saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Aktuālā informācija

Vispārējā izglītība

07.12.2017. L.Zeile.
VISC aicina skolotājus aktīvi iesaistīties jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskajā apspriešanā

VISC sadarbībā ar projekta “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” vecākajiem ekspertiem iepazīstinājis katra Latvijas novada un pilsētas mācību satura jomu koordinatorus ar jauno pieeju mācību satura īstenošanā. Aicinām ikvienu Latvijas skolotāju sazināties ar sava novada vai pilsētas mācību jomu koordinatoru un aktīvi iesaistīties mācību satura un pieejas apraksta sabiedriskajā apspriešanā, izsakot savu viedokli un sniedzot konkrētus priekšlikumus!

12.10.2017. L.Zeile.
Centrs aicina pašvaldības uz sadarbību metodiskā atbalsta organizēšanā

VISC aicina pašvaldības, organizējot metodisko darbu pilsētās un novados, uz sadarbību un iesaisti atbalsta mehānismu veidošanā  mūsdienīgas lietpratības izglītības ieviešanai un nostiprināšanai.

Sadarbības ar novadu pedagogiem mērķis ir jaunā mācību satura un tā īstenošanas pilnveide, pedagogu profesionālo vajadzību  izzināšana, viedokļu apmaiņa un praktiska rīcība skolēnu lietpratības un skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanā.

Centrs ir nosūtījis pašvaldībām lūgumu pedagogu nominēšanai septiņās mācību jomās (Valodu, Sociālajā un pilsoniskajā, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, Dabaszinātņu, Matemātikas, Tehnoloģiju, Veselības un fiziskās aktivitātes), kā arī Pirmsskolai un  sākumskolai - šajos izglītības posmos specifisku mācību satura un pieejas jautājumu risināšanai.

Informāciju par pašvaldību izvirzītajiem jomu koordinatoriem centrs lūdz iesniegt līdz šā gada 25.oktobrim. Centrs, tai skaitā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros, tuvākajos gados ir plānojis īstenot aktivitātes mācību jomu kooordinatoru informēšanai par aktualitātēm un viņu profesionālas kompetences pilnveides atbalstam.

Novembrī centrs Rīgā organizēs seminārus mācību jomu koordinatoriem. Semināru mērķis: iepazīstināt ar jaunā mācību satura un pieejas izveides un īstenošanas principiem un sagatavot mācību jomu koordinatorus satura sabiedriskās apspriešanas organizēšanai savas pilsētas/novada pedagogiem. Detalizēta informācija par semināru norisi ir nosūtīta pašvaldībām.

Sadaļas arhīvs