saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.
Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Digitālo mācību līdzekļu saraksts

Digitālo mācību līdzekļu saraksts

Pirmsskolas izglītības programmas

Elektroniskie izdevumi

Latviešu mākslas darbu reprodukcijas pirmsskolai un sākumskolai. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2012. 1 CD : il.; 12 cm. ISBN 9789984573458

Vesels un drošs : atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem : interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. 64 lpp.: il., tab ; 30 cm + 2 piel. + 1 CD. ISBN 9789984573557

Vingro kopā ar mani! Videomateriāls pirmsskolai un sākumskolai [video ieraksts]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2012. 1 DVD (60 min.): skaņa, krās.; 12 cm. ISBN 9789984573496

Tiešsaistes publikācijas

Attīstošo spēļu izmantošana pirmsskolas izglītībā. Atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/att_speles_izmant.pdf

Bērns sešu gadu vecumā : no rotaļām līdz mācībām. Informatīvs materiāls vecākiem [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. ISBN 9789984573434 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/berns_6gad_vecuma_infmat.pdf

Ciemojamies Ministru kabinetā [tiešsaiste]. Valsts kanceleja. Rīga, 2013. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/ciemojamies_mk.pdf

Disciplīnas nozīme mācību un audzināšanas procesā. Vides organizācija un uzvedības standartu kopsakarības. Uzvedības traucējumu izpausmes un idejas pedagoģisko attiecību veidošanai. Lekcijas [tiešsaiste].Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”]. Rīga, 2013. http://talakizglitiba.visc.gov.lv/spec/index.php

Finanšu pratība. Mācību līdzeklis 6-11 gadu veciem bērniem [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs ; Naudas plānošanas centrs. Rīga, 2012. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/finansu_pratiba.zip

Matemātisko prasmju attīstīšana ceļā uz sākumskolu [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/mat_prasm_attist_saksk/Matematika_gala.pdf

Metodiskais materiāls „Dzīvnieki un tava drošība" darbam ar pirmsskolas un pamatskolas bērniem [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/2013_metodika_drosiba_dzivnieki.pdf

Metodiski ieteikumi par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/verteshana_pirmsskola.pdf

Rakstītprasmes mācība sešgadīgiem bērniem. Metodiski ieteikumi [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs, Rīga, 2011. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/20101011_rakstitprasmes.pdf

Sarunas par mākslas darbiem. Atbalsta materiāls skolotājiem un bērnu vecākiem [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. ISBN 9789984573496 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/sarunas_par_maksl_darb.pdf

Vadlīnijas bērnu un pusaudžu attīstības izvērtēšanai. Metodiskie ieteikumi [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs, Rīga, 2013. http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/vadlinijas_attistibai.pdf

Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem. Atbalsta materiāls pedagogiem un bērnu vecākiem [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/valattveic_5_8.pdf

Vesels un drošs. Interaktīvi par drošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. ISBN 978998457355. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf

Pilotprojekta „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija" norise. Pieredzes stāsts no Cēres pamatskolas [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011 https://www.youtube.com/watch?v=hAh6k6v1QZA&list=UUjM_Cu9zvJ9ZCRm3rE0mj6Q&index=17&feature=plcp

Pilotprojekta „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija" norise. Pieredzes stāsts no Rūjienas pirmsskolas iestādes "Vārpiņa" [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011 https://www.youtube.com/watch?v=n96yO4myWQQ&list=UUjM_Cu9zvJ9ZCRm3rE0mj6Q&index=16&feature=plcp

Pamatizglītības programmas

Latviešu valoda

Tiešsaistes publikācijas

Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem. Atbalsta materiāls pedagogiem un bērnu vecākiem [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/valattveic_5_8.pdf

Labās prakses piemēri darbā ar interaktīvo tāfeli lasītprasmes veicināšanai.
Metodiskais materiāls 4.-6.klasei. Izstrādāts ActivInspire vidē [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2014 http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_visc.shtml

Literatūra

Tiešsaistes publikācijas

Skolēna literāro interešu attīstīšana (4.-6.klasei).
Metodiskais materiāls [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2014. ISBN 9789984573984 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/skolena_literaro_interesu_attistisana.pdf

