profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Nozaru kvalifikāciju struktūras

Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības
 

Profesijas standarts (PS) nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.

Profesionālās kvalifikācijas prasības (PKP) nosaka zināšanas, prasmes, attieksmes, profesionālās kompetences, kas nepieciešamas darba uzdevumu veikšanai attiecīgās nozares saistītajās profesijās un specializācijās.

Nozaru ekspertu padomes deleģē nozares ekspertus profesiju standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādei, kā arī izvērtē un sniedz atzinumu par profesiju standartiem, un izstrādā priekšlikumus par profesionālās kvalifikācijas prasībām. VISC sniedz metodisku atbalstu un nodrošina profesiju standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādi 2.-5.LKI līmenim, savukārt Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome tos saskaņo.

Obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību saraksts
(atbilstoši 2018.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.626)

Citi profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības [PDF]