Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai (arhīvs)Atgriezties sadaļā "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai"

esf_2014_2020.jpgNozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai. Arhīvs

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 16.12.2016. – 31.12.2021.
Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR

2019.gads

22.03.2019. N.Veignere.
Aicinām piedalīties iepirkumā!

Lai pilnveidotu profesionālās izglītības saturu, t.sk., profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ir izsludinājis publisko iepirkumu „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2019/04) Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). 
Iepirkuma dokumentācija ir pieejama EIS mājaslapā, sadaļā “E-konkursi” (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18809 ). Pieteikumu iesniegšanas termiņš 29.04.2019.
Ņemot vērā, ka profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes iepirkums EIS sistēmā tiek izsludināts pirmo reizi, tiks organizēta sanāksme potenciālajiem pretendentiem. Par sanāksmes vietu un datumu paziņojums sekos.

 
2018.gads

17.12.2018. I.Zeide.
Projekta aktualitātes septembris-decembris

Projekta 2.darbības ietvaros profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē no Projekta ietvaros izstrādājamajiem 162 iesniegti un saskaņoti 150 profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības.
Projekta 3.darbības ietvaros noslēgti 17 pakalpojuma līgumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi 38 profesionālajām kvalifikācijām; sadarbības partneru - Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes - piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes.
>> Lasīt vairāk

28.09.2018. I.Zeide.
Projekta aktualitātes jūlijs-augusts

Projekta 2.darbības ietvaros profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē no Projekta ietvaros izstrādājamajiem 160 iesniegti un saskaņoti 125 profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības.
Projekta 3.darbības ietvaros sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta piesaistīto vecāko ekspertu darba grupu ir izstrādāts “Profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodikas” projekts; noslēgti 15 pakalpojuma līgumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izsrādi 33 profesionālajām kvalifikācijām; sadarbības partneru - Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes - piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes.
>> Lasīt vairāk

16.08.2018. D.Bērzkalna. Papildināts 20.08.2018.
Aicinām piedalīties apspriedē par simulācijas iekārtu iegādi Latvijas profesionālās izglītības vajadzībām

Projekta ietvaros 2018.gada 30.augustā, plkst.15:00 norisināsies Publisko iepirkumu likuma 18.panta 2.daļā paredzētā piegādātāju apspriede pirms plānotās simulācijas iekārtu iegādes Latvijas Republikas profesionālās izglītības vajadzībām sekojošās nozarēs:

 • Transporta un loģistikas nozare:
  • Jūras transports:
   • Marine Training Software (CBT).
  • Loģistika:
   • Simulācijas spēle (papīra formātā) “Beer distribution game”;
 • Drukas un mediju tehnoloģiju nozare:
  • Poligrāfija:
   • PackSim-Flekso simulators fleksogrāfijai;
   • WebSim–Heatset simulators Heatset iekārtām.
  • Poligrāfijas dizains:
   • Programmatūra iepakojuma projektēšanas un parauga izgatavošanas simulēšanai.
 • Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide):
  • Ķīmiskā rūpniecība:
   • Ķīmisko procesu un iekārtu tehnoloģiskās modelēšanas programmatūra “CHEMCAD”;
   • Datorkontrolēts ķīmiskā reaktora treniņu aprīkojums CEXC.
  • Viesu izmitināšanas sektors:
   • Suite 8 (Fidelio Opera) viesnīcu vadības sistēmas programma.
 • Lauksaimniecības nozare:
  • Agrotehnika:
   • Traktora stimulators lauksaimniecības darbiem.
 • Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozare:
  • Lietvedība, grāmatvedība:
   • Dokumentu pārvaldības un procesu vadības programma DocLogic;
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare:
  • “NI Multisim for educators” programma (elektrisko shēmu izstrādes un simulācijas programma);
  • “Edison” programma (analogs komerciālajam elektrisko ķēžu stimulatoram TINA, kas pielāgots elektronikas un elektrotehnikas apmācību vajadzībām).
 • Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors:
  • Dizaina sektors:
   • Trīsdimensionālu objektu vizualizēšanas un projektēšanas simulēšanas iekārtu komplekts;
   • Trīsdimensiju objektu ražošanas simulators – trīsdimensiju printeris.

Apspriede notiks Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 2.stāvā (ieeja no Teātra ielas puses)
Dalību sanāksmē lūdzam pieteikt elektroniski, nosūtot pieteikumu uz adresi info@852.visc.gov.lv vai pa tālruni 64615339, līdz 2018.gada 24. augustam.

28.06.2018. S.Valaine.
Projekta aktualitātes aprīlis-jūnijs

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas datiem, lielākajā daļā attīstīto valstu ekonomiskā attīstība 2017.gada otrajā pusē bija straujāka nekā iepriekš prognozēts. 2017.gada beigās strauji pieauga globālās tirdzniecības rādītāji, ko balstīja stabils investīciju pieaugums, īpaši attīstīto valstu grupā, kā arī ražošanas apjomu pieaugums 2018.-2019.gadā paredzams Latvijā, nodrošinot stabilu izaugsmi. Tā kā globālās ekonomikas izaugsme turpina uzlaboties, būtisks darbaspēka pieprasījuma pieaugums ir vērojams arī vairākās nozarēs Latvijā.
Tāpēc svarīgi ir turpināt analizēt aktuālās darba tirgus prasības un Projekta 2.darbības ietvaros sadarbībā ar Projekta sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, izstrādāt nozaru kvalifikāciju struktūrās esošajām profesionālajām kvalifikācijām profesijas standartus/profesionālās kvalifikācijas prasības.
>> Lasīt vairāk

29.03.2018. I.Zeide.
Panākta vienošanās starp izglītotājiem un darba devējiem par profesionālajām kvalifikācijām, kuras nepieciešams sagatavot darba tirgū

Pabeigta Projekta 1.darbība Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, veicot nozaru izpēti un pilnveidojot struktūru.
Pilnveidota nozaru kvalifikāciju sistēma un 14 nozaru kvalifikācijas struktūras, izstrādāta jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram.
Darbības ietvaros,  atbilstoši noslēgtā pakalpojuma līguma nosacījumiem Par tiesībām sniegt speciālistu pakalpojumus Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālo analīzi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ir veicis sekojošus uzdevumus:

 • Izvērtēti nozaru procesi, nosakot pamatprocesus/funkcijas un veicamos darbus/uzdevumus nozarē, izdalītas nozares darbības jomas  - sektorus/pamatprocesus – nozares sastāvdaļas vai atzarus ar misiju un noteiktu specifiku, kas veidojas, balstoties uz kopīgiem darbības procesiem vai pazīmēm.
 • Pilnveidoti/izstrādāti nozaru kvalifikāciju līmeņu apraksti atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņiem, izveidoti nozaru profesiju vispārīgie raksturojumi.
 • Pilnveidoti/izstrādāti nozaru profesiju apraksti, izveidoti nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskati.
 • Izstrādāta nozares saistīto profesiju karte, t.i. vizualizēta apkopotā informācija par nozarē esošo profesiju atbilstību Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras/un Latvijas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādātās nozaru kvalifikāciju struktūras tiks saskaņotas nozaru ekspertu padomēs vai Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē, ja attiecīgā nozares ekspertu padome vēl nav izveidota.
Projekta 2.darbības ietvaros sadarbības partneri - LDDK, LOSP un LBAS  uzsākuši 90 Profesijas standartu/Profesionālās kvalifikācijas prasību (PS/PKP) izstrādi, t.sk. 56 jau pabeigti un ir saskaņoti Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē.
Projekta 3.darbības ietvaros 30.01.2018. noslēdzies pirmais iepirkums par Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi. Pieņemts lēmums 15.daļās par 36 profesionālo kvalifikāciju eksāmenu satura izstrādi, ar iepirkuma uzvarētājiem ir uzsākta līgumu slēgšana.
Projekta 4.darbības ietvaros turpinās Modulāro izglītības programmu izstrāde 34 profesionālām kvalifikācijām, saņemti I un/vai II nodevumi. Sadarbības partneru  - LDDK, LOSP un LBAS piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes.
Projekta 5.darbības ietvaros ir izstrādātas tehniskās specifikācijas mācību simulācijas iekārtu iegādei profesionālām izglītības iestādēm,
Turpinās 26 mācību līdzekļu izstrāde, kas būs paredzēti profesionālās  izglītības izglītojamiem un pedagogiem izglītības satura apguvei, saņemti I un/vai II nodevumi.
16.03.2018. noslēdzies iepirkums Par digitālo mācību līdzekļu multimediju digitālās komponentes izgatavošanu, aprīlī tiks noslēgts līgums.
>> Relīze

18.01.2018. D.Bērzkalna.
Aicinām piedalīties apspriedē par simulācijas iekārtu iegādi Latvijas Profesionālās izglītības vajadzībām

Projekta ietvaros 2018.gada 26.janvārī plkst. 12.00 norisināsies Publisko iepirkumu likuma 18.panta 2.daļā paredzētā piegādātāju apspriede pirms plānotās simulācijas iekārtu iegādes Latvijas Republikas profesionālās izglītības vajadzībām.
>> Lasīt vairāk

 
2017.gads

29.12.2017. I.Zeide.
Projekta aktualitātes

Projekta 1.darbības ietvaros SIA "Ernst&Young Baltic",  atbilstoši noslēgtā pakalpojuma līguma nosacījumiem Par tiesībām sniegt speciālistu pakalpojumus Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālo analīzi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ir veicis sekojošus uzdevumus:
– Izvērtēti nozaru procesi, nosakot pamatprocesus/funkcijas un veicamos darbus/uzdevumus nozarē, izdalītas nozares darbības jomas  - sektorus/pamatprocesus – nozares sastāvdaļas vai atzarus ar misiju un noteiktu specifiku, kas veidojas balstoties uz kopīgiem darbības procesiem vai pazīmēm.
– Pilnveidoti/izstrādāti nozaru kvalifikāciju līmeņu apraksti atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņiem, izveidoti nozaru profesiju vispārīgie raksturojumi.
– Pilnveidoti/izstrādāti nozaru profesiju apraksti, izveidoti nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskati.
>> Lasīt vairāk

26.09.2017. I.Zeide.
Tiks uzsākta līgumu slēgšana

Tiks uzsākta līgumu slēgšana par modulāro profesionālās izglītības programmu un digitālo mācību līdzekļu izstrādi.
>> Lasīt vairāk

05.09.2017. D.Bērzkalna.
Informatīvs seminārs "Par modulārās izglītības programmu, kā arī mācību līdzekļu izstrādes pakalpojumu, iepirkumiem"

VISC projekta ietvaros rīko informatīvo semināru par modulārās izglītības programmu, kā arī mācību līdzekļu izstrādes pakalpojumu, iepirkumiem.
Informatīvais seminārs notiks 2017.gada 13.septembrī plkst. 15.00., Rīgā,  Aspazijas bulvārī 24, 2.stāvā pa kreisi (ieeja no Teātra ielas).
Seminārā būs iespējams uzzināt par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, kā arī izteikt priekšlikumus un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par iepirkuma procedūru.
Projekta realizācijas ietvaros ir paredzēts tuvākajā laikā izsludināt  jaunus iepirkumus modulārās izglītības programmu (MIP) izstrādei  vairākām profesijām, kā arī mācību līdzekļu (ML)izstrādei, atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām.
Par ierašanas, lūgums līdz 08.09.2017. informēt projekta lietvedi Ingūnu Kažmeri: tālrunis: 64615339, 25662887; e-pasts: inguna.kazmere@852.visc.gov.lv

31.08.2017. I.Zeide.
Projekta aktualitātes jūnijs - augusts

Projekta 1.darbības ietvaros Valsts izglītības satura centrs 24.07.2017. ir noslēdzis pakalpojuma līgumu ar SIA “Ernst&Young Baltic” par nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālo analīzi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.
>> Lasīt vairāk

30.05.2017. I.Zeide.
Noslēgti sadarbības līgumi ar sadarbības partneriem

Valsts izglītības satura centrs ir noslēdzis sadarbības līgumus ar visiem četriem sadarbības partneriem: 21.03.2017. ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), 26.04.2017. ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), 26.04.2017. ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP) un 09.05.2017. ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekta 8.5.2.0./16/I/001 „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Projekts) īstenošanā.
>> Lasīt vairāk

31.03.2017. I.Zeide.
Noslēgts sadarbības līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu

21.03.2017. VISC ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekta 8.5.2.0./16/I/001 „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošanā.
>> Lasīt vairāk

13.03.2017. I.Zeide.
Projekta aktualitātes 2017.g. februārī

2017.gada 8.februārī Ventspilī notika Seminārs republikas pilsētu, novadu izglītības pārvalžu un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem par ESF specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu un plānoto 2017. gadā, kurā piedalījās projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” vadītāja Inga Zeide un prezentēja projekta saturu, mērķus un galvenās darbības.
2017.gada 14.februārī tika izsludināts atklāts konkurss „Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai”, iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 017/07. Pieteikumu iesniegumu termiņš 11.04.2017. Iepirkuma mērķis ir pilnveidot vai izstrādāt nozaru kvalifikāciju struktūras veicot nozares funkcionālo analīzi atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”. Pēc iepriekš minētās izpētes tiks uzsākti profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde (vienotas Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanai un atzīšanai).
Uzsākta sadarbības līgumu saskaņošana ar projekta sadarbības partneriem, t.i. ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Atgriezties sadaļā "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai"