saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Aktuālā informācija

Vispārējā izglītība

14.04.2016. I.Stīpniece.
Bērnu kustību aktivitāšu palielināšanai pedagogi mācību stundās aicināti izmantot dinamiskās pauzes

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi video un informatīvo mācību materiālu “Kustību aktivitāšu pauzes 1.-6.klasei”, kuru pedagogi aicināti izmantot mācību procesā, piemēram, sociālo zinību, matemātikas, ētikas, latviešu valodas, angļu valodas, dabaszinību, mūzikas, vizuālās mākslas, vēstures, mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetos.
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzsver, ka veselīga dzīvesveida paradumiem un kustību prieka nostiprināšanai ir būtiska loma ikviena bērna turpmākajā attīstībā, tāpēc iniciatīvas fizisko aktivitāšu palielināšanai jāveic pēc iespējas agrīnā bērna vecumā. Kā vienu no primārajiem uzdevumiem ministrs min trešās sporta stundas ieviešanu un sporta stundas satura pārskatīšanu, dinamisko paužu ieviešanu 1.-6. klašu skolēnu stājas attīstīšanai un nostiprināšanai, ārpusstundu fizisko aktivitāšu palielināšanu un atbalstu sporta inventāra iegādei.
Mācību materiāls “Kustību aktivitāšu pauzes 1.-6.klasei” izstrādāts sadarbībā ar Rīgas 41.vidusskolas pedagogiem, skolēniem un VISC speciālistiem.
>> Lasīt vairāk
>> Video
>> Atbalsta materiāls skolotājiem

08.03.2016. D.Āboltiņa.
Cilvēkdrošības mācību kursa īstenošanu vispārējā izglītībā plāno uzsākt no 2018.gada

No 2018./2019.mācību gada vispārējā izglītībā līdz ar kompetenču pieejā balstīta satura ieviešanu tiks uzsākta cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana. Cilvēkdrošības mācību kurss nebūs atsevišķs mācību priekšmets, bet tā temati tiks integrēti vispārējās izglītības saturā.
Valdība atbalstīja VISC sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs". Kursa satura izstrādei tiks veidota darba grupa, pieaicinot atbildīgo nozaru ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Kursa saturā tiks iekļauti aktuālie cilvēkdrošības un civilās aizsardzības jautājumi, kas sistēmiski un pēctecīgi īstenojami kompetenču pieejā balstītā mācību procesā visās izglītības pakāpēs.
>> Lasīt vairāk

02.10.2015. I.Salna.
Mācību līdzekļu izvēle ir pedagoga profesionāla atbildība

Izglītības un zinātnes ministrija atgādina, ka konkrētu mācību līdzekļu izmantošana mācību stundā ir katra pedagoga profesionāla izvēle un atbildība, savukārt ikviena skola ir patstāvīga izglītības programmu izstrādē un īstenošanā. Ņemot vērā šo Izglītības likumā noteikto autonomiju, pedagogiem ir dota brīvība un pienākums pašiem atbildēt par savu darbu, izraudzītajām mācību metodēm, materiāliem un rezultātiem, strādāt radoši un atbildīgi.
“Ir pagājis tas laiks, kad visā valstī bija viena mācību grāmata, kurā katrs vārds bija cenzūras pārbaudīts un neskaitāmās institūcijās saskaņots. Ir labi, ka šis laiks ir pagātnē. Skolas uzdevums mūsdienīgā izglītības sistēmā demokrātiskā valstī ir ne tikai iemācīt noteiktu faktu daudzumu, bet jo īpaši veicināt spriestspēju, spēju argumentēt, nevis atreferēt iekaltas “pareizās” frāzes. Šāda pieeja neapšaubāmi prasa lielāku pedagoga atbildību un profesionalitāti. Izraugoties mācību materiālus, skolotāja uzdevums ir izvērtēt, kādā kontekstā, kāda vecuma skolēniem un, galvenais, ar kādu mērķi konkrētais materiāls tiek lietots. Mācību procesā izmantoto materiālu atbilstības vērtēšana nav atraujama no konteksta,” uzskata izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
Valsts Izglītības satura centrs (VISC) izvērtē un apstiprina tikai izdevēju iesniegto mācību grāmatu un tām pielīdzināmu izdevumu atbilstību izglītības standartam un mācību priekšmeta standartam, kā arī publisko apstiprinātās mācību literatūras sarakstu. Centra iekšējie noteikumi paredz izvērtēt mācību literatūru ētikas un morāles aspektā (pozitīvs mācību un audzināšanas emocionālais fons, ētiski spriedumi, ētiska un tikumiska rīcība, sociālā atbildība), kā arī tiesiskajā aspektā (cilvēktiesības, t.sk., bērna tiesības, rasu, reliģiju, tautību un dzimumu līdztiesības pamatprincipi). Tiek izvērtēts, vai teksti, uzdevumi un ilustrācijas palīdz veidot izpratni par cilvēktiesībām, personas tiesībām un brīvībām, rosina izteikt savu viedokli, pieredzi, diskutēt, vai ir ievēroti vienlīdzīgo iespēju principi brīvi no stereotipiem un diskriminācijas.
>> Lasīt vairāk

01.06.2015. V.Vēzis. Precizēts 05.06.2015. un 11.06.2015.
Ir pieejami mācību programmu paraugu projekti datorikas apguvei pamatskolā

Patlaban ir noslēgusies datorikas mācību programmu paraugu izstrāde un skolu pieteikšanās datorikas mācību programmu aprobācijai. Datorikas programmu aprobācijai pieteikušās 155 izglītības iestādes šādās programmas:

  • Mācību programmas paraugs datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas īsteno pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu [PDF],
  • Mācību programmas paraugs (apgūstamo jautājumu loks) integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei [PDF],
  • Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei [PDF],
  • Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei [PDF],
  • Mācību programmas paraugs padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem) [PDF].

Mācību programmas paraugu projekti datorikas apguvei pamatskolā ir ievietoti VISC vietnes sadaļā "Vispārējā izglītība. Programmas." (Mācību priekšmetu programmu paraugi pamatizglītībā. Tehnoloģiju un zinātņu pamati. Datorikas mācību programmu paraugu projekti.)
>> Lasīt vairāk
>> Aprobācijā iesaistīto pilotskolu saraksts
>> Programmas un eksperti

Sadaļas arhīvs