Matemātika

Elektroniskie izdevumi

Matemātika 8. kl. [datorieraksts] : vizuālie materiāli. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 CD : il., tab. ; 12 cm. ISBN 9789984573359

Matemātika 8. kl. [videoieraksts] : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 DVD; skaņa, krāsa ; 12 cm. ISBN 9789984573311

Matemātika 9. kl. [datorieraksts] : vizuālie materiāli. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 CD : il., tab. ; 12 cm. ISBN 9789984573359

Matemātika 9. kl. [videoieraksts] : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 DVD : skaņa, krāsa ; 12 cm.  ISBN 9789984573311

Mācību filmas dabaszinātnēs un matemātikā 7.-9. kl. [videoieraksts]. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 3 DVD : skaņa, krāsa ; 12 cm. ISBN 9789984573373; ISBN 9789984573366; ISBN 9789984573380

Tiešsaistes publikācijas

Matemātisko prasmju attīstīšana ceļā uz sākumskolu [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/mat_prasm_attist_saksk/Matematika_gala.pdf

Informātika

Tiešsaistes publikācijas

Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm (GNU/Linux Ubuntu 10.04 LTS) [tiešsaiste].Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21923

Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm (Microsoft Windows 7) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20116

Datubāzu veidošana un lietošana (Microsoft Access 2010) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20118

Datubāzu veidošana un lietošana (OpenOffice.org Base 3.2) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21954

Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana (Microsoft Internet Explorer 8.0 un Microsoft Outlook 2010) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20150

Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana (Mozilla Firefox 3.6 un Novell Evolution 2.28) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21957

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=22319

Izglītojamo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas TESTS (Instalēšanas programma Windows videi) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīgahttp://profizgl.lu.lv/course/view.php?id=17

Izglītojamo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas TESTS (Instalēšanas programma Linux videi) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/course/view.php?id=17

Izklājlapu (rēķintabulu) lietošana (Microsoft Excel 2010) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20114

Izklājlapu (rēķintabulu) lietošana (OpenOffice.org Calc 3.2) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21924

Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana (Microsoft PowerPoint 2010) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20117

Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana (OpenOffice.org Impress 3.2) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21656

Programmatūras OpenOffice.org un operētājsistēmas LinuxUbuntu lietošana. E-apmācību kurss un mācību materiāli [tiešsaiste]. Baltijas Datoru akadēmija. Rīga http://training.opensource.bda.lv/ ; www.opensource.bda.lv

Teksta apstrāde (Microsoft Word 2010) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20086

Teksta apstrāde (OpenOffice.org Writer 3.2) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21529

Dabaszinības

Tiešsaistes publikācijas

Cilvēks – Atkritumi – Vide. Grāmata skolām[tiešsaiste]. Zaļā josta. Rīga, 2006. ISBN 9984196623. http://www.lzj.lv/lv/raksti/vides-izglitibas-materiali

Dāvana. Multiplikācijas filma [videoieraksts] [tiešsaiste]. Zaļā josta. Rīga.  http://www.lzj.lv/lv/raksti/vides-izglitibas-materiali

Draudzēsimies. Bērnu grāmata. Palīgmateriāls dabaszinību mācību priekšmeta apguvē [tiešsaiste]. Zaļā josta. Rīga. www.lzj.lv/lv/raksti/vides-izglitibas-materiali

Izzini mežu! Veselīgs meža izziņas līdzeklis pamatskolām un to iemītniekiem  [tiešsaiste]. AS "Latvijas Valsts meži". Rīga, 2006. ISBN 9789984967189. http://www.mammadaba.lv/meza-stadisana/145-macibu-materiali/410-izzini-mezu

Laižam mežā! Mammasdabas ABC drošai un zaļai atpūtai mežā [tiešsaiste]. AS „Latvijas Valsts meži". Rīga, 2007. ISBN 9789984996905. http://www.mammadaba.lv/meza-stadisana/145-macibu-materiali/411-laizam-meza

Meža Fakts. Mammadaba Meistarklase [videoieraksts] [tiešsaiste]. A/S Latvijas Valsts meži. Rīga. https://vimeo.com/56979333

Saruna. Multiplikācijas filma [videoieraksts] [tiešsaiste]. Zaļā josta. Rīga. http://www.lzj.lv/lv/raksti/vides-izglitibas-materiali

Bioloģija

Elektroniskie izdevumi

Bioloģija, 8. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 CD-ROM. Dabaszinātnes un matemātika. ISBN 9789984573328

Bioloģija, 8. kl.: vizuālie materiāli [videoieraksts]. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 DVD : skaņa, krāsa; 12 cm. ISBN 9789984573366

Bioloģija, 9. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 9789984573328

Bioloģija, 9. kl. : vizuālie materiāli [videoieraksts]. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 DVD : skaņa, krāsa ; 12 cm. ISBN 9789984573366

Mācību filmas dabaszinātnēs un matemātikā 7.-9. kl. [videoieraksts]. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 3 DVD : skaņa, krāsa ; 12 cm. ISBN 9789984573373; ISBN 9789984573366; ISBN 9789984573380

Tiešsaistes publikācijas

Izzini mežu! Veselīgs meža izziņas līdzeklis pamatskolām un to iemītniekiem [tiešsaiste]. AS "Latvijas Valsts meži". Rīga, 2006. ISBN 9789984967189. http://www.mammadaba.lv/meza-stadisana/145-macibu-materiali/410-izzini-mezu

Fizika

Elektroniskie izdevumi

Fizika, 9. kl. : vizuālie materiāli. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 9789984573373

Fizika, 9. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 9789984573335

Mācību filmas dabaszinātnēs un matemātikā 7.-9. kl. [videoieraksts]. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 3 DVD : skaņa, krāsa ; 12 cm. ISBN 9789984573373; ISBN 9789984573366; ISBN 9789984573380

Tiešsaistes publikācijas

Elektroiekārtu ceļš. Īsfilma [videoieraksts] [tiešsaiste]. Zaļā josta. Rīga. http://www.lzj.lv/lv/raksti/vides-izglitibas-materiali

Ķīmija

Elektroniskie izdevumi

Ķīmija, 9. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 9789984573342

Ķīmija, 9. kl. : vizuālie materiāli. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 9789984573380

Mācību filmas dabaszinātnēs un matemātikā 7.-9. kl. [videoieraksts]. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 3 DVD : skaņa, krāsa ; 12 cm. ISBN 9789984573373; ISBN 9789984573366; ISBN 9789984573380

Tiešsaistes publikācijas

Bateriju ceļš. Filma [videoieraksts] [tiešsaiste]. Zaļā josta. Rīga. http://www.lzj.lv/lv/raksti/vides-izglitibas-materiali

Papīra ceļš. Īsfilma [videoieraksts] [tiešsaiste]. Zaļā josta. Rīga. http://www.lzj.lv/lv/raksti/vides-izglitibas-materiali

Ģeogrāfija

Elektroniskie izdevumi

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants. SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta". Rīga, 2009. 1 CD-ROM ietverē ; 12 cm. ISBN 9789984075563

Tiešsaistes publikācijas

Dabas aizsardzība un ģeogrāfija. Prezentācijas materiāls [tiešsaiste]. Prof. O.Nikodemus. Rīga, 2012. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/dabas_aizs_un_geografija.pdf

Interneta resursu izmantošana ģeogrāfijas mācīšanā skolā. Prezentācijas materiāls [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2012. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/interneta_izmant_geografijas_macisana.pdf

Mūzika

Elektroniskie izdevumi

Mācību materiāls mūzikā 1.-12.kl. Izglītības satura un eksaminācijas centrs. Rīga, 2006. 1 DVD. ISBN 9789984393308

Tiešsaistes publikācijas

Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi : metodiskais līdzeklis skolotājiem [tiešsaiste]. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ; Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2014 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/j_vitols/j_vitola_spele_metodiskais_lidzeklis_skolotajiem.pdf

Skaņu meža pasaka. Interaktīvā mūzikas apmācības programma internetā [tiešsaiste]. music.lv http://www.music.lv/mpasaka/

