saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību jomu koordinatoriem

VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros tiek izstrādāts mācību pieejas un satura piedāvājums. Ņemot vērā to, ka mācīšanās pieejas ieviešanai skolās, lai attīstītu skolēnu lietpratību jeb kompetenci, ir nepieciešama lielāka mācību satura integrācija un pedagoģiskā sadarbība, VISC turpmāk plāno metodisko atbalstu pašvaldībām sniegt atbilstoši mācību satura jomām (mācību jomu koordinatoriem), ne vairs pa mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem (mācību priekšmetu MA).
Iepriekšējo informāciju, kas bija saistoša MA vadītājiem varat meklēt sadaļas “Mācību jomu koordinatori” arhīvā.

07.12.2017. L.Zeile.
Mācību jomu koordinatori iesaistās mācību satura un pieejas apspriešanā Latvijas novados un pilsētās

Decembra sākumā ir beigušies vispārējās izglītības septiņu  mācību jomu, kā  arī  pirmsskolas un sākumskolas  koordinatoru semināri Rīgā. Kopumā ap 1000 pedagogi   iepazinās ar jauno pieeju mācību satura īstenošanā.

Semināru laikā mācību jomu koordinatoriem bija iespēja uzdot jautājumus, izteikt priekšlikumus mācību satura pilnveidei, kā arī apmainīties viedokļiem, strādājot grupās. Pašlaik mācību jomu koordinatoriem ir elektroniski pieejami mācību jomu ekspertu izveidotie  materiāli: prezentācijas par jauno pieeju mācību satura īstenošanā, mācību jomas satura apraksta projekts un mācību priekšmetu programmu piemēri un tematu izklāsti. 

Lai veicinātu pedagogu profesionālo kopienu iesaistīšanos  mācību satura apspriešanā un apkopotu pedagogu iesniegtos priekšlikumus par jaunā mācību satura un pieejas aprakstu,  decembrī un janvārī  savos novados un pilsētās koordinatori  ir aicināti organizēt mācību satura un pieejas apspriešanu, kā  arī  priekšlikumus nosūtīt projektam līdz nākamā gada 1.februārim.

15.09.2017. I.Upeniece.
VISC strādā pie metodiska atbalsta sniegšanas un koordinēšanas pārveides

VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros tiek izstrādāts jauna mācību satura piedāvājums, kas sabiedriskajai apspriešanai, tai skaitā izvērtēšanai un ierosinājumiem pedagogu profesionālajās kopienās, tiks publiskots septembra beigās. Ņemot vērā to, ka mācīšanās pieejas ieviešanai skolās, lai attīstītu skolēnu kompetences, ir nepieciešama lielāka mācību satura integrācija un pedagoģiskā sadarbība satura īstenošanas plānošanai, VISC šobrīd strādā arī pie līdz šim ierastā metodiskā atbalsta sniegšanas un koordinēšanas pārveides. Plānojam veidot pedagogu grupas pa mācību jomām, bet vairs ne pa mācību priekšmetiem, un uzrunāt izglītības pārvaldes nominēt novadu pedagogus – jomu konsultantus šādai sadarbībai ar VISC. Konkrētāka informācija sekos.
Šajā pārejas periodā līdzšinējie mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un skolotāji aktuālo informāciju var saņemt projekta un VISC vietnēs:

  1. par mācību satura izstrādi;
  2. par valsts pārbaudījumiem un metodiskajiem materiāliem;
  3. par mācību priekšmetu olimpiādēm;
  4. par starpdisciplināriem projektiem un konkursiem.

Sadaļas arhīvs