Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (arhīvs)Atgriezties sadaļā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

esf_2014_2020.jpgAtbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Arhīvs

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR
Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

 

2019.gads

17.04.2019. I.Lipene.
Informācija lektoriem-multiplikatoriem

2018.gada jūnijā projekta ietvaros tika aprobēta pedagogu profesionālās pilnveides programma “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā”, kas nodrošina pedagogu kompetences pilnveidošanu darbā ar bērniem ar uzvedības traucējumiem. Informējam,  ka tiek uzsākta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanas programmas “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā” īstenošana skolu vidē. Lai nodrošinātu programmas apguves iespēju ieinteresētajās izglītības iestādēs visos Latvijas reģionos, centrs aicina pieteikties lektorus-multiplikatorus.
Prasības pretendentiem:

 • Vismaz bakalaura grāds pedagoģijā un pedagoga kvalifikācija
 • Pretendents ir ieguvis apliecību vai vadījis 36 akadēmisko stundu kursu “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā” un tā pasniegšanas metodiku
 • Labas komunikācijas un organizatoriskās spējas
 • Izpratne par iekļaujošās izglītības un speciālās izglītības izglītojamo problēmām Latvijā, kā arī izaicinājumiem mācību satura un procesa pārmaiņās
 • Vēlama pieredze profesionālās pilnveides materiālu izstrādē
 • Vēlama lektora vai semināra vadītāja pieredze, īpaši darbā ar pedagogu tālākizglītību

Savus pieteikumus ar izglītību apliecinošām dokumentu kopijām lūdzam sūtīt uz e-pastu: indra.lipene@832.visc.gov.lv  līdz 2019. gada 30.aprīlim.
Par multiplikatoru atlases rezultātiem pretendentus informēsim elektroniski.

 
2018.gads

10.10.2018. L.Voroņenko.
Fizikas gada ietvaros pašvaldībām tiks piešķirts papildu atbalsts jaunu pulciņu attīstībai un fizikas apguvei skolās

Projekta ietvaros līdz 2018.gada 20.novembrim projekta sadarbības partneri ir aicināti iesniegt pieteikumus papildu darbību īstenošanai fizikas kā mācību priekšmeta apguves veicināšanai skolās. Projekts ietvaros pašvaldībām tiks piešķirts kopējais atbalsts 300 000 EUR apmērā gan pedagoga un laborantu piesaistei fizikas mācību stundu apguvei, gan jaunu ārpusstundu pasākumu īstenošanai. Papildu informācija info@832.visc.gov.lv
Fizikas gads ir nozīmīga vairāku partneru iniciatīva, kas noslēgsies mācību gada beigās, organizējot 3.Eiropas fizikas olimpiādi.
>> Pieteikums [XLSX]

12.09.2018. I.Lipene.
Par pedagogu-multiplikatoru atlasi tālākizglītības programmu īstenošanai skolas vidē

Projekta ietvaros plānots piedāvāt projektā iesaistīto skolu kolektīviem vairākas profesionālās pilnveides mācību programmas, kas nodrošina pedagogu kompetences pilnveidošanu darbā ar bērniem ar uzvedības un mācīšanās traucējumiem, kā arī darbā ar mūsdienu pedagoģijas un mācību procesa uzlabošanas izaicinājumiem. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 117 Latvijas pašvaldībām.
Lai nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi VISC izstrādā pedagogu profesionālās pilnveides programmas divos aktuālos virzienos – skolu kolektīvu mācības iekļaujošas izglītības jomā un radoši risinājumi mācību procesa organizācijas jomā.
Lai visām ieinteresētajām skolām būtu iespēja apgūt profesionālās pilnveides programmas, centrs ir nolēmis piesaistīt 20 multiplikatorus turpmākajai pedagogu profesionālās pilnveides darbību īstenošanai visā Latvijā. Centrs nodrošinās multiplikatoriem mācības, kurās viņi apgūs darbam nepieciešamās zināšanas.
Multiplikatoram vidēji 10 dienas gadā būs jānodrošina pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu īstenošana dažādu reģionu skolās.
Prasības pretendentiem:

 • Vismaz bakalaura grāds pedagoģijā un pedagoga kvalifikācija
 • Vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze  vispārējās izglītības iestādēs pēdējo 10 gadu laikā
 • Vēlama lektora vai semināru vadītāja pieredze, īpaši darbā ar pedagogu tālākizglītību
 • Labas komunikācijas un organizatoriskās spējas
 • Izpratne par iekļaujošās izglītības un speciālās izglītības izglītojamo problēmām Latvijā, kā arī izaicinājumiem mācību satura un procesa pārmaiņās
 • Vēlama pieredze profesionālās pilnveides materiālu izstrādē

Savus pieteikumus, aizpildot ,,Multiplikatora pieredzes apraksta formu” lūdzam sūtīt uz e-pastu: indra.lipene@832.visc.gov.lv  līdz 2018. gada 15.oktobrim.
Par multiplikatoru atlases rezultātiem pretendentus informēsim elektroniski.
>> Multiplikatora pieredzes apraksta forma [DOCX]

21.06.2018. B.Livdanska.
Tiek īstenoti pasākumi robotikas interešu izglītības attīstībai Latvijas skolās

Projekta ietvaros ir uzsākta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošana robotikas jomā. Pirmie 60 pedagogi ir apguvuši profesionālās kompetences pilnveidi robotikas jomā 1.-6. klašu grupā, apgūstot robota konstruēšanu, programmēšanas pamatus “Scratch” jomā, robota motora vadību, sensorus un to izmantošanu. Darbā tiek izmantoti Makeblock robotu konstruktori. Kursu īstenošana notiek sadarbībā ar Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju.
Šīs mācības turpināsies 15. un 16. augustā Liepājā, 20. un 21. augustā Daugavpilī.
Lai pieteiktos mācībām, aicinām kontaktēties pašvaldības projekta koordinatoriem.
Vienlaikus informējam, ka 2018.gada 20.jūnijā ir noslēdzies robotikas materiālu iepirkuma konkurss un projekta komanda plāno septembrī nodot materiālus izglītības iestādēm

 
2017.gads

16.10.2017. L.Voroņenko.
Par grozījumiem atbalsta pasākumu plānā

Lai veiktu grozījumus APP, pirmkārt, nepieciešams parakstīt vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā. Šī vienošanās paredz papildināt Sadarbības līgumu ar 9.4.apakšpunktu, kas nosaka, ka turpmāk APP 1.pielikums un/vai 2.pielikums tiks uzskatīts par grozītu, kad Projekta vadītājs ar elektronisko parakstu saskaņos jaunu 1.pielikuma un/vai 2.pielikuma versiju un nosūtīs sadarbības partnerim.
>> Lasīt vairāk

06.09.2017. L.Voroņenko.
Projekta pasākumu uzskaite E-klasē

Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (8.3.2.2./16/I/001) pasākumu uzskaitei tām izglītības iestādēm, kuras ikdienas darbā neizmanto izglītības portālu "E-klase", tiks nodrošināta bezmaksas pieeja projekta pasākumu uzskaites sadaļai. Šāda iespēja būtiski atvieglos projektā iesaistīto speciālistu darbu satura atskaišu sagatavošanā - pasākumu un skolēnu uzskaitei projekta vajadzībām.
Lūdzam projekta īstenošanā iesaistītās izglītības iestādes sazināties ar "E-klasi", lai saņemtu detalizētāku informāciju.

31.08.2017. L.Voroņenko.
34 Rīgas skolas uzsāks īstenot projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

2017.gada 31.augustā Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un  sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Rīgas pilsētā.
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā 34 Rīgas izglītības iestādēs īstenot vairāk kā 800 dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam vairāk kā 4,3 miljonus eiro.
Projekta vadītāja Liene Voroņenko informē, ka šobrīd ir noslēgti sadarbības līgumi ar 74 pašvaldībām, iesaistot 233 izglītības iestādes visā Latvijā. Līdz ar to skolu risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolu izglītības pakalpojuma dažādošanā var tikt uzsākti, t.sk., sasaistot tos ar kopējām izglītības sistēmas pārmaiņām.
“Ir gandarījums par pašvaldību milzīgo darbu, kas paveikts esošās situācijas izvērtēšanā, skolu vajadzību noteikšanā un jaunu risinājumu izstrādē. Šo risinājumu vislielākā ietekme būs jūtama STEM izglītības saturā, jo var novērot, ka dabaszinību apguve un jaunu mācību formu attīstība STEM jomā izglītības iestādēm ir kļuvusi par prioritāti,” uzsver projekta vadītāja Liene Voroņenko.

29.08.2017. L.Voroņenko. Precizēts 30.08.2017.
Skaidrojums par pedagoģiskā personāla piesaistes nosacījumiem projektā

Informējam, ka ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras skaidrojums, ka pedagoģiskajam personālam, kas darba pienākumus veic saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 13.punkta nosacījumiem (13. Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu direktori un viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, izglītības metodiķi, sporta organizatori, izglītības iestāžu bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un pirmsskolas izglītības metodiķi, ja viņu darba slodze minētajos amatos atbilst vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā, saņemot par to papildu samaksu”) pieļaujamā maksimālā darba slodze nedēļā ir 47 stundas. Darba līgumos vai vienošanās par darba līguma grozījumiem šajos gadījumos ir jānorāda atsauce uz noteikumu 13.punktu.
Informācijai tiek pievienota vienošanās par darba līguma grozījumiem vispārīgā paraugforma, kurā ar dzelteno krāsu atzīmēts maināmais saturs.
>> Vienošanās paraugforma [DOC]

22.08.2017. L.Voroņenko.
Atbalsta materiāls sadarbības partneriem par projekta īstenošanu pašvaldībās

Izstrādāti skaidrojumi un paraugformas sadarbības partneru - pašvaldību Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu ieviešanai pašvaldībās.
Informējam, ka papildu jautājumi par grāmatvedības un finanšu jautājumiem nosūtāmi uz e-pasta adresi finanses@832.visc.gov.lv
>> Atbalsta materiāls [ZIP]

06.07.2017. L.Voroņenko.
Sadarbības partneru iepirkumu plānu iesniegšana

Sadarbības partneri – pašvaldības, ar kurām ir parakstīti sadarbības līgumi par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu, 10 dienu laikā tiek aicinātas iesniegt kalendārā ceturkšņa iepirkumu plānu. Iepirkumu plānā tiek iekļauti visi pakalpojumu iepirkumi, kurus plānots īstenot kalendārajā ceturksnī, t.sk., zemsliekšņa iepirkumi.
Iepirkumu plāni nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi info@832.visc.gov katra kalendārā ceturkšņa pirmajā darba dienā.
>> Plāna forma [XLSX]

06.04.2017. D.Vilka.
Seminārs pašvaldību deleģētajiem vispārējo izglītības iestāžu direktoriem par individuālās pieejas veidošanu darbā ar izglītojamiem

VISC tālākizglītības programmas „Individuālās pieejas attīstība vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros individuālās pieejas veidošanā darbam ar izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs rīko papildus semināru vispārējo izglītības iestāžu direktoriem.
>> Lasīt vairāk

30.03.2017. L.Voroņenko.
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna īstenošanas laiks

Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu sadarbības partneri izstrādā divu gadu periodam no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam (iekļaujot divus mācību gadus - 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.). Izstrādājot formu iesniegšanai, izvēlnē Īstenošanas periods atzīmējama norāde "2017-2018".
Vēršam uzmanību, ka ir publicētas aktualizētas versijas Ieteikumiem izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrādei un plāna formas!

15.03.2017. L.Voroņenko. Precizēts 28.03.2017.
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrāde

Lai nodrošinātu sadarbības partneriem atbalstu Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu (turpmāk plāns) projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros, VISC ir izstrādājis ieteikumus "Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs" kā palīgmateriālu plāna izstrādes procesā. Izstrādātais plāns ir iesniedzams 6 nedēļu laikā pēc pašvaldības deleģētā pārstāvja dalības tālākizglītības programmas semināros reģionos elektroniski uz epasta adresi info@832.visc.gov.lv vai vienojoties par citu laiku.
Papildu informācija un konsultācijas pieejamas nosūtot jautājumus uz augstākminēto epasta adresi.
Kontaktpersonas plānu izstrādes jautājumos:
– projekta vadītāja Liene Voroņenko;
– eksperte (iekļaujošās izglītības jautājumos) Māra Liepniece;
– ekspertes (pedagoģijas jomā) Lilita Kreicberga, Karīna Brikmane.
>> Ieteikumi, plāna struktūra un prezentācija [ZIP]

10.02.2017. D.Vilka.
Tālākizglītības pasākumi pašvaldību deleģētajiem pārstāvjiem

VISC rīko tālākizglītības programmu „Individuālās pieejas attīstība vispārējās izglītības iestādēs” (A programma, 12 stundas) individuālās pieejas veidošanā darbam ar izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs. Apmācības pašvaldību deleģētajiem pārstāvjiem notiks visos Latvijas reģionos:
07. martā – Daugavpilī
14. martā – Rēzeknē
21. martā – Rīgā
28. martā - Jēkabpilī
04. aprīlī – Valmierā
11. aprīlī – Jelgavā
18. aprīlī – Liepājā
25. aprīlī – Ventspilī
Pašvaldību deleģētie pārstāvji tiks individuāli uzaicināti dalībai profesionālās pilnveides pasākumos pēc pašvaldības deleģējuma saņemšanas. Apmācības notiks projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.
>> Lasīt vairāk

Atgriezties sadaļā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"