Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > EMVC > EMVC jaunumi. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Eiropas moderno valodu centrs. Jaunumi"

Sadaļas "Eiropas moderno valodu centrs. Jaunumi" arhīvs

2020.gads

30.01.2020. T.Kunda.
EMVC notika starptautiskā konference

2019.gada 5. un 6.decembrī Eiropas Moderno valodu centrā (EMVC) (Grāca, Austrija) notika starptautiskā konference Languages at the heart of learning, kura tika veltīta EMVC 25.jubilejai un Eiropas Padomes 70.gadadienai. Konferences mērķis bija iepazīstināt ar Centra ieguldījumu valodu izglītības jomā. Pasākumā tika sniegts pārskats par EMVC pašreizējās programmas Languages at the heart of learning īstenošanas rezultātiem un izsludināta jaunā programma Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences.
Konferences mājas lapā ir pieejami konferences video ieraksti, kuros iespējams iepazīties gan ar galvenajiem politiskiem izaicinājumiem valodu izglītības jomā (1. diena), gan ar Centra piedāvātajiem praktiskajiem risinājumiem (2. diena).

 

2018.gads

26.03.2018. R.Kursīte.
EMVC eksperti dalīsies pieredzē par darbu klasēs ar atšķirīgu valodas apguves līmeni

VISC un Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija (LAVSA), īstenojot sadarbību ar Eiropas Moderno valodu centru Grācā, ar Eiropas Komisijas atbalstu šā gada 26. un 27. martā Rīgā uzņems EMVC ekspertus – Vestminsteras Universitātes Valodu un starpdisciplinārās pedagoģijas profesoru Teriju Lembu (Terry Lamb) no Lielbritānijas un Namūras-Lježas-Luksemburgas augstskolas Pedagoģijas fakultātes vecāko asistenti, starptautisko attiecību koordinatori, Comenius asociācijas viceprezidenti Šantalu Milleri (Chantal Muller) no Beļģijas.
Viņi vadīs kursu nodarbības valodu (dzimtās valodas un svešvalodu) un citu mācību priekšmetu skolotājiem “Atbalsts daudzvalodīgām klasēm (Supporting Multilingual Classrooms)”.
Kursu nodarbības notiks angļu valodā. Tulkojums netiks nodrošināts.
Kursu laikā dalībnieki uzzinās par dažādiem skolēnu valodas apguves līmeņa noteikšanas paņēmieniem, runās par darbu klasēs, kurās bērniem ir atšķirīgs mācību valodas apguves līmenis, spriedīs par skolēnu valodas kompetences attīstīšanas nepieciešamību visos mācību priekšmetos.
Lektori iepazīstinās ar atbalsta sniegšanas iespējām dažādu valodas prasmju attīstīšanā, efektīvu valodas un pamatprasmju apguves integrēšanu, kā arī dos labās prakses piemērus valodu un citu mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai.
Lai veicinātu kursos gūto atziņu ieviešanu savās mācību iestādēs, aicinām pieteikties ne tikai atsevišķiem skolotājiem, bet it īpaši skolu komandām – 2-3 dažādu mācību priekšmetu skolotājiem no vienas skolas.
Grupā ir 30 vietas.
Kursi ir bezmaksas un abas dienas tie notiks Rīgā, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā, kamīnzālē no plkst.10.30 – 17.00.
Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par profesionālo pilnveidi 16 st. apjomā.
>> Pieteikšanās

2017.gads

26.06.2017. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai EMVC rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.4/2017 "Valodas izpratnes veidošana citu mācību priekšmetu stundās (Developing language awareness in subject classes)" EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas notiks Grācā, Austrijā. Semināra norises laiks: 2017.gada 16.-17.novembris.
Darba valodas: angļu un franču (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2017.gada 15.jūlijs.
>> Lasīt vairāk

16.05.2017. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai EMVC rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.3/2017 "Digitālā pratība valodu mācīšanai un apguvei (Digital literacy for the teaching and learning of languages)", kas notiks Grācā, Austrijā, un tiek īstenots EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros. Semināra norises laiks: 2017.gada 10.-11.oktobris.
Darba valodas: angļu un franču (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017.gada 1.jūnijam.

