saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Aktuālā informācija

Vispārējā izglītība

16.12.2015. V.Vēzis.
Datorikas mācību programmu aprobācijā iesaistīto skolu pārstāvju un Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs

2016. gada 8. janvārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19 organizē Datorikas mācību programmu aprobācijā iesaistīto skolu pārstāvju un Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju metodisko apvienību vadītāju semināru. Savu dalību seminārā pieteikt līdz 2016. gada 7. janvārim plkst.16:00.
>> Fotogalerija

02.10.2015. I.Salna.
Mācību līdzekļu izvēle ir pedagoga profesionāla atbildība

Izglītības un zinātnes ministrija atgādina, ka konkrētu mācību līdzekļu izmantošana mācību stundā ir katra pedagoga profesionāla izvēle un atbildība, savukārt ikviena skola ir patstāvīga izglītības programmu izstrādē un īstenošanā. Ņemot vērā šo Izglītības likumā noteikto autonomiju, pedagogiem ir dota brīvība un pienākums pašiem atbildēt par savu darbu, izraudzītajām mācību metodēm, materiāliem un rezultātiem, strādāt radoši un atbildīgi.
“Ir pagājis tas laiks, kad visā valstī bija viena mācību grāmata, kurā katrs vārds bija cenzūras pārbaudīts un neskaitāmās institūcijās saskaņots. Ir labi, ka šis laiks ir pagātnē. Skolas uzdevums mūsdienīgā izglītības sistēmā demokrātiskā valstī ir ne tikai iemācīt noteiktu faktu daudzumu, bet jo īpaši veicināt spriestspēju, spēju argumentēt, nevis atreferēt iekaltas “pareizās” frāzes. Šāda pieeja neapšaubāmi prasa lielāku pedagoga atbildību un profesionalitāti. Izraugoties mācību materiālus, skolotāja uzdevums ir izvērtēt, kādā kontekstā, kāda vecuma skolēniem un, galvenais, ar kādu mērķi konkrētais materiāls tiek lietots. Mācību procesā izmantoto materiālu atbilstības vērtēšana nav atraujama no konteksta,” uzskata izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
Valsts Izglītības satura centrs (VISC) izvērtē un apstiprina tikai izdevēju iesniegto mācību grāmatu un tām pielīdzināmu izdevumu atbilstību izglītības standartam un mācību priekšmeta standartam, kā arī publisko apstiprinātās mācību literatūras sarakstu. Centra iekšējie noteikumi paredz izvērtēt mācību literatūru ētikas un morāles aspektā (pozitīvs mācību un audzināšanas emocionālais fons, ētiski spriedumi, ētiska un tikumiska rīcība, sociālā atbildība), kā arī tiesiskajā aspektā (cilvēktiesības, t.sk., bērna tiesības, rasu, reliģiju, tautību un dzimumu līdztiesības pamatprincipi). Tiek izvērtēts, vai teksti, uzdevumi un ilustrācijas palīdz veidot izpratni par cilvēktiesībām, personas tiesībām un brīvībām, rosina izteikt savu viedokli, pieredzi, diskutēt, vai ir ievēroti vienlīdzīgo iespēju principi brīvi no stereotipiem un diskriminācijas.
>> Lasīt vairāk

01.06.2015. V.Vēzis. Precizēts 05.06.2015. un 11.06.2015.
Ir pieejami mācību programmu paraugu projekti datorikas apguvei pamatskolā

Patlaban ir noslēgusies datorikas mācību programmu paraugu izstrāde un skolu pieteikšanās datorikas mācību programmu aprobācijai. Datorikas programmu aprobācijai pieteikušās 155 izglītības iestādes šādās programmas:

 • Mācību programmas paraugs datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas īsteno pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu [PDF],
 • Mācību programmas paraugs (apgūstamo jautājumu loks) integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei [PDF],
 • Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei [PDF],
 • Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei [PDF],
 • Mācību programmas paraugs padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem) [PDF].

