Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Pirmsskola un sākumskola. ArhīvsAtgriezties sadaļā "Izglītības saturs. Vispārējā izglītība. Pirmsskola un sākumskola."

Sadaļas "Pirmsskola un sākumskola" arhīvs
 

2016.gads

02.11.2016. A.Miesniece, I.Bautre.
Konferencē aktualizē ceļu satiksmes drošības jautājumus pirmsskolas un sākumskolas izglītībā

2016.gada 28.oktobrī Rīgas Motormuzejā notika Valsts izglītības satura centra (VISC) sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Rīgas Motormuzeju rīkotā konference „Ceļu satiksmes drošība pirmsskolas un sākumskolas izglītībā”. Konferencē piedalījās 170 pirmsskolas un sākumskolas pedagogi. Tā kā drošības jautājumi ir viena no VISC prioritātēm, konferences mērķis bija aktualizēt ceļu satiksmes drošību pirmsskolas un sākumskolas izglītībā, kā arī iepazīstināt konferences dalībniekus ar Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas interaktīvas izmantošanas iespējām bērnu izglītošanā.
>> Lasīt vairāk
>> Konferences materiāli

14.10.2016. A.Miesniece.
Seminārs izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistiem

2016.gada 1.novembrī VISC sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju organizē semināru republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu pirmsskolas izglītības speciālistiem. Seminārā plānota diskusija par pirmsskolas izglītības kvalitāti un tās uzlabošanas iespējām. Seminārs notiks Rīgas 275.pirmsskolas izglītības iestādē "Austriņa".

07.10.2016. A.Miesniece.
Notiks konference par ceļu satiksmes drošību pirmsskolā un sākumskolā

Lai akcentētu ceļu satiksmes drošību pirmsskolas un sākumskolas izglītībā, kā arī iepazītu Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas interaktīvas izmantošanas iespējas bērnu izglītošanā, Valsts izglītības satura centrs  sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Rīgas Motormuzeju 2016.gada 28.oktobrī Rīgas Motormuzejā,  Rīgā, S.Eizenšteina ielā 6, rīko konferenci „Ceļu satiksmes drošība pirmsskolas un sākumskolas izglītībā”.
Konferences mērķauditorija ir pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, bērnu vecāki un citi interesenti.
Pieteikšanās uz konferenci  līdz 2016.gada 25.oktobrim elektroniski.
Konferences dalībnieku skaits ir ierobežots.

05.08.2016. A.Miesniece.
Metodiskie ieteikumi pirmsskolas mācību programmu īstenošanai

VISC sadarbībā ar pirmsskolas speciālistēm M.Alsbergu, I.Antiņu, R.Dortāni, I.Frolovu, V.Jonīti, A.Līni, M.Milašu, K.Paisumu, J.Platonovu, A.Proli, L.Šneperi un RPIVA docētājām I.Helmani un E.Volāni  ir sagatavojis metodisko materiālu pirmsskolas pedagogiem "Metodiskie ieteikumi pirmsskolas mācību programmu īstenošanai".
Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt pedagogiem atbalstu ikdienas darbā, plānojot un organizējot bērncentrētu pedagoģisko procesu, kurā valda labvēlīgas savstarpējās attiecības, aktīva un radoša darbība atbilstoši katra bērna individuālajai attīstībai.
Metodiskais materiāls sniedz ieskatu pirmsskolas vecuma bērna attīstībā, bērna adaptācijas vadīšanā, drošas un  attīstošas mācību vides veidošanā.  Mūsdienīga, kvalitatīva pedagoģiskā procesa pamatā ir veiksmīga mācību formu un metožu izvēle atbilstoši bērna vispārējai attīstībai un iepriekš iegūtajām zināšanām. Metodiskajā materiālā ir ietverti rotaļnodarbību un dažādu aktivitāšu apraksti, kas rosinās pedagogus radošam darbam.
Metodisko materiālu var izmantot arī bērnu vecāki, lai gūtu plašāku ieskatu pirmsskolas pedagoģiskajā procesā.
>> Ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

25.04.2016. A.Miesniece.
Par mājasdarbu organizēšanu un vērtēšanu

Valsts izglītības satura centrs aicina ikvienu pamatizglītības 1.-4.klases skolotāju dalīties savā mājasdarbu uzdošanas un vērtēšanas pieredzē. Lūgums elektroniski aizpildīt anketu līdz 2016.gada 10.maijam. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot patieso situāciju par mājasdarbu uzdošanu un veikšanu, lai varētu veidot ieteikumus mācību procesa īstenošanai. Anketēšanas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā, neanalizējot konkrēta skolotāja pieredzi.

 
2015.gads

22.10.2015. A.Miesniece.
Notikusi konference "Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana"

2015.gada 19.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika VISC sadarbībā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centru organizētā zinātniski praktiskā konference “Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana”. Konferencē piedalījās 436 pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, bērnu bibliotēku bibliotekāri, Latvijas augstskolu mācībspēki un citi interesenti.
Lasītprasmes attīstīšana visās izglītības pakāpēs – pirmsskolas izglītībā, pamatizglītībā un vidējā izglītībā – ir viena no VISC prioritātēm. Pagājušajā mācību gadā notika konference valodu skolotājiem par lasītprasmes veicināšanu, šogad kopā aicinājām speciālistus, kuri veido lasītprasmi pirmsskolā un sākumskolā. Domājot par lasītprasmes veicināšanu, konferencē tika aicināti piedalīties arī bibliotekāri.
Konferences atklāšanā uzrunu teica Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece Ineta Īvāne. Viņa uzsvēra lasītprasmes nozīmi bērna attīstībā un izglītībā.
Plenārsēdē Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētā profesore, Dr.phil. Vita Kalnbērziņa konferences dalībniekus iepazīstināja ar lasīšanas tehnoloģiju pētījumiem Eiropā, aktualizēja teksta nozīmi lasītprasmes attīstībā, jaunas tehnoloģijas lasītprasmes apguvei un salīdzināja digitālā un drukātā teksta iespējas.
>> Lasīt vairāk

14.10.2015. Ļ.Jakovele.
Izveidots metodiskais materiāls krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem

VISC ir sagatavojis metodisko materiālu krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem "Pārbaudes darbi krievu valodā (svešvalodā) pamatizglītības pirmajā posmā". Tas ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” un noteikumu 5.pielikumu „Svešvaloda. Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei”. Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt skolotājam atbalstu nobeiguma pārbaudes darbu organizēšanā un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā krievu valodā (svešvalodā) atbilstoši standarta prasībām un saskaņā ar Eiropas Padomes ieteikumiem „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana”. Metodiskajā materiālā ir iekļauti pārbaudes darbu paraugi, kuri atbilst A1.1, A1.2 un A2.1 līmeņiem saskaņā ar Eiropas vispārīgo valodas prasmes līmeņu skalu, un metodiskie ieteikumi skolotājam nobeiguma pārbaudes darbu organizēšanai un vērtēšanai. Rakstīšanas un runāšanas daļas vērtēšanai metodiskajā materiālā ir iekļauti 6.klases skolēnu (1.mācību gads) atbilžu paraugi un to vērtēšanas piemēri atbilstoši valodas prasmes A1.2 līmenim. Lai noklausītos pārbaudes darbu aprobācijas gaitā veiktos skolēnu mutisko atbilžu ierakstus, datorā ir nepieciešams lejupielādēt MP3 failu un atskaņot to.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

21.09.2015. A.Miesniece.
Notiks konference par lasītprasmi pirmsskolā un sākumskolā

Lai akcentētu lasītprasmes  apguves nozīmi pirmsskolā un sākumskolā, kā arī izvērtētu līdzšinējo sadarbību izglītības un kultūras iestāžu vidū lasīšanas veicināšanā, VISC sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru  2015.gada 19.oktobrī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīko zinātniski praktisku konferenci "Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana".
Konferences ietvaros notiks radošās darbnīcas, kurās viedokļu diskusijās un savā pieredzē dalīsies augstskolu docētāji, bibliotekāri, pirmsskolas un sākumskolas speciālisti, lai uzsvērtu lasītprasmes apguvi kā pamatu turpmākajam izglītības procesam, veicinātu atvērtu un elastīgu mācīšanos.
Konferences mērķauditorija ir pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, bibliotekāri, bērnu vecāki un citi interesenti.
Pieteikšanās uz konferenci  līdz 2015.gada 10.oktobrim elektroniski. Katrs konferences dalībnieks var pieteikties uz 3 radošajām darbnīcām. Konferences dalībnieku skaits ir ierobežots.

