drosned.jpg
VISC aktualizē veselības un drošības saistītus jautājumus Latvijas izglītības iestādēs, ar mērķi uzlabot zināšanas par savu un apkārtnes drošību, kā arī apzināt drošības un veselības nozīmi ikdienā.

Veselība un drošība

Vispārējā izglītība

30.11.2016. I.Bautre.
Diagnosticējošais darbs par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 4. un 8. klasei: secinājumi un metodiskie ieteikumi

Valsts izglītības satura centrs, izanalizējot diagnosticējošo darbu par Ceļu satiksmes noteikumiem 4. un 8.klases rezultātus, ir izveidojis metodiskos ieteikumus skolotājiem satiksmes drošības jautājumu apguvei izglītības iestādēs. Tam ir jābūt stabilam, pēctecīgam un profilaktiskam procesam, kurā tiek aktualizēts skolēna vecumam un viņa rīcībai atbilstošs jautājumu loks ceļa satiksmē. Diagnosticējošie darbi par Ceļu satiksmes noteikumiem 4. un 8.klasei: rezultātu apkopojums un analīze ir atrodami VISC vietnes sadaļā "Vispārējā izglītība. Izglītības satura diagnostika".
>> Ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

02.11.2016. A.Miesniece, I.Bautre.
Konferencē aktualizē ceļu satiksmes drošības jautājumus pirmsskolas un sākumskolas izglītībā

2016.gada 28.oktobrī Rīgas Motormuzejā notika Valsts izglītības satura centra (VISC) sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Rīgas Motormuzeju rīkotā konference „Ceļu satiksmes drošība pirmsskolas un sākumskolas izglītībā”. Konferencē piedalījās 170 pirmsskolas un sākumskolas pedagogi. Tā kā drošības jautājumi ir viena no VISC prioritātēm, konferences mērķis bija aktualizēt ceļu satiksmes drošību pirmsskolas un sākumskolas izglītībā, kā arī iepazīstināt konferences dalībniekus ar Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas interaktīvas izmantošanas iespējām bērnu izglītošanā.
>> Lasīt vairāk
>> Konferences materiāli

28.10.2016. S.Falka.
Eiropas diena bērnu aizsardzībai

Eiropas Padome ir pieņēmusi lēmumu 18.novembri uzskatīt par Eiropas dienu, kas veltīta bērnu aizsardzībai no seksuālās ekspluatācijas un seksuālās vardarbības un aicinājusi dalībvalstis organizēt pasākumus, kas veltīti šai dienai. Eiropas Padome ir informēta, ka šī diena sakrīt ar Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu, tāpēc 2016.gada 22.jūnijā notikušajā Noziedzības novēršanas padomes sēdē tika noteikts, ka Latvijā Eiropas diena bērnu aizsardzībai no seksuālās ekspluatācijas un seksuālās vardarbības veltītās aktivitātes 2016.gadā un turpmākajos gados notiek 23.novembrī.

01.08.2014. I.Upeniece.
Interaktīvu elektronisku materiālu komplekts – elektroniska mācību spēle „Īsi stāsti drošai dienai” 7.–9.klašu skolēniem un metodiskais materiāls pedagogiem

Lai veicinātu tādu skolēnu prasmju kā izvērtēt situāciju, analizēt iespējamos riskus un pieņemt personiski atbildīgu un veselībai un drošībai labvēlīgu lēmumu attīstību, kā arī veselīgus un drošus paradumus ikdienā, VISC ir izstrādājis vienotu izglītojošu materiālu komplektu – elektronisku sociālo stāstu mācību spēli „Īsi stāsti drošai dienai” 7.–9.klašu skolēniem un metodisko materiālu pedagogiem par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem.
Mācību spēlē 15 dažādos attēlos jeb epizodēs ir atainota pusaudžu ikdiena skolā, mājās, starppersonu komunikācijā un brīvā laika aktivitātēs. Katrā epizodē spēlētājam tiek uzdots kāds jautājums un piedāvāti atbilžu jeb rīcības izvēļu varianti. Pavisam 43 jautājumu formā modelētajās situācijās un 129 rīcības izvēlēs un katras izvēles komentārā aktualizēti dažādi garīgās (psihoemocionālās) un fiziskās veselības un drošības aspekti, kas atklāti šādās tēmās: veselība un profilakse, risku apzināšanās un analīze, brīvā laika pavadīšana, atpūšoties dabā ziemā un vasarā, fiziskajās aktivitātēs, drošība uz/pie ūdens, emocionālā inteliģence, attiecības, noteikumi, rīcība kritiskās situācijās, atkarības no vielām un procesiem. Spēli jaunietis var spēlēt atkārtoti, jo vienas spēles laikā viņš vidēji nonāk no 12 līdz 15 situācijās, sev izvēlētajā laikā un vietā planšetdatorā vai datorā, ja ir iespēja izmantot internetu.
Metodiskais materiāls piedāvā papildus iespējas spēlei sagatavoto resursu izmantošanā klasē, piemēram, mācību priekšmeta „Sociālās zinības” vai Klases audzinātāja stundās. Tos iespējams izmantot neatkarīgi no tā, vai skolēns spēli ir spēlējis vai nē, gan individuāli, gan grupu darbā atkarībā no izveidojušās mācību vai audzināšanas situācijas. Metodiskajā materiālā atrodams pusaudžu vecumposma vispārējs raksturojums, praktiski ieteikumi dusmu vadīšanas un konfliktu risināšanas prasmju apguvei, spēlē un mācību procesā izmantojamo balstvārdu apkopojums, spēlē iekļautais materiāls, jautājumi diskusijas ierosināšanai klasē par visām spēlē 43 modelētajām situācijām, kā arī saites uz interneta vietnēm un citiem avotiem, kur ir iespēja gūt noderīgu informāciju par attiecīgajām tēmām, un 15 attēli, kas projicējami uz ekrāna vai  pavairojami izdalei.
>> Materiāls pedagogiem sadaļā "Metodiskie materiāl. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"
>> Mācību spēle