Mācību programmas paraugu projekti datorikas apguvei pamatskolā ir ievietoti VISC vietnes sadaļā "Vispārējā izglītība. Programmas." (Mācību priekšmetu programmu paraugi pamatizglītībā. Tehnoloģiju un zinātņu pamati. Datorikas mācību programmu paraugu projekti.)
>> Lasīt vairāk
>> Aprobācijā iesaistīto pilotskolu saraksts
>> Programmas un eksperti

12.05.2015. S.Austruma.
Aicinām iepazīties ar Latvijas kultūras kanona konkursa īsfilmām

Latvijas kultūras kanona konkurss 2014 - 2015 vidusskolēniem „Kultūras tradīcijas ģimenē” fināls noslēdzās š.g. 27.martā. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu interesi par Latvijas kultūras vērtībām un tradīcijām, kas tiek koptas un uzturētas ģimenēs dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, rosināt interesi gan par kultūras kanonā iekļautām, gan arī neiekļautām tradīcijām, kā arī popularizēt kulturoloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu mācību priekšmetus.
Filmu scenāriju autori bija konkursa dalībnieki - vidusskolēni no dažādu Latvijas reģiona vispārizglītojošām skolām, sadarbojoties ar Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem - režisoriem, operatoriem, montāžas režisoru un producentu. Filmu konsultanti - LKA mācībspēki Valdis Eglītis, Dainis Jurga, Pēteris Krilovs un Daiga Lučāne.

 • Mājas Maize
  Filmas idejas autori - Rugāju novada vidusskolas komanda. Gita Daukste, Madara Paidere, Vilis Strungs, skolotāja Evija Konivale. Filmas veidotāji - LKA studenti: Ilze Zicāne, Marika Šengeleja, Jānis Rubenis,Indra Vaļeniece.
 • Ucināmās dziesmas
  Filmas idejas autori – Jelgavas mūzikas vidusskolas komanda: Laura Pātaga, Agnese Šulce, Marta Zvirbules, skolotāja Dagnija Jēkabsone. Filmas veidotāji - LKA studenti: Dita Celmiņa, Anna Ansone, Rihards Zelts, Kristaps Dzenis, Gatis Ungurs.
 • Mellupu dzinējs
  Filmas idejas autori – Valmieras 5.vidusskolas komanda: Kristiāna Mellupe, Melānija Kitnere, Lauris Jančevskis, skolotāja Inese Mola. Filmas veidotāji - LKA studenti: Monta Gāgane, Kārlis Lesiņš, Ivo Skanstiņš,Toms Krauklis.
 • Sudraba piņģerota stāsts
  Filmas idejas autori - Kuldīgas Centra vidusskolas komanda: Ieva Mediņa, Madara Kāle, Annija Dadze, skolotāja Antra Spuļģe. Filmas veidotāji - LKA studenti: Pēteris Rozītis, Mārcis Slavinskis, Kamila Kūna.
 • Aulmaņi
  Filmas idejas autori - Ogres valsts ģimnāzijas komanda: Anna Laganovska, Sintija Briģele, Jurģis Prikulis, skolotāja Vineta Oboznaja. Filmas veidotāji - LKA studenti: Dace Pūce, Andrejs Baida, Jānis Rubenis, Nadīna Rutka.

2015-2016.gada Latvijas kultūras kanona konkurss ritēs Raiņa un Aspazijas zīmē. Kultūrizglītojošā konkursa moto būs „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos”.

13.03.2015. S.Falka. Precizēts 17.08.2015 un 21.12.2015.
Klajā laists metodiskais materiāls "Kino skolās"

Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar VISC ir izveidojis metodisko materiālu skolotājiem "Kino skolās", kura mērķis ir veicināt Latvijas filmu pieejamību un izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. "Kino skolās" ir metodiskais materiāls skolotājiem, grāmata (112. lpp), kā arī iespēja Latvijā tapušās filmas izmantot tiešsaistes režīmā platformā www.filmas.lv.
Sadarbojoties izglītības speciālistiem un kinoteorētiķiem, ir izveidots materiāls, kurā ir apkopoti mācību stundu plāni, darba lapas, ko skolotājs var izmantot mācību stundās, kā arī plašāki apraksti par tām filmām, kuru fragmentus aicinām izmantot mācību procesā. Mācību stundu plāni ir paredzēti 1.-3.klasei, 4.-6.klasei, 7.-9.klasei un 10.-12.klasei. Filmas un mācību stundu plānus ieteicams izmantot dažādu mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kulturoloģijas un vizuālās mākslas, satura apguvē.
Metodiskie materiāli un filmas pieejami www.filmas.lv reģistrētiem skolotājiem.
>> Lasīt vairāk www.filmas.lv

Sadaļas arhīvs