25.02.2015. R.Kursīte.
Kursi sākumskolas vācu valodas skolotājiem

VISC sadarbībā ar Āgenskalna sākumskolu, izdevniecību ‘Hueber’, Gētes institūtu Rīgā un Rīgas Valsts vācu ģimnāziju organizē kursus sākumskolas vācu valodas skolotājiem (6 māc.st.).
Lasīt vairāk sadaļā "Vispārējā izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide"

23.02.2015. A.Miesniece.
Seminārs izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistiem un sākumizglītības skolotāju metodisko apvienību vadītājiem

2015.gada 17.martā Ozolnieku novada Tautas namā, pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” un Ozolnieku vidusskolā notiks IZM un VISC organizētais seminārs izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistiem un sākumizglītības skolotāju metodisko apvienību vadītājiem par aktualitātēm vispārējā izglītībā un Ozolnieku novada izglītības iestāžu pieredzi pedagoģiskā procesa organizēšanā. Līdz 13.martam aicinām elektroniski pieteikties uz semināru.

19.02.2015. R.Kursīte.
Kursi sākumskolas angļu valodas skolotājiem

VISC sadarbībā ar izdevniecībām ‘Oxford University Press’, ‘Pearson’ un ’Express Publishing’ organizē kursus sākumskolas angļu valodas skolotājiem (6 māc.st.).
Lasīt vairāk sadaļā "Vispārējā izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide"

 
2014.gads

15.12.2014. A.Šenne.
Metodiskais materiāls "Skolēna literāro interešu attīstīšana"

VISC sadarbībā ar LU PPMF profesori Ilzi Stikāni, RPIVA docētāju Aiju Kalvi, Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotāju Litu Silovu, Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju Inesi Lāčaunieci un Līvānu 1.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju Sandru Kivlenieci ir sagatavojis metodisko materiālu 4.-6.klasei „Skolēna literāro interešu attīstīšana”. Metodiskā materiāla mērķis ir palīdzēt skolotājiem veicināt skolēna literāro interešu attīstīšanu, nodrošinot skolotāja un skolēna mērķtiecīgu sadarbību radošā atmosfērā.
Metodiskais materiāls domāts latviešu valodas un literatūras skolotājiem un 4.-6.klases skolēniem, tas izmantojams gan mācību stundās, gan aktivitātēs ārpus mācību stundām. Materiāls ietver metodiskos ieteikumus lasītprieku veicinošas vides veidošanai klasē un skolā, metodiskos paņēmienus lasīšanas veicināšanai, kā arī mācību materiālus skolēnam – Lasītāja pieredzes mapi.
Lasītprasmei un ieinteresētībai par rakstīto vārdu ir liela nozīme cilvēka vērtību sistēmas veidošanā. Autores akcentē, ka būtiski ir veidot motivētu lasītāju ar nepieciešamību lasīt, jo lasīšana bagātina lasītāja emocionālo pasauli un personisko pieredzi, attīsta radošumu un iztēli.
Ceram, ka piedāvātie radošie uzdevumi palīdzēs skolotājiem dažādot metodiskos paņēmienus, tā veicinot skolēnu interesi par lasīšanu.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

04.12.2014. A.Miesniece.
Noticis seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem (vadītāju vietniekiem izglītības jomā) un sākumskolas direktoru vietniekiem izglītības jomā

2014.gada 27.novembrī Riebiņos, Riebiņu novada kultūras centrā notika trešais Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) organizētais seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem (vadītāju vietniekiem izglītības jomā) un sākumskolas direktoru vietniekiem izglītības jomā. Pirmais seminārs notika šā gada 16.aprīlī Kuldīgā, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, otrais – 25.septembrī Valmierā, Valmieras sākumskolā. Pavisam semināros piedalījās 298 dalībnieki.
>> Pārskats un prezentācijas

06.11.2014. A.Miesniece.
Noticis seminārs izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistiem

2014.gada 29.oktobrī Baložos, Ķekavas pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” notika VISC sadarbībā ar IZM organizētais seminārs pirmsskolas izglītības speciālistiem, kurā piedalījās 68 dalībnieki, tajā skaitā pilsētu un novadu izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālisti, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi.
>> Pārskats u.c. semināra materiāli

07.11.2014. A.Miesniece.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un sākumskolas direktoru vietniekiem

2014.gadā 27.novembrī Riebiņos, Riebiņu novada kultūras centrā notiks trešais VISC organizētais seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem (metodiķiem) izglītības jomā un sākumskolas direktoru vietniekiem izglītības jomā par pirmsskolas un sākumskolas izglītības pēctecību un aktualitātēm dažādos mācību priekšmetos.
Līdz 25.novembrim aicinām elektroniski pieteikties uz 27.novembrī plānoto semināru pirmsskolas un sākumskolas par pedagoģisko procesu atbildīgos speciālistus.

06.11.2014. A.Miesniece.
Par metodiskajiem ieteikumiem "Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1.–4.klasē"

Lai aktualizētu vienotu pieeju skolēnu latviešu valodas prasmju vērtēšanai, burtnīcu iekārtošanai un noformēšanai, VISC pēc skolotāju ieteikuma ir pilnveidojis metodiskos ieteikumus „Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1.–4.klasē”. Tiem ir ieteikuma raksturs.
Katra izglītības iestāde var atbilstoši 2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.468  „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”  veidot savu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un atrunāt ar to saistītos jautājumus.
Tomēr VISC aicina sākumskolas skolotājus izmantot izstrādātos metodiskos ieteikumus, lai valstī kopumā tiktu ievērota  vienota runas un rakstu sistēma, tādējādi panākot vienādu izpratni par skolēnu dzimtās valodas četru valoddarbības veidu apguves vērtēšanas kritērijiem, tiem atbilstošo vērtējumu, kļūdu labošanu un rakstu darbu burtnīcu iekārtošanu un noformēšanu.
>> Ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

27.10.2014. Ļ.Jakovele.
Seminārs mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem un pedagogiem

2014.gada 13.novembrī VISC organizē semināru-praktikumu mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem un pedagogiem par integrētās pieejas īstenošanu pedagoģiskajā procesā. Seminārs notiks Rīgas PII „Mārītes” Motoru ielā 5a. Semināra sākums plkst. 9.00. Dalībnieku skaits ir ierobežots (30 cilvēki).

14.10.2014. A.Miesniece.
Seminārs izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistiem

2014.gada 29.oktobrī Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” notiks IZM un VISC organizētais seminārs izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistiem par pirmsskolas izglītības aktualitātēm un Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” pieredzi pedagoģiskā procesa plānošanā un informācijas tehnoloģiju izmantošanā.
Līdz 27.oktobrim aicinām izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistus elektroniski pieteikties uz semināru.

09.09.2014. A.Miesniece.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un sākumskolas direktoru vietniekiem

2014.gadā 25.septembrī Valmierā, Valmieras sākumskolā notiks otrais VISC organizētais seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem (metodiķiem) izglītības jomā un sākumskolas direktoru vietniekiem izglītības jomā par pirmsskolas un sākumskolas izglītības pēctecību un aktualitātēm dažādos mācību priekšmetos. Trešais VISC organizētais seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem (metodiķiem) izglītības jomā un sākumskolas direktoru vietniekiem izglītības jomā notiks šā gada 21.novembrī Latgalē, Riebiņu novadā.
Līdz 23.septembrim aicinām elektroniski pieteikties uz 25.septembrī plānoto semināru pirmsskolas un sākumskolas par pedagoģisko procesu atbildīgos speciālistus.

21.07.2014. A.Miesniece.
Ir izveidots videomateriāls "Integrēta mācību stunda 1.klasē"

VISC sadarbībā ar Ikšķiles vidusskolas skolotāju Solvitu Zirni ir izveidojis integrētas stundas 1.klasē videomateriālu, kurā vērojama mērķtiecīgi organizēta, bērncentrēta mācību stunda, kurā veiksmīgi izmantota integrētā pieeja, informācijas tehnoloģijas, rotaļas un spēles sadzīves situācijās. Tā ir mūsdienīga, interesantām, inovatīvām metodēm un mācību darba organizācijas formām bagāta un varētu sniegt Latvijas skolotājiem ierosmes integrētas mācību stundas organizēšanā un pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšanā.
>> Videomateriāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

14.07.2014. I.Upeniece.
Ir izstrādāts metodiskais materiāls "Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā"

Lai veicinātu veselības un drošības jautājumu aktualizāciju, izmantojot mācību grāmatās atrodamos attēlus, un vienotas izpratnes veidošanos par drošas un veselību atbalstošas rīcības atspoguļojumu mācību līdzekļos, ir izstrādāts metodiskais materiāls "Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā".   Balstvārdi: veselība, drošība, riska faktori, preventīva rīcība.
Nejaušas izlases kārtībā no veselības un drošības viedokļa pārskatot dažādas 1.-4.klašu mācību grāmatas un analizējot tur atrodamos  attēlus (fotoattēlus, attēlus un daiļdarbu fragmentu ilustrācijas), materiāla autori piedāvā ierosmes dažādu risku un bīstamību atpazīšanai attēlotajā situācijā un tēmas, kuras iespējams aktualizēt, piemēram, par ergonomiku (augstums, pakāpšanās, smagumu pārvietošana), ugunsdrošību, elektrodrošību, piemērotu apģērbu (atbilstošu veicamajai darbībai, laikapstākļiem), darba drošību, drošību uz ceļa, veicot fiziskas aktivitātes un saskarsmē ar dzīvniekiem.
Veidojot mācību līdzekļus, ir jāpievērš  vēl lielāka uzmanība veselību un drošību apliecinošas rīcības attēlojumam ilustrācijās.
Šis materiāls ir sagatavots ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna. To izstrādāja Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra speciālistiem.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli"