Vizuālā māksla

Elektroniskie izdevumi

Latviešu mākslas darbu reprodukcijas pirmskolai un sākumskolai. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2012. 1 DVD

Vizuālā māksla pamatskolā. Metodiskais materiāls. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs. Rīga, 2009. 1 DVD

Tiešsaistes publikācijas

Mākslas darbu reprodukciju komplekts pirmsskolai un sākumskolai [tiešsaiste]. Valsts izglîtîbas satura centrs. Rīga, 2011. ISBN 9789984573496 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/makslas_darbi_pirmsskolai/index.htm

Sarunas par mākslas darbiem. Atbalsta materiāls skolotājiem un bērnu vecākiem [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/sarunas_par_maksl_darb.pdf

Pasaules vēsture. Latvijas vēsture

Elektroniskie izdevumi

Latvijas vēsture 6.-9. kl. : attēli, kartes, ieteikumi. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. 1 CD; 12 cm

Latvijas vēsture. 20.gadsimts : mācību filma. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. 1 DVD (174 min.): skaņa, krāsa; 12 cm

Tiešsaistes publikācijas

Latvijas vēsture 6.-9. kl. : attēli, kartes, ieteikumi [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesture_6_9/index.shtml

Mācību stundu piemēri Latvijas vēsturē 6. kl. [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs, 2011 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/macstpiem_vesture.pdf

Mācību materiāli un pārbaudes darbi [tiešsaiste]. Vēstures skolotāju biedrība. Rīga, 2010.-2012.  http://www.vsb.lv/macibu-materiali

Sociālās zinības

Elektroniskie izdevumi

8 stāsti par eiro. Metodiskais materiāls skolotājiem un darba lapas skolēniem. Animācijas filmu DVD. Eiropas komisija ; Izglītības un zinātnes ministrija ; Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2014. 159 lpp.+DVD. ISBN 9789934840142

Naudas mācība : mācību līdzeklis. Naudas Plānošanas centrs. Rīga, 2009. 1 CD ROM ietverē ; 12 cm

Tiešsaistes publikācijas

Ceļu satiksmes drošība. Metodiskie ieteikumi sākumskolai [tiešsaiste]. Izglītības satura un eksaminācijas centrs. Rīga, 2004. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/celsatdr.pdf

Ciemojamies Ministru kabinetā [tiešsaiste]. Valsts kanceleja. Rīga, 2013 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/ciemojamies_mk.pdf

Drošība internetā. Rokasgrāmata skolotājiem [tiešsaiste]. Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centrs „Net-Safe Latvia” Rīga, 2010. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/rokasgramata_drosiba_interneta.pdf

ES un MANAS vērtības. Mācību līdzeklis par ES Pamattiesību hartas vērtībām [tiešsaiste] / LR Ārlietu ministrija ; Eiropas Parlamenta informācijas birojs Latvijā. Rīga. 2013. http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzeklis-par-es-pamattiesibu-hartas-vertibam-es-un-manas-vertibas

Finanšu pratība.  Mācību līdzeklis finanšu pratības jautājumu apguvei skolu mācību saturā 6 –11 gadus veciem skolēniem [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs ; Naudas plānošanas centrs. Rīga, 2012. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/finansu_pratiba.zip

Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas! Mācību līdzeklis par Eiropas Savienību. Metodiski ieteikumi darbam [tiešsaiste]. LR Ārlietu ministrija. Rīga. http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzekla-iepazisti-eiropas-savienibu-un-izmanto-savas-iespejas

Ko darīt, ja ... ? Jautājumi un atbildes par dažādām situācijām skolas vidē [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2012. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/2013_kodarit_ja.pdf

Ķīmiskās avārijas. Kā aizsargāties? ... [tiešsaiste]. Projekts „Reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas – Latvijas – Lietuvas reģionā. Minska, Rīga, Viļņa, 2008-2009. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vugd_buklets.pdf

Lai dzīvo bērni! Filma [tiešsaiste]. TV studio AG, 2012. https://www.youtube.com/watch?v=jGQeB2Xq_RQ

Metodiskais materiāls "Dzīvnieki un tava drošība" darbam ar pirmsskolas un pamatskolas bērniem [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/2013_metodika_drosiba_dzivnieki.pdf

Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs ; OCTA. Rīga, 2008. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/csdd/00_09.pdf

Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 1.-4.klasē klases stundās. Metodisks materiāls [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/drosiba_1_4_klasei.pdf 

Vai tu zini, kas ir trakumsērga? Izglītojoša stunda par trakumsērgas jautājumiem [tiešsaiste]. LR Pārtikas un veteriārais dienests. Rīga, 2009 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/trakumsergas_diena_3_6kl.ppt

Vesels un drošs - ikdiena tev apkārt. Interaktīvas situācijas. Darba lapas [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013.  http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html

Vesels un drošs. Interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmskolā un sākumskolā. Atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem.[tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. ISBN 9789984573557. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf

Vērtībizglītība. Ineraktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām 1.-3.kl. un 4.-6.kl. [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs ; Elektronisko mācību līdzekļu kvalitātes asociācija ; Datorzinību centrs. Rīga, 2014. ISBN 9789984573892. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html un metodisks līdzeklis skolotājiem [PDF], [DOCX]

Ziņkārīgi jautājumi par naudu. Mācību filma sākumskolām [tiešsaiste]. Latvijas Komercbanku asociācija ; Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013. http://www.bankasoc.lv/lv/finansu-pratiba/macibu-materiali.html

Īsi stāsti drošai dienai. Sociālie stāsti par veselību un drošību 7.-9.klasē”. Mācību spēle skolēniem un metodiskais materiāls skolotājiem [tiešsaiste] Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013. ISBN 9789984573922 http://jauniesuspele.outloud.lv ; /http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/isi_stasti_dr_dienai/met_mat_skolotajiem.pdf

Veselības un  drošības jautājumu aktualizēšana skolā. Metodiskais līdzeklis [tiešsaiste]. Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts. Rīga, 2012. http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_dros_jaut_sakumskola.pdf

Mājturība un tehnoloģijas

Tiešsaistes publikācijas

Darba aizsardzības apmācības moduļi [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga. http://visc.gov.lv/profizglitiba/metmat.shtml

Sports

Elektroniskie izdevumi

Vingro kopā ar mani! Stājas vingrojumi pirmsskolā un sākumskolā. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. 1 CD. ISBN 9789984573496

Tiešsaistes publikācijas

Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundās : metodiskais līdzeklis [tiešsaiste].  Izglītības satura un eksaminācijas centrs. Rīga, 2009. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/kust_apguves.pdf

Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā: metodiskais līdzeklis [tiešsaiste]. Izglītības satura un eksaminācijas centrs. Rīga, 2008. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/csdd/00_09.pdf

Stipra un vesela mugura. Stājas mācība sākumskolā [tiešsaiste]. TV videoatmiņa. Rīga, 2008. https://www.youtube.com/watch?list=UUjM_Cu9zvJ9ZCRm3rE0mj6Q&v=eP1W2Gbu7qc&feature=player_detailpage

Vesels un drošs. Atbalsta materiāls vecākiem un skolotājiem. Interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. ISBN 9789984573557. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf

Vesels un drošs. Mācību spēle [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross/index.html

Ētika

Vērtībizglītība. Ineraktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām 1.-3.kl. un 4.-6.kl. [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs ; Elektronisko mācību līdzekļu kvalitātes asociācija ; Datorzinību centrs. Rīga, 2014. ISBN 9789984573892. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html un metodisks līdzeklis skolotājiem [PDF], [DOCX]

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Angļu valoda

Bioloģija angliski. Mācību stundu piemēri [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/biologija_angliski.pdf

Ķīmija angliski. Mācību stundu piemēri [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/kimija_angliski.pdf

Matemātika angliski. Mācību stundu piemēri [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/matematika_angliski.pdf

Vācu valoda

Bioloģija vāciski. Mācību stundu piemēri [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2014.  http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/biologija_vaciski.pdf

Fizika vāciski. Mācību stundu piemēri [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2014.   http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/fizika_vaciski.pdf

Matemātika

Elektroniskie izdevumi

Matemātika 10. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [DZM], Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Matemātika 10. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 9 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm + 1 CD-ROM. ISBN 9789984573243

Matemātika 10.-12. kl. : mācību filmas [datorieraksts]. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008, 1 CD-ROM

Matemātika 11. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Matemātika 11. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 7 sēj. : il. ; 24 x 35 cm. ISBN 9789984573205

Matemātika 12. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Matemātika 12. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 7 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm. ISBN 9789984573205

Mācību filmas dabaszinātnēs un matemātikā. Valsts izglītības satura centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2011. 3 DVD. ISBN 9789984573373; ISBN 9789984573366; ISBN 9789984573380

Mācīties fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku ir aizraujoši! Konkursi, eksperimenti, „cietie rieksti” [interaktīvie diski pašmācībai]. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008

Informātika

Tiešsaistes publikācijas

Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm (GNU/Linux Ubuntu 10.04 LTS) [tiešsaiste].Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21923

Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm (Microsoft Windows 7) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20116

Datubāzu veidošana un lietošana (Microsoft Access 2010) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20118

Datubāzu veidošana un lietošana (OpenOffice.org Base 3.2) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21954

Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana (Microsoft Internet Explorer 8.0 un Microsoft Outlook 2010) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20150

Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana (Mozilla Firefox 3.6 un Novell Evolution 2.28) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21957

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=22319

Izglītojamo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas TESTS (Instalēšanas programma Windows videi) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga.http://profizgl.lu.lv/course/view.php?id=17

Izglītojamo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas TESTS (Instalēšanas programma Linux videi) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/course/view.php?id=17

Izklājlapu (rēķintabulu) lietošana (Microsoft Excel 2010) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20114

Izklājlapu (rēķintabulu) lietošana (OpenOffice.org Calc 3.2) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21924

Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana (Microsoft PowerPoint 2010) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20117

Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana (OpenOffice.org Impress 3.2) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21656

Programmatūras OpenOffice.org un operētājsistēmas LinuxUbuntu lietošana. E-apmācību kurss un mācību materiāli [tiešsaiste]. Baltijas Datoru akadēmija. Rīga. http://training.opensource.bda.lv/ ; www.opensource.bda.lv

Teksta apstrāde (Microsoft Word 2010) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20086

Teksta apstrāde (OpenOffice.org Writer 3.2) [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=21529

Programmēšanas pamati

Tiešsaistes publikācijas

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=22319

LIIS mācību materiāli [tiešsaiste]. LR Izglītības un zinātnes ministrija. Rīga. https://www.mykoob.lv/?index/liis_macibu_materiali/category/38/material/278#topic_278

Programmēšana un C++ [tiešsaiste]. Jāņa Zutera mājaslapa. http://home.lu.lv/~janiszu/courses/eprg/eprg.html

Projekts  „Start  IT”(programmēšanas pamatu apguves portāls). https://startit.lv/

Sports

Tiešsaistes publikācijas

Civilā aizsardzība : metodiskais līdzeklis [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/civila_aizsardziba.pdf

Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundās : metodiskais līdzeklis [tiešsaiste].  Izglītības satura un eksaminācijas centrs. Rīga, 2009. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/kust_apguves.pdf

Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā: metodiskais līdzeklis [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf

Veselības mācība

Tiešsaistes publikācijas

Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā. Metodiskais materiāls [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013. ISBN 9789984573786 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf . Prezentācijas [ZIP]

Fizika

Elektroniskie izdevumi

Fizika 10. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Fizika 10. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 9 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm + 1 CD-ROM. ISBN 9789984573243; ISBN 9789984573212

Fizika 10.-12. kl. Mācību filmas [datorieraksts]. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008, CD-ROM

Fizika 11. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Fizika 11. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 7 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm. ISBN 9789984573212

Fizika 12. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Fizika 12. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 7 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm. ISBN 9789984573212

Mācīties fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku ir aizraujoši! Konkursi, eksperimenti, „cietie rieksti” [interaktīvie diski pašmācībai]. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008

