saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Aktuālā informācija

Vispārējā izglītība

22.12.2014. A.Šenne.
Metodiskais materiāls "Labās prakses piemēri darbā ar interaktīvo tāfeli lasītprasmes veicināšanai"

VISC sadarbībā ar Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras  skolotāju Santu Mežvēveri ir izstrādājis metodisko materiālu 4.-6.klasei  "Labās prakses piemēri darbā  ar interaktīvo tāfeli lasītprasmes veicināšanai" [ZIP].
Darba lapas paredzētas izmantošanai latviešu valodas un literatūras stundās, lai dažādotu pedagoga mācību metodes un paņēmienus. Interaktīvajās darba lapās iekļauti daudzveidīgi uzdevumi, kas skolēnus rosina domāt, diskutēt un analizēt literāros darbus. Darba lapas veidotas ActivInspire programmā. Izmantojot informācijas tehnoloģijas, skolēniem ir  vieglāk vizualizēt daiļdarbu. Šajā metodiskajā līdzeklī iekļauti arī video un audio materiāli – literāro darbu fragmenti. Piedāvātos uzdevumus var izmantot daiļdarba apguves laikā vai pēc tā izlasīšanas. Darba lapās iekļauti testa jautājumi, ar kuru palīdzību skolotājs var noskaidrot, kā skolēni izpratuši tekstu. Testu var veikt, izmantojot balsošanas ierīces vai mutiski atbildot uz jautājumiem.
Lai sniegtu skolotājiem metodisko atbalstu, Lapas piezīmēs ir izveidoti Ieteikumi, kā veiksmīgāk strādāt ar darba lapām. Ceram, ka metodiskā materiāla autores radošās idejas noderēs Jūsu veidotajās literatūras stundās.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

22.12.2014. S.Austruma.
Noslēgusies Latvijas kultūras kanona konkursa "Kultūras tradīcijas ģimenē" 2.kārta

Šī gada 16. decembrī Latvijas Kultūras akadēmijas Zirgu pastā tikās kultūra kanona konkursa "Kultūras tradīcijas ģimenē" žūrija, lai vienotos, kuras Latvijas skolu komandas pārstāvēs savu novadu konkursa trešajā kārtā. Trešās kārtas uzdevumā skolēnu komandas sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem – režisoriem, operatoriem, producentiem, piedalīsies dokumentālu īsfilmu uzņemšanā, lai iemūžinātu ģimenes, kas kopj kādu kultūras tradīciju vismaz trijās paaudzēs. Gatavās īsfilmas žūrijas vērtējumam plānots nodot konkursa noslēgumā 2015. gada 27. martā. Šī gada kultūras kanona konkursa tēma ir "Kultūras tradīcijas ģimenē", konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par Latvijas kultūras tradīcijām, kas tiek koptas un uzturētas ģimenēs dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados.
>> Lasīt vairāk

17.12.2014. I.Vasmanis.
Notikusi konference par humāno vērtību nozīmību izglītībā

VISC sadarbībā ar LU Sociālo zinātņu fakultātes pētniekiem 2014.gada 5.decembrī rīkoja konferenci "Mūsdienu vērtību meklējumi Latvijas izglītībā", lai vērtībizglītības jomā iesaistītie pētnieki, izglītības satura īstenotāji un veidotāji, izglītības darbinieki un eksperti, politiķi, vecāki un citi interesenti apmainītos ar viedokļiem par humanitārās izglītības nozīmību vērtību izglītošanas procesā un meklētu kopīgus risinājumus vērtību izpratnes veicināšanā.
>> Pārskats un prezentācijas

04.12.2014. I.Upeniece.
Notikusi konference valodu skolotājiem par lasītprasmes veicināšanu

VISC 2014.gada 26.novembrī Biznesa augstskolā „Turība” organizēja konferenci „Skolēnu lasītprasmes attīstīšanas iespējas valodas stundās”. Konferencē piedalījās 200 latviešu valodas, latviešu valodas mazākumtautību izglītības programmās, mazākumtautības valodas skolotāji, izdevniecību pārstāvji un Latvijas augstskolu mācībspēki.
>> Pārskats un prezentācijas

02.12.2014. V.Kakse.
Notikusi "Baltijas jūras projekta" konference

Š.g. 21.novembrī Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar UNESCO LNK organizēja konferenci, kura bija veltīta starptautiskā Baltijas jūras projekta 25 gadu darbībai. Konferencē piedalījās skolēni un skolotāji no Rūjienas vidusskolas, Vecpiebalgas vidusskolas, Staiceles vidusskolas, Pumpuru vidusskolas, Salacgrīvas vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Rīgas 69. vidusskolas, Aizputes vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, Sikšņu pamatskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas un Valmieras Valsts ģimnāzijas.
>> Lasīt vairāk

12.11.2014. Ļ.Jakovele.
Notikusi konference Latgales reģiona krievu valodas un literatūras, krievu valodas (svešvalodas) un sākumskolas skolotājiem

2014. /2015.mācību gadā VISC kā vienu no savām darba prioritātēm izvirzīja skolēnu lasītprasmes attīstīšanu visās izglītības pakāpēs. Nodrošinot prioritātes īstenošanu dzīvē, VISC sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi (IP) š.g. 29.oktobrī Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā organizēja metodisko konferenci „Lasītprasme – mācību panākumu un personības attīstības pamats” Latgales reģiona krievu valodas un literatūras, krievu valodas (svešvalodas) un sākumskolas skolotājiem.
Konferencē piedalījās vairāk nekā 200 pedagogi no visiem Latgales novadiem un pilsētām.
>> Lasīt vairāk

07.11.2014. I.Vasmanis.
Informatīvi materiāli par Latvijas Brīvības cīņām

Sagaidot Latvijas brīvības cīnītāju atceres dienu – Lāčplēša dienu un Latvijas 96.dzimšanas dienu, Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi dažādus informatīvus materiālus par Latvijas Brīvības cīņām, kas var noderēt kā papildu uzziņas līdzekļi skolēnu izglītošanā par Latvijas vēsturi.

Vairāk informācijas: www.karamuzejs.lv, www.sargs.lv

15.08.2014. I.Upeniece.
Jauns metodiskais materiāls pedagogiem "Stunda muzejā"

20140714_vaks.jpgLai veicinātu mācību metožu un darba organizācijas formu dažādošanu un mērķtiecīgu, ar mācību saturu saistītu mācību ekskursiju organizēšanu, VISC ir sagatavojis metodisko materiālu "Stunda muzejā". Materiālā kompaktā veidā ir ietverta informācija par to, kā plānot un organizēt mācību ekskursiju, piemēram, stundu muzejā, kam pievērst uzmanību pirms muzeja apmeklējuma, kāda loma ir pedagogam muzeja apmeklējuma laikā, kā uzlabot skolēnu mācību motivāciju, un citiem jautājumiem. Materiālā ietverti arī darba lapu paraugi.
Autori Danute Dūra, Lauris Bokišs un Ilze Vītola gan no skolas, gan muzeja pedagoga skata punkta piedāvā savu redzējumu un pieredzi, lai mācību ekskursija jeb muzeja apmeklējums sasniegtu maksimāli iespējamo mērķi un akcentē skolēnu, pedagogu un bērnu vecāku sadarbību. Sadarbība ir būtiska, lai muzeja apmeklējumi iekļautos kopējā formālās un neformālās izglītības saturā, palīdzot skolēnam apzināt viņa spējas, intereses un formulēt savas vērtības. Digitālajā laikmetā, neskatoties uz reprodukciju un atdarinājumu pieejamību, muzeja eksponāti glabā to, ko nav iespējams nofotografēt vai ieskenēt – īstumu. VISC cer, ka materiāls būs ierosme katram pedagogam organizēt mācību stundas muzejā, gan apmeklējot muzejus klātienē, gan arī izmantojot virtuālo muzeju piedāvājumu. Lai gan materiālā analizēts muzeja apmeklējums, tā autori uzsver, ka minētā informācija ir aktuāla, pedagogam plānojot jebkuru mācību ekskursiju.
>> Materiāls "Stunda muzejā" sadaļā "Metodiskie materiāli"

01.08.2014. I.Upeniece.
Jauns interaktīvu elektronisku materiālu komplekts – elektroniska mācību spēle „Īsi stāsti drošai dienai” 7.–9.klašu skolēniem un metodiskais materiāls pedagogiem

isi_stasti_dr_dienai_kompl.jpLai veicinātu tādu skolēnu prasmju kā izvērtēt situāciju, analizēt iespējamos riskus un pieņemt personiski atbildīgu un veselībai un drošībai labvēlīgu lēmumu attīstību, kā arī veselīgus un drošus paradumus ikdienā, VISC ir izstrādājis vienotu izglītojošu materiālu komplektu – elektronisku sociālo stāstu mācību spēli „Īsi stāsti drošai dienai” 7.–9.klašu skolēniem un metodisko materiālu pedagogiem par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem.
Mācību spēlē 15 dažādos attēlos jeb epizodēs ir atainota pusaudžu ikdiena skolā, mājās, starppersonu komunikācijā un brīvā laika aktivitātēs. Katrā epizodē spēlētājam tiek uzdots kāds jautājums un piedāvāti atbilžu jeb rīcības izvēļu varianti. Pavisam 43 jautājumu formā modelētajās situācijās un 129 rīcības izvēlēs un katras izvēles komentārā aktualizēti dažādi garīgās (psihoemocionālās) un fiziskās veselības un drošības aspekti, kas atklāti šādās tēmās: veselība un profilakse, risku apzināšanās un analīze, brīvā laika pavadīšana, atpūšoties dabā ziemā un vasarā, fiziskajās aktivitātēs, drošība uz/pie ūdens, emocionālā inteliģence, attiecības, noteikumi, rīcība kritiskās situācijās, atkarības no vielām un procesiem. Spēli jaunietis var spēlēt atkārtoti, jo vienas spēles laikā viņš vidēji nonāk no 12 līdz 15 situācijās, sev izvēlētajā laikā un vietā planšetdatorā vai datorā, ja ir iespēja izmantot internetu.
Metodiskais materiāls piedāvā papildus iespējas spēlei sagatavoto resursu izmantošanā klasē, piemēram, mācību priekšmeta „Sociālās zinības” vai Klases audzinātāja stundās. Tos iespējams izmantot neatkarīgi no tā, vai skolēns spēli ir spēlējis vai nē, gan individuāli, gan grupu darbā atkarībā no izveidojušās mācību vai audzināšanas situācijas. Metodiskajā materiālā atrodams pusaudžu vecumposma vispārējs raksturojums, praktiski ieteikumi dusmu vadīšanas un konfliktu risināšanas prasmju apguvei, spēlē un mācību procesā izmantojamo balstvārdu apkopojums, spēlē iekļautais materiāls, jautājumi diskusijas ierosināšanai klasē par visām spēlē 43 modelētajām situācijām, kā arī saites uz interneta vietnēm un citiem avotiem, kur ir iespēja gūt noderīgu informāciju par attiecīgajām tēmām, un 15 attēli, kas projicējami uz ekrāna vai  pavairojami izdalei.
>> Materiāls pedagogiem sadaļā "Metodiskie materiāli"
>> Mācību spēle

21.07.2014. A.Miesniece.
Ir izveidots videomateriāls "Integrēta mācību stunda 1.klasē"

VISC sadarbībā ar Ikšķiles vidusskolas skolotāju Solvitu Zirni ir izveidojis integrētas stundas 1.klasē videomateriālu, kurā vērojama mērķtiecīgi organizēta, bērncentrēta mācību stunda, kurā veiksmīgi izmantota integrētā pieeja, informācijas tehnoloģijas, rotaļas un spēles sadzīves situācijās. Tā ir mūsdienīga, interesantām, inovatīvām metodēm un mācību darba organizācijas formām bagāta un varētu sniegt Latvijas skolotājiem ierosmes integrētas mācību stundas organizēšanā un pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšanā.
>> Lasīt vairāk
>> Videomateriāls sadaļā "Metodiskie materiāli"

14.07.2014. I.Upeniece.
Ir izstrādāts metodiskais materiāls "Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā"

20140714_vaks.jpgLai veicinātu veselības un drošības jautājumu aktualizāciju, izmantojot mācību grāmatās atrodamos attēlus, un vienotas izpratnes veidošanos par drošas un veselību atbalstošas rīcības atspoguļojumu mācību līdzekļos, ir izstrādāts metodiskais materiāls "Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā" (materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli").   Balstvārdi: veselība, drošība, riska faktori, preventīva rīcība.
Nejaušas izlases kārtībā no veselības un drošības viedokļa pārskatot dažādas 1.-4.klašu mācību grāmatas un analizējot tur atrodamos  attēlus (fotoattēlus, attēlus un daiļdarbu fragmentu ilustrācijas), materiāla autori piedāvā ierosmes dažādu risku un bīstamību atpazīšanai attēlotajā situācijā un tēmas, kuras iespējams aktualizēt, piemēram, par ergonomiku (augstums, pakāpšanās, smagumu pārvietošana), ugunsdrošību, elektrodrošību, piemērotu apģērbu (atbilstošu veicamajai darbībai, laikapstākļiem), darba drošību, drošību uz ceļa, veicot fiziskas aktivitātes un saskarsmē ar dzīvniekiem.
Veidojot mācību līdzekļus, ir jāpievērš  vēl lielāka uzmanība veselību un drošību apliecinošas rīcības attēlojumam ilustrācijās.
Šis materiāls ir sagatavots ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna. To izstrādāja Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra speciālistiem.