22.05.2014. A.Miesniece.
Notikusi konference „Kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība pirmsskolā un sākumskolā”

2014.gada 14.maijā Daugavpils Universitātē notika Daugavpils Universitātes un Valsts izglītības satura centra organizētā zinātniski praktiskā konference „Kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība pirmsskolā un sākumskolā”. Konferences mērķis bija akcentēt vērtībizglītības nozīmi sabiedrības ilgtspējīgas attīstības un izaugsmes kontekstā un sekmēt ilgtspējīgai attīstībai būtisku vērtību sistēmas veidošanos pirmsskolā un sākumskolā. Konferencē piedalījās 134 dalībnieki: pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, Izglītības pārvalžu speciālisti un augstskolu docētāji. Dalībnieki bija ieradušies no Latgales, Vidzemes un Rīgas.
>> Lasīt vairāk

25.04.2014. A. Miesniece.
Zinātniski praktiskā konference „Kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība pirmsskolā un sākumskolā”

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar VISC 2014.gada 14.maijā Daugavpilī, Daugavpils Universitātē, rīko zinātniski praktisko konferenci „Kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība pirmsskolā un sākumskolā”, lai akcentētu vērtībizglītības nozīmi sabiedrības ilgtspējīgas attīstības un izaugsmes kontekstā un sekmētu ilgtspējīgai attīstībai būtisku vērtību sistēmas veidošanos pirmsskolā un sākumskolā.

17.04.2014. Ļ.Jakovele.
Metodiskais materiāls sākumskolas krievu valodas skolotājiem

VISC ir sagatavojis metodisku materiālu runas un lasītprasmes attīstīšanai dzimtajā (krievu) valodā jaunāko klašu skolēniem. Metodiskais materiāls ir paredzēts sākumskolas krievu valodas skolotājiem.

01.04.2014. A.Miesniece.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un sākumskolas direktoru vietniekiem

2014.gadā 16.aprīlī Kuldīgā, RPIVA Kuldīgas filiāles telpās notiks pirmais no diviem VISC plānotajiem semināriem pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem (metodiķiem) izglītības jomā un sākumskolas direktoru vietniekiem izglītības jomā par pirmsskolas un sākumskolas izglītības pēctecību. Otrais seminārs notiks Vidzemē 2014./2015.m.g. sākumā. Līdz 14.aprīlim aicinām elektroniski pieteikties uz plānoto semināru pirmsskolas un sākumskolas par pedagoģisko procesu atbildīgos speciālistus.

24.02.2014. S.Austruma.
Jauns elektroniskais mācību līdzeklis "Vērtībizglītība" 1.-6. klašu skolēniem

VISC ir izveidojis jaunu elektronisku mācību un metodiskā līdzekļa komplektu "Vērtībizglītība" 1.-6. klašu skolēniem un skolotājiem ētikas, sociālo zinību un klases stundām.
2014.gada 20.februārī VISC notika jaunā interaktīvā metodiskā līdzekļa „Vērtībizglītība” 1.-6.klašu skolēniem atvēršanas svētki. Materiāls tapis sadarbībā ar Elektronisko mācību līdzekļu asociāciju, kas atbilstoši Publiskā iepirkuma likumam, ieguva tiesības to izstrādāt, un arī šajā svētku reizē prezentēja izstrādāto materiālu interesentiem.
>> Mācību līdzeklis publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

24.01.2014. A.Miesniece.
Notikuši 10 semināri – praktikumi pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem

2013.gadā notika desmit VISC organizēti semināri – praktikumi piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skolotājiem un sākumskolas 1.klašu skolotājiem. Semināru mērķis bija veicināt pirmsskolas un sākumskolas izglītības pēctecību. Semināri tika organizēti kā atklātās stundas sākumskolas 1.klasēs ar to izvērtējumu un pedagogu diskusijām. Semināros – praktikumos piedalījās pavisam 368 cilvēki, tajā skaitā pirmsskolas skolotāji, sākumskolas skolotāji, Izglītības un zinātnes ministrijas un tās pakļautības iestāžu pārstāvji un preses pārstāvji.
>> Lasīt vairāk

 
2013.gads

26.11.2013. A.Miesniece.
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Rīgā un Rēzeknē

2013.gada decembrī VISC organizē 2 seminārus – praktikumus 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājiem un sākumskolas 1.klašu skolotājiem pirmsskolas un sākumskolas mācību procesa pēctecības nodrošināšanai. Semināros paredzēts kopīgi vērot integrētas mācību stundas 1.klasē, analizēt tās, pārrunāt ar pirmsskolas un sākumskolas pedagoģiskā procesa pēctecības nodrošināšanu saistītos jautājumus un dalīties savā pieredzē. Tā kā semināra dalībnieku skaits ir ierobežots, aicinām līdz norādītajam laikam pieteikties elektroniski uz plānoto semināru – praktikumu tuvāko novadu pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājus un 1.klases skolotājus (ne vairāk kā divus no katras izglītības iestādes).
Semināri – praktikumi notiks:

 • 2013.gada 4.decembrī Rīgā, Rīgas 61.vidusskolā, Pārslas ielā 14.
  Tā kā semināra dalībnieku skaits ir ierobežots, ieteicams uz semināru pieteikties līdz 2013.gada 2.decembrim elektroniski.
 • 2013.gada 12.decembrī Rēzeknē, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Lubānas ielā 49.
  Tā kā semināra dalībnieku skaits ir ierobežots, ieteicams uz semināru pieteikties līdz 2013.gada 10.decembrim elektroniski. Pieteikšanās noslēgusies lielā interesentu skaita dēļ

2013.gada 22.novembrī Dobeles sākumskolā notika VISC organizētais seminārs – praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem pirmsskolas un sākumskolas mācību procesa pēctecības nodrošināšanai. Semināra dalībnieki augstu novērtēja seminārā gūto pieredzi un rosināja organizēt valstī vairāk šādu semināru, lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci.

12.11.2013. A.Miesniece. Papildināts 19.11.2013.
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Dobelē un Liepājā

2013.gada novembrī VISC organizē 2 seminārus – praktikumus 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājiem un sākumskolas 1.klašu skolotājiem pirmsskolas un sākumskolas mācību procesa pēctecības nodrošināšanai. Semināros paredzēts kopīgi vērot integrētas mācību stundas 1.klasē, analizēt tās, pārrunāt ar pirmsskolas un sākumskolas pedagoģiskā procesa pēctecības nodrošināšanu saistītos jautājumus un dalīties savā pieredzē. Tā kā semināra dalībnieku skaits ir ierobežots, aicinām līdz norādītajam laikam pieteikties elektroniski uz plānoto semināru – praktikumu tuvāko novadu pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājus un 1.klases skolotājus (ne vairāk kā divus no katras izglītības iestādes).
Semināri – praktikumi notiks:

 • 2013.gada 22.novembrī Dobelē, Dobeles sākumskolā, Skolas ielā 11.
  Tā kā semināra dalībnieku skaits ir ierobežots, ieteicams uz semināru pieteikties līdz 2013.gada 20.novembrim elektroniski.
 • 2013.gada 27.novembrī Liepājā, Liepājas Ezerkrasta sākumskolā, Lau ku ielā 54.
  Tā kā semināra dalībnieku skaits ir ierobežots (45 dalībnieki), ieteicams uz semināru pieteikties līdz 2013.gada 25.novembrim elektroniski. Pieteikšanās noslēgusies lielā interesentu skaita dēļ

2013.gada oktobrī Talsu sākumskolā un Ikšķiles vidusskolā notika VISC organizētie semināri – praktikumi pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem pirmsskolas un sākumskolas mācību procesa pēctecības nodrošināšanai. Semināru dalībnieki augstu novērtēja semināros gūto pieredzi un rosināja organizēt valstī vairāk šādu semināru, lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci.

10.10.2013. A.Miesniece. Papildināts 15.10.2013.
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Ikšķilē

2013.gadā 23.oktobrī Ikšķiles vidusskolā VISC organizē semināru – praktikumu 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājiem un sākumskolas 1.klašu skolotājiem pirmsskolas un sākumskolas mācību procesa pēctecības nodrošināšanai. Šāds seminārs Ikšķiles vidusskolā notiek otro reizi. Skolas pedagogi veiksmīgi izmanto integrēto pieeju un rotaļas mācību procesā un ir gatavi ar savu pieredzi dalīties atkal. Seminārā paredzēts kopīgi vērot integrētas mācību stundas 1.klasē, analizēt tās, pārrunāt ar pirmsskolas un sākumskolas pedagoģiskā procesa pēctecības nodrošināšanu saistītos jautājumus un dalīties savā pieredzē. Tā kā semināra dalībnieku skaits ir ierobežots (30 cilvēki), aicinām līdz 21.oktobrim pieteikties elektroniski uz plānoto semināru – praktikumu tuvāko novadu pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājus un 1.klases skolotājus (ne vairāk kā divus no katras izglītības iestādes).
Pieteikšanās noslēgusies lielā interesentu skaita dēļ!