09.05.2017. R.Kursīte.
EMVC elektronisko jaunumu avīze

Iznācis EMVC elektronisko jaunumu avīzes European Language Gazette Nr.36 (2017.gada janvāris - aprīlis)

07.04.2017. R.Kursīte.
EMVC eksperti kopā ar mūsu svešvalodu speciālistiem pētīs jaunu svešvalodu standarta projektu

Eiropas Moderno valodu centra eksperti kopā ar mūsu svešvalodu speciālistiem pētīs jaunā svešvalodu standarta projekta atbilstību Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei.
Savu funkciju ietvaros jau vairākus gadus Valsts izglītības satura centrs (VISC) valodu apguves jautājumos īsteno sadarbību ar Eiropas Padomes Eiropas Moderno valodu centru (EMVC) Grācā. Sadarbības ietvaros no š.g. 10.aprīļa līdz 12.aprīlim Rīgā viesosies EMVC eksperti - Jose Noijons (José Noijons) no Nīderlandes un Gabors Šžabo (Gabor Szabo) no Ungārijas. Viņi vadīs kursu nodarbības mūsu augstskolu svešvalodu mācībspēkiem, VISC svešvalodu speciālistiem un svešvalodu pedagogiem, kā arī VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertiem un valodu speciālistiem “Svešvalodu standartu pielīdzināšana Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (EKP) (Relating Foreign Language Curricula to Common European Framework of Reference for Languages - RELANG)”.
Eksperti iepazīstinās svešvalodu speciālistus ar valodu standartu pielīdzināšanas Eiropas kopīgo pamatnostādņu iespējām un pašu pielīdzināšanas procesu, kā arī izskatīs mūsu svešvalodu standarta projektā izvirzīto mācību sasniegumu prasību atbilstību EKP. Kursu laikā tiks apskatīta arī standartā izvirzīto prasību saikne ar mācību procesu, ar svešvalodu eksāmenu saturu un tajos izmantotajiem uzdevumu veidiem.
Pasākumu sadarbības līguma ietvaros kopīgi atbalsta Eiropas Moderno valodu centrs un Eiropas Komisija.

15.03.2017. R.Kursīte.
EMVC eksperti dalās pieredzē ar valodu pedagogiem par darbu klasēs ar atšķirīgu valodas apguves līmeni

VISC, īstenojot sadarbību ar EMVC Grācā, un ar Eiropas Komisijas atbalstu šā gada 9. un 10. martā Rīgā uzņēma EMVC ekspertes – Austrijas Pedagoģiskās augstskolas Lincā (Linz) pasniedzēju Katrīnu Karri-Karlingeri (Catherine Carre-Karlinger) un Šveices Lietišķo zinātņu universitātes Pedagoģiskās augstskolas pasniedzēju Katju Šniceri (Katja Schnitzer). Viņas vadīja kursu nodarbības VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” valodu ekspertiem un dzimtās valodas un svešvalodu skolotājiem “Atbalsts daudzvalodīgām klasēm. Visaptveroša pieeja valodu izglītībā (Supporting Multilingual Classrooms. Inclusive Approaches in Language Education)”.
Kursu dalībnieki uzzināja par dažādiem skolēnu valodas apguves līmeņa noteikšanas paņēmieniem, runāja par darbu klasēs, kurās bērniem ir ļoti atšķirīgs mācību valodas apguves līmenis. Lektores uzsvēra skolēnu valodas kompetences attīstīšanas nepieciešamību visos mācību priekšmetos, iepazīstināja ar atbalsta sniegšanas iespējām dažādu valodas prasmju attīstīšanā, efektīvu valodas un pamatprasmju apguves integrēšanu, kā arī deva labās prakses piemērus valodu un citu mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai.