Ķīmija

Elektroniskie izdevumi

Ķīmija 10. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Ķīmija 10. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 9 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm + 1 CD-ROM. ISBN 9789984573243; ISBN 9789984573236

Ķīmija 10.-12. kl.  Mācību filmas [datorieraksts]. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008

Ķīmija 11. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Ķīmija 11. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 7 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm. ISBN 9789984573236

Ķīmija 12. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Ķīmija 12. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 7 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm. ISBN 9789984573236

Bioloģija

Elektroniskie izdevumi

Bioloģija 10. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Bioloģija 10. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 9 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm + 1 CD-ROM. ISBN 9789984573243; ISBN 9789984573229

Bioloģija 10.-12. kl.  Mācību filmas [datorieraksts]. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008

Bioloģija 11. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Bioloģija 11. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 7 sēj. : il. ; 24 x 35 cm. ISBN 9789984573229. Vizuālo materiālu sējumā ietverti CD un DVD

Bioloģija 12. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Bioloģija 12. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 7 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm. ISBN 9789984573229. Vizuālo materiālu sējumā ietverti CD un DVD

Mācīties fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku ir aizraujoši! Konkursi, eksperimenti, „cietie rieksti” [interaktīvie diski pašmācībai]. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008

Dabaszinības

Elektroniskie izdevumi

Dabaszinības 10. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Dabaszinības 10. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 9 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm + 1 CD-ROM. ISBN 9789984573243

Dabaszinības 10.-12. kl.  Mācību filmas. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [DZM], Rīga, 2008. CD-ROM

Dabaszinības 11. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Dabaszinības 11. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 7 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm. ISBN 9789984573243

Dabaszinības 12. kl. : interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 1 CD-ROM ietverē ; 11,5 cm

Dabaszinības 12. kl. : skolotāja atbalsta materiāli. Izglītības satura un eksaminācijas centrs [ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika”]. Rīga, 2008. 7 sēj. ietverē : il. ; 24 x 36 cm. ISBN 9789984573243

Mācību filmas dabaszinātnēs un matemātikā. Valsts izglītības satura centrs [DZM], Rīga, 2011. 3 DVD. ISBN 9789984573373; ISBN 9789984573366; ISBN 9789984573380

Latvijas un pasaules vēsture

Elektroniskie izdevumi

Latvijas vēsture. 20.gadsimts : mācību filma. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2011. 1 DVD (174 min.) : skaņa, krāsa ; 12 cm.

Tiešsaistes publikācijas

Mācību materiāli un pārbaudes darbi [tiešsaiste]. Vēstures skolotāju biedrība. Rīga, 2010.-2012.  http://www.vsb.lv/macibu-materiali

Ekonomika

Elektroniskie izdevumi

8 stāsti par eiro. Metodiskais materiāls skolotājiem un darba lapas skolēniem. Animācijas filmu DVD. Eiropas komisija ; Izglītības un zinātnes ministrija ; Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2014. 159 lpp.+DVD. ISBN 9789934840142

Ceļvedis racējiem : skolēnu mācību firmu mācību materiāls. Junior Achievement – Latvija ; Microsoft Latvia, 2005. 1 CD

Skolmeistara pavārgrāmata : skolotāju grāmatas biznesa ekonomiskajos pamatos un sociālajās zinībās. Junior Achievement Latvia : Microsoft Latvia. Rīga, [2006]. 1 CD-ROM ietverē ; 12 cm. ISBN 9984702197

Tiešsaistes publikācijas

Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas! Mācību līdzeklis par Eiropas Savienību. Metodiski ieteikumi darbam [tiešsaiste]. LR Ārlietu ministrija. Rīga. http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzekla-iepazisti-eiropas-savienibu-un-izmanto-savas-iespejas

Ģeogrāfija

Elektroniskie izdevumi

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants. SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta". Rīga, 2009. 1 CD-ROM ietverē ; 12 cm. ISBN 9789984075563

Tiešsaistes publikācijas

Dabas aizsardzība un ģeogrāfija. Prezentācijas materiāls [tiešsaiste]. Prof. O.Nikodemus. Rīga, 2012. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/dabas_aizs_un_geografija.pdf