03.10.2013. A.Miesniece. Papildināts 07.10.2013.
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Talsos

2013.gada 16.oktobrī Talsos, Talsu sākumskolā, Brīvības ielā 29 notiks seminārs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem pirmsskolas un sākumskolas izglītības pēctecības nodrošināšanai.
Pieteikšanās noslēgusies lielā interesentu skaita dēļ!

05.09.2013. A.Miesniece.
VISC piedalās grāmatas "Ciemojamies Ministru kabinetā" tapšanā un saņem atzinību no Valsts kancelejas

Valsts kanceleja augstu novērtēja Valsts izglītības satura centra (VISC) ieguldīto darbu grāmatas "Ciemojamies Ministru kabinetā" tapšanā, grāmatas atklāšanas pasākumā pasniedzot atzinības rakstu.
Grāmata, kurā tiek stāstīts par Latvijas simboliem un valsts pārvaldību, tapusi sadarbībā ar bērniem, pedagogiem un iestāžu ekspertiem. Arī VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas speciālisti piedalījās izglītojošā materiāla veidošanā, jo pilsoniskā izglītība ir viens no vispārējās izglītības stūrakmeņiem. Grāmatas "Ciemojamies Ministru kabinetā" izveide ietilpst Valsts kancelejas īstenotajā projektā, kura mērķis ir sekmēt iekļaujošas un saliedētas sabiedrības veidošanos, kā arī stiprināt valstiskuma apziņu un nacionālo identitāti Latvijā.
Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji var iepazīstināt savus bērnus ar Ministru kabinetu un saņemt izglītojošo materiālu par to. Tā ir iespēja praktiski darbojoties, nepastarpināti, iegūt pieredzi par pilsoniskās izglītības jautājumiem.
Kontaktinformācija: Valsts kancelejas Komunikāciju departamenta konsultante Maija Lāce, tālrunis 67082924, 29146065, e-pasts: maija.lace@mk.gov.lv.

15.07.2013. I.Upeniece.
Interaktīvs materiāls "Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt" pirmsskolas un sākumskolas bērniem

VISC ir izstrādājis jaunu interaktīvu materiālu – 10 tiešsaistes atvērumus jeb spēles, kas paredzēti 4 līdz 11 gadus veciem bērniem izpratnes veicināšanai par veselībai un drošībai atbildīgu rīcību ikdienas situācijās, piemēram, droša peldēšanās, braukšana ar velosipēdu, atpūta pie dabas, darbošanās mājās, pārvietošanās uz ielas/ceļa, gadalaikiem piemērots apģērbs, palīdzības izsaukšana
Katrs atvērums/spēle ir interaktīvs, nodrošina tūlītēju atgriezenisku saiti un ietver dažādus mācību uzdevumus, piemēram, vērošanu, atpazīšanu, savietošanu, sakārtošanu, lasīšanu. Uz darbības sākumu norāda kāda priekšmeta kustīga animācija. Uzdevumu veikšana nav ierobežota secībā un laikā, tos var veikt atkārtoti. Kad atvēruma/spēles uzdevumi veikti pilnībā, uz ekrāna parādās pozitīvs apstiprinājums.
Lai šo interaktīvo elektronisko materiālu izmantotu, jāinstalē spraudnis, kas nodrošina Adobe Flash programmā izstrādāto atvērumu/spēļu lietošanu.
Zem katra atvēruma/spēles atrodamas printējamas darba lapas/attēli: droša situācija (krāsaina), nedroša situācija (pelēkbalta), krāsojama situācija (melnbalta). Nedrošās situācijas darba lapā norādīts veicamais uzdevums. Krāsojamā darba lapā situācija ir droša, lai, veicot radošas tēlotājdarbības uzdevumus, nostiprinātu bērna priekšstatu par atbildīgu un drošu rīcību. Darba lapas/attēli ir izmantojamas dažādi atbilstoši pieaugušā veidotajam mācību uzdevumam.
Interaktīvais materiāls izmantojams dažādi – atbilstoši bērna vecumam, attīstībai, vajadzībām, kopā un pa daļām, individuāli vai grupā, kā mācību materiāls izglītības iestādē vai kā ierosme pieaugušā vadītai sarunai ar bērnu par aktuālām ar drošību un veselību saistītām tēmām.
VISC aicina bērnu vecākus, ja izvēlaties bērnam vasarā piedāvāt arī izziņas iespējas pie datora, tad spēlējiet šīs tiešsaistes spēles kopā!

28.05.2013. A.Miesniece
Notikuši semināri – praktikumi pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem

2013.gadā VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa uzsāka organizēt 10 semināru – praktikumu ciklu pirmsskolas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skolotājiem un sākumskolas pirmo klašu skolotājiem. Semināru mērķis ir sekmēt pirmsskolas un sākumskolas izglītības pēctecības nodrošināšanu. Semināros tika vērotas un analizētas integrētas stundas 1.klasē, akcentējot mūsdienīgu, integrētu, uz bērna vajadzībām un interesēm vērstu mācību procesu, kurā tiek izmantotas rotaļas un informācijas tehnoloģijas.
>> Lasīt vairāk

09.05.2013. Ļ.Jakovele
Notiks poļu PII vadītāju vietnieku un 5-6 gadīgo bērnu skolotāju seminārs

2013.gada 23.maijā Valsts izglītības satura centrs organizē Poļu PII vadītāju vietnieku un 5-6 gadīgo bērnu skolotāju semināru. Seminārs notiks Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā Lubānas ielā 49, Rēzeknē. Semināra plānotais darba laiks: plkst. 10.30 - 15.30. Lūgums pieteikties uz semināru līdz 2013.gada 20.maijam (ieskaitot), aizpildot pieteikšanās anketu.
Kontakttālruņi: Rēzeknē 64636680, VISC 67814463.

29.04.2013. A.Miesniece
Seminārs- praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Cēsīs

2013.gadā 8.maijā Cēsu 1.pamatskolā notiks ceturtais no desmit VISC plānotajiem semināriem – praktikumiem pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājiem un sākumskolas 1.klašu skolotājiem. Semināra mērķis - aktualizēt bērncentrētu mācību procesu, kurā izmantota integrētā pieeja, IKT un spēles un rotaļas. Seminārā paredzēts kopīgi vērot integrētas mācību stundas 1.klasē, analizēt tās, pārrunāt ar pirmsskolas un sākumskolas pedagoģiskā procesa pēctecības nodrošināšanu saistītos jautājumus un dalīties savā pieredzē. Līdz 7.maijam aicinām elektroniski pieteikties uz plānoto semināru pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājus un 1.klases skolotājus.

04.04.2013. I.Bautre.
Notiks drošības nedēļa pirmsskolas un pamatskolas bērniem "Dzīvnieki un tava drošība"

VISC no šā gada 22.aprīļa līdz 26.aprīlim organizē drošības nedēļu pirmsskolas un pamatskolas bērniem "Dzīvnieki un tava drošība". Nedēļas laikā tiks aktualizēti jautājumi par:
   – sastapšanos ar svešu suni;
   – rūpēm par dzīvniekiem, drošību tos barojot un kopjot;
   – kukaiņu un rāpuļu kodumiem.
VISC mājaslapā tiks ievietoti metodiskie komentāri "Dzīvnieki un tava drošība", ko pedagogi varēs izmantot gan drošības nedēļas laikā, gan mācību procesā vispār, kad tiek apgūti drošības jautājumi. VISC publiskos arī interaktīvas darba lapas, papildinājums metodiskajam materiālam "Vesels un drošs" par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmskolā un sākumskolā, 5. – 9.klasēm atbilžu apkopojumu uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem "Ko darīt, ja…." un izkrāsojamas darba lapas pirmskolā par tematu "Dzīvnieki un tava drošība".
Drošības nedēļas laikā notiks arī konsultatīvās padomes par drošības jautājumiem sanāksme, kurā tiks prezentēti diagnosticējošā darba vispārējā vidējā (10.klase) un profesionālā izglītībā (1.kurss) cilvēkdrošībā rezultāti, izvirzīti nākamā mācību gada drošību nedēļu septembrī un aprīlī aktuālie temati un precizēti dažādi sadarbības virzieni starp dažādām institūcijām, lai akcentētu drošības jautājumu apguves nozīmību skolā.
Nedēļas laikā Rīgas 41.vidusskolā notiks šīs skolas skolēnu un pedagogu tikšanās ar Latvijas Kinoloģiskās apvienības prezidentu Jāni Pavlovski, kurš demonstrēs, ko darīt, ja uzbrūk suns. Citu skolu pedagogi ir aicināti sazināties ar policijas, robežsardzes, dzīvnieku patversmes vai citiem speciālistiem, lai varētu veidot līdzīgas aktivitātes savās skolās pilsētās un novados.
Plašāku informāciju par drošības nedēļu "Dzīvnieki un tava drošība" sniegs VISC speciāliste Inese Bautre, tālrunis 67814439, e-pasts: inese.bautre@visc.gov.lv

02.04.2013. A.Miesniece.
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Baložos

2013.gadā 9.aprīlī Baložu vidusskolā notiks trešais no desmit VISC plānotajiem semināriem – praktikumiem pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājiem un sākumskolas 1.klašu skolotājiem pirmsskolas un sākumskolas mācību procesa pēctecības nodrošināšanai. Seminārā paredzēts kopīgi vērot integrētas mācību stundas 1.klasē ar latviešu mācību valodu un ar krievu mācību valodu un dalīties pieredzē. Tā kā semināra dalībnieku skaits ir ierobežots (30 cilvēki), aicinām līdz 8.aprīlim pieteikties elektroniski uz plānoto semināru tuvāko novadu pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājus un 1.klases skolotājus (ne vairāk, kā vienu vai divus no katras izglītības iestādes).

