saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Aktuālā informācija

Vispārējā izglītība

24.03.2015. D.Āboltiņa.
Būs jaunas datorikas prasmju apguves iespējas pamatskolās no 1.septembra

Aktualizējot datorikas prasmju apguves pilnveides nepieciešamību, Valsts izglītības satura centrs no 2015.gada 1.septembra piedāvā skolām aprobācijai piecu datorikas mācību programmu pilotprojektu. Izstrādātās pilotprojekta programmas paredzētas dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni:

  • mācību programma datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas realizē pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmeta programmu (atsevišķi būtu aprobējamas klašu grupas 1.-3., 4.-6. un 7.-9.);
  • mācību programma integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei;
  • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei;
  • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei;
  • mācību programma padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem).

>> Lasīt vairāk

13.03.2015. S.Falka.
Klajā laists metodiskais materiāls "Kino skolās"

Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir izveidojis metodisko materiālu skolotājiem "Kino skolās", kura mērķis ir veicināt Latvijas filmu pieejamību un izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. "Kino skolās" ir metodiskais materiāls skolotājiem, grāmata (112. lpp), kā arī iespēja Latvijā tapušās filmas izmantot tiešsaistes režīmā platformā www.filmas.lv.
Sadarbojoties izglītības speciālistiem un kinoteorētiķiem, ir izveidots materiāls, kurā ir apkopoti mācību stundu plāni, darba lapas, ko skolotājs var izmantot mācību stundās, kā arī plašāki apraksti par tām filmām, kuru fragmentus aicinām izmantot mācību procesā.
Mācību stundu plāni ir paredzēti 1.-3.klasei, 4.-6.klasei, 7.-9.klasei un 10.-12.klasei. Filmas un mācību stundu plānus ieteicams izmantot dažādu mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kulturoloģijas un vizuālās mākslas, satura apguvē.
>> Lasīt vairāk

27.02.2015. V.Kakse.
Piešķirtas "Ekselences balvas" dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem

25.februārī notika "Ekselences balvas" piešķiršana dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem. Pasākumu organizēja LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU Fondu.
"Ekselences balvu" bioloģijā saņēma Liene Sabule (Jelgavas Valsts ģimnāzija), fizikā – Modris Šāvējs (Mārupes vidusskola), ķīmijā – Pāvels Pestovs (Rīgas 72. vidusskola), matemātikā – Ilze Gaņina (A. Upīša Skrīveru vidusskola).
Pretendentus "Ekselences balvai" izvirzīja skolu vadība, vecāku un skolēnu organizācijas, skolotāju asociācijas un pašvaldības. Pretendentu atlase notika divās kārtās. Fināla kārtā 20 Latvijas inovatīvākie bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāji demonstrēja savu meistarību, vadot mācību stundas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem, vērtējot savu kolēģu veikumu un analizējot dažādas mācību situācijas.
Apbalvošanas ceremonijā Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā visus dalībniekus uzrunāja Valsts prezidents Andris Bērziņš, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, LU rektors Mārcis Auziņš un balvas mecenāti. Pasākuma dalībniekus iepriecināja arī LU Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris "Aura".
>> Lasīt vairāk

