saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Pirmsskola un sākumskola

Aktuālā informācija

  • Metodiskie materiāli pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, bērnu vecākiem un citiem interesentiem publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli".
  • Mācību programmas publicētas sadaļā "Programmas"

14.10.2016. A.Miesniece.
Seminārs izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistiem

2016.gada 1.novembrī VISC sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju organizē semināru republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu pirmsskolas izglītības speciālistiem. Seminārā plānota diskusija par pirmsskolas izglītības kvalitāti un tās uzlabošanas iespējām. Seminārs notiks Rīgas 275.pirmsskolas izglītības iestādē "Austriņa".
>> Pieteikšanās uz semināru līdz 2016.gada 26.oktobrim.
>> Darba kārtība

07.10.2016. A.Miesniece.
Notiks konference par ceļu satiksmes drošību pirmsskolā un sākumskolā

Lai akcentētu ceļu satiksmes drošību pirmsskolas un sākumskolas izglītībā, kā arī iepazītu Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas interaktīvas izmantošanas iespējas bērnu izglītošanā, Valsts izglītības satura centrs  sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Rīgas Motormuzeju 2016.gada 28.oktobrī Rīgas Motormuzejā,  Rīgā, S.Eizenšteina ielā 6, rīko konferenci „Ceļu satiksmes drošība pirmsskolas un sākumskolas izglītībā”.
Konferences mērķauditorija ir pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, bērnu vecāki un citi interesenti.
Pieteikšanās uz konferenci  līdz 2016.gada 25.oktobrim elektroniski.
Konferences dalībnieku skaits ir ierobežots.
>> Konferences darba kārtība

05.08.2016. A.Miesniece.
Metodiskie ieteikumi pirmsskolas mācību programmu īstenošanai

VISC sadarbībā ar pirmsskolas speciālistēm M.Alsbergu, I.Antiņu, R.Dortāni, I.Frolovu, V.Jonīti, A.Līni, M.Milašu, K.Paisumu, J.Platonovu, A.Proli, L.Šneperi un RPIVA docētājām I.Helmani un E.Volāni  ir sagatavojis metodisko materiālu pirmsskolas pedagogiem "Metodiskie ieteikumi pirmsskolas mācību programmu īstenošanai".
Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt pedagogiem atbalstu ikdienas darbā, plānojot un organizējot bērncentrētu pedagoģisko procesu, kurā valda labvēlīgas savstarpējās attiecības, aktīva un radoša darbība atbilstoši katra bērna individuālajai attīstībai.
Metodiskais materiāls sniedz ieskatu pirmsskolas vecuma bērna attīstībā, bērna adaptācijas vadīšanā, drošas un  attīstošas mācību vides veidošanā.  Mūsdienīga, kvalitatīva pedagoģiskā procesa pamatā ir veiksmīga mācību formu un metožu izvēle atbilstoši bērna vispārējai attīstībai un iepriekš iegūtajām zināšanām. Metodiskajā materiālā ir ietverti rotaļnodarbību un dažādu aktivitāšu apraksti, kas rosinās pedagogus radošam darbam.
Metodisko materiālu var izmantot arī bērnu vecāki, lai gūtu plašāku ieskatu pirmsskolas pedagoģiskajā procesā.
>> Ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

14.10.2015. Ļ.Jakovele.
Izveidots metodiskais materiāls krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem

VISC ir sagatavojis metodisko materiālu krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem "Pārbaudes darbi krievu valodā (svešvalodā) pamatizglītības pirmajā posmā". Tas ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” un noteikumu 5.pielikumu „Svešvaloda. Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei”. Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt skolotājam atbalstu nobeiguma pārbaudes darbu organizēšanā un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā krievu valodā (svešvalodā) atbilstoši standarta prasībām un saskaņā ar Eiropas Padomes ieteikumiem „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana”. Metodiskajā materiālā ir iekļauti pārbaudes darbu paraugi, kuri atbilst A1.1, A1.2 un A2.1 līmeņiem saskaņā ar Eiropas vispārīgo valodas prasmes līmeņu skalu, un metodiskie ieteikumi skolotājam nobeiguma pārbaudes darbu organizēšanai un vērtēšanai. Rakstīšanas un runāšanas daļas vērtēšanai metodiskajā materiālā ir iekļauti 6.klases skolēnu (1.mācību gads) atbilžu paraugi un to vērtēšanas piemēri atbilstoši valodas prasmes A1.2 līmenim. Lai noklausītos pārbaudes darbu aprobācijas gaitā veiktos skolēnu mutisko atbilžu ierakstus, datorā ir nepieciešams lejupielādēt MP3 failu un atskaņot to.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