05.03.2013. A.Miesniece.
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Ventspilī

2013.gadā 13.martā Ventspils 4.vidusskolā un Ventspils 2.pamatskolā notiks otrais no 10 VISC plānotajiem semināriem – praktikumiem pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājiem un sākumskolas 1.klašu skolotājiem pirmsskolas un sākumskolas mācību procesa pēctecības nodrošināšanai. Seminārā paredzēts kopīgi vērot mācību stundas un dalīties pieredzē. Tā kā semināra dalībnieku skaits ir ierobežots (30 cilvēki), aicinām pieteikties elektroniski uz plānoto semināru tuvāko novadu pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājus un 1.klases skolotājus (ne vairāk, kā vienu vai divus no katras izglītības iestādes).
Pieteikšanās noslēgusies lielā interesentu skaita dēļ!

28.02.2013. A.Miesniece.
Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji satiekas Ikšķilē

2013.gada VISC ir plānojis 10 semināru ciklu pirmsskolas obligātās izglītības skolotājiem un sākumskolas skolotājiem, kuru mērķis ir sekmēt pirmsskolas un sākumskolas pedagoģiskā procesa pēctecību.
26.februārī ar Ikšķiles novada pašvaldības, Ikšķiles vidusskolas un PII „Urdaviņa” atbalstu Ikšķiles vidusskolā notika pirmais VISC organizētais seminārs. Semināra dalībniekiem bija iespēja vērot integrētas mācību stundas 1.klasē skolotāju Santas Kamšas un Santas Ustinovičas vadībā. Semināra dalībnieki guva jaunas ierosmes stundas kā rotaļas plānošanai, kurā skolēni ar interesi un prieku plānoja un svinēja matemātikas svētkus, kuros veica dažādas matemātiskas darbības, risināja teksta uzdevumus, darbojās ar IT,  vai  arī stundas kā neklātienes ceļojuma dabā plānošanā, kurā skolēni  ar prieku iesaistījās daudzveidīgās aktivitātēs dabas izziņā, bet IT  palīdzēja spilgtāk iejusties dabas vidē, saskatīt gadalaiku pārmaiņas, iepazīt floru un faunu.
Latvijas Universitātes profesores E.Černovas teorētiskās atziņas stundu analīze un diskusijas parādīja, ka pirmsskolas un  sākumskolas izglītības pēctecības jautājumi ir aktuāli un minētais seminārs, kā atzina semināra dalībnieki, sniedza metodisku atbalstu pirmsskolas un sākumskolas izglītības pēctecības nodrošināšanas izpratnei.
VISC izsaka pateicību visu semināra norisē iesaistīto iestāžu vadītājiem un skolotājām S.Zirnei, S.Kamšai, S.Ustinovičai  par atbalstu semināra organizēšanā un norisē.

14.02.2013. Ļ.Jakovele.
Mācību programmas paraugs pirmsskolas izglītības iestādēm ar poļu mācību valodu

VISC ir izstrādājis mācību programmas paraugu pirmsskolas izglītības iestādēm ar poļu mācību valodu „Mazākumtautību pirmsskolas izglītības mācību programma ar poļu mācību valodu”. Programma ir paredzēta darbam ar bērniem līdz sešiem gadiem.
>> Programma publicēta sadaļā "Programmas. Mācību programmu paraugi pirmsskolā"

04.02.2013. A.Miesniece.
Semināri un praktikumi pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem

VISC 2013.gadā pirmsskolas un sākumskolas mācību procesa pēctecības nodrošināšanai ir plānojis 10 seminārus - praktikumus pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājiem un sākumskolas 1.klašu skolotājiem. Semināri plānoti gan Rīgā, gan Latvijas reģionos. Semināros paredzēts vērot mācību stundas un dalīties savā pieredzē.
Semināru mērķis – rosināt skolotājus:
– veidot bērncentrētu mācību procesu;
– mācību procesā izmantot integrēto pieeju;
– izmantot spēli un rotaļu kā mācību metodi;
– veicināt IKT izmantošanu.
Tā kā semināru dalībnieku skaits ierobežots (katrā seminārā 20-25 cilvēki), aicinām pieteikties uz plānoto semināru tuvāko novadu pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājus un 1.klases skolotājus (ne vairāk, kā vienu vai divus no katras izglītības iestādes). Pirmais seminārs notiks Ikšķiles vidusskolā 26.februārī. Pieteikšanās noslēgusies lielā interesentu skaita dēļ.
Nākamais seminārs notiks Ventspilī 13.martā, par kuru VISC sniegs informāciju vēlāk.

 
2012.gads

10.09.2012. K.Ilgaža.
Pirmsskolām sagatavots metodiskais materiāls par dzimumu līdztiesību

Labklājības ministrijas un Ziemeļu ministru padomes pilotprojekta ietvaros tika izveidota darba grupa, kas adaptēja dāņu metodisko materiālu par dzimumu līdztiesību. Darba grupā iesaistījās arī VISC. Metodiskais līdzeklis „Bērnudārzi, kuros vieta ir PepijPrinčiem un PirātPrincesēm” ir kā „palīgs” skolotajiem pirms lasīt kopa ar bērniem grāmatu „Todien, kad Kārlis bija Karlīna” un „Todien, kad Ruta bija Rihards”. Metodiskajā līdzekli un grāmatā skolotāji var smelties iedvesmu tam, kā atteikties no iesīkstējušiem priekšstatiem par meiteņu un zēnu spējām, prasmēm, savam dzimuma „piedienīgu” uzvedību un ļaut viņiem būt tādiem, kādi viņi ir, neierobežojot viņu iespējas tikai tāpēc, ka meitene vai zēns. Metodisko materiālu un grāmatas var lasīt Labklājības ministrijas vietnē.

30.08.2012. I.Upeniece.
Mazākumtautību pirmsskolas izglītības mācību programma (ar krievu mācību valodu)

VISC sadarbībā ar pirmsskolas un augstākās izglītības speciālistiem ir izstrādājis „Mazākumtautību pirmsskolas izglītības mācību programmas (ar krievu mācību valodu)” paraugu. Programma paredzēta mācību satura apguvei bērniem līdz sešu gadu vecumam, īstenojot Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 0101 11 21). Programmas paraugs izstrādāts saskaņā ar LR Vispārējās izglītības likumu un 2012.gada 31.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”. Mācību programmas paraugā ir noteikts mācību mērķis, uzdevumi, mācību saturs atbilstoši bērnu attīstības pakāpēm un ieteicamās mācību metodes, metodiskie paņēmieni, darba organizācijas formas. Mācību programma sekmē latviešu valodas klausīšanās un runāšanas pamatprasmju apguvi, veidojot pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu kā valsts valodu, veicina mācību satura apguvi bilingvāli. Mācību programmas paraugu skolotāji var izmantot pēc saviem ieskatiem, to papildinot vai mainot atbilstoši savas grupas bērnu spējām un vajadzībām, kā galveno mācību metodi izmantojot rotaļdarbību, kā arī bērnu patstāvīgo un radošo darbību.
>> Programma publicēta sadaļā "Programmas. Mācību programmu paraugi pirmsskolā"

