Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekts "Teach Two". Arhīvs

"TEACH TWO- teach to waste 0", 2011.-2013., "MĀCIES TAUPĪT – metodiski ieteikumi izpratnes veicināšanai par energoresursu efektīvu izmantošanu mācību iestādēs" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (projekta Nr.LLP-LDV-TOI-11-IT-648).
Projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni un izglītošanu enerģētikas un energoresursu taupīšanas jautājumos. Tā ietvaros skolēni savu pedagogu vadībā veiks mācību iestādes elektroenerģijas patēriņa auditu un izstrādās ieteikumus patēriņa samazināšanai.
Projekta dalībvalstis – Itālija, Grieķija, Lielbritānija, Īrija, Austrija, Latvija (VISC).
Plašāka informācija pieejama projekta interneta vietnē www.teach2project.eu

30.10.2013. A.Špaca.
Projekta "Teach TWO" noslēguma konference

25.oktobrī Itālijas pilsētā Galaratē Džovanni Falkones vārdā nosauktajā profesionālajā koledžā (IPC G.Falcone) notika projekta „Teach TWO” noslēguma konference. Pasākumā piedalījās projekta partneri, skolēni un mācībspēki no Galarates un Milānas skolām un citi interesenti.
Konferences mērķis bija dalīties pieredzē par divos projekta darbības gados paveikto, diskutēt kā plašāk pielietot un izplatīt projektā izveidoto un aprobēto metodiku.
Latvijā projektā „Teach TWO” iesaistījās 21 vispārizglītojošā skola, kas, izmantojot projekta metodiku, pētīja skolēnu un skolas darbinieku attieksmi un ieradumus energoresursu izmantošanā un veica skolu ēku energoefektivitātes auditu.
Skolu pedagogi atzina, ka darbs projektā ir vērtīga pieredze un izdarītie secinājumi palīdzēs veidot skolēnos un skolas darbiniekos izpratni par efektīvāku energoresursu izmantošanu ikdienā. Daudziem projekta dalībniekiem bija pārsteigums, ka ar attieksmes maiņu un dažu vienkāršu taupības pasākumu palīdzību var panākt ievērojamu enerģijas ietaupījumu.
Lai gan skolas ēkas energoefektivitātes audita veikšana ir diezgan laikietilpīgs process, to veiksmīgi iespējams iekļaut gan mācību priekšmetu stundās - matemātikā, fizikā, sociālajās zinības, dabaszinībās, gan, piemēram, projektu nedēļas aktivitātēs.
Projektā „Teach TWO” izstrādātais mācību metodiskais materiāls palīdz pedagogiem un skolēniem soli pa solim sagatavoties un veikt energoefektivitātes auditu, iepazīstina ar būtiskākajiem jautājumiem enerģijas lietošanas jomā, kā arī ierosina virkni uzvedības pārmaiņu, kas var palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu.

29.01.2013. A.Špaca.
Noticis projekta "Teach TWO" seminārs

2013. gada 16.-22. janvārī Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā pulcējās projekta "Teach TWO" (Mācies taupīt) 21 skolas komanda, lai kopā ar projekta partneriem no Severn Wye Enerģijas  Aģentūras (Lielbritānija) iepazītos ar projektā izstrādāto  metodisko materiālu un mācītos, kā veikt skolu  ēku energoefektivitātes apsekojumu un sastādīt enerģijas patēriņa bilanci.
Seminārā iegūtās teorētiskās zināšanas dalībniekiem bija iespējams pārbaudīt arī praktiskajos uzdevumos, veicot dažādus mērījumus Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas telpās un novērojot skolēnu un darbinieku enerģijas lietošanas paradumus.
Kā atzina pedagogi, skolēniem vislabāk patika tieši praktiskā daļa, kurā katrai komandai bija jāveic konkrēts uzdevums. Semināra laikā skolēni apguva ne tikai prasmes veikt dažādus mērījumus, analizēt un interpretēt iegūtos rezultātus, bet arī darboties komandā, prezentēt un argumentēt savu veikumu, sazināties angļu valodā. Nākamajā projekta fāzē katra skola veiks enerģijas auditus savās ēkās un izstrādās konkrētus ieteikumus enerģijas taupīšanai.

05.10.2012. A.Špaca.
Projekta „Teach TWO” darba grupas sanāksme Latvijā

2012. gada 27.-28.septembrī Latvijā notika projekta „Teach TWO” darba grupas sanāksme, kurā piedalījās projekta partneri no Latvijas (VISC), Itālijas, Grieķijas un Lielbritānijas. Sanāksmes mērķis bija iepazīties ar Severn-Wye Enerģētikas aģentūras (Lielbritānija) izstrādāto mācību metodisko materiālu, kas tiks izmantots, lai apmācītu un sagatavotu projekta skolu komandas energoefektivitātes audita veikšanai savās skolās. Pirms praktisko pētījumu uzsākšanas pedagogiem un skolēniem būs iespēja piedalīties un mācīties seminārā, kuru vadīs Severn-Wye Enerģētikas aģentūras pārstāvji.

17.04.2012. B.Bērziņa.
Noticis projekta "Teach Two" ievadseminārs

2012. gada 30. martā Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā notika ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projekta “Teach TWO” (“Traning pupils for Energy Analysis in sCHool buildings” Two) („Mācies taupīt”) Nr.LLP-LDV-TOI-11-IT-648 ievadseminārs. Projekta mērķis ir pilnveidot zināšanas par energoresursu izmantošanas principiem Eiropas skolās un ilgtspējīgiem energoefektivitātes modeļiem. Projekta mērķauditorija ir skolēni, skolotāji, skolu darbinieki, skolēnu ģimenes un vietējās pašvaldības.
Seminārā piedalījās 25 Latvijas izglītības iestādes, kuras izrādīja interesi efektīvā energoresursu izmantošanā. Par projekta ideju un plānotajām aktivitātēm semināra dalībniekus informēja projekta partneri no Lielbritānijas Maiks Breins (Mike Brain) un Marks Steds (Mark Stead), kā arī projekta partneris no Itālijas Massimo Bastiani. Dalībnieki tika iepazīstināti gan ar projekta teorētisko daļu, gan praktiski veicamajiem uzdevumiem.
Projektā iesaistītās skolas mācīsies veikt savas skolas energoefektivitātes analīzi, sagatavot novērtējumu un priekšlikumus enerģijas efektīvākai izmantošanai, pielietojot dažādas metodes un rīkus. Semināra noslēgumā skolu pārstāvji izteica vēlmi iesaistīties projekta īstenošanā Latvijā, padarot arī savas skolas energoefektīvas, līdz ar to ietaupot gan finansiālos līdzekļus gan saudzējot apkārtējo vidi.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"