Sākumlapa > Audzināšana > Metodiskie materiāli

Metodiskie materiāli

Ikvienu šajā mājas lapas sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā veidu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā. Visi metodiskie materiāli atbilstoši tā veidam sadalīti sešās grupās:

1. Metodiskie līdzekļi
2. Metodiskie ieteikumi
3. Pedagogu metodisko izstrādņu saraksts
4. Pasākumu scenāriji
5. Labās prakses piemēri
6. Skolēnu pašpārvalde

Pēdējās izmaiņas – 01.03.2019.

"15%"
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Materiāla veids Datne
Klases stundu programmas paraugs
Metodiskais līdzeklis adresēts izglītības iestāžu 1.-12.klašu audzinātājiem un profesionālās izglītības iestāžu grupu audzinātājiem ar mērķi sekmēt pēctecīgu un mērķtiecīgu klases/grupas stundu plānošanu un īstenošanu.
Metodiskais līdzeklis PDF
Skolas un ģimenes sadarbība
Apstiprināts ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra 07.11.2008. rīkojumu Nr.55.
Metodiskais līdzeklis rosina radoši meklēt un izmantot dažādas sadarbības iespējas, metodes un formas ar skolēna ģimeni un piedāvā papildināt zināšanas par skolas un ģimenes atbildības noteikšanu likumdošanā.
Metodiskais līdzeklis PDF
Svinēsim valsts svētkus!
Apstiprināts ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra 07.11.2008. rīkojumu Nr.56.
Metodiskais līdzeklis piedāvā jaunas idejas un metodes pedagoga darbam, domājot par skolēnu patriotisma veicināšanu un pilsonisko audzināšanu.
Metodiskais līdzeklis PDF
Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem atkarību profilaksē
Metodiskais līdzeklis pedagogiem un vecākiem par personīgo un profesionālo gatavību un motivāciju iesaistīties krīžu un nestandarta situāciju risināšanā, par darbā izmantojamiem resursiem un metodēm.
Metodiskais līdzeklis PDF
Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai
Krājums pedagogiem, kurš ieskicē un no jauna aktualizē virkni aspektu un ideju pilsoniskās izglītības īstenošanai un iedzīvināšanai izglītības iestādēs. Krājums tapis Latvijas valsts simtgades programmas un Valsts izglītības satura centra organizētā pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" ietvaros.
Metodiskie ieteikumi PDF
Ieteikumi Klases stundu programmas īstenošanai
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Audzināšanas darba konsultatīvo padomi ir izveidojis palīgmateriālu 2016.gadā aktualizētajam un pilnveidotajam metodiskajam līdzeklim "Klases stundu programmas paraugs", piedāvājot idejas un tēmas klases stundu saturam.
Metodiskie ieteikumi PDF
Ieteikumi metodisko izstrādņu skates organizēšanai novados/pilsētās
Plānojot un organizējot metodiskā darba pasākumus izglītības iestādēs, pašvaldībās, iespējams izmantot Metodisko izstrādņu skates nolikuma paraugu un Skolotāju ideju darbnīcu nolikuma paraugu, kurus izstrādājusi Audzināšanas darba konsultatīvā padome.
Metodiskie ieteikumi PDF
Latvijas valsts simbolu lietošana izglītības iestāžu rīkotajos pasākumos
Latvijas valsts karoga likuma autores, Ārlietu ministrijas Valsts protokola otrās sekretāres Sintijas Stipres sagatavotais metodiskais materiāls par Valsts karoga lietošanas un Valsts himnas atskaņošanas kārtību.
Metodiskie ieteikumi PDF
Metodiskie ieteikumi audzināšanas darba pilnveidei (plānošanai un īstenošanai) vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs
Metodiskajos ieteikumos ietverta to sasaiste ar valdības un IZM prioritātēm un atbalstītajiem attīstības plānošanas dokumentiem, audzināšanas darbības īstenošanā aktuālie normatīvie akti, audzināšanas darba mērķis un apakšmērķi, plānojamie rezultāti, galvenie uzdevumi un to īstenošanas formas.
Metodiskie ieteikumi PDF
Skolas tēlu veidojošie aspekti
Metodiskie ieteikumi skolas tēla veidošanai un popularizēšanai.
Labās prakses piemēri – izglītības iestāžu veidotās prezentācijas  pieejamas Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā, 16.telpā. Atbildīgā kontaktpersona - Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv.
Metodiskie ieteikumi PDF
Sociālā pedagoga darbības principi
Shematiski atspoguļots sociālā pedagoga darbības modelis izglītības iestādē.
Metodiskie ieteikumi PDF
Sociālais pedagogs skolā
Metodiskajos ieteikumos atspoguļota sociālā pedagoga darbība izglītības iestādē, sadarbība ar klases audzinātāju un skolā strādājošo speciālistu sadarbības modelis skolēna personības veidošanā.
Metodiskie ieteikumi PDF
Psihologa un klases audzinātāja sadarbība
Latvijas profesionālu psihologu asociācijas sagatavotā prezentācija.
Metodiskie ieteikumi PDF
Profesionālās izglītības iestādes direktora vietnieka audzināšanas darbā un grupas audzinātāja darba paraugnoteikumi
Noteikumi attiecināmi uz direktoru vietniekiem audzināšanas darbā vai personu, kurai deleģēta audzināšanas darba koordinēšana profesionālās izglītības iestādē un grupu audzinātājiem.
Metodiskie ieteikumi PDF
Profesionālās izglītības iestādes dienesta viesnīcas vadītāja un dienesta viesnīcas skolotāja darba paraugnoteikumi
Metodiskajiem ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs, to mērķis ir sniegt atbalstu profesionālās izglītības iestāžu speciālistiem iekšējo normatīvo dokumentu veidošanā un sakārtošanā.
Metodiskie ieteikumi PDF
Profesionālās izglītības iestādes grupas stundu programmas paraugs
Programmas paraugs paredzēts kursam, kura ilgums ir četri mācību gadi, taču to var izmantot arī kursam, kura ilgums ir trīs gadi, radoši izvēloties tematiku un stundu skaitu atbilstoši situācijai.
Metodiskie ieteikumi PDF
Metodiskie ieteikumi dokumentācijas izstrādei audzināšanas darbības īstenošanā profesionālās izglītības iestādē
Metodisko ieteikumu mērķis ir apzināt un ievērot audzināšanas darbību reglamentējošos dokumentus starptautiskā, valsts un profesionālās izglītības iestādes līmenī, radīt priekšnoteikumus audzināšanas darbības dokumentu izstrādei un aktualizēt profesionālās izglītības iestādē esošo dokumentāciju audzināšanas darbībai.
Metodiskie ieteikumi PDF
Metodiskais materiāls izglītības iestādēm par darbu ar agresīviem skolēniem
Metodiskajā materiālā atrodama vispārēja informācija par agresīvas uzvedības cēloņiem un izglītības iestādēm pieejamajiem resursiem šādu problēmu risināšanai, kā arī informācija par ieteicamajiem prevencijas pasākumiem skolēnu agresijas mazināšanai skolā un ar praktiskiem piemēriem papildināts izglītības iestāžu rīcības modeļu apraksts skolēnu agresīvas uzvedības gadījumā.
Pieejams: http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/aktualitates/?doc=3542
Metodiskie ieteikumi DOC
Skolas muzejs jeb muzejs skolā: radošs palīgs izglītības darbā
Neatkarīga mantojuma interpretācijas speciālistes Elīnas Kalniņas sagatavotais metodiskais materiāls par skolas muzeja būtību, virsuzdevumu un iespējām paplašināt un padarīt daudzveidīgākus skolas muzeja darbības apvāršņus.
Metodiskie ieteikumi PDF
Valsts svētku atzīmēšana – viens no veidiem jaunatnes patriotiskajā audzināšanā
PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” direktora vietnieka audzināšanas darbā Spodra Meleča sagatavotais informatīvi metodiskais materiāls par pieredzi Lāčplēša dienas un Latvijas republikas 93.gadadienas pasākumiem izglītības iestādē.
Pasākumu scenārijs PDF
Atceres sarīkojums “Šķirts no Dzimtenes un mājām”
Pamatskolas “Rīdze” skolotājas Lailas Jēkabsones veidotais scenārijs deportēto latviešu piemiņai veltītajam sarīkojumam.
Pasākumu scenārijs PDF
Barikāžu laika atceres pasākums Izvaltas pagastā
Izvaltas pamatskolas skolotājas Irēnas Kriviņas veidotais scenārijs Barikāžu laika atceres pasākumam Izvaltas pagastā.
Pasākumu scenārijs PDF
Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīts svētku pasākums “Latvijas dzimšanas dienā”
Rīgas rajona PII “Saimīte” skolotājas Vinetas Vītolas veidotais scenārijs bērnudārza audzēkņiem veltītam sarīkojumam.
Pasākumu scenārijs PDF
Atbalsts klases audzinātājam
Jelgavas 4.vidusskolas pieredze un atbalsta materiāli klases audzinātāja darbam un sadarbībai ar izglītības iestādes atbalsta personālu.
Prakses piemērs PDF
Valsts svētku tradīcijas Latvijas izglītības iestādēs
Pieredzi patriotiskās audzināšanas jomā atspoguļo profesionālās izglītības iestādes – PIKC "Rīgas Tehniskā koledža", Saulaines Profesionālā vidusskola, Malnavas koledža un Zaļenieku arodvidusskola. Dažas no tradīcijām ir iedibinātas un pazīstamas arī citās izglītības iestādēs Latvijā, bet dažas ir papildinājums jaunu ideju krātuvei.
Prakses piemērs PDF
J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas labās prakses piemērs skolas vēstures pētīšanā
Skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Vasitova dalās pieredzē, kā ieinteresēt skolēnus skolas vēstures pētīšanā, darbā izmantojot interaktīvas un laikmetīgas metodes un paņēmienus.
Prakses piemērs PDF
Pilsoniskās audzināšanas programmas aprobācija un rezultātu analīze
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, Liepājas Universitātes Izglītības Zinātņu Institūta pētnieka Dr.paed. Pāvela Jura promocijas darba ietvaros veiktās pilsoniskās audzināšanas programmas tematiskā plāna „Pilsoniskās līdzdalības iespējas un prasmes” aprobācija 9.klasē klases stundās un ārpusstundu aktivitātēs.
Prakses piemērs PDF
Skolēnu pašpārvalžu darba tiesiskais regulējums
Metodiskais materiāls sniedz atbildes uz jautājumiem: vai skolēnu pašpārvaldei izglītības iestādēs obligāti jābūt?, kuri normatīvie dokumenti to nosaka?, kāds ir skolēnu pašpārvaldes tiesiskais regulējums?
Skolēnu pašpārvalde PDF
Vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes izglītojamo pašpārvaldes veidošanas un darbības kārtības paraugs
Metodiskajiem ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs, to mērķis ir sniegt atbalstu skolēnu/audzēkņu pašpārvalžu darba dokumentu veidošanā un sakārtošanā.
Skolēnu pašpārvalde PDF
Pedagogu metodisko izstrādņu saraksts
Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā, 16.telpā iespējams iepazīties ar sarakstā norādītajām pedagogu metodiskajām izstrādnēm izdrukas formātā. Atbildīgā kontaktpersona - Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv.
Metodisko izstrādņu saraksts PDF
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Materiāla veids Datne
Prakses piemērs