22.12.2014. A.Šenne.
Metodiskais materiāls "Labās prakses piemēri darbā ar interaktīvo tāfeli lasītprasmes veicināšanai"

VISC sadarbībā ar Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras  skolotāju Santu Mežvēveri ir izstrādājis metodisko materiālu 4.-6.klasei  "Labās prakses piemēri darbā  ar interaktīvo tāfeli lasītprasmes veicināšanai" [ZIP].
Darba lapas paredzētas izmantošanai latviešu valodas un literatūras stundās, lai dažādotu pedagoga mācību metodes un paņēmienus. Interaktīvajās darba lapās iekļauti daudzveidīgi uzdevumi, kas skolēnus rosina domāt, diskutēt un analizēt literāros darbus. Darba lapas veidotas ActivInspire programmā. Izmantojot informācijas tehnoloģijas, skolēniem ir  vieglāk vizualizēt daiļdarbu. Šajā metodiskajā līdzeklī iekļauti arī video un audio materiāli – literāro darbu fragmenti. Piedāvātos uzdevumus var izmantot daiļdarba apguves laikā vai pēc tā izlasīšanas. Darba lapās iekļauti testa jautājumi, ar kuru palīdzību skolotājs var noskaidrot, kā skolēni izpratuši tekstu. Testu var veikt, izmantojot balsošanas ierīces vai mutiski atbildot uz jautājumiem.
Lai sniegtu skolotājiem metodisko atbalstu, Lapas piezīmēs ir izveidoti Ieteikumi, kā veiksmīgāk strādāt ar darba lapām. Ceram, ka metodiskā materiāla autores radošās idejas noderēs Jūsu veidotajās literatūras stundās.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

15.08.2014. I.Upeniece.
Jauns metodiskais materiāls pedagogiem "Stunda muzejā"

20140714_vaks.jpgLai veicinātu mācību metožu un darba organizācijas formu dažādošanu un mērķtiecīgu, ar mācību saturu saistītu mācību ekskursiju organizēšanu, VISC ir sagatavojis metodisko materiālu "Stunda muzejā". Materiālā kompaktā veidā ir ietverta informācija par to, kā plānot un organizēt mācību ekskursiju, piemēram, stundu muzejā, kam pievērst uzmanību pirms muzeja apmeklējuma, kāda loma ir pedagogam muzeja apmeklējuma laikā, kā uzlabot skolēnu mācību motivāciju, un citiem jautājumiem. Materiālā ietverti arī darba lapu paraugi.
Autori Danute Dūra, Lauris Bokišs un Ilze Vītola gan no skolas, gan muzeja pedagoga skata punkta piedāvā savu redzējumu un pieredzi, lai mācību ekskursija jeb muzeja apmeklējums sasniegtu maksimāli iespējamo mērķi un akcentē skolēnu, pedagogu un bērnu vecāku sadarbību. Sadarbība ir būtiska, lai muzeja apmeklējumi iekļautos kopējā formālās un neformālās izglītības saturā, palīdzot skolēnam apzināt viņa spējas, intereses un formulēt savas vērtības. Digitālajā laikmetā, neskatoties uz reprodukciju un atdarinājumu pieejamību, muzeja eksponāti glabā to, ko nav iespējams nofotografēt vai ieskenēt – īstumu. VISC cer, ka materiāls būs ierosme katram pedagogam organizēt mācību stundas muzejā, gan apmeklējot muzejus klātienē, gan arī izmantojot virtuālo muzeju piedāvājumu. Lai gan materiālā analizēts muzeja apmeklējums, tā autori uzsver, ka minētā informācija ir aktuāla, pedagogam plānojot jebkuru mācību ekskursiju.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāl. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

01.08.2014. I.Upeniece.
Jauns interaktīvu elektronisku materiālu komplekts – elektroniska mācību spēle „Īsi stāsti drošai dienai” 7.–9.klašu skolēniem un metodiskais materiāls pedagogiem

