eks_profizgl_01.jpg
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārto, lai iegūtu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju Latvijas izglītības klasifikācijā ietvertajās profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmās vai, ja persona vēlas, novērtētu tās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

Pārbaudes darbi

Metodiskie materiāli

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādei

  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes metodika [PDF]

Dokumentu paraugi

  • Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" pielikumi (kvalifikācijas eksāmena rezultātu kopsavilkums, kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks, akts par eksaminējamā vai novērotāja izraidīšanu no kvalifikācijas eksāmena norises telpas, kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas skalas un kvalifikācijas eksāmena protokols) pieejami vietnē likumi.lv
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas norises darbību laiki - noformējuma paraugs [PDF] [DOC]
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas paraugs [PDF] [DOC]
  • Elektroniski iesniedzamā kvalifikācijas eksāmenu norises grafika paraugs [PDF] [XLS]
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas materiālu noformējuma paraugs [PDF] [DOC]