji 10 dienas gadā būs jānodrošina pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu īstenošana dažādu reģionu skolās.

Prasības pretendentiem:

  • Vismaz bakalaura grāds pedagoģijā un pedagoga kvalifikācija
  • Vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze  vispārējās izglītības iestādēs pēdējo 10 gadu laikā
  • Vēlama lektora vai semināru vadītāja pieredze, īpaši darbā ar pedagogu tālākizglītību
  • Labas komunikācijas un organizatoriskās spējas
  • Izpratne par iekļaujošās izglītības un speciālās izglītības izglītojamo problēmām Latvijā, kā arī izaicinājumiem mācību satura un procesa pārmaiņās
  • Vēlama pieredze profesionālās pilnveides materiālu izstrādē

Savus pieteikumus, aizpildot ,,Multiplikatora pieredzes apraksta formu” lūdzam sūtīt uz e-pastu: indra.lipene@832.visc.gov.lv  līdz 2018. gada 15.oktobrim.
Par multiplikatoru atlases rezultātiem pretendentus informēsim elektroniski.
>> Multiplikatora pieredzes apraksta forma [DOCX]

16.10.2017. L.Voroņenko.
Par grozījumiem atbalsta pasākumu plānā

Lai veiktu grozījumus APP, pirmkārt, nepieciešams parakstīt vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā. Šī vienošanās paredz papildināt Sadarbības līgumu ar 9.4.apakšpunktu, kas nosaka, ka turpmāk APP 1.pielikums un/vai 2.pielikums tiks uzskatīts par grozītu, kad Projekta vadītājs ar elektronisko parakstu saskaņos jaunu 1.pielikuma un/vai 2.pielikuma versiju un nosūtīs sadarbības partnerim.
>> Lasīt vairāk

29.08.2017. L.Voroņenko. Precizēts 30.08.2017.
Skaidrojums par pedagoģiskā personāla piesaistes nosacījumiem projektā

Informējam, ka ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras skaidrojums, ka pedagoģiskajam personālam, kas darba pienākumus veic saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 13.punkta nosacījumiem (13. Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu direktori un viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, izglītības metodiķi, sporta organizatori, izglītības iestāžu bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un pirmsskolas izglītības metodiķi, ja viņu darba slodze minētajos amatos atbilst vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā, saņemot par to papildu samaksu”) pieļaujamā maksimālā darba slodze nedēļā ir 47 stundas. Darba līgumos vai vienošanās par darba līguma grozījumiem šajos gadījumos ir jānorāda atsauce uz noteikumu 13.punktu.
Informācijai tiek pievienota vienošanās par darba līguma grozījumiem vispārīgā paraugforma, kurā ar dzelteno krāsu atzīmēts maināmais saturs.
>> Vienošanās paraugforma [DOC]

22.08.2017. L.Voroņenko.
Atbalsta materiāls sadarbības partneriem par projekta īstenošanu pašvaldībās

Izstrādāti skaidrojumi un paraugformas sadarbības partneru - pašvaldību Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu ieviešanai pašvaldībās.
Informējam, ka papildu jautājumi par grāmatvedības un finanšu jautājumiem nosūtāmi uz e-pasta adresi finanses@832.visc.gov.lv
>> Atbalsta materiāls [ZIP]

30.03.2017. L.Voroņenko.
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna īstenošanas laiks

Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu sadarbības partneri izstrādā divu gadu periodam no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam (iekļaujot divus mācību gadus - 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.). Izstrādājot formu iesniegšanai, izvēlnē Īstenošanas periods atzīmējama norāde "2017-2018".
Vēršam uzmanību, ka ir publicētas aktualizētas versijas Ieteikumiem izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrādei un plāna formas!

15.03.2017. L.Voroņenko. Precizēts 28.03.2017.
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrāde

Lai nodrošinātu sadarbības partneriem atbalstu Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu (turpmāk plāns) projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros, VISC ir izstrādājis ieteikumus "Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs" kā palīgmateriālu plāna izstrādes procesā. Izstrādātais plāns ir iesniedzams 6 nedēļu laikā pēc pašvaldības deleģētā pārstāvja dalības tālākizglītības programmas semināros reģionos elektroniski uz epasta adresi info@832.visc.gov.lv vai vienojoties par citu laiku.
Papildu informācija un konsultācijas pieejamas nosūtot jautājumus uz augstākminēto epasta adresi.
Kontaktpersonas plānu izstrādes jautājumos:
– projekta vadītāja Liene Voroņenko;
– eksperte (iekļaujošās izglītības jautājumos) Māra Liepniece;
– ekspertes (pedagoģijas jomā) Lilita Kreicberga, Karīna Brikmane.
>> Ieteikumi, plāna struktūra un prezentācija [ZIP]

Sadaļas arhīvs