eksvisp.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Pārbaudes darbu paraugi

14.01.2014. I.Zdanovska.
Latviešu valodas centralizētā eksāmena programmas un darba paraugs

2013./2014. mācību gadā tiek mainīta centralizētā eksāmena latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei (turpmāk – CE) mutvārdu daļa. VISC piedāvā metodisko materiālu, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties eksāmenam. Materiāls domāts gan skolotājiem, gan skolēniem, gan citiem interesentiem.
>> Paraugs

06.11.2012. I.Kamarūte.
2012./2013.mācību gada 6.klases ieskaites matemātikā paraugs

Ieskaites paraugs 2012.gada pavasarī tika aprobēts vairākās skolās un apspriests 2012.gada 29.oktobrī matemātikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārā, kurā tika mainīta vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm. Aicinām skolotājus ar matemātikas ieskaites paraugu iepazīstināt 6.klases skolēnus, to izmēģināt un pārrunāt darba rezultātus.
>> Par ieskaites paraugu
>> Ieskaites paraugs

27.04.2012. L.Mitrofanova.
Centralizēto eksāmenu svešvalodās mutvārdu daļu paraugi

2011./2012.m.g. ir mainīti centralizēto eksāmenu angļu, vācu un franču valodā mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji 3.uzdevumā.
VISC atbildīgās speciālistes par materiālu:
Lidija Mitrofanova (tālr. 67814469, lidija.mitrofanova@visc.gov.lv – angļu, franču un vācu valoda)
Ināra Zdanovska (tālr. 67814481, inara.zdanovska@visc.gov.lv – krievu valoda).

Par centralizēto eksāmenu paraugiem svešvalodās (angļu, franču, krievu un vācu valodā)

Angļu valoda

Franču valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

17.10.2012. A.Cābelis.
Centralizēto eksāmenu paraugi dabaszinātnēs

Tā kā mācību priekšmeta standarts dabaszinātņu mācību priekšmetos (2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem") paredz būtiskas izmaiņas šo priekšmetu mācību saturā, ir mainījies arī centralizētā eksāmena (CE) saturs. Skolēniem uz centralizēto eksāmenu bioloģijā, fizikā un ķīmijā jāņem līdzi skolā izstrādāts laboratorijas darbs un tā izvērtējums atbilstoši VISC izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem. Satura apguves indikatori, CE paraugi, ieteikumi u.c. metodiskie materiāli palīdzēs skolēniem labāk apgūt standarta prasības un sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem dabaszinātņu mācību priekšmetos.

Bioloģija

Fizika

Ķīmija

Centralizēto eksāmenu paraugi matemātikā

Interesentiem piedāvāti metodiskie materiāli par matemātikas centralizēto eksāmenu, kas saistīti ar izmaiņām mācību priekšmeta Matemātika mācību saturā (02.09.2008. MK noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem").

23.08.2011. K.Špūle.
Latviešu valodas centralizētā eksāmena programmas un darba paraugs

2011./2012. mācību gadā latviešu valodas centralizēto eksāmenu kārtos izglītojamie, kuri apguvuši mācību priekšmeta standarta (02.09.2008. MK noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem") prasības. Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka visiem izglītojamiem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību, jākārto latviešu valodas centralizētais eksāmens. Latviešu valodas eksāmena programma un saturs būs vienāds gan izglītojamiem, kuri apgūst latviešu mācībvalodas programmu, kā arī izglītojamiem, kuri apgūst mazākumtautības izglītības programmu.
>> Eksāmena paraugs

06.05.2011. A.Cābelis.
Dabaszinību ieskaites paraugs 6.klasei

25.10.2010. K.Špūle.
Latviešu valodas eksāmena programmas un darba parauga projekts