Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Kompetenču pieeja mācību saturā (arhīvs)Atgriezties sadaļā "Kompetenču pieeja mācību saturā"

esf_2014_2020_small.pngKompetenču pieeja mācību saturā. Arhīvs

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 2016.gada 17.oktobris – 2021.gada 16.oktobris
Projekta kopējais finansējums: 13 960 884 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 11 866 751 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 2 094 133 EUR
Projekta mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

2019.gads

07.02.2019. I.Leitāne.
Iznācis Skola2030 Ziņu izdevuma janvāra numurs

Šo izdevumu esam veltījuši Valsts pamatizglītības standartam un pārmaiņām, ko tas ienesīs visās skolās pamatskolas līmenī pakāpeniski no 2020. gada. Tās attiecas gan uz mācību saturu, gan pieeju un mācību procesa organizēšanu.
Taču vissvarīgākā pārmaiņa, ko mēs visi piedzīvojam, manuprāt, ir attieksmes maiņa katrā no mums – pret skolu kā vietu, kur jēgpilni mācīties, kam esam piederīgi un ko veidojam kopā – kā skolotāji, kā vecāki, kā bērni; pret skolotāju kā atbildīgu un radošu sava amata meistaru, kam uzticamies; pret skolēnu ar dabisku zinātkāri. Lai pienākuma un disciplinēšanas vietā klasē ienāk atbildība, interese un aizrautība, lai radošums ir vērtība ne tikai mākslas nodarbībās un lai mācīšanās kļūtu par nebeidzamu piedzīvojumu, kam skola ir tikai iesākums un stimuls.
>> Lasīt vairāk Skola2030 vietnē

 
2018.gads

06.12.2018. I.Bojāre.
Skola2030 saņem pateicību par izcilu projekta darbu

Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA) ir augsti novērtējusi VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) darbu, pasniedzot pateicības rakstu projekta komandai par nozīmīgu ieguldījumu projekta īstenošanā un kvalitatīvu un efektīvu vadību. Šajā plānošanas periodā (2014–2020) izglītības nozarē tas ir pirmais šāda veida novērtējums. CFLA pateicības rakstus par izcili īstenotiem projektiem pasniedz dažādās nozarēs.
VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi piecu gadu laikā ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un mācību pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gadiem līdz 12. klasei, kas nodrošina mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes. Šajā rudenī valdībā apstiprināti divi būtiski dokumenti – pirmsskolas vadlīnijas un pamatizglītības standarts, kuros pirmsskolas izglītības apguves plānotie rezultāti, pamatizglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti mācību jomās un īstenošanas principi ir izstrādāti projekta ietvaros.
Projekta vadītāja Velga Kakse uzvēra – gan sasniegtais mācību satura izstrādē un aprobācijā, gan projekta vadības novērtējums ir visas projekta komandas kopējais nopelns: “Esam stingri ievērojuši līguma noteikumus un termiņus, gan pilnveidojot un aprobējot mācību saturu, gan izstrādājot mācību un metodiskos līdzekļus, gan nodrošinot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Projekta ietvaros ir notikušas satura ziņā nozīmīgas konferences un semināri, par kuriem bijusi liela interese. Izglītojošos un informatīvos pasākumos kopumā esam iesaistījuši jau vairāk nekā 10 000 pedagogu; ap 2000 pedagogu jau saņēmuši apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Pilnveidotā mācību satura izstrādē notikusi Latvijā nebijuša mēroga sabiedriskā apspriešana. Tas skaidrots skolotājiem, nozares profesionāļiem, sabiedrībai.”
Atzinīgus vārdus par projektu teica arī Ilze Jodele, CFLA Izglītības satura projektu nodaļas vecākā eksperte: “Šī projekta ietvaros mums ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība gan ar VISC un tā vadību, gan ar pašu projekta komandu. Projekta vadības un komandas izaugsme projekta divu gadu īstenošanas laikā ir vērojama gan projekta organizēšanā un vadībā, gan tā ieviešanā un arī atskaitēs Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Tas tiek veikts kvalitatīvi un efektīvi. Jāņem vērā arī tas, ka projektam ir ļoti plašs sadarbības partneru loks – tās ir 67 pašvaldības un 100 izglītības iestādes, turklāt vēl arī piecas augstskolas, kas īsteno pedagoģijas izglītības programmas un ir iesaistītas projektā gan profesionālās pilnveides nodrošināšanā, gan mācību līdzekļu izveidē, kā arī Latviešu valodas aģentūra un Strazdumuižas internātvidusskola. Tas ir ļoti liels apjoms, kas jākoordinē – tie ir gan projekta īstenošanas satura jautājumi, gan cilvēkresursu jautājumi. Turklāt šis projekts ir ļoti nozīmīgs Latvijai, jo ievieš jaunu mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā, līdz ar to tam ir ilgtermiņa ietekme.”
Savukārt Ilona Skangale, CFLA Izglītības satura projektu nodaļas vadītājas vietniece, piebilda: “Aģentūras vadība vērtē projektu īstenošanas kvalitāti un progresu, kā arī apkopo rezultātus. Šis projekts patiešām ir izceļams citu mūsu uzraudzīto projektu vidū – ar komandas darbu, ar to, kā komanda spēj izpildīt Eiropas Savienības fondu projektiem izvirzītās prasības un organizēt daudzveidīgo sadarbības partneru dalību – informēt, iesaistīt un nonākt pie kopīgā mērķa.”

04.12.2018. I.Bojāre.
Skola2030 aicina skolēnus sniegt viedokli par mācībām skolā

Līdz šī gada 31.decembrim Skola2030 aicina 7.-12. klašu skolēnus sniegt viedokli par mācībām skolā, aizpildot anketu šajā saitē: https://edurio.com/skola2030. Anketas aizpildīšana aizņems vidēji 25 minūtes, un iegūtie dati tiks izmantoti skolām un skolotājiem topošo atbalsta materiālu pilnveidē darbam ar jauno mācību saturu.
Mēs, Skola2030 jeb ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” komanda Valsts izglītības satura centrā, šobrīd strādājam pie tā, lai pilnveidotu, ko un kā māca Latvijas skolās. Līdz ar pilnveidoto mācību saturu projekta ietvaros top atjaunotas mācību priekšmetu programmas un citi atbalsta materiāli pedagogiem, kā arī tiek izstrādāti mācību līdzekļi skolēniem. Tāpēc skolēnu vērtējums par mācībām skolā un viedoklis par izglītību mums ir ļoti svarīgs! Iegūtie dati tiks izmantoti, lai pilnveidotu skolām un skolotājiem topošos atbalsta materiālus, kā arī mācību līdzekļus skolēniem. Lai nodrošinātu to, ka aptaujā piedalās tikai 7.-12. klašu skolēni katrs no skolēniem anketu aizpilda tikai vienu reizi, un tās aizpildīšanai nepieciešams autorizēties ar savu e-klases vai mykoob skolēna pieejas kontu. Anketa ir anonīma, Skola2030 nebūs pieejami autorizācijā izmantotie personas dati. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un būs pieejami nākamajā gadā.
Ceram uz aktīvu līdzdalību, jau iepriekš pateicoties par iesaisti un atbilžu sniegšanai veltīto laiku!

02.10.2018. E.Avota.
Ceļā uz mūsdienīgu izglītību – skolotājs kā mācību procesa vadītājs

Ap tūkstoš skolotāju no visas Latvijas 27. septembrī pulcējās Rīgā uz Skola2030 rīkoto konferenci “Lietpratība pamatizglītībā”, lai klātienē iepazītos ar pilnveidotā mācību satura un pieejas dažādās mācību jomās ieviešanu un pilotskolu pieredzi. Konferencē, kuru ierakstā varēja vērot arī tiešsaistē, daudzkārt tika uzsvērta skolotāja lomas maiņa – lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītību mainīgu zināšanu apstākļos, skolotājam jākļūst par mācību procesa vadītāju, rosinot skolēnu aktīvu iesaisti, pretstatā gatavu zināšanu nodošanai. Divus gadus pirms pilnveidoto pamatizglītības un vispārējās izglītības standartu oficiālās ieviešanas skolotāji tika aicināti padomāt, ko jau tagad var mainīt savā darbā klasē, lai mācības padarītu jēgpilnākas un mūsdienīgākas. Akcentu maiņa, kas nepieciešama pilnveidotā mācību satura sekmīgai ieviešanai, uzsver skolotāju sadarbības nozīmi mācību plānošanā katrā skolā un regulāru pieredzes apmaiņu starp kolēģiem.
>> Lasīt vairāk Skola2030 vietnē

22.06.2018. E.Avota.
Pirmā aprobācijas gada noslēgumā pilotskolas nodod savu pieredzi citām skolām

Noslēdzoties pirmajam pilnveidotā mācību satura un pieejas aprobācijas gadam 100 pilotskolās Latvijā, tās savu pieredzi un zināšanas nodevušas citām skolām. Vairāk nekā 1500 visu Latvijas reģionu skolotāju šajā pavasarī piedalījušies labās prakses un pieredzes semināros, kas Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros notika reģionos.
"Mēs skaidri apzināmies, ka pilnveidotā satura un pieejas ieviešanā skolās būtiska un izšķirīga būs skolotāja loma, tāpēc jau savlaicīgi papildus satura izstrādei veidojam plašu atbalsta programmu pedagogiem. Papildus klātienes mācībām, tematiskajām konferencēm un reģionālajiem semināriem strādājam pie e-mācību modulu izstrādes, kas būs pieejami visiem skolotājiem labākai izpratnei par pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai nodrošinātu ērtu pieeju mācību satura dokumentiem un digitālajiem mācību līdzekļiem ikvienā skolā, veidojam mācību līdzekļu vietni. Visi šie resursi būs pieejami arī projekta sadarbības partneriem – augstskolām, kas īsteno skolotāju sagatavošanas programmas. Tā pakāpeniski piecos gados tiks izveidots pamats atbalsta mehānismam skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācību satura un pieejas ieviešanai," uzsver Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.
>> Lasīt vairāk
>> Infografiks

23.04.2018. E.Avota.
Pirmsskolas izglītībā svarīgi dot iespēju bērnam veidot izpratni par notiekošo patstāvīgi

Viens no svarīgākajiem uzsvariem pirmsskolēna izglītībā ir dot iespēju bērnam patsāvīgi veidot izpratni par lietām, tajā skaitā – mēģinot un kļūdoties. To piektdien, 20.aprīlī Liepājā notikušajā Skola2030 konferencē “Lietpratība sākumizglītībā” uzsvēra vairāki runātāji, tajā skaitā – Oksfordas Universitātes vadošā pētniece un izglītības psiholoģijas profesore Ketija Silva (Kathy Sylva), PhD, kura Liepājā ieradusies ar Britu Padomes Latvijā atbalstu, un Sanita Lazdiņa, Skola2030 latviešu valodas mācību satura izstrādes eksperte, sociolingviste, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore.
Konference bija veltīta bērna mācībām agrīnā vecumā, skatot kopumā bērnu formālās izglītības sākuma posmu – no pirmsskolas 1,5 gada vecumā līdz sākumskolai desmit, vienpadsmit gadu vecumā. Šajā laikā bērniem mācībās īpaši svarīgi gūt daudzveidīgu tiešu pieredzi, pētīt, eksperimentēt un atklāt, tā veidojot pirmos priekšstatus par lietām un parādībām, un vienlaikus likt pamatus vispārīgām prasmēm – domāt kritiski un radoši, sadarboties, apzināties un pārvaldīt savas emocijas un rīcību. Šī ir trešā konference, kas tiek organizēta Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.
>> Vairāk informācijas un konferences prezentācijas Skola2030 vietnē
>> Konferences video ieraksti Skola2030 Facebook profilā

22.02.2018. E.Avota.
Sabiedriskajā apspriešanā izteikts atbalsts sistemātiskajai pieejai mācību satura un pieejas plānošanā un virzībai uz skolēnu lielāku iesaisti mācībās

Pilnveidotā mācību satura un pieejas piedāvājumā atzinīgi novērtēta sistemātiskā pieeja mācību satura un pieejas plānošanā, virzība uz skolēnu lielāku iesaisti mācībās, satura pēctecība un pārskatāmība, – kādu mācīšanās rezultātu bērni un jaunieši sasniedz katrā vecumposmā. Četru mēnešu sabiedriskajā apspriešanā iesaistījušies ap 11400 lietpratēju jeb vairāk nekā ¼ daļa Latvijas izglītības jomā strādājošo, un kopumā iesniegti 887 priekšlikumi.
Ieteikumus mācību satura pilnveidei izteikušas gan biedrības, to skaitā vecāku biedrības, un atsevišķi vecāki, gan augstskolas un baznīcas, gan valsts iestādes, kā Kultūras ministrija, Veselības ministrija un Aizsardzības ministrija, arī Latvijas Banka, tāpat atsevišķi sabiedrības pārstāvji. Īpaši nozīmīga ir pašu skolu un skolotāju dalība gan ar projektā iesaistīto pilotskolu starpniecību, gan Latvijas pašvaldību deleģēto mācību jomu koordinatoru viedoklis par pilnveidoto satura un pieejas piedāvājumu, kas, projekta rosināti, konsultējušies ar vairāk nekā 9000 pedagogiem visā Latvijā.

19.01.2018. I.Bojāre.
Notiks 7 viedokļu līderu un nozaru profesionāļu forumi par jaunā mācību satura un pieejas piedāvājumu

Jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskās apspriešanas ietvaros no 22. līdz 31.janvārim notiks 7 forumi, kuru laikā viedokļu līderiem un nozaru profesionāļiem būs iespēja apspriest publiskotā mācību satura un pieejas piedāvājumu, diskutēt par jautājumiem, kas aktuāli jaunā mācību satura kontekstā, kā arī apzināt konkrētus priekšlikumus un ierosinājumus tā pilnveidei. Visi forumi notiks Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās, Palasta ielā 4, Rīgā. Pasākumos aicināti gan dažādas sabiedrības interešu pārstāvniecību organizācijas, gan akadēmiskās vides pārstāvji, grupas, kuras tieši skar konkrētā problemātika.

 
2017.gads

25.09.2017. S.Ernštreite.
Sabiedriskajai apspriešanai izsludina jaunā mācību satura un pieejas aprakstu "Izglītība mūsdienīgai lietpratībai"

Sabiedriskajai apspriešanai šodien nodots jaunā mācību satura un pieejas apraksta projekts “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Ar to var iepazīties vietnē www.skola2030.lv. Dokumentā vienkopus aplūkoti mērķi, galvenie sasniedzamie rezultāti skolēnam, apgūstamais mācību saturs, pieeja mācībām un mācību darba organizācijai visās vispārējās izglītības pakāpēs – pirmsskolā, pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2018. gada 1. februārim, un šī ir unikāla iespēja skolotājiem, vecākiem, uzņēmējiem, ikvienam sabiedrībā ietekmēt saturu mācībām skolās Latvijā. Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties, izvērtējot sniegtos komentārus un ieteikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.

22.09.2017. Z.Oliņa.
Vispārējās izglītības programmu virzienu un vidējās izglītības pakāpes profilkursu sistēmas izvērtējums

Pēc VISC iniciatīvas un saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas doto darba uzdevumu ir sagatavots pētījums "Vispārējās izglītības programmu virzienu un vidējās izglītības pakāpes profilkursu sistēmas izvērtējums". Tā mērķis bija iegūt informāciju par iespējamiem scenārijiem un pamatojumu izglītības satura un procesa organizācijas un valsts pārbaudījumu sistēmas modeļiem vispārējā izglītībā, tādējādi nodrošinot kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura kvalitatīvu ieviešanu.
>> Pētījums

14.09.2017. S.Ernštreite. Precizēts 18.09.2017.
Izsludinās jaunā mācību satura projekta sabiedrisko apspriešanu

25.septembrī plkst.12.00 Aspazijas bulvārī 24, 2.stāvā, žurnālisti tiek aicināti uz preses konferenci, kurā sabiedriskajai apspriešanai nodos jaunā mācību satura projektu un vadlīnijas mācīšanās pieejas ieviešanai skolās Latvijā, lai attīstītu skolēnu kompetences. Sabiedriskajai apspriešanai tiks nodots visaptverošs mācību saturu aprakstošs dokuments, uz kura pamata adaptēs un nākamā gada sākumā Ministru kabinetā apstiprināšanai iesniegs pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības standartu. Tie noteiks obligāti sasniedzamos rezultātus – zināšanas, prasmes un attieksmes dzīvei 21.gadsimta sabiedrībā.

22.08.2017. S.Ernštreite.
Pirmo reizi prezentē jaunā mācību satura ietvaru

Piektdien, 18.augustā, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā izglītības iestāžu direktoru un pašvaldību izglītības speciālistu izglītības konferencē pirmo reizi tika prezentēts VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros topošā mācību satura ietvars, kurš plašākai auditorijai sabiedriskajai apspriešanai tiks nodots septembra otrajā pusē.
Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks savā runā līdztekus informācijai par to, kādas ir plānotās mācību jomas un priekšmeti un kāds būtu nepieciešamais stundu skaits šajās jomās, informēja arī par pārmaiņām vērtēšanā. G.Catlaks uzsvēra, ka būtiski ir padarīt vērtēšanu par ikdienas sastāvdaļu, kā arī atrast veidu, kā vislabāk vērtēt un novērtēt kompleksu rezultātu.
>> Guntars Catlaks. Jaunais mācību saturs. Mērķi un līdzekļi
>> Dace Namsone. Mācību satura struktūra, izveides un īstenošanas principi
>> Zane Oliņa. Mācību satura ieviešana
>> Lejupielādēt video (1,2 GB)

14.06.2017. S.Ernštreite.
Aicina pieteikt labās prakses piemērus par skolēnu snieguma vērtēšanu

Vērtēt skolēna mācīšanās sniegumu un to darīt ikdienā ir pamats mūsdienīgai un kompetencēs balstītai izglītībai. Lai pilnveidotu esošo mācību saturu, skolotāji, skolu vadītāji un vecāki ir aicināti pieteikt labās prakses piemērus, kā jau šodien Latvijas skolās vērtē bērnu un jauniešu sniegumu.
Pieteikuma anketa līdz 22. jūnijam jāaizpilda mājaslapā www.skola2030.lv/labaprakse-vertesana. Labās prakses piemēri tiek apkopoti Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030) ietvaros. Izvēlēto labās praksmes piemēru un ideju autori būs aicināti arī dalīties ar savu pieredzi VISC konferencē “Vērtēt, lai mācītos”, kas notiks šī gada 21. septembrī Cēsīs.

28.04.2017. S.Ernštreite.
Latvijas skolām un pirmsskolām gatavo pilnveidotu mācību saturu, rosinot mainīt mācīšanas pieeju

Sākot ar nākamo, 2018.mācību gadu skolās un pirmsskolās bērniem un jauniešiem no 1,5 līdz 18 gadiem Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.

03.04.2017. S.Ernštreite.
Latvijas Bankas vadība izsaka atbalstu mācīšanas pieejas maiņas nepieciešamībai

Atsaucoties Latvijas bankas uzaicinājumam, aizvadītajā nedēļā, 28.martā, Zane Oliņa, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanas vadītāja, tikās ar Latvijas bankas prezidentu un vadības komandu, lai stāstītu par projektu, tā nozīmi Latvijas izglītības sistēmā, ieviešanas gaitu un sagaidāmo ietekmi uz izglītības kvalitāti.

31.03.2017. S.Ernštreite.
Projekta eksperti iepazīstas ar Anglijas un Skotijas izglītības sistēmu pieredzi

No 20. līdz 25. martam projekta 15 ekspertu grupa viesojās Anglijā un Skotijā, lai iepazītos ar izglītības rīcībpolitikas praksi, darbu skolās, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu kompetenču attīstībai. Šo pieredzes apmaiņas braucienu finansēja Britu padome, līdzdarbojoties nevalstiskajai organizācijai Achievement for All un Skotijas valsts aģentūrai Education Scotland.

10.03.2017. S.Ernštreite.
Aizvadīts seminārs par valodas lomu domāšanas un mācīšanās procesā

Šī gada 7.martā ES mājā, Rīgā notika projekta rīkotā diskusija “Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?” Diskusija, kurā piedalījās apmēram 50 ar valodniecību un valodu mācīšanu saistīti interesenti un uzaicinātie viesi, bija veltīta tādiem jautājumiem kā, piemēram, kas dzimtās valodas mācīšanā mainījies 21.gs. un ko nevar neņemt vērā; kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība jaunajā dzimtās valodas standartā; kā un vai valodas izglītība būtu jāplāno integrēti ar literatūras mācīšanu, kā risināt situāciju, kurā dzimtās valodas saturs apjoma ziņā pēdējos gados ir palielinājies, bet skolēnu valodas kompetence – pazeminājusies un citiem jautājumiem.

02.03.2017. S.Ernštreite.
Aizvadīts ievadseminārs pilotskolām, kas piedalīsies mācību satura aprobācijā

Šī gada 1.martā NVO namā Rīgā notika projekta ievadseminārs 100 pilotskolu vadītājiem, kuru iestādes piedalās projekta ietvaros izstrādātās mācību satura un mācīšanas pieejas aprobācijā, kā arī attiecīgo pilsētu un novadu pašvaldību pārstāvji.

23.02.2017. S.Ernštreite.
Projekts aicina uz diskusiju "Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?"

Lai rosinātu profesionālu diskusiju par līdzšinējo un vēlamo dzimtās valodas izglītības saturu, pieejām un atbalsta rīkiem, projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" šī gada 7.martā aicina uz diskusiju "Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?"

25.01.2017. S.Ernštreite.
Projekta eksperti viesojas Rīgas Starptautiskajā skolā

Aizvadītajā nedēļā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” darbinieki, kopumā vairāk nekā 50 cilvēki, viesojās Rīgas Starptautiskajā skolā, kur vēroja mācību procesu un iepazinās ar mācību darba organizāciju un skolas vidi. Liels paldies Rīgas Starptautiskajai skolai par iespēju iegūt šādu pieredzi!

10.01.2017. S.Ernštreite.
Simts izglītības iestādes visā Latvijā aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā

VISC ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Sadarbība ar šīm izglītības iestādēm sāksies šī gada februārī. Tās būs pirmās pirmsskolas izglītības ietādes un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

 
2016.gads

09.12.2016. S.Ernštreite. Precizēts 14.12.2016.
Noslēgusies izglītības iestāžu nominēšana mācību satura aprobācijai

Trešdien, 7.decembrī noslēdzās Valsts izglītības satura centra (VISC) izsludinātā pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu nominēšana mācību satura aprobācijai projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Pavisam kopā 97 pilsētu un novadu pašvaldības aprobācijai nominējušas vairāk nekā 220 pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas.

21.11.2016. V.Kakse.
Izglītības ekspertu pieteikšanās noslēgusies

Šī gada 15.novembrī noslēdzās Valsts izglītības satura centra (VISC) izsludinātā izglītības ekspertu pieteikšanās darbam mācību satura izstrādē projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.
VISC saņēmis vairāk nekā 600 izglītības ekspertu pieteikumus no visas Latvijas un vēlas pateikties par lielo atsaucību. Šāda interese apliecina izglītības darbinieku vēlmi iesaistīties un sniegt savu ieguldījumu mūsdienīgas mācību pieejas izstrādē un nostiprināšanā Latvijas izglītības sistēmā.
Tuvāko nedēļu laikā projekta pārstāvji sazināsies ar visiem, kas pieteicās darbam satura izstrādē.
Jau informējām, ka eksperti darba grupās izstrādās mācību saturu, tai skaitā, mācību priekšmetu programmas, mācību un metodiskos materiālus un diagnostikas instrumentus vispārējā izglītībā no 1,5 gadiem līdz vidusskolai ieskaitot.
Darbs satura izstrādē noritēs aptuveni vienu gadu ar iespēju turpināt sadarbību mācību materiālu un diagnosticējošo darbu veidošanā, pedagogu profesionālās pilnveides programmu izstrādē un īstenošanā.
Līdz š.g. 7.decembrim,VISC turpinās pieņemt pašvaldību nominācijas izglītības iestāžu dalībai mācību satura aprobācijā

02.11.2016. V.Kakse.
Aicinām izglītības ekspertus pieteikties darbam mācību satura izstrādē

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina izglītības ekspertus vispārējā izglītībā visās satura jomās un izglītības pakāpēs pieteikties darbam mācību satura izstrādē projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Tā ir lieliska iespēja sniegt savu ieguldījumu mūsdienīgas mācīšanas pieejas nostiprināšanai skolās.

01.11.2016. V.Kakse.
Par izglītības iestāžu pieteikšanos mācību satura aprobācijai

2016.gada 1.novembrī VISC ir nosūtījis uzaicinājuma vēstules pašvaldībām nominēt izglītības iestādes dalībai ESF projektā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr. 670 pielikuma "Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobācijā iesaistāmo vispārējās izglītības iestāžu atlases kārtība un kritēriji" prasībām, kā arī pievienotu vēstuli, kura adresēta skolām ar sīkāku informāciju par projekta norisi.
>> Informācija skolām
>> Skolu atlases kritēriji

20.10.2016. D.Āboltiņa.
Sākas vērienīgs projekts mācīšanas pieejas maiņas atbalstam skolās

"Mūsu kopīgs mērķis ir radīt iespējas, lai zināšanas un prasmes, ko sniegs mūsu izglītības sistēma, ir veiksmes atslēga 21. gadsimta globālo pārmaiņu ietvarā. Pārmaiņām ir jāseko gan izglītības saturā, ko un kā mācām, gan skolas vidē, kurā atrodas un mācās skolēns. Pārmaiņas ir vajadzīgas, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz jautājumiem. Tās ir prasmes un spējas, kas 21. gadsimta sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem attīstības resursiem", sacīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, šodien notikušajā preses konferencē ministrijas telpās, kurā sniegta informācija par projekta uzsākšanu kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādē un ieviešanā.
"Šodienas skolas izaicinājums ir sagatavot bērnus un jauniešus sekmīgai nākotnei mainīgā pasaulē, ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot, bet arī attīstīt spēju un vēlmi turpināt mācīties. Globālās tendences, pētījumi izglītībā un skolu vadītāju aptaujas rāda, ka nepieciešamas nozīmīgas izmaiņas mācību saturā, mācīšanas pieejā un vērtēšanā. Nepieciešams samazināt mācību satura sadrumstalotību, galveno uzmanību veltot dziļas izpratnes veidošanai un prasmju attīstībai. Vienlaikus, lielāka loma jāpiešķir bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu veidošanai", atzīmēja Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks.
Šonedēļ tika parakstīta vienošanās starp VISC un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi projekta uzsākšanai. Piecu gadu projektu paredzēts uzsākt jau šajā mācību gadā, kura ietvaros plānots izstrādāt un aprobēt kompetenču pieejā veidotu mācību saturu vispārējā izglītībā - bērniem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai, un uzsākt pēctecīgu šīs pieejas īstenošanu izglītības iestādēs. Projekta būtība ir radīt skolēniem auglīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Mācību procesa centrā jānokļūst skolēnam, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes, un iegūst prasmes lietot zināšanas.
>> Lasīt vairāk

Atgriezties sadaļā "Kompetenču pieeja mācību saturā"