15.08.2012. I.Upeniece.
Atbalsta materiāls "Matemātisko prasmju attīstīšana ceļā uz sākumskolu"

VISC sadarbībā ar Latvijas Universitātes profesoriem Rudīti Andersoni un Jāni Menci un Daugavpils Universitātes profesori Elfrīdu Krastiņu ir sagatavojis atbalsta materiālu „Matemātisko prasmju attīstīšana ceļā uz sākumskolu”. Tas paredzēts pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, vecākiem un arī topošiem skolotājiem – studentiem. Materiāla autori ir pārliecināti, ka veiksmīgu matemātisko prasmju attīstību nodrošina matemātisko jēdzienu izpratne, kas bērniem veidojas pakāpeniski un dažādos laikos. Pirmsskolā apgūtais tiek nostiprināts un pilnveidots skolā. Ir ļoti svarīgi pirmsskolas pedagoģiskajā procesā nodrošināt bērnu uzskatāmi darbīgās domāšanas attīstību un tā pakāpeniski virzīties uz loģiski abstrakto domāšanu. Materiālā aplūkoti pirmsskolas vecuma bērnu attīstības pedagoģiski psiholoģiskie aspekti, raksturotas teorētiskās un metodiskās pamatnostādnes matemātisko prasmju attīstīšanai pirmsskolā, parādot specifisko un ieskicējot tālāko virzību mācību satura apguvei skolā, un sniegti konkrēti metodiski komentāri, piemēram, rotaļnodarbību apraksti, elementāro matemātisko prasmju attīstīšanai. Materiālā iekļautas divas galda spēles. Spēles „Cirks” un „Skaitļi mums visapkārt” sagatavotas krāsainai un melnbaltai izdrukai A3 un A4 formātā.
>> Atbalsta materiāls sadaļā "Metodiskie materiāli"

31.07.2012. I.Vasmanis.
"Integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā" (ar krievu un poļu mācību valodu) paraugi

VISC publisko "Integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā" (ar krievu un poļu mācību valodu) paraugus. Tie tika aprobēti no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.maijam pilotprojektā "Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija" iesaistītajās izglītības iestādēs.
>> Programmas sadaļā "Programmu paraugi"

31.07.2012. I.Vasmanis.
Pirmsskolas izglītības mācību satura programmas paraugs

VISC sadarbībā ar pirmsskolas speciālistiem ir sagatavojis "Pirmsskolas izglītības mācību satura programmas" paraugu, kas paredzēts bērnu līdz sešu gadu vecumam izglītošanai un ir izveidots saskaņā ar valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Mācību satura programmas paraugā ir noteikts programmas mērķis, uzdevumi un mācību saturs atbilstoši bērnu attīstības pakāpēm. Mācību satura programmas paraugu skolotāji var izmantot pēc saviem ieskatiem, to papildinot vai mainot atbilstoši savas grupas bērnu spējām un vajadzībām.
>> Programma sadaļā "Programmu paraugi"

03.05.2012. I.Upeniece.
Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem

VISC ir pilnveidojis "Integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem" paraugu, kas tika aprobēts no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.maijam pilotprojektā "Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija" iesaistītajās izglītības iestādēs. Programmas paraugs paredzēts mācību satura apguvei sešus gadus veciem bērniem.
>> Programma sadaļā "Programmu paraugi"

11.04.2012. I.Upeniece.
Atbalsta materiāls "Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem"

VISC ir sagatavojis atbalsta materiālu bērnu vecākiem un skolotājiem "Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem". Šajā atbalsta materiālā autores aicina bērnu vecākus un pedagogus ikdienā pievērst uzmanību bērnu runas un valodas attīstībai, kas ir nozīmīgs nosacījums bērnu vispusīgai attīstībai. Atbalsta materiālā ir sniegta informācija par biežākajiem skaņu izrunas un valodas (runas un rakstu) traucējumiem un ieteikumi – vienkārši vingrinājumi un spēles –, kas kopā ar bērnu veicami ikdienā. Atbalsta materiālā piedāvātie vingrinājumi, spēles un rotaļas izmantojamas gan individuāli, gan darbā ar visu grupu vai klasi, aktualizējot skaņu, mācoties jaunu burtu, slīpējot pareizrakstību vai gatavojoties kādam priekšnesumam. Attīstīta fonemātiskā dzirde, precīza skaņu izruna, skaidra un izteiksmīga runa ir būtiska ikvienam. Runa un valoda ir jāveido un jākopj. Turklāt, jo ātrāk tiek uzsākta pareizas skaņas izrunas mācīšana, jo bērnam ir mazāk laika nepieciešams, lai skaņu iemācītos izrunāt pareizi. Materiālā atrodamas trīs galda spēles, kas palīdzēs līdzskaņu Ķ-Č, Ģ-DŽ un R-L izrunas uzlabošanai. Minēto spēļu laukumi sagatavoti A3 un A4 (salīmējams laukums) formātā. Tie printējami krāsaini vai melnbalti, jo bērni tos var izkrāsot arī paši.
>> Atbalsta materiāls sadaļā "Metodiskie materiāli"

10.04.2012. I.Upeniece.
Latviešu mākslas darbu reprodukcijas pirmsskolai un sākumskolai

VISC sadarbībā ar Latvijas nacionālo mākslas muzeju ir sagatavojis atbalsta materiālu vecākiem un skolotājiem "Latviešu mākslas darbu reprodukcijas pirmsskolai un sākumskolai", ko vēlams izmantot kopā ar izdevumu "Sarunas par mākslas darbiem". Mākslas darbu reprodukciju krājums ir sagatavots apskatot Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (180), Latgales Kultūrvēstures muzeja (4), Tukuma Mākslas muzeja (1) un J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja (1) kolekciju krājumus. 186 reproducēto mākslas darbu tapšanas laiks ir no 19.gadsimta beigām līdz 21.gadsimta sākumam, to autori ir latviešu grafikas, glezniecības un tēlniecības vecmeistari, kā arī mūsdienu vidējās un jaunākās paaudzes mākslinieki. Šo materiālu izmantošana veicinās bērnu izziņas procesa dažādošanu, izmantojot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas. Aicinām skolotājus būt radošiem un piedāvātās mākslas darbu reprodukcijas brīvi vērot, interpretēt un piemērot atbilstoši individuālam darbam vai darbam grupā, bērna vecumam, pieredzei un vajadzībām. Reprodukciju apskate un komentāri var kļūt par neklātienes ekskursiju Latvijas mākslas muzejos.
>> Atbalsta materiāls sadaļā "Metodiskie materiāli"

10.04.2012. I.Upeniece.
Atbalsta materiāls "Sarunas par mākslas darbiem"

VISC sadarbībā ar Latvijas nacionālo mākslas muzeju ir sagatavojis atbalsta materiālu bērnu vecākiem un skolotājiem "Sarunas par mākslas darbiem", ko vēlams izmantot kopā ar reprodukciju krājumu „Latviešu mākslas darbu reprodukcijas pirmsskolai un sākumskolai”. Materiālā ir reproducēto latviešu mākslinieku darbu (izlases kārtībā) apraksti par to saturu, izpildījuma tehniku un žanriem. Mākslas darbu reprodukciju apraksti sakārtoti trīs grupās: "Glezniecība", "Grafika" un "Tēlniecība", kas sīkāk atklāj atsevišķu mākslinieku mākslas darbu tapšanas vēsturiskos aspektus, mākslas izteiksmes līdzekļus, tēlotājmākslas žanrus, izmantotās tehnikas un idejas dialoga veidošanai ar pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Sarunās par mākslas darbu reprodukcijām, var iepazīt arī mākslas valodas elementus – līniju, laukumu, ritmu, līdzsvaru, gaismēnu, faktūru. Mākslas darbu aprakstus papildina vērojumi un secinājumi no autores pedagoģiskās un zinātniskās pieredzes un ieteikumi mākslas darba uztverei un interpretācijai, lai tās varētu izmantot integrēti dažādu zināšanu un prasmju apguvē. Šo materiālu izmantošana veicinās bērnu izziņas procesa dažādošanu, izmantojot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas. Reprodukciju apskate un komentāri var kļūt par neklātienes ekskursiju Latvijas mākslas muzejos.
>> Atbalsta materiāls sadaļā "Metodiskie materiāli"

04.04.2012. I.Upeniece.
Metodiskais materiāls vecākiem un skolotājiem "Vingro kopā ar mani!"

VISC sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācībspēkiem, Sporta medicīnas valsts aģentūras fizioterapeitiem un sporta skolotājiem ir izstrādājis metodisko materiālu „Vingro kopā ar mani! Stājas vingrinājumi pirmsskolā un sākumskolā” (teorētiskās nostādnes un praktiski kustību aktivitāšu videopiemēri). Materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākiem un skolotājiem, lai veicinātu izpratni par fizisko vingrinājumu nozīmi pareizas stājas stereotipa veidošanā un piedāvātu praktiskus padomus fizisko aktivitāšu veikšanai kopā ar bērnu gan telpās, gan ārpus tām.
>> Metodiskais materiāls sadaļā "Metodiskie materiāli"

03.04.2012. K.Ilgaža.
Informatīvs materiāls vecākiem "Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām"

VISC ir sagatavojis informatīvu materiālu „Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām”, kas paredzēts vecākiem, kuru bērni vēl nav sasnieguši 7 gadu vecumu. Materiālā bērnu vecāki var noskaidrot atbildes par to, ko un kā mācās sešus gadus veci bērni, kā vecāki var palīdzēt bērniem apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī izpildīt testu par bērna gatavību uzsākt skolas gaitas. Materiālam ir pievienoti arī video fragmenti, kuros redzamas bērnu rotaļnodarbības un intervija ar skolas pārstāvi, kas stāsta par savas skolas pieredzi.
>> Informatīvais materiāls un video sadaļā "Metodiskie materiāli. Pirmsskolai"

30.03.2012. I.Upeniece.
Atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem "Attīstošo spēļu izmantošana pirmsskolas izglītībā"

VISC ir sagatavojis atbalsta materiālu bērnu vecākiem un skolotājiem, kur atrodamas ierosmes saistošāka bērnu izziņas procesa nodrošināšanai, ievērojot katra bērna individuālās vajadzības, spējas un intereses. Metodiskajā materiālā apkopotas spēles un rotaïas burtu apguves procesam, vārdu skaņu analīzei, bērna runas attīstīšanai un vārdu krājuma aktivizēšanai, uztveres, uzmanības un atmiņas attīstīšanai, iztēles rosināšanai un sajūtu aktivizēšanai, kā arī uzdevumi pētniecisko prasmju attīstīšanai. Materiāls paredzēts darbam ar bērniem no pieciem līdz septiņiem gadiem, bet tajā piedāvātās spēles un rotaïas mācību procesā izmantojamas gan jaunākiem, gan arī vecākiem bērniem, kā arī bērniem ar mācīšanās grūtībām un bērniem ar speciālām vajadzībām.
>> Atbalsta materiāls sadaļā "Metodiskie materiāli. Pirmsskolai"

22.03.2012. S.Falka.
Mācību līdzeklis skolotājiem "Finanšu pratība"

Mācību līdzeklis paredzēts skolotājiem finanšu pratības jautājumu apguvei mācību saturā 6–11 gadus veciem bērniem. Lai varētu lietot mācību līdzekli, nepieciešama Acrobat Reader programma, kas par brīvu lejupielādējama, kā arī programma, ar kuru var atvērt Microsoft PowerPoint slaidrādi. Piemēram, programma PowerPoint Viewer, kas par brīvu lejupielādējama.
>> Mācību līdzekļis sadaļā "Metodiskie materiāli"

13.03.2012. I.Upeniece.
Ir izstrādāts atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem "Vesels un drošs – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā"

Lai uzlabotu 4 līdz 11 gadus vecu bērnu izpratni par drošību un veselību, Valsts izglītības satura centrs, konsultējoties ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mediķiem, ir izstrādājis atbalsta materiālu bērnu vecākiem un skolotājiem "Vesels un drošs – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā". Tajā iekļauts informācijas apkopojums par drošu un veselīgu uzvedību dažādās ikdienas situācijās, mācību spēle par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem trīs variantos (vides spēle 5x5 metru laukumā, galda spēle un datorspēle, kas ir adaptēta arī interaktīvajām tāfelēm) un darba lapas. Mācību spēle un darba lapas izmantojamas atbilstoši bērnu vecumam, spējām un individuālajām (arī dažādām speciālajām) vajadzībām, lai nodrošinātu gan zināšanu apguvi, gan nostiprinātu prasmes un ar dažādiem praktiskiem uzdevumiem veidotu attieksmi, motivāciju un veicinātu atpazīt bīstamās situācijas bērnu ikdienas dzīvē un pieņemt atbilstīgus un drošus lēmumus.
Atbalsta materiālā atbilstoši bērnu vecumam ir iekļauti Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām" un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem" minētie veselības un cilvēkdrošības jautājumi. Aktualizēti jautājumi par elektrodrošību, pirmo palīdzību, ugunsdrošību, sadzīves un sporta traumām, brīvā laika pavadīšanu, ceļu satiksmes drošību, darbībām ar datoru un telefonu, drošību internetā, drošību uz ūdens un ledus, pārtikas drošību un ķīmiskajām vielām sadzīvē, svešiniekiem, medikamentiem un nezināmiem priekšmetiem, kā arī drošību, spēlējoties ar dzīvniekiem.
Mācību spēles elektroniskā versija un darba lapas ir gan latviešu, gan krievu valodā. Darba lapas un mācību spēli var izmantot kopā vai atsevišķi, pirmsskolā un sākumskolā, izmantojot tās rotaļnodarbībās, klases audzināšanas stundā vai integrējot tās dažādu mācību priekšmetu apguvē. Valsts izglītības satura centrā atrodas viens mācību spēles vides versijas eksemplārs (5x5 m), par kura izmantošanu jāsazinās ar centra pārstāvjiem Inetu Upenieci vai Kristīni Ilgažu.
>> Atbalsta materiāls sadaļā "Metodiskie materiāli"

21.02.2012. I.Upeniece.
Metodiskie ieteikumi "Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā"

VISC sadarbībā ar pirmsskolas izglītības speciālistiem ir sagatavojis metodiskos ieteikumus „Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā”. Metodiskie ieteikumi paredzēti pirmsskolas skolotājiem un arī bērnu vecākiem, lai iepazīstinātu ar dažādām bērnu sasniegumu un pedagoģiskā procesa vērtēšanas iespējām pirmsskolas izglītībā. Tajā sniegti ieteikumi un piemēri, kā atbilstoši 2010.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” veikt bērnu sasniegumu vērtēšanu un veidot vērtējuma pierakstu. Visiem piemēriem ir ieteikuma raksturs. Lai varētu iepazīties ar metodiskajiem ietikumiem, nepieciešama Acrobat Reader programma, kas par brīvu lejupielādējama. Metodisko ieteikumu satura rādītājs atrodams kreisajā pusē esošajā rīkjoslā.
>> Metodiskie ieteikumi sadaļā "Metodiskie materiāli"

 
2011.gads

25.10.2011. M.Vītuma.
Notiks konference "Pamatkompetenču attīstība bērnu sagatavošanā skolai"

Aicinām pieteikties Valsts izglītības attīstības aģentūras un Valsts izglītības satura centra kopīgi organizētajai konferencei ”Pamatkompetenču attīstība bērnu sagatavošanā skolai”. Sevišķi tiek aicināti pirmsskolas speciālisti un projektu darba organizatori.

07.10.2011. I.Upeniece.
Reģionālās konferences "No pirmsskolas uz sākumskolu – rotaļas, mācības un dzīve"

No 27.oktobra līdz 1.decembrim VISC organizē reģionālās konferences "No pirmsskolas uz sākumskolu – rotaļas, mācības un dzīve" pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem par integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem aprobācijas rezultātiem un pirmskolas un sākumskolas mācību satura pēctecību. Konferences notiks:

 • 27.oktobrī – Rīgas Valda Zālīša pamatskolas telpās;
 • 3.novembrī – Cēsu 2.pamatskolas telpās;
 • 8.novembrī – Saldus ģimnāzijas telpās;
 • 24.novembrī – Jelgavā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra telpās;
 • 1.decembrī – Preiļos, Kultūras centra telpās.

Konferenču dalībnieki varēs uzzināt, kā noritēja sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācija, kādi ir ekspertu atzinumi un ierosinājumi gan par programmas saturu, gan pedagoģisko procesu, kā Marte Meo metode izmantojama pirmsskolas un sākumskolas mācību procesā, kā arī par citām aktualitātēm pirmsskolas un sākumskolas mācību satura pēctecības nodrošināšanā. Konferenču sākums plkst.10.00, un tās plānotas līdz plkst.15.00. Aicinām pirmsskolas un sākumskolas pedagogus un augstskolu pārstāvjus izvēlēties sev piemērotāko konferences norises vietu un pieteikties dalībai konferencēs elektroniski līdz 21.oktobrim

30.08.2011. I.Upeniece.
Sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācijas rezultātu analīze un ieteikumi pilnveidei

Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra "Sociālās drošības tīkla stratēģijā" tika noteikts mērķis izglītībā – nodrošināt bērnu vecumposmam atbilstošu izglītības saturu un veikt sagatavošanas darbus pamatizglītības apguvei no sešu gadu vecuma. Lai īstenotu šo mērķi, Valsts izglītības satura centrs no 2010.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.jūlijam organizēja pilotprojektu "Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija" (Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 2.marta rīkojums Nr.100 "Par pasākumu plāna "Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības satura pilnveide 2010. un 2011.gadā" apstiprināšanu" un Valsts izglītības satura centra 2010.gada 28.maija rīkojums Nr.159 "Par Valsts izglītības satura centra projekta "Mācību priekšmetu standartu projektu un programmu paraugu pilnveide" pilotprojektu "Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija"). Pilotprojekts tika īstenots 23 grupās 22 izmēģinājuma izglītības iestādēs Latvijā (12 pirmsskolas izglītības iestādēs un 10 skolās)

22.08.2011. I.Upeniece.
Notiks konference "Izglītība sešu gadu vecumā – rotaļas, mācības un dzīve"

VISC organizē konferenci par integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem aprobācijas rezultātiem „Izglītība sešu gadu vecumā – rotaļas, mācības un dzīve”. Aicinām novadu pirmsskolas izglītības speciālistus, programmas autorus un ekspertus, aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu – izmēģinājuma skolu un līdzdalības skolu – un augstskolu pārstāvjus pieteikties dalībai konferencē elektroniski līdz 28.augustam. Vēršam uzmanību, ka konferences dalībnieku skaits ir ierobežots.
Konference notiks 2011.gada 30.augustā Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē, Merķeļa ielā 13, Rīgā. Konferences sākums plkst.10.00, un tā plānota līdz plkst.14.30.
Tā kā, veiksmīgi ir pabeigta sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācija, kas 2010./2011.mācību gadā tika īstenota dažādās Latvijas izglītības iestādēs, VISC vēlas informēt par tās gaitu un rezultātiem. Konferencē tās dalībnieki varēs uzzināt, kā noritēja sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācija, kādi ir ekspertu atzinumi un ierosinājumi gan par programmas saturu, gan pedagoģisko procesu un bērnu fizisko sagatavotību un stāju, iepazīties ar aprobācijas skolotāju pieredzi, īstenojot sešgadīgo bērnu integrēto mācību programmu, kā arī pavisam jauniem, izdevēju piedāvātiem mācību līdzekļiem integrētās mācību programmas īstenošanai.

11.07.2011. I.Upeniece.
Saruna par rakstītiem burtiem

Pirmsskolā un sākumskolā izmantojami 1997.gadā apstiprinātie un līdz šim lietotie Dz. Pagles un V.Villeruša burtu paraugi. Lai nostiprinātu vienotu izpratni par rakstītmācīšanu pirmsskolā, Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) 2011.gada 30.jūnijā organizēja diskusiju par burtu rakstības metodiku pirmsskolā un sākumskolā. Centrs uz sarunu aicināja Latvijas augstskolu pārstāvjus, kuru docētie kursi saistīti ar lasīt un rakstīt mācīšanas metodiku pirmsskolā un sākumskolā, pilotprojekta „Integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem ieviešana (aprobācija)” ekspertus un izdevniecību pārstāvjus.

11.07.2011. I.Upeniece.
Mācību līdzekļu iegāde obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem

VISC ir sagatavojis mācību līdzekļu sarakstu izglītības programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem un līguma projektu par finansējuma piešķiršanu un mācību līdzekļu iegādi. Līguma projekts ar pašvaldībām atrodams centra elektroniskās saziņas vidē reģistrētiem lietotājiem.

04.06.2011. I.Upeniece.
Seminārs 1.klašu skolotājiem

VISC 2011.gada 26.maijā organizēja semināru tiem 1.klašu skolotājiem, kuri 2011./2012. mācību gadā mācīs skolēnus, kuri obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei šogad apguvuši atbilstoši "Integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem" projektam. Seminārā piedalījās 31 pedagogs – gan no 10 aprobācijā iesaistītajām izmēģinājuma skolām, kas īsteno ne tikai pamatizglītības, bet arī pirmsskolas izglītības programmas, gan skolotāji no vēl 18 dažādām skolām visā Latvijā.

01.03.2011. R.Kursīte.
Metodiskie semināri republikas novadu 1.klašu angļu valodas skolotājiem

VISC organizē metodisko semināru ciklu republikas novadu angļu valodas skolotājiem, kuri plāno 2011./2012.mācību gadā mācīt angļu valodu 1.klasēs. Semināros skolotāji tiks iepazīstināti ar izmaiņām pamatizglītības mācību priekšmeta „Svešvaloda” standartā, VISC izstrādāto jauno mācību priekšmeta „Svešvaloda” (Angļu valoda) programmas paraugu 1.-6.klasei, izdevniecību „Oxford University Press”, „Pearson Longman” un „Express Publishing” piedāvātajiem mācību līdzekļu komplektiem 1.klasei un metodiskajiem ieteikumiem darbā ar tiem. Šie semināri notiks VISC ēkā, Strūgu ielā 4, 1.telpā (zālē) no plkst.10.00 – 14.30. Interese par šiem semināriem ir ļoti liela, tādēļ rīkojam tos atkārtoti:
8.martā – VISC un „Pearson Longman” (3.reizi atkārtojam 11.februāra un 22.februāra semināru).
9.martā – VISC un „Oxford University Press” (3.reizi atkārtojam 3.februāra un 24.februāra semināru).
15.martā – VISC un „Express Publishing” (2.reizi atkārtojam 8.februāra semināru)
Dalībai seminārā jāreģistrējas elektroniski www.directhit.lv/pieteiksanas/
Lūdzu nepieteikties atkārtoti!

21.02.2011. R.Kursīte.
Metodiskie semināri novadu angļu valodas skolotājiem

VISC sadarbībā ar izdevniecībām „Oxford University Press”, „Pearson Longman” un „Express Publishing” organizē metodisko semināru ciklu Rīgas un novadu angļu valodas skolotājiem, kuri plāno 2011./2012.mācību gadā mācīt angļu valodu vispārizglītojošo skolu 1.klasēs. Semināros skolotāji tiks iepazīstināti ar izmaiņām pamatizglītības mācību priekšmeta „Svešvaloda” standartā, VISC izstrādāto jauno mācību priekšmeta „Svešvaloda” (Angļu valoda) programmas paraugu 1.-6.klasei, izdevniecību piedāvātajiem mācību līdzekļu komplektiem 1.klasei un metodiskajiem ieteikumiem darbā ar tiem.
Novadu angļu valodas skolotājiem semināri notiks VISC, Strūgu ielā 4, 1.telpā (zālē) no plkst.10.00 – 14.30.
Tā kā interese par šiem semināriem ir ļoti liela, rīkojam tos atkārtoti:
8.martā – VISC un „Pearson Longman” (3.reizi atkārtojam 11.februāra un 22.februāra semināru).
9.martā – VISC un „Oxford University Press” (3.reizi atkārtojam 3.februāra un 24.februāra semināru).
15.martā – VISC un „Express Publishing” (2.reizi atkārtojam 8.februāra semināru)
Dalībai seminārā jāreģistrējas elektroniski www.directhit.lv/pieteiksanas/
Lūdzu nepieteikties atkārtoti!
Rīgas angļu valodas skolotājiem šie semināri notiks Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) telpās, Kaņiera ielā 15. Sekojiet informācijai!

14.02.2011. R.Kursīte.
Metodiskais seminārs vācu valodas skolotājiem

VISC sadarbībā ar Gētes institūtu un izdevniecību „Hueber” organizē metodisko semināru vācu valodas skolotājiem, kuri plāno 2011./2012.mācību gadā mācīt vācu valodu vispārizglītojošo skolu 1.klasēs. Seminārā skolotāji tiks iepazīstināti ar izmaiņām pamatizglītības mācību priekšmeta „Svešvaloda” standartā, VISC izstrādāto jauno mācību priekšmeta „Svešvaloda” (Vācu valoda) programmas paraugu 1.-6.klasei, izdevniecības piedāvātajiem mācību līdzekļu komplektiem 1.klasei un metodiskajiem ieteikumiem darbā ar tiem. Seminārs notiks 2011.gada 23.februārī Gētes institūta telpās, Rīgā, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas), zālē, no plkst.10.00 – 14.30.

Pilotprojekta norise

No 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 30.maijam visā Latvijā 22 izglītības iestādēs (12 pirmsskolās un 10 skolās, kas realizē obligātās pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības uzsākšanai) VISC vadībā notika pilotprojekts – pētījums "Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija”. Pilotprojekta laikā tika izmēģināta „Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem”, metodiskais materiāls pedagogiem un dažādi mācību līdzekļi. Lai nodrošinātu pilotprojekta gaitu, tika izstrādāta un aprobēta pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma. Realizēti profesionālās pilnveides kursi 120 aprobācijā iesaistītajiem grupu, sporta un mūzikas pedagogiem. Pedagogi kopā ar bērniem un bērnu vecākiem ne tikai piedalījās pētījumā, bet arī pilnveidoja savas prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā pirmsskolas izglītībā.
Lai izpētītu atsevišķus fiziskās attīstības, stājas un pēdu parametrus un nodrošinātu detalizētu mācību programmas sešgadīgiem bērniem ieviešanas izvērtējumu, sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti pilotprojektā iesaistītajās izglītības iestādēs tika veikti bērna fiziskās attīstības un stājas mērījumi.
Minētie pasākumi tika īstenoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra “Sociālā drošības tīkla stratēģiju” (mērķis izglītībā – “nodrošināt bērnu vecumposmam atbilstošu izglītības saturu un veikt sagatavošanas darbus pamatizglītības apguvei sešu gadu vecumā”)” un pasākumu plānu „Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības satura pilnveide 2010. un 2011.gadā” (Izglītības un zinātnes ministrijas 02.03.2010. rīkojums Nr.100).

Atgriezties sadaļā "Izglītības saturs. Vispārējā izglītība. Pirmsskola un sākumskola."