saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.
Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Programmas > Esošie programmu paraugi vispārējā vidējā izglītībā

Esošie mācību priekšmetu programmu paraugi vispārējā vidējā izglītībā

 • Bioloģija (projekta "Dabaszinātnes un matemātika" vietnē) [PDF]
 • Dabaszinības (projekta "Dabaszinātnes un matemātika" vietnē) [PDF]
 • Ekonomika [PDF]
 • Ētika [PDF]
 • Filozofija [PDF]
 • Fizika (projekta "Dabaszinātnes un matemātika" vietnē) [PDF]
 • Ģeogrāfija [PDF]
 • Informātika [PDF]
 • Kulturoloģija [PDF]
 • Ķīmija (projekta "Dabaszinātnes un matemātika" vietnē) [PDF]
 • Latviešu valoda (1.variants) [PDF]
 • Latviešu valoda (2.variants) [PDF]
 • Latvijas un pasaules vēsture (1.variants) [PDF]
 • Latvijas un pasaules vēsture (2.variants) [PDF]
 • Literatūra (1.variants) [PDF]
 • Literatūra (2.variants) [PDF]
 • Mājsaimniecība [PDF]
 • Matemātika (projekta "Dabaszinātnes un matemātika" vietnē) [PDF]

Mazākumtautību valoda un literatūra

  • Krievu valoda [PDF]
  • Poļu valoda [PDF]
  • Ukraiņu valoda [PDF]
 • Mūzika [PDF]
 • Politika un tiesības [PDF]
 • Programmēšanas pamati [PDF]
 • Psiholoģija [PDF]
 • Sports [PDF]

Svešvaloda

  • Angļu valoda. [PDF]
  • Franču valoda [PDF]
  • Krievu valoda (svešvaloda) [PDF]
  • Vācu valoda [PDF]
  • Angļu valoda (3.svešvaloda) [PDF]
  • Franču valoda (3.svešvaloda) [PDF]
  • Krievu valoda (3.svešvaloda) [PDF]
  • Vācu valoda (3.svešvaloda) [PDF]
 • Tehniskā grafika [PDF]
 • Veselības mācība [PDF]
 • Vizuālā māksla [PDF]

Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" neminēto mācību priekšmetu programmas paraugi

 • Valsts aizsardzības mācība [PDF]
  Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta "Valsts aizsardzības mācība" programmas paraugs veidots atbilstoši mācību priekšmeta "Valsts aizsardzības mācība" standartam. Programmas paraugu izstrādājusi Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un VISC. Programmas paraugs ir vispārējās vidējās izglītības programmas sastāvdaļa. Piedāvātajam programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Pedagogs var tematiskajā plānojumā konkretizēt un papildināt šī programmas parauga mācību saturu, tā apguves secību, mācību sasniegumu metodiskos paņēmienus, mācību līdzekļu un metožu uzskaitījumu. Pedagogam ir tiesības veidot arī savu mācību priekšmeta programmu.
  Lai skola īstenotu mācību priekšmeta standartu "Valsts aizsardzības mācība", nepieciešami Aizsardzības ministrijas un Rekrutēšanas un jaunsardzes centra atzinumi.