08.07.2014. I.Bautre.
Ir pilnveidoti mācību priekšmetu programmu paraugi, aktualizējot veselības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumus

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra sēdes protokola Nr.50 134.§ 2.punktu Izglītības un zinātnes ministrijai tika uzdots, pieaicinot Labklājības ministriju un Veselības ministriju, pilnveidot mācību priekšmetu programmu paraugus, veicinot integrētu veselības izglītības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumu pēctecīgu apguvi vispārējā izglītībā un profesionālajā vidējā izglītībā, kā arī pilnveidot klases stundas programmas paraugu 1.–12.klasei, papildinot veselības izglītības jautājumu tēmu loku tematiskajā grupā „Veselība un vide”.
Valsts izglītības satura centrs konsultējās ar Labklājības ministriju, saņēma konkrētus priekšlikumus no Veselības ministrijas programmu pilnveidei, izskatīja tos un veica izmaiņas 3 pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugos, 3 vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu programmu paraugos un Klases stundas programmas paraugā. Pilnveidoti šādi mācību priekšmetu programmu paraugi: ,,Sociālās zinības 1.–9.klasei”, ,,Mājturība un tehnoloģija 1.–4.klasei” un ,,Dabaszinības 1.–6.klasei” pamatizglītībā, kā arī ,,Psiholoģija”, ,,Mājsaimniecība” un ,,Veselības mācība” vispārējā vidējā izglītībā. Aktualizētās un pilnveidotās mācību satura tēmas ir iekrāsotas sarkanā krāsā.
Metodiskais līdzeklis "Klases stundu programmas paraugs" (sadaļā "Audzināšana. Metodiskais atbalsts") papildināts ar tematu "Veselība un vide".

18.03.2014. I.Švarca.
Skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem

Sniedzot atbalstu pedagogiem, mācību literatūras autoriem un izdevējiem Autortiesību likumā noteikto autortiesību un blakustiesību normu izpratnē un autoru darbu likumīgā izmantošanā, Valsts izglītības satura centrs 2013.gada 2.decembrī publicēja savā vietnē zvērinātu advokātu biroja „Eversheds Bitāns” sagatavotu skaidrojumu par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā.
Līdz 2014.gada 31.janvārim interesentiem bija iespējams iepazīties ar skaidrojumu un iesūtīt papildu jautājumus. Iesūtītos jautājumus apkopoja un atbildes uz tiem sagatavoja zvērināta advokāte Inese Kalnāja – Zelča. Lai pēc būtības sniegtu atbildes uz visiem iesūtītajiem jautājumiem, jautājumi ir pārformulēti, apkopojot vairākus jautājumus vienā vai sadalot tos atsevišķās daļās.
>> Skaidrojums un atbildes uz jautājumiem sadaļā "Metodiskie materiāli"

18.03.2014. I.Švarca.
Par Latvijas oficiālās valūtas nosaukuma lietojumu mācību procesā un mācību literatūrā

Latvija ir pievienojusies eirozonai, un kopš 2014.gada 1.janvāra tās oficiālā valūta ir eiro. Lai sekmētu ar eiro valūtu saistīto terminu, saīsinājumu un simbolu vienotu un konsekventu lietojumu mācību procesā un mācību literatūras izdevumos, VISC, konsultējoties ar Valsts valodas centru un Latviešu valodas aģentūru, ir izstrādājis ieteikumus pedagogiem un mācību literatūras izdevējiem "Par Latvijas oficiālās valūtas nosaukuma lietojumu mācību procesā un mācību literatūrā."
>> Ieteikumi

22.10.2013. V.Jaunozola.
Ceļojošā izstāde "Vairāk nekā bērnu spēles"

Biedrība "Kultūras un atbalsta centrs - ICEJ Latvija" sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību Latvijā ir sagatavojusi Holokausta upuru un varoņu memoriālā kompleksa "Jad Vašem" ceļojošo izstādi "Vairāk nekā bērnu spēles" (No Child's Play) latviešu valodā. Izstādi veido 17 planšetes, kurās uzskatāmā veidā stāstīts par bērnu dzīvi un pārdzīvojumiem holokausta laikā. Komplektā ar izstādi ir arī divas videofilmas oriģinālvalodā ar titriem latviešu valodā: "Aušvicas-Birkenavas bērni" 4 min., "Jaele Roznere un lelle" 9 min. un spēle "Monopols".
Izstādes mērķauditorija ir pamatskolu, vidusskolu skolēni un citi interesenti. Šos materiālus var izmantot vēstures stundās, apgūstot Otrā pasaules kara problemātiku, kā arī sociālo zinību, filosofijas stundās un ārpusstundu nodarbībās.
Izstādes kuratore ir biedrības "Kultūras un atbalsta centrs – ICEJ Latvija" valdes priekšsēdētāja Ilze Saulīte, mob.tālr. +371 25464561, e-pasts: Latvia@icejworldwide.org
>> Pieteikšanās izstādes izmantošanai ICEJ Latvija vietnē
>> Neliels ieskats ceļojošajā izstādē [PPT]
>> Metodiskie ieteikumi ceļojošās izstādes izmantošanai

Sadaļas arhīvs