09.03.2017. R.Kursīte.
EMVC eksperti ar valodu pedagogiem spriež par dziļās mācīšanās iespējām valodu apguvē

Savu funkciju ietvaros jau vairākus gadus VISC valodu apguves jautājumos īsteno sadarbību ar EMVC Grācā. Šīs sadarbības ietvaros šā gada 6. un 7. martā Rīgā viesojās EMVC eksperti - Gūtenbergas Universitātes profesors Olivers Meijers (Oliver Meyer) no Vācijas un Pentas koledžas pasniedzējs Kevins Šaks (Kevin Schuck) no Nīderlandes. Viņi vadīja kursu nodarbības VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertiem un valodu speciālistiem “Daudzvalodu pieejas iekļaušana mācību procesā (A Pluriliteracies Approach to Teaching for Learning)”, uzsverot dziļās mācīšanās (deep learning) nozīmi, kas iespējama, nepārblīvējot mācību saturu un nesadrumstalojot to, rosinot skolēnu ieinteresētību apgūstamajās tēmās. Tika uzsvērts, ka dziļā mācīšanās vienlaicīgi ir arī lēna mācīšanās (slow learning), jo skolēnam nepieciešams laiks katras tēmas pamatīgai apguvei un pilnīgai izpratnei, ko raksturo gan spēja apgūto mācību materiālu jēgpilni izskaidrot citiem, gan atsevišķus novērojumus, parādības un faktus apkopot un konceptualizēt, izprotot cēloņsakarības un uztverot tos kā vienotu veselumu.
7.martā Olivers Meijers un Kevins Šaks piedalījās arī diskusijā par dzimtās valodas apguves jautājumiem Eiropas mājā, kuras laikā viņi iepazīstināja ar savu praktisko pieredzi dažādu valodas apguves jautājumu risināšanā un to, ka arī citās valstīs valodu speciālistu uzmanības lokā ir līdzīgi jautājumi.
>> Fotogalerija

20.02.2017. D.Āboltiņa.
VISC īsteno sadarbību svešvalodu apguves kvalitātes uzlabošanai ar EMVC

VISC jau vairākus gadus īsteno sadarbību ar EMVC Grācā, Austrijā, un veic Nacionālā kontaktpunkta un Nacionālās nominējošās institūcijas funkcijas. Šīs sadarbības ietvaros 2015.gada pavasarī Latvijā viesojās EMVC direktores vietniece Suzanna Slivenska (Susanna Slivensky), kura iepazīstināja ar EMVC jauno darbības programmu 2016.-2019.gadam.
Šogad no 15.februāra līdz 17.februārim sadarbības ietvaros Latvijā viesojās EMVC īstenotā projekta “Use of ICT in support of language learning and teaching” komandas eksperte Dr.Ursula Stiklere (Ursula Stickler). Doktore vadīja lekciju angļu un vācu valodas mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, iepazīstinot ar šī projekta izveidoto IT rīku platformu, kurā apkopoti bezmaksas IT rīki svešvalodu apguvei ar metodiskiem ieteikumiem, un kā tos vislabāk izmantot. Doktore paviesojās arī J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, lai vērotu moderno tehnoloģiju izmantošanu svešvalodu mācību stundās. 16.februārī doktore darba vizītē viesojās arī VISC un tikās ar iestādes vadītāju Guntaru Catlaku, lai dalītos ar iespaidiem par redzēto Latvijas skolās un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura izstrādei un ieviešanai.

08.02.2016. R.Kursīte.
Rīga viesosies EMVC eksperte Dr. Ursula Stiklere

VISC sadarbības ar EMVC ietvaros pēc VISC uzaicinājuma no š.g. 15.februāra līdz 17.februārim Rīga viesosies EMVC eksperte Dr. Ursula Stiklere (Ursula Stickler). Vācu un Angļu valodas skolotāju Metodisko apvienību vadītāju semināros 16. un 17.februārī viņa iepazīstinās svešvalodu skolotājus ar EMVC projekta ICT-REV komandas izveidotās IT resursu platformas izmantošanas iespējām svešvalodu stundās.
Rīgas skolotājiem Dr. Stikleres prezentācija (angļu valodā) plānota 17.februārī RIIMC telpās Kaņiera ielā 15. Sākums plkst.15.00. Pieteikšanās riimc.lv Dr. Stiklere viesosies arī vairākās skolās, klātienē vērojot, kā tehnoloģijas tiek izmantotas praksē

12.01.2017. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai EMVC rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.1/2017 “Izcilības veicināšana zīmju valodas apmācībā” (Promoting excellence in sign language instruction) EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā.
Semināra norises laiks: 2017.gada 1.-2.marts.
Darba valodas: angļu un starptautiskā zīmju valoda (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2017.gada 20.janvāris.

