LATVIJAS REPUBLIKA
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS

KĀRTĪBA

16.04.2009. nr. 1-03/6k

Kārtība, kādā saskaņo izglītības iestāžu izstrādātos
Valsts vispārējās izglītības standartos neminētu
vispārējās izglītības mācību priekšmetu standartus

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Kārtība nosaka, kā Izglītības satura un eksaminācijas centrs (turpmāk – centrs) saskaņo izglītības iestāžu patstāvīgi izstrādātos vispārējās izglītības mācību priekšmetu standartus mācību priekšmetos, kas nav minēti Valsts vispārējās izglītības standartos.

2. Izglītības iestāde iesniedz centrā izglītības iestādes mācību priekšmeta standarta (turpmāk – standarts) saskaņošanai nepieciešamos dokumentus.

3. Iesniegtos dokumentus pēc reģistrēšanas centra dokumentu reģistrā saņem par standartu saskaņošanu atbildīgais centra speciālists (turpmāk – atbildīgais speciālists).

4. Atbildīgais speciālists:
4.1. pārbauda standarta struktūras atbilstību Vispārējās izglītības likuma 16.pantam;
4.2. pārbauda, vai ir pievienota eksāmena programma, ja mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām, ir paredzēts eksāmens;
4.3. ja izglītības iestādes iesniegtie dokumenti neatbilst kādam no šīs kārtības 4.1.un 4.2.apakšpunktā minētajam noteikumiem, tos nodod atpakaļ izglītības iestādei kopā ar pavadvēstuli. Pavadvēstulē pamatoti norāda konstatētos trūkumus vai nepilnības;
4.4. ja izglītības iestādes iesniegtie dokumenti atbilst šīs kārtības 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētajiem noteikumiem, dokumentus nodod centra Izglītības satura nodrošinājuma daļas vadītājam (turpmāk – daļas vadītājs).

5. Daļas vadītājs nodod standartu izvērtēšanai atbilstošās jomas mācību satura speciālistam (turpmāk – satura speciālists).

6. Satura speciālists:
6.1. izvērtē standarta saturu;
6.2. ja nepieciešams – konsultē izglītības iestādi par nepieciešamajām izmaiņām standartā;
6.3. pēc izvērtēšanas, sniedzot pamatojumu, ierosina daļas vadītājam pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:
6.3.1. lēmumu par standarta saskaņošanu;
6.3.2. lēmumu par standarta pilnveidi, pamatojot tās nepieciešamību;
6.3.3. lēmumu par standarta nesaskaņošanu, ja iesniegtais standarts uzskatāms par attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos par izglītības standartu un mācību priekšmetu standartiem iekļauta mācību priekšmeta vai tā daļas saturisku padziļinājumu vai paplašinājumu;
6.4. standartu iesniedz atbildīgajam speciālistam.

7. Pamatojoties uz šīs kārtības 6.3.apakšpunktu, daļas vadītājs pieņem motivētu lēmumu. Lēmuma projektu sagatavo atbildīgais speciālists.

8. Pamatojoties uz daļas vadītāja pieņemto lēmumu, atbildīgais speciālists:
8.1. sagatavo vēstuli, kurā izglītības iestādi informē par lēmumu;
8.2. iesniedz saskaņoto standartu vizēšanai satura speciālistam un daļas vadītājam.

9. Atbildīgais speciālists atbild par saskaņotā standarta reģistrēšanu centra dokumentu reģistrā un pastāvīgu centra saskaņoto standartu otro eksemplāru uzglabāšanu.

Saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju 2009.gada 15.aprīlī.

Vadītāja
A.Groza