Starptautiskā pieredze

Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā gadu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Pēdējās izmaiņas – 11.11.2019.

Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Gads Datne
01UNESCO Starptautiskās izglītības konferences 48.sesijas secinājumi un rekomendācijas. 2008.gads PDF
02Ziņojums konsultatīvajai padomei "Izglītība visiem"
Ziņojums par galvenajām problēmām un risinājumu virzieniem iekļaujošas izglītības ieviešanai Latvijā.
2008.gads PDF
03Kipras konferences rekomendācijas iekļaujošai vērtēšanai. 2008.gads PDF
04Mācību sasniegumu vērtēšana iekļaujošā mācību vidē.
Galvenie politikas un prakses jautājumi. Eiropas speciālās attīstības aģentūra.
2007.gads PDF
05Speciālo vajadzību izglītība Eiropā (2.daļa). Tematisks izdevums.
Tālākās izglītības iespējas pēc pamatizglītības iegūšanas. Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra ar Eurydice nacionālo nodaļu atbalstu.
2006.gads PDF
06Individuālie pārejas plāni.
Atbalsts pārejai no skolas uz darba tirgu. Eiropas speciālās attīstības aģentūra
2006.gads PDF
07Agrīnā iejaukšanās. Situācijas analīze Eiropā.
Pētījuma par agrīno iejaukšanos noslēguma ziņojums. Eiropas speciālās attīstības aģentūra.
2005.gads PDF
08Iekļaujošā izglītība un darbs klasē vidējās izglītības posmā. Noslēguma ziņojums.
Eiropas speciālās attīstības aģentūra.
2005.gads PDF
Materiāla nosaukums u.c. informācija
Gads Datne