 

2016.gads

22.08.2016. R.Kursīte.
EMVC elektronisko jaunumu avīze

Iznācis EMVC elektronisko jaunumu avīzes European Language Gazette Nr.32

19.07.2016. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra (EMVC) seminārā Nr.2/2016 "EKP izmantošanas kvalitātes nodrošināšanas matrica (A quality assurance matrix for CERF use)" EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā.
Semināra norises laiks: 2016.gada 15.-16.novembris.
Darba valodas: angļu un franču (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2016.gada 1.augusts.

14.07.2016. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra (EMVC) seminārā Nr.1/2016 "Darbības pētījumu kopienas valodu skolotājiem (Action research communities for language teachers)" EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā.
Semināra norises laiks: 2016.gada 10.-11.novembris.
Darba valodas: angļu un vācu (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2016.gada 25.jūlijs.

13.07.2016. R.Kursīte.
Eiropas moderno valodu centra kursi Latvijas vācu valodas skolotājiem

Eiropas moderno valodu centra (EMVC) apmācību un konsultāciju dalībvalstīm piedāvājuma ietvaros 2016.gada 17. un 18.jūnijā Rīgā tika organizēta darbnīca “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana valodu apguvē un mācīšanā” (ICT-REV). Viena no šīs darbnīcas priekšrocībām ir EMVC piedāvātā iespēja to vadīt 3 dažādās valodās – angļu, vācu vai franču valodā. Mēs izvēlējāmies vācu valodu, jo mērķauditorija bija Latvijas vācu valodas skolotāji (angļu valodas skolotājiem līdzīgu Britu padomes izstrādātu tālākizglītības kursu tiešsaistē piedāvājām jau pirms 3-4 gadiem).
Tā kā vācu valodas skolotāju interese par šo tēmu ir liela, rudenī plānojam mācības vēl vienai grupai, kurās arī izmantosim EMVC Moodle vidi un ICT-REV projekta grupas izstrādātos materiālus. Vācu valodas skolotāji, kuri vēlas piedalīties šajos kursos rudenī, var sūtīt pieteikumu, norādot savu vārdu un uzvārdu, skolu un kontakttelefonu, uz e-pasta adresi: rita.kursite@visc.gov.lv.

19.05.2016. R.Kursīte.
EMVC aicina valodu speciālistus piedalīties tiešsaistes konsultācijā

Eiropas moderno valodu centrs (EMVC) aicina valodu speciālistus – skolotājus, augstskolu pasniedzējus un citus interesentus piedalīties tiešsaistes konsultācijā - aptaujā (angļu vai franču valodā) par divām nozīmīgām valodu apguves tēmām:
- Skolas mācību valoda(s);
- Agrīnā valodu apguve.
Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un ar tiem iepazīsies eksperti, lai sniegtu ieteikumus turpmākajām EMVC iniciatīvām šo būtisko valodu apguves jautājumu risināšanā.
>> Konsultācijas EMVC vietnē

09.05.2016. R.Kursīte.
Jauni materiāli EMVC mājas lapā

EMVC ir apkopojis 2011.-2015.gada vidējā termiņa programmas “Learning through languages”  projektu rezultātus un projektu gaitā izstrādātos materiālus un vēlas ar tiem iepazīstināt pēc iespējas plašāku interesentu loku.
Lai atvieglotu resursu pieejamību, jaunie materiāli jau ir ievietoti EMVC mājas lapā, un ir atrodami tiem atbilstošajās tematiskajās sadaļās līdzās iepriekšējās programmās izstrādāto resursu klāstam.
Projektu rezultātu kopsavilkuma informatīvajā materiālā EMVC vietnē (angļu [PDF] un franču [PDF] valodās) atrodama sīkāka informācija:  

  • īss katra resursa apraksts;
  • mērķauditorija, kurai tas paredzēts;
  • valoda(s), kurā(s) katrs no šiem resursiem ir pieejams;
  • EMVC mājas lapas tematiskā sadaļa, kurā resursi atrodas.

31.03.2016. R.Kursīte.
EMVC elektronisko jaunumu avīze

Iznācis EMVC elektronisko jaunumu avīzes European Language Gazette Nr.30

 

2015.gads

22.12.2015. R.Kursīte.
Eiropas moderno valodu centrā notika konference "Learning through Languages"

No 2015.gada 10. līdz 11.decembrim Eiropas moderno valodu centrā Grācā (Austrija) notika konference "Learning through Languages", kas vienlaicīgi bija gan kā atskaites punkts iepriekšējā plānošanas periodā (2012-2015) paveiktajam, gan arī jaunās programmas "Languages at the Heart of Learning" (2016-2019) galveno virzienu iezīmēšana. Konferencei un tās gaitā prezentētajiem projektu grupu darba rezultātiem ECML mājas lapā atvēlēta īpaša sadaļa, kurā publicēti arī foto un videomateriāli.
>> Lasīt vairāk ECML vietnē

26.10.2015. R.Kursīte.
EMVC aicinājums svešvalodu speciālistiem

Eiropas moderno valodu centrs līdz 2015.gada 8.novembrim aicina svešvalodu speciālistus piedalīties Eiropas Kopīgo pamatnostādņu jauno ilustratīvo deskriptoru meditācijas prasmei validācijā tiešsaistē.

09.09.2015. R.Kursīte.
Informācija valodu skolotājiem

Jau pēc pāris nedēļām – 26.septembrī atzīmēsim Eiropas Valodu dienu, kura tiek organizēta, lai palielinātu informētību par plašo valodu dažādību Eiropā, veicinātu kultūras un valodu daudzveidību un rosinātu apgūt svešvalodas.
Atgādinām, ka, gatavojoties atzīmēt šo dienu savās skolās, varat izmantot Eiropas moderno valodu centra (EMVC) mājaslapā sadaļā European Day of Languages piedāvātos materiālus angļu, franču, vācu, kā arī citu Eiropas valstu valodās gan stundām, gan ārpusstundu nodarbībām dažādām vecuma grupām. Tur atrodami interesanti fakti par valodām, dzīvnieku valodas atdarinājumi dažādās valodās, informācija par pasaulē slavenu cilvēku valodu zināšanām, par zīmju valodu, dīvaini vārdi dažādās valodās un citi materiāli, kā arī stundu un ārpusstundu nodarbību plāni skolotājiem.

31.08.2015. R.Kursīte.
EMVC elektronisko jaunumu avīze

31.augustā iznācis EMVC elektronisko jaunumu avīzes European Language Gazette Nr.27

02.06.2015. R.Kursīte.
Tuvākie EMVC pasākumi

2.-3.jūnijs Seminārs 3/2015 - "Lasītprasme satura un valodas integrētas apguves ietvaros: efektīva mācību priekšmetu un valodu mācīšanās” (Literacies through Content and Language Integrated Learning: effective learning across subjects and languages) (CLIL and Literacy)", EMVC, Grāca, Austrija.
12.-13.jūnijs EMVC apmācība un konsultācijas dalībvalstīm - “Daudzvalodu un starpkultūru kompetences: deskriptori un mācību materiāli (Plurilingual and intercultural competences: descriptors and teaching materials) (FREPA)”,  Iassy, Rumānija.
15.-16.jūnijs Ekspertu sanāksme - “Zīmju valodas profesionāliem mērķiem (Signed languages for professional purposes) (PRO-Sign)”, EMVC, Grāca, Austrija.

