eksvisp.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Pārbaudes darbu paraugi

07.11.2014. A.Cābelis.
Par centralizēto eksāmenu laboratorijas darbiem dabaszinātnēs un 9.klašu diagnosticējošo darbu

Dabaszinātņu mācību priekšmetu standartos (LR Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumi Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem") noteikts, ka skolēniem bez zināšanām un prasmēm priekšmetā jāapgūst arī eksperimentālās prasmes. Tāpēc jau vairākus gadus centralizētajā eksāmenā ir ceturtā daļa – izglītības iestādē veikts laboratorijas darbs, kas veido 8% no eksāmena kopējā vērtējuma. Tā kā nav zināms, kuri izglītojamie kārtos eksāmenu, tad sākot ar šo mācību gadu skolā ir nepieciešams saglabāt visu skolēnu strādātos laboratorijas darbus un to vērtējumu atbilstoši VISC izstrādātajiem kritērijiem ievadīt e-klasē vai Mycoob. Šajā mācību gadā eksāmenā būs jāiesniedz divi laboratorijas darbi un to vērtējums. Tiek plānots, ka 2015./2016. mācību gadā būs jāiesniedz četri darbi, bet 2016./2017. mācību gadā – seši laboratorijas darbi.

Dabaszinātnes 9.klasē

Lai noskaidrotu 9.klašu izglītojamo spējas dabaszinātņu mācību priekšmetos iegūtās kompetences izmantot praktisku dabaszinātņu problēmu risināšanā ar nolūku tās pilnveidot, 2014./2015. mācību gadā notiks integrēts diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs. Ir sagatavota informācija par šo darbu un uzdevumu piemēri.

Bioloģija

Fizika

Ķīmija

14.01.2014. I.Zdanovska.
Latviešu valodas centralizētā eksāmena programmas un darba paraugs

2013./2014. mācību gadā tiek mainīta centralizētā eksāmena latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei (turpmāk – CE) mutvārdu daļa. VISC piedāvā metodisko materiālu, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties eksāmenam. Materiāls domāts gan skolotājiem, gan skolēniem, gan citiem interesentiem.
>> Paraugs

06.11.2012. I.Kamarūte.
2012./2013.mācību gada 6.klases ieskaites matemātikā paraugs

Ieskaites paraugs 2012.gada pavasarī tika aprobēts vairākās skolās un apspriests 2012.gada 29.oktobrī matemātikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārā, kurā tika mainīta vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm. Aicinām skolotājus ar matemātikas ieskaites paraugu iepazīstināt 6.klases skolēnus, to izmēģināt un pārrunāt darba rezultātus.
>> Par ieskaites paraugu
>> Ieskaites paraugs

27.04.2012. L.Mitrofanova.
Centralizēto eksāmenu svešvalodās mutvārdu daļu paraugi

2011./2012.m.g. ir mainīti centralizēto eksāmenu angļu, vācu un franču valodā mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji 3.uzdevumā.
VISC atbildīgās speciālistes par materiālu:
Lidija Mitrofanova (tālr. 67814469, lidija.mitrofanova@visc.gov.lv – angļu, franču un vācu valoda)
Ināra Zdanovska (tālr. 67814481, inara.zdanovska@visc.gov.lv – krievu valoda).

Par centralizēto eksāmenu paraugiem svešvalodās (angļu, franču, krievu un vācu valodā)

Angļu valoda

Franču valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

17.10.2012. J.Vilciņš.
Centralizēto eksāmenu paraugi matemātikā

Interesentiem piedāvāti metodiskie materiāli par matemātikas centralizēto eksāmenu, kas saistīti ar izmaiņām mācību priekšmeta Matemātika mācību saturā (02.09.2008. MK noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem").

23.08.2011. K.Špūle.
Latviešu valodas centralizētā eksāmena programmas un darba paraugs

2011./2012. mācību gadā latviešu valodas centralizēto eksāmenu kārtos izglītojamie, kuri apguvuši mācību priekšmeta standarta (02.09.2008. MK noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem") prasības. Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka visiem izglītojamiem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību, jākārto latviešu valodas centralizētais eksāmens. Latviešu valodas eksāmena programma un saturs būs vienāds gan izglītojamiem, kuri apgūst latviešