profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Profesionālās izglītības programmas

Profesionālās izglītības programmas izstrādā izglītības iestādes, saskaņojot ar tās dibinātāju.
Lai nodrošinātu profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem, VISC organizē profesionālās izglītības programmu paraugu izstrādi, konsultē izglītības programmu izstrādē.
Programmas licencējamas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Programmu izstrādes kārtība [ZIP] un grozījumi [PDF].
Pieteikums programmas izstrādes konsultācijai [PDF], [DOC]

Programmas

  • Apsardzes darbs [PDF], [DOC]
  • Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma [PDF]
  • Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā [PDF]
    (Grozīts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.julija noteikumiem Nr.358)
  • Spridzināšanas darbu vadīšana civilām valadzībām [PDF]
  • Spridzināšanas darbu veikšana civilām valadzībām [PDF]

Modulāras programmas

Modulāras programmas izstrādā un rosina minēto programmu grozījumus Profesionālās izglītības kompetences centru organizētās metodiskās darba grupas sadarbībā ar citām profesionālās izglītības iestādēm, VISC un Nozaru ekspertu padomēm.
Procedūra MIP grozījumiem [PDF]
Apliecības par moduļa/moduļu apguvi izglītības iestādes var izgatavot savā formātā, sniedzot papildu informāciju par apgūto moduli/moduļiem un ievērojot IZM 19.01.2018. vēstulē Nr. 4-9.2e/2018/233 “Par apliecības par moduļu apguvi izsniegšanu” noteikto: "Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 6. daļas 9. punktā noteikto Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Akadēmiskās informācijas centru ir izveidojusi apliecības par moduļa vai moduļu apguvi paraugu (turpmāk – paraugs). Lai apliecinātu viena vai vairāku moduļu apguvi, izglītības iestāde var veidot savu apliecības formātu, sniedzot paraugā norādīto obligāti ietveramo informāciju. Apliecība par moduļa vai moduļu apguvi ir izsniedzama izglītojamajam, ja viņš nav ieguvis pilnu kvalifikāciju, bet sekmīgi apguvis atsevišķu moduli vai moduļus. Apliecībai ir pievienojams pielikums, tajā norādot sasniegtos rezultātus."
Apliecība tiek izsniegta pēc izglītojamā pieprasījuma.
Apliecības paraugs [PDF] [DOC]