15.12.2014. A.Šenne.
Metodiskais materiāls "Skolēna literāro interešu attīstīšana"

VISC sadarbībā ar LU PPMF profesori Ilzi Stikāni, RPIVA docētāju Aiju Kalvi, Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotāju Litu Silovu, Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju Inesi Lāčaunieci un Līvānu 1.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju Sandru Kivlenieci ir sagatavojis metodisko materiālu 4.-6.klasei „Skolēna literāro interešu attīstīšana”. Metodiskā materiāla mērķis ir palīdzēt skolotājiem veicināt skolēna literāro interešu attīstīšanu, nodrošinot skolotāja un skolēna mērķtiecīgu sadarbību radošā atmosfērā.
Metodiskais materiāls domāts latviešu valodas un literatūras skolotājiem un 4.-6.klases skolēniem, tas izmantojams gan mācību stundās, gan aktivitātēs ārpus mācību stundām. Materiāls ietver metodiskos ieteikumus lasītprieku veicinošas vides veidošanai klasē un skolā, metodiskos paņēmienus lasīšanas veicināšanai, kā arī mācību materiālus skolēnam – Lasītāja pieredzes mapi.
Lasītprasmei un ieinteresētībai par rakstīto vārdu ir liela nozīme cilvēka vērtību sistēmas veidošanā. Autores akcentē, ka būtiski ir veidot motivētu lasītāju ar nepieciešamību lasīt, jo lasīšana bagātina lasītāja emocionālo pasauli un personisko pieredzi, attīsta radošumu un iztēli.
Ceram, ka piedāvātie radošie uzdevumi palīdzēs skolotājiem dažādot metodiskos paņēmienus, tā veicinot skolēnu interesi par lasīšanu.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

06.11.2014. A.Miesniece.
Par metodiskajiem ieteikumiem "Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1.–4.klasē"

Lai aktualizētu vienotu pieeju skolēnu latviešu valodas prasmju vērtēšanai, burtnīcu iekārtošanai un noformēšanai, VISC pēc skolotāju ieteikuma ir pilnveidojis metodiskos ieteikumus „Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1.–4.klasē”. Tiem ir ieteikuma raksturs.
Katra izglītības iestāde var atbilstoši 2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.468  „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”  veidot savu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un atrunāt ar to saistītos jautājumus.
Tomēr VISC aicina sākumskolas skolotājus izmantot izstrādātos metodiskos ieteikumus, lai valstī kopumā tiktu ievērota  vienota runas un rakstu sistēma, tādējādi panākot vienādu izpratni par skolēnu dzimtās valodas četru valoddarbības veidu apguves vērtēšanas kritērijiem, tiem atbilstošo vērtējumu, kļūdu labošanu un rakstu darbu burtnīcu iekārtošanu un noformēšanu.
>> Ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

21.07.2014. A.Miesniece.
Ir izveidots videomateriāls "Integrēta mācību stunda 1.klasē"

VISC sadarbībā ar Ikšķiles vidusskolas skolotāju Solvitu Zirni ir izveidojis integrētas stundas 1.klasē videomateriālu, kurā vērojama mērķtiecīgi organizēta, bērncentrēta mācību stunda, kurā veiksmīgi izmantota integrētā pieeja, informācijas tehnoloģijas, rotaļas un spēles sadzīves situācijās. Tā ir mūsdienīga, interesantām, inovatīvām metodēm un mācību darba organizācijas formām bagāta un varētu sniegt Latvijas skolotājiem ierosmes integrētas mācību stundas organizēšanā un pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšanā.
>> Videomateriāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

14.07.2014. I.Upeniece.
Ir izstrādāts metodiskais materiāls "Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā"

Lai veicinātu veselības un drošības jautājumu aktualizāciju, izmantojot mācību grāmatās atrodamos attēlus, un vienotas izpratnes veidošanos par drošas un veselību atbalstošas rīcības atspoguļojumu mācību līdzekļos, ir izstrādāts metodiskais materiāls "Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā".   Balstvārdi: veselība, drošība, riska faktori, preventīva rīcība.
Nejaušas izlases kārtībā no veselības un drošības viedokļa pārskatot dažādas 1.-4.klašu mācību grāmatas un analizējot tur atrodamos  attēlus (fotoattēlus, attēlus un daiļdarbu fragmentu ilustrācijas), materiāla autori piedāvā ierosmes dažādu risku un bīstamību atpazīšanai attēlotajā situācijā un tēmas, kuras iespējams aktualizēt, piemēram, par ergonomiku (augstums, pakāpšanās, smagumu pārvietošana), ugunsdrošību, elektrodrošību, piemērotu apģērbu (atbilstošu veicamajai darbībai, laikapstākļiem), darba drošību, drošību uz ceļa, veicot fiziskas aktivitātes un saskarsmē ar dzīvniekiem.
Veidojot mācību līdzekļus, ir jāpievērš  vēl lielāka uzmanība veselību un drošību apliecinošas rīcības attēlojumam ilustrācijās.
Šis materiāls ir sagatavots ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna. To izstrādāja Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra speciālistiem.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli"

Ja Jums ir jautājumi, rakstiet mums: ineta.upeniece@visc.gov.lv
Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas VISC interneta vietnē.

Sadaļas arhīvs