cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Vispārējās izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

27.04.2018. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu "Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām" īstenošanu

Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošās mācīšanās pieejas pakāpeniskai ieviešanas uzsākšanai pirmsskolas izglītībā nākamajā mācību gadā, Valsts izglītības satura centrs (VISC) turpina veidot atbalsta mehānismus pirmsskolas pedagogiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām.
VISC sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) uzsāk valsts apmaksātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursu “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām” (72 st.) īstenošanu.
Kursi ir paredzēti pašvaldību deleģētiem pirmsskolas pedagogiem, prioritāri pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatoriem, lai pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci un sagatavotu par profesionālās pilnveides vadītājiem un mācīšanās konsultantiem, kuri reģionos varētu izglītot un konsultēt pirmsskolu izglītības iestāžu vadību un pedagogus, sniegt praktisku profesionālu atbalstu pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai. VISC aicina pašvaldības savstarpēji sadarboties deleģējamo pedagogu kandidatūru izvēlē, atbilstoši viņu mācīšanās vajadzībām un plānojot viņu tālākās iespējas pēc kursu pabeigšanas produktīvi iesaistīties reģiona metodiskā tīkla veidošanā un pirmsskolas pedagogu atbalstā.
Plānots, ka programmas īstenošanas rezultātā kursu dalībnieki, praktiski darbojoties, apgūs prasmes pirmsskolas pedagogu profesionālās darbības izpētes un novērtēšanas grupu vadīšanā un individuālajā konsultēšanā, ieteikumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības izveidē.
Kursu norises laiks – no maija līdz novembrim. Kursu norises vietas – Rīga, Valmiera, Jēkabpils, Rēzekne, Kuldīga. Plānotais grupu skaits – 6. Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems VISC apliecību.
Vairāk informācijas un pieteikšanās līdz 7.maijam, aizpildot anketu: http://www.rta.lv/aktualitates/1418

09.04.2018. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanu

Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošu pieeju pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, Valsts izglītības satura centrs (VISC) veido atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām.
Veicinot atbilstošu mācību pieeju ieviešanu izglītības iestādēs, VISC sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC) uzsāk šādu valsts apmaksātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanu:

 1.  “Mācīšanās lietpratībai mācību jomā” (36 st.);
 2.  “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” (72 st.).

Kursi “Mācīšanās lietpratībai mācību jomā” ir paredzēti dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību priekšmetu pedagogiem – pašvaldību mācību jomu koordinatoriem, kā arī skolu skolotāju komandām. Kursu dalībnieki paplašinās izpratni par to, kā plānot jauno mācību saturu jomā atbilstoši konkrētās skolas vajadzībām, kāds ir mācīšanās process, kura rezultāts ir skolēna kompetence, un kā šādu procesu īstenot praksē konkrētajā mācību jomā vai mācību priekšmetos. Kursu norises laiks – augusts.
Kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” ir paredzēti pedagogiem-līderiem. Apgūstot kursu programmu, dalībnieki padziļinās izpratni par tādu  mācīšanās procesu, kura rezultāts ir skolēna kompetence, praktizēsies mācību stundā atšķirt dziļu mācīšanos no virspusējas un efektīvu mācību stundu no neefektīvas, pilnveidos prasmes atgriezeniskās saites došanai un saņemšanai profesionālās darbības uzlabošanai.
Kursu norises laiks – no jūnija līdz novembrim.
Pieteikšanās līdz 20. aprīlim, aizpildot anketu: https://ej.uz/9shj
Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems VISC apliecību, kā arī var tikt uzaicināti iesaistīties VISC un SIIC pedagogu profesionālās pilnveides aktivitātēs skolās.
Vēl 2018.gadā sadarbībā ar SIIC ir paredzēta kursu “Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” (36 st.) un “Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā” (72 st.) programmu īstenošana. Kopumā četru programmu ietvaros ir plānots izglītot vairāk nekā 300 pedagogus.

07.03.2018. A.Špaca.
Aicinām pieteikties mentorus 4.Baltijas Vasaras akadēmijai

Eiropas Vergelanda Centrs (European Wergeland Centre) izludina konkursu uz mentora vietu Baltijas Vasaras akadēmijas Building Safe and Inclusive Schools for All īstenošanas atbalstam Latvijā.

Par mācību programmu:
Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All notiek kopš 2015.gada, kurā Baltijas valstu skolu komandas tiekas, lai kopīgi mācītos, veidotu stratēģiju demokrātiskas skolas vides veidošanā un rastu atbildes uz jautājumiem - kā dzīvot un mācīties multikulturālā un iekļaujošā sabiedrībā.
Mentora uzdevums būs atbalstīt skolu komandas sagatavošanās posmā, mācību laikā un skolas individuālā projekta īstenošanā pēc mācībām.

Sīkāka informācija par vakanci: http://eng.theewc.org/Content/Who-we-are/Vacancies
Pirms pieteikšanās lūgums iepazīties ar pasākuma organizatoru sagatavoto informāciju par Baltijas Vasaras akadēmiju angļu valodā [PDF].

Lai pieteiktos līdz 15.martam elektroniski jānosūta CV (ar norādītām vismaz divām kontaktpersonām atsauksmēm) un īsa motivācijas vēstule angļu valodā.
E-pasts: v.papeikiene@theewc.org (Valentina Papeikiene, Eiropas Vergelanda centrs)

Papildu informācija: aina.spaca@visc.gov.lv, tālrunis: 67350961

13.02.2018. I.Baranovska.
Skolu komandas aicina pieteikties dalībai 4.Baltijas Vasaras akadēmijā

Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas izglītības ministriju rosināta iniciatīva, kurā Baltijas valstu skolu komandas tiekas, lai kopīgi mācītos un  rastu atbildes uz jautājumiem - kā dzīvot un mācīties multikulturālā vidē,  pieņemt dažādo un veicināt demokrātisku skolas kultūru, kā arī veicinātu reģionālo sadarbību un apmainītos ar pieredzi.  Baltijas Vasaras akadēmija pēc rotācijas principa notiek katru gadu vienā no Baltijas valstīm. Šogad Baltijas Vasaras akadēmija notiks Igaunijā un to organizē Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrija, Igaunijas Cilvēktiesību institūts sadarbībā ar Eiropas Padomi un Eiropas Vergelanda centru (Norvēģija).

4.Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All notiks trīs posmos:

 1. Sagatavošanās posms.
  No 2018.gada maija līdz jūnijam skolu komandas mentora vadībā novērtēs, cik demokrātiska šobrīd ir skolas vide, kādi pasākumi jau tiek īstenoti un  kurās jomās būtu nepieciešami uzlabojumi.
 2. Klātienes mācības.
  Mācības skolu komandām no Baltijas valstīm notiks Igaunijā no 2018.gada 28.jūnijam līdz 1.jūlijam. Mācību laikā dalībnieki pilnveidos zināšanas par iekļaujošas un demokrātiskas skolas vides veidošanu un strādās pie savai skolai aktuāliem projektiem.
  Informācija par norises vietu un detalizēta programma tiks izziņota atsevišķi.  
 3. Pārmaiņu ieviešana un gala ziņojuma izveide.
  No 2018.gada septembra līdz 2019.gada maijam ar programmas mentora un Eiropas Vergelanda centra ekspertu atbalstu skolas strādās pie plānoto pasākumu ieviešanas. Dalība programmā noslēdzas maijā, kad skolu komandas sagatavos gala ziņojumu un saņems sertifikātu.

Dalība Vasaras akadēmijā.
No katras valsts akadēmijā varēs piedalīties 4 skolu komandas. 
Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem: 1 administrācijas pārstāvim (direktoram/direktora vietniekam), 1 pedagogam un 1 sabiedriski aktīvam audzēknim (ieteicamais vecums 16+ gadi) vai skolas sadarbības partnerim no vietējās kopienas, piemēram NVO.
Klātienes mācības Vasaras akadēmijā notiks angļu valodā un tās vadīs starptautiska treneru komanda.
Dalībnieku ceļa izdevumus no dzīves vietas līdz mācību norises vietai un atpakaļ sedz LR Izglītības un zinātnes ministrija. Uzturēšanās un ēdināšanas izdevumus Igaunijā sedz pasākuma organizatori.
Pieteikuma anketa jāaizpilda angļu valodā un jānosūta elektroniski līdz 10.martam uz e-pastu: aina.spaca@visc.gov.lv
Pirms anketas aizpildīšanas, lūgums iepazīties ar pasākuma organizatoru sagatavoto informāciju.
Papildu informācija: aina.spaca@visc.gov.lv, tālrunis: 67350961
>> Pieteikuma anketa (angļu valodā) [DOC]
>> Pasākuma organizatoru sagatavota informācija (angļu valodā)

Sadaļas arhīvs