Interneta resursu izmantošana ģeogrāfijas mācīšanā skolā. Prezentācijas materiāls [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2012. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/interneta_izmant_geografijas_macisana.pdf

Psiholoģija

Tiešsaistes publikācijas

Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā: metodiskais līdzeklis [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf

Politika un tiesības

Tiešsaistes publikācijas

ES un MANAS vērtības. Mācību līdzeklis par ES Pamattiesību hartas vērtībām [tiešsaiste] / LR Ārlietu ministrija ; Eiropas Parlamenta informācijas birojs Latvijā. Rīga. 2013. http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzeklis-par-es-pamattiesibu-hartas-vertibam-es-un-manas-vertibas

Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas! Mācību līdzeklis par Eiropas Savienību. Metodiski ieteikumi darbam [tiešsaiste]. LR Ārlietu ministrija. Rīga. http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/sabiedribas-informesana-es-jautajumos/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzekla-iepazisti-eiropas-savienibu-un-izmanto-savas-iespejas

Intelektuālais īpašums un autortiesības : mācību līdzeklis 10.-12.kl. [tiešsaiste]. S.Meijere, S.Falka. 15 lpp. Rīga, 2007.  http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/macibu_materials_autortiesibas2007.pdf

Kulturoloģija

Tiešsaistes publikācijas

Ierosmes mācību priekšmeta "Kulturoloģija" apguvei. Metodiskais materiāls [tiešsaiste]. Izglītības satura un eksaminācijas centrs. Rīga, 2009. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/kulturologija.pdf

Mūzika

Elektroniskie izdevumi

Mācību materiāli mūzikā 1.-12.kl. Izglītības satura un eksaminācijas centrs. Rīga, 2006. 1 DVD. ISBN 9789984393308

Mācību materiāls mūzikā 10.-12.kl. [videoieraksts]. Izglītības satura un eksaminācijas centrs. Rīga, 2006. 1 DVD

Tiešsaistes publikācijas

Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi : metodiskais līdzeklis skolotājiem [tiešsaiste]. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ; Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2014 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/j_vitols/j_vitola_spele_metodiskais_lidzeklis_skolotajiem.pdf

Vizuālā māksla

Tiešsaistes publikācijas

Uzdevumi "Vizuālajā mākslā" vidusskolā. Metodiskais materiāls [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2010. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/uzdevumi_vizmaksl_vidusskola.pdf

Citi materiāli pedagogiem

Disciplīnas nozīme mācību un audzināšanas procesā. Vides organizācija un uzvedības standartu kopsakarības. Uzvedības traucējumu izpausmes un idejas pedagoģisko attiecību veidošanai. Lekcijas [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs ; ESF projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”. Rīga, 2013. http://talakizglitiba.visc.gov.lv/spec/index.php

Par Latvijas oficiālās valūtas nosaukuma [eiro] lietojumu mācību procesā un mācību literatūrā. Ieteikumi [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2014. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/par_eiro_lietojumu.pdf

Skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā [tiešsaiste]. Zvērinātu advokātu birojs „Eversheds Bitāns”, Rīga, 2013. http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/skaidrojums_par_autortiesibam.pdf

Stunda muzejā. Metodiskais materiāls [tiešsaiste]. Valsts izglītības saura centrs. Rīga, 2013. ISBN 9789984573885. http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/stunda_muzeja.pdf

Pirmsskolas un sākumskolas pēctecība. Integrēta mācību stunda 1.klasē. Labās prakses piemērs. Videomateriāls [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs. Rīga, 2013. ISBN 9789984573953
https://www.youtube.com/watch?v=0I5UTLjI-QA&feature=youtu.be

Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem atkarību profilaksē. Metodiskais līdzeklis pedagogiem un vecākiem [tiešsaiste]. Valsts izglītības satura centrs, Rīga, 2015. http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/darbs_ar_socriska_berniem.pdf

Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana. Metodiskie ieteikumi [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. Rīga, 2010. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/mac_lit_izstrade_20100202.pdf