saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību literatūra vispārējās izglītības iestādēm

Vispārējā izglītība

Apstiprinātās un izdotās mācību literatūras saraksts

Sarakstā ir iekļauta mācību literatūra, kuras atbilstību valsts vispārējās izglītības standartiem ir apstiprinājis Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.682 "Valsts izglītības satura centra nolikums" 3.8.punktu.
>> Saraksts publicēts bibliotēku informācijas sistēmā "ALEPH 500"

 
Digitālo mācību līdzekļu saraksts

Koordinējot vispārējās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras izstrādi un aicinot pedagogus mācību procesā izmantot digitālos mācību līdzekļus, Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) ir izveidojis digitālo mācību līdzekļu sarakstu, kurā iekļauti VISC un sadarbības partneru izstrādātie digitālie mācību līdzekļi (fiziska datu nesēja formātā izdoti elektroniski izdevumi un tiešsaistes publikācijas). Sarakstā iekļautie digitālie mācību līdzekļi ir nodoti izglītības iestādēm vai pieejami tiešsaistē bez maksas.
>> Digitālo mācību līdzekļu saraksts