Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referenta (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis:
Koordinēt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem, un profesionālās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras izstrādi.

Veicamie amata pienākumi:

 • Sniedz metodisku atbalstu un konsultē par profesionālās izglītības programmu izstrādi;
 • Sniedz organizatorisku atbalstu profesiju standartu izstrādē 2.-5.Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenim un organizē nozares kvalifikāciju struktūru (8 LKI līmeņiem), profesiju standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību saskaņošanu 2.-5. LKI līmenim;
 • Sniedz atbalstu profesionālās izglītības satura apguvei atbilstošas mācību literatūras saraksta izveidē.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (uz ierēdņa amatu var pretendēt persona, kura nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu);
 • Augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Pieredze profesionālajā izglītībā (pārvaldes darbs valsts pārvaldes iestādē, kuras kompetencē ir profesionālās izglītības īstenošanas jautājumi, vai pedagoģiskais darbs profesionālās izglītības iestādē, vai pārvaldes darbs profesionālās izglītības iestādē);
 • Vēlama pieredze profesionālās izglītības programmu izstrādē;
 • Vēlama pieredze metodisko līdzekļu izstrādes darba grupu organizēšanā un koordinēšanā;
 • Vēlama pieredze tiesību aktu projektu izstrādē;
 • Pārzināt normatīvo aktu piemērošanu profesionālajā izglītībā saistībā ar izglītības programmu izstrādi un īstenošanu;
 • Pārzināt metodisko materiālu izstrādes procesu;
 • Pārzināt profesionālās izglītības satura izstrādi un īstenošanu.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē;
 • atalgojumu no 900 EUR mēnesī;
 • veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā);
 • apmaksātu papildatvaļinājumu, pamatojoties uz ikgadējo darba izpildes novērtējumu (8 līdz 10 darba dienas);
 • profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas celšanas pasākumus.

Amats ir klasificēts 35.saimes II līmenī (9.mēnešalgu grupa).

Iesniedzamie dokumeni:

 1. motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt darba pieredzi profesionālās izglītības jomā;
 2. CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020.gada 17.augustam, iesniedzamos dokumentus:

 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Valsts izglītības satura centra Administratīvajai nodaļai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050 ar norādi „Konkursam”);
 • nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@visc.gov.lv

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība pretendentiem izvirzītajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Informējam, ka Jūsu pieteikums tiek apstrādāts atbilstoši personu datu apstrādes prasībām šīs atlases ietvaros, datu pārzinis – Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, visc@visc.gov.lv.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Aicinām līdz 2020. gada 3. septembrim pieteikties valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas locekļa darbam.

Komisijas locekļa pienākumi:

 • vadīt pārbaudes rakstveida daļu un mutvārdu pārbaudi;
 • vērtēt mutvārdu un rakstu daļu;
 • regulāri piedalīties vērtēšanas standartizācijas semināros;
 • veikt komisijas locekļa pienākumus regulāri (ne mazāk kā divas darbdienas mēnesī un divas brīvdienas mēnesī) saskaņā ar Valsts izglītības satura centra vadītāja rīkojumu par konkrētās pārbaudes vietu, laiku un komisijas locekļu sastāvu.

Prasības:

 • augstākā filoloģiskā izglītība vai cita augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pedagoģiskā pieredze latviešu valodas mācīšanā;
 • teicamas zināšanas latviešu valodā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīvesgājuma apraksts (CV), kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un kurā norādīti kontakti saziņai;
 • izglītības dokumenta kopija, kas apliecina vērtētāja atbilstību izvirzītajām prasībām.

Pretendentu atlase notiks konkursa kārtībā.
Ar konkursa kārtā izvēlētajiem pretendentiem tiks slēgti uzņēmuma līgumi uz vienu gadu.

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2020.gada 3.septembrim.
Papildu informācija iegūstama, rakstot uz e-pastu: anta.lazareva@visc.gov.lv