Aktuālā informācija
Audzināšanas joma ir sarežģīts darbības lauks, kurā vienmēr satiksies atšķirīgi viedokļi par metodiku, kā audzināšanas darbs veicams, par virzieniem, kā tas attīstāms, par kritērijiem, kā vērtējami darba rezultāti, par vērtībām, kuras uzskatāmas par prioritārām. Tā ir kompromisu māksla sabalansēt šos viedokļus un atrast kopsaucēju.
Sākumlapa > Audzināšana > Aktualitātes

Aktuālā informācija

 

Audzināšana

14.06.2019. K.Sprudzāne.
Award Latvia nometne jauniešiem "#WorldReady"

2019.gada 15.-21.jūnijā sporta un atpūtas kompleksā “Mežrozes” notiks Valsts izglītības satura centra organizētā The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia nometne jauniešiem “#WorldReady”. Nometnē piedalīsies 50 jaunieši no 16 Latvijas pašvaldībām - Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Aglonas, Alsungas, Auces, Babītes, Carnikavas, Cēsīm, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Ikšķiles, Mārupes, Preiļiem un Saldus.
Nometnes programma balstīta Edinburgas hercoga starptautiskā apbalvojuma programmas principos un struktūrā, tieši tādēļ katra aktivitāte ļaus ikvienam nometnes dalībniekam pilnveidoties, caur izaicinājumiem paplašināt komforta zonu un iepazīties ar cilvēkiem, kuriem ir citāda dzīves pieredze. Katra nometnes diena ir saistīta ar vienu no programmas Award jomām – fizisko sagatavotību, prasmēm, piedzīvojumu ceļojumu un brīvprātīgo darbu.
Šogad, kad vairāk nekā 130 pasaules valstīts notiek The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation rīkotā akcija #WorldReady, nometnes rīkotāji vēlas vērst uzmanību uz to, ka programma Award jau palīdz un var palīdzēt arī turpmāk Latvijas jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam.
Nometne tiek organizēta sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. “#WorldReady” tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

12.03.2018. A.Aukšmuksta.
Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

VISC sadarbībā ar biedrību "Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae"" sagatavojis krājumu pedagogiem "Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai". Metodiskais materiāls tapis Latvijas valsts simtgades programmas un Valsts izglītības satura centra organizētā pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" ietvaros.
>> Krājums publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

30.12.2016. E.Pelša.
Ieteikumi Klases stundu programmas īstenošanai

VISC sadarbībā ar Audzināšanas darba konsultatīvo padomi ir izveidojis palīgmateriālu 2016. gadā aktualizētajam un pilnveidotajam metodiskajam līdzeklim “Klases stundu programmas paraugs”, piedāvājot idejas un tēmas klases stundu saturam. Izsakām pateicību Audzināšanas darba konsultatīvajai padomei un visiem pedagogiem, kuri dalījās savā pieredzē, piedaloties audzināšanas stundu tēmu izstrādē.
>> Metodiskais līdzeklis publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

24.02.2016. E.Pelša.
Aktualizēts metodiskais līdzeklis "Klases stundu programmas paraugs"

VISC ir aktualizējis un pilnveidojis metodisko līdzekli "Klases stundu programmas paraugs", kas palīdzēs mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas.
Aktualizētajā "Klases stundu programmas paraugā" pilnveidotas tematiskās grupas: "Sevis izzināšana un pilnveidošana", "Piederība valstij" un "Pilsoniskā līdzdalība", ne tikai papildinot tās ar jaunām tēmām, bet norādot arī uz iespējamo starppriekšmetu saikni mācību priekšmetos, kuros minētās tēmas aplūkotas padziļināti.
Tematiskā grupa "Veselība un vide" tika aktualizēta 2014.gadā, ņemot vērā Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas ieteikumus. Tematiskā grupa "Karjeras izvēle" papildināta ar jaunām tēmām un ieteicamajiem informācijas avotiem. Iepriekšējais veidols saglabāts tēmai "Drošība". Izmaiņas veiktas arī, tematiskās grupas strukturējot pa vecumposmiem: 1.-3.klase, 4.-6.klase, 7.-9.klase un 10.-12.klase.
>> Metodiskais līdzeklis publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

14.04.2015. E.Pelša.
Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem

VISC ir sagatavojis metodisko materiālu pedagogiem „Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem atkarību profilaksē”, kas ieskicē virkni problēmjautājumu pedagoga darbā saistībā viņa personīgo un profesionālo gatavību un motivāciju strādāt un sadarboties ar sociālā riska grupas bērniem un viņu vecākiem. Tajā sniegts arī ieskats par darbā izmantojamajiem resursiem, metodēm un nepieciešamo atbalstu.
>> Metodiskais materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

Sadaļas arhīvs