isi_stasti_dr_dienai_kompl.jpLai veicinātu tādu skolēnu prasmju kā izvērtēt situāciju, analizēt iespējamos riskus un pieņemt personiski atbildīgu un veselībai un drošībai labvēlīgu lēmumu attīstību, kā arī veselīgus un drošus paradumus ikdienā, VISC ir izstrādājis vienotu izglītojošu materiālu komplektu – elektronisku sociālo stāstu mācību spēli „Īsi stāsti drošai dienai” 7.–9.klašu skolēniem un metodisko materiālu pedagogiem par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem.
Mācību spēlē 15 dažādos attēlos jeb epizodēs ir atainota pusaudžu ikdiena skolā, mājās, starppersonu komunikācijā un brīvā laika aktivitātēs. Katrā epizodē spēlētājam tiek uzdots kāds jautājums un piedāvāti atbilžu jeb rīcības izvēļu varianti. Pavisam 43 jautājumu formā modelētajās situācijās un 129 rīcības izvēlēs un katras izvēles komentārā aktualizēti dažādi garīgās (psihoemocionālās) un fiziskās veselības un drošības aspekti, kas atklāti šādās tēmās: veselība un profilakse, risku apzināšanās un analīze, brīvā laika pavadīšana, atpūšoties dabā ziemā un vasarā, fiziskajās aktivitātēs, drošība uz/pie ūdens, emocionālā inteliģence, attiecības, noteikumi, rīcība kritiskās situācijās, atkarības no vielām un procesiem. Spēli jaunietis var spēlēt atkārtoti, jo vienas spēles laikā viņš vidēji nonāk no 12 līdz 15 situācijās, sev izvēlētajā laikā un vietā planšetdatorā vai datorā, ja ir iespēja izmantot internetu.
Metodiskais materiāls piedāvā papildus iespējas spēlei sagatavoto resursu izmantošanā klasē, piemēram, mācību priekšmeta „Sociālās zinības” vai Klases audzinātāja stundās. Tos iespējams izmantot neatkarīgi no tā, vai skolēns spēli ir spēlējis vai nē, gan individuāli, gan grupu darbā atkarībā no izveidojušās mācību vai audzināšanas situācijas. Metodiskajā materiālā atrodams pusaudžu vecumposma vispārējs raksturojums, praktiski ieteikumi dusmu vadīšanas un konfliktu risināšanas prasmju apguvei, spēlē un mācību procesā izmantojamo balstvārdu apkopojums, spēlē iekļautais materiāls, jautājumi diskusijas ierosināšanai klasē par visām spēlē 43 modelētajām situācijām, kā arī saites uz interneta vietnēm un citiem avotiem, kur ir iespēja gūt noderīgu informāciju par attiecīgajām tēmām, un 15 attēli, kas projicējami uz ekrāna vai  pavairojami izdalei.
>> Materiāls pedagogiem publicēts sadaļā "Metodiskie materiāl. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"
>> Mācību spēle

08.07.2014. I.Bautre.
Ir pilnveidoti mācību priekšmetu programmu paraugi, aktualizējot veselības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumus

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra sēdes protokola Nr.50 134.§ 2.punktu Izglītības un zinātnes ministrijai tika uzdots, pieaicinot Labklājības ministriju un Veselības ministriju, pilnveidot mācību priekšmetu programmu paraugus, veicinot integrētu veselības izglītības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumu pēctecīgu apguvi vispārējā izglītībā un profesionālajā vidējā izglītībā, kā arī pilnveidot klases stundas programmas paraugu 1.–12.klasei, papildinot veselības izglītības jautājumu tēmu loku tematiskajā grupā „Veselība un vide”.
Valsts izglītības satura centrs konsultējās ar Labklājības ministriju, saņēma konkrētus priekšlikumus no Veselības ministrijas programmu pilnveidei, izskatīja tos un veica izmaiņas 3 pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugos, 3 vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu programmu paraugos un Klases stundas programmas paraugā. Pilnveidoti šādi mācību priekšmetu programmu paraugi: ,,Sociālās zinības 1.–9.klasei”, ,,Mājturība un tehnoloģija 1.–4.klasei” un ,,Dabaszinības 1.–6.klasei” pamatizglītībā, kā arī ,,Psiholoģija”, ,,Mājsaimniecība” un ,,Veselības mācība” vispārējā vidējā izglītībā. Aktualizētās un pilnveidotās mācību satura tēmas ir iekrāsotas sarkanā krāsā.
Metodiskais līdzeklis "Klases stundu programmas paraugs" (sadaļā "Audzināšana. Metodiskais atbalsts") papildināts ar tematu "Veselība un vide".

Sadaļas arhīvs