01.06.2015. R.Kursīte.
No 30.05.2015. EMVC mājas lapai jauns noformējums un virkne jaunu funkciju

Lielākās izmaiņas ir jauna pieeja EMVC darbības atspoguļojumā, grupējot to ap deviņām galvenajām tēmām: Daudzvalodu izglītība; Agrīna valodu apguve; Jauni saziņas līdzekļi un to izmantošana valodu apguvē; Nodarbinātība un valodas; Vērtēšana un novērtēšana; Mobilitāte un starpkultūru mācīšanās; Migranti un valodu apguve; Zīmju valodas un Satura un valodas integrēta apguve.
Katra tēma ietver: ievadu; plašu dažādu praktisku resursu un atsauces instrumentu klāstu, ko izstrādājis EMVC, Eiropas Padomes Valodu politikas nodaļa un citas organizācijas Eiropas un nacionālajā līmenī; jaunākos EMVC projektus un apmācību un konsultāciju pasākumu piedāvājumu EMVC dalībvalstīs.
Turpmāko mēnešu laikā mēs plānojam nepārtraukti attīstīt šo vietni, pastāvīgi papildinot ar jauniem resursiem no Centra pašreizējiem projektiem, kā arī ar jaunumiem, ziņām par pētījumiem, kas saistīti ar valodu apguvi, video un interaktīviem materiāliem un sīkāku informāciju par dažādiem pasākumiem, konferencēm un ekspertiem.
Jaunajā mājas lapā 2 minūtes garš video materiāls skaidro, kā Centrs darbojas un ko tas var piedāvāt profesionāļiem, kuri iesaistīti izglītības un jo īpaši valodu izglītības jomā. Klips izstrādāts projekta „EMVC publikāciju par daudzvalodu un starpkultūru izglītību izmantošana” (ECML publications for plurilingual and intercultural education in use (PIU)) ietvaros, un tas ir pieejams angļu, franču un vācu valodā.
Jaunajā vietnē dalībvalstu lapās tagad piedāvājam pārskatu par valstu iesaistīšanos EMVC darbībā, kontaktpunktu darbību 33 valstīs un nodrošinām piekļuvi bagātam resursu klāstam saistībā ar nacionālajām izglītības sistēmām.
Šie ir tikai daži no daudzajiem jaunajiem "dārgumiem", kurus atklāt mēs jūs aicinām, apmeklējot mūsu mājas lapu!

31.03.2015. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā Nr.4/2015

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.4/2015 "Migrantu valodas kompetenču attīstība darbam (Language for work)".

16.03.2015. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā Nr.3/2015

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.3/2015 "Lasītprasme satura un valodas integrētas apguves ietvaros: efektīva mācību priekšmetu un valodu mācīšanās (CLIL and Literacy)".

27.02.2015. R.Kursīte.
Seminārs par Eiropas moderno valodu centra projektu konkursu

Lai iepazīstinātu Latvijas valodu mācību priekšmetu skolotājus un citus interesentus ar iespējām, projektiem un atbalsta materiāliem, ko Eiropas moderno valodu centrs (EMVC) piedāvā valodu apguves veicināšanai, 2015.gada 20.martā VISC organizē semināru par Eiropas moderno valodu centra projektu konkursu jaunajai 2016.-2020.gada programmai. Pasākumā piedalīsies EMVC pārstāve – EMVC direktora vietniece/programmu vadītāja Susanna Slivenski. Semināra darba valoda – angļu. Aicinām valodu skolotāju metodisko apvienību vadītājus, valodu skolotājus, augstskolu mācību spēkus, kuri piedalās valodu skolotāju sagatavošanā un pārējos interesentus. Seminārs notiks Strūgu ielā 4 (zālē), sākums plkst.9.30. Par dalību seminārā tiks izsniegtas apliecības.

16.02.2015. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā Nr.2/2015

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.2/2015 "Daudzvalodu mācību programma visai skolai (PlurCur)".

28.01.2015. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā Nr.1/2015

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.1/2015 "Eiropas portfolio studentiem - pirmsskolas izglītības pedagogiem (Préélémentaire)".

Atgriezties sadaļā "Eiropas moderno valodu centrs. Jaunumi"