14.07.2014. I.Upeniece.
Ir izstrādāts metodiskais materiāls "Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā"

Lai veicinātu veselības un drošības jautājumu aktualizāciju, izmantojot mācību grāmatās atrodamos attēlus, un vienotas izpratnes veidošanos par drošas un veselību atbalstošas rīcības atspoguļojumu mācību līdzekļos, ir izstrādāts metodiskais materiāls "Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā" (materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli").   Balstvārdi: veselība, drošība, riska faktori, preventīva rīcība.
Nejaušas izlases kārtībā no veselības un drošības viedokļa pārskatot dažādas 1.-4.klašu mācību grāmatas un analizējot tur atrodamos  attēlus (fotoattēlus, attēlus un daiļdarbu fragmentu ilustrācijas), materiāla autori piedāvā ierosmes dažādu risku un bīstamību atpazīšanai attēlotajā situācijā un tēmas, kuras iespējams aktualizēt, piemēram, par ergonomiku (augstums, pakāpšanās, smagumu pārvietošana), ugunsdrošību, elektrodrošību, piemērotu apģērbu (atbilstošu veicamajai darbībai, laikapstākļiem), darba drošību, drosību uz ceļa, veicot fiziskas aktivitātes un saskarsmē ar dzīvniekiem.
Veidojot mācību līdzekļus, ir jāpievērš  vēl lielāka uzmanība veselību un drošību apliecinošas rīcības attēlojumam ilustrācijās.
Šis materiāls ir sagatavots ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna. To izstrādāja Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra speciālistiem.

08.07.2014. I.Bautre.
Ir pilnveidoti mācību priekšmetu programmu paraugi, aktualizējot veselības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumus

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra sēdes protokola Nr.50 134.§ 2.punktu Izglītības un zinātnes ministrijai tika uzdots, pieaicinot Labklājības ministriju un Veselības ministriju, pilnveidot mācību priekšmetu programmu paraugus, veicinot integrētu veselības izglītības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumu pēctecīgu apguvi vispārējā izglītībā un profesionālajā vidējā izglītībā, kā arī pilnveidot klases stundas programmas paraugu 1.–12.klasei, papildinot veselības izglītības jautājumu tēmu loku tematiskajā grupā „Veselība un vide”.
Valsts izglītības satura centrs konsultējās ar Labklājības ministriju, saņēma konkrētus priekšlikumus no Veselības ministrijas programmu pilnveidei, izskatīja tos un veica izmaiņas 3 pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugos, 3 vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu programmu paraugos un Klases stundas programmas paraugā. Pilnveidoti šādi mācību priekšmetu programmu paraugi: ,,Sociālās zinības 1.–9.klasei”, ,,Mājturība un tehnoloģija 1.–4.klasei” un ,,Dabaszinības 1.–6.klasei” pamatizglītībā, kā arī ,,Psiholoģija”, ,,Mājsaimniecība” un ,,Veselības mācība” vispārējā vidējā izglītībā. Aktualizētās un pilnveidotās mācību satura tēmas ir iekrāsotas sarkanā krāsā.
Metodiskais līdzeklis "Klases stundu programmas paraugs" (sadaļā "Audzināšana. Metodiskais atbalsts") papildināts ar tematu "Veselība un vide".

12.06.2014. D. Ļaha. Labots 14.07.2014.
Notika lekcija par drošību uz un pie ūdens

12.jūnijā IZM Info centrā notika lekcija „Drošība uz un pie ūdens”. Tajā aukles/bērnu pieskatītāji un citi interesenti saņēma dažādus padomus, kā rīkoties, atrodoties pie dažādām ūdenstilpnēm, kopā ar maziem bērniem. Interesenti tika iepazīstināti ar VISC izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem par drošību un dažādiem palīglīdzekļiem, kas izmantojami atpūtas brīžos un glābšanas situācijās.
Ar klātesošajiem runāja Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Inese Bautre un RPP Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes vecākais speciālists Valters Plešs.
>> Lekcijas videoieraksts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"
>> RSU profesores D.Gordovskas padomi vecākiem par bērnu drošību vasarā (video)

Sadaļas arhīvs