saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Aktuālā informācija

Vispārējā izglītība

11.02.2019. I.Kadiķe.
CFLA aicina iesniegt Digitālo līdzekļu projektu iesniegumus

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi 8.3.1.2.pasākuma „Digitālo mācību līdzekļu un metodisko materiālu izstrāde” pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu.
Iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 11.02.2019. līdz 13.05.2019., vērtēšanas termiņš ir no 14.05.2019. līdz 13.08.2019. un atlases veids ir Atklāts.
Atlases kārta ir sagatavota, ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 5.novembra noteikumos Nr.677 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” noteiktās projekta ieviešanas prasības, projektu iesniegumu atlases nolikumā un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Sadaļas arhīvs