saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Pirmsskola un sākumskola

Aktuālā informācija

  • Metodiskie materiāli pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, bērnu vecākiem un citiem interesentiem publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli".
  • Mācību programmas publicētas sadaļā "Programmas"

23.02.2018. V.Dundure.
Elektronisko mācību līdzekļu komplekts latgaliešu rakstu valodā 4.klasei

Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija par valsts budžeta līdzekļiem ir izveidojusi elektronisko mācību līdzekļu "Olūteņš" latgaliešu rakstu valodā 4.klases skolēniem. Tajā ietilpst mācību līdzeklis skolēniem, skaidrojošā vārdnīca, darba lapas, kā arī metodiskie ieteikumi skolotājam un pārbaudes darbi.
>> Lasīt vairāk
>> Komplekts publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli"

02.11.2016. A.Miesniece, I.Bautre.
Konferencē aktualizē ceļu satiksmes drošības jautājumus pirmsskolas un sākumskolas izglītībā

2016.gada 28.oktobrī Rīgas Motormuzejā notika Valsts izglītības satura centra (VISC) sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Rīgas Motormuzeju rīkotā konference „Ceļu satiksmes drošība pirmsskolas un sākumskolas izglītībā”. Konferencē piedalījās 170 pirmsskolas un sākumskolas pedagogi. Tā kā drošības jautājumi ir viena no VISC prioritātēm, konferences mērķis bija aktualizēt ceļu satiksmes drošību pirmsskolas un sākumskolas izglītībā, kā arī iepazīstināt konferences dalībniekus ar Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas interaktīvas izmantošanas iespējām bērnu izglītošanā.
>> Lasīt vairāk
>> Konferences materiāli

05.08.2016. A.Miesniece.
Metodiskie ieteikumi pirmsskolas mācību programmu īstenošanai

VISC sadarbībā ar pirmsskolas speciālistēm M.Alsbergu, I.Antiņu, R.Dortāni, I.Frolovu, V.Jonīti, A.Līni, M.Milašu, K.Paisumu, J.Platonovu, A.Proli, L.Šneperi un RPIVA docētājām I.Helmani un E.Volāni  ir sagatavojis metodisko materiālu pirmsskolas pedagogiem "Metodiskie ieteikumi pirmsskolas mācību programmu īstenošanai".
Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt pedagogiem atbalstu ikdienas darbā, plānojot un organizējot bērncentrētu pedagoģisko procesu, kurā valda labvēlīgas savstarpējās attiecības, aktīva un radoša darbība atbilstoši katra bērna individuālajai attīstībai.
Metodiskais materiāls sniedz ieskatu pirmsskolas vecuma bērna attīstībā, bērna adaptācijas vadīšanā, drošas un  attīstošas mācību vides veidošanā.  Mūsdienīga, kvalitatīva pedagoģiskā procesa pamatā ir veiksmīga mācību formu un metožu izvēle atbilstoši bērna vispārējai attīstībai un iepriekš iegūtajām zināšanām. Metodiskajā materiālā ir ietverti rotaļnodarbību un dažādu aktivitāšu apraksti, kas rosinās pedagogus radošam darbam.
Metodisko materiālu var izmantot arī bērnu vecāki, lai gūtu plašāku ieskatu pirmsskolas pedagoģiskajā procesā.
>> Ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

14.10.2015. Ļ.Jakovele.
Izveidots metodiskais materiāls krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem

VISC ir sagatavojis metodisko materiālu krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem "Pārbaudes darbi krievu valodā (svešvalodā) pamatizglītības pirmajā posmā". Tas ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” un noteikumu 5.pielikumu „Svešvaloda. Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei”. Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt skolotājam atbalstu nobeiguma pārbaudes darbu organizēšanā un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā krievu valodā (svešvalodā) atbilstoši standarta prasībām un saskaņā ar Eiropas Padomes ieteikumiem „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana”. Metodiskajā materiālā ir iekļauti pārbaudes darbu paraugi, kuri atbilst A1.1, A1.2 un A2.1 līmeņiem saskaņā ar Eiropas vispārīgo valodas prasmes līmeņu skalu, un metodiskie ieteikumi skolotājam nobeiguma pārbaudes darbu organizēšanai un vērtēšanai. Rakstīšanas un runāšanas daļas vērtēšanai metodiskajā materiālā ir iekļauti 6.klases skolēnu (1.mācību gads) atbilžu paraugi un to vērtēšanas piemēri atbilstoši valodas prasmes A1.2 līmenim. Lai noklausītos pārbaudes darbu aprobācijas gaitā veiktos skolēnu mutisko atbilžu ierakstus, datorā ir nepieciešams lejupielādēt MP3 failu un atskaņot to.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

Ja Jums ir jautājumi, rakstiet mums: ineta.upeniece@visc.gov.lv
Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas VISC interneta vietnē.

Sadaļas arhīvs