profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Nozaru kvalifikāciju struktūras

Aktuālā informācija
 

Nozares kvalifikāciju struktūra (NKS) ir nozares profesiju vispārīgs raksturojums, kā arī nozares profesijās ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats, kurā norādīti profesionālās kvalifikācijas līmeņi profesijām un specializācijām. NKS mērķis ir izveidot nozarē caurskatāmu, neatkarīgu, tomēr savstarpēji saistītu profesionālo kvalifikāciju struktūru. Būtiski ir attīstīt un atpazīt nozarē strādājošo zināšanas, prasmes un kompetences.

NKS ietver kvalifikāciju aprakstu profesionālo darbību veikšanai attiecīgajā nozarē, un balstās uz Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru, kas darbojas kā instruments iegūto profesiju un tām atbilstošo profesionālo kvalifikāciju salīdzināšanai un skaidrošanai, veicinot izglītojamo un darbinieku starpvalstu mobilitāti un sekmējot viņu mūžizglītību.

09.07.2020.
Obligāto PS un PKP saraksts

Aktualizēts obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu) saraksts. Saraksts veidots atbilstoši 2018.gada 9.oktobra (prot. Nr. 46 15. §) Ministru kabineta noteikumiem Nr.626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību"
>> Obligāto PS un PKP saraksts

09.07.2020.
NKS saraksts

Aktualizēts nozaru kvalifikāciju struktūru saraksts
>> NKS saraksts