Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā referenta (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku (Latviešu Valoda)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz trīs gadu pieredze pēdējo piecu gadu laikā pedagoģiskajā darbā, mācot mācību priekšmetu latviešu valoda vispārējās izglītības iestādē, kura īsteno izglītības programmas latviešu mācību valodā.
 • vēlama pieredze valsts pārbaudes darbu veidošanā un centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanā;
 • zināšanas par statistiskās informācijas izmantošanu valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzē.
 • zināšanas par ar amata pienākumiem saistītajiem attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, un prasme tos piemērot.
 • pieredze mācību metodisko materiālu izstrādē;
 • pārzināt vispārējās izglītības satura un tā īstenošanas normatīvo regulējumu;
 • pārzināt mācību sasniegumu vērtēšanas normatīvo regulējumu un procesu;
 • pārzināt lietišķo komunikāciju, dokumentu izstrādi un iesniegumu un vai atbilžu sagatavošanu;
 • pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda;
 • prast strādāt ar datoru, lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas.

Veicamie amata pienākumi:

 • koordinēt un vadīt valsts pārbaudes darbu mācību (latviešu un krievu) valodā  vispārējā izglītībā struktūras un satura izstrādi;
 • organizēt centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu;
 • sniegt informāciju par valsts pārbaudījumu norisi un rezultātiem, izmaiņām valsts pārbaudes darbos un vērtēšanā;
 • piedalīties centra, citu institūciju un organizāciju organizētajās darba grupās, semināros, sēdēs, ekspertu padomēs;
 • izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un sagatavot atbilžu projektus.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi.

Amats ir klasificēts 35.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa), mēnešalga: 1.kategorija līdz 835.00 EUR, 2.kategorija un 3.kategorija līdz 850.00 EUR atbilstoši kategorijai, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei.

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae –, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (DOC) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2019.gada 30.augustam Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.
Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referenta amatu

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vizuālajā vai lietišķajā mākslā;
 • Prasme publiski uzstāties un veidot prezentācijas;
 • Sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes;
 • Zināšanas un prasmes valsts nozīmes pasākumu organizēšanā un projektu vadībā;
 • Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir Eiropas Savienības dalībvalstu valsts valoda;
 • Prast strādāt ar datoru, lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas.

Veicamie amata pienākumi:

 • Organizēt profesionālās kompetences pilnveides pasākumus un sniegt metodisko atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem un pašvaldību koordinatoriem;
 • Koordinēt pasākumu sagatavošanu un norisi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros;
 • Piedalīties un pārstāvēt citu institūciju un organizāciju darba grupās, semināros, sēdēs, ekspertu komisijās;
 • Izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un sagatavot atbilžu projektus.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, darbavietu Rīgas centrā;
 • Sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • Profesionālo izaugsmi.

Amats ir klasificēts 35.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa), mēnešalga: 1.kategorijai līdz 783.00 EUR, 2.kategorijai un 3.kategorijai līdz 800.00 EUR atbilstoši kategorijai, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei.
Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām [DOC] un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2019.gada 20.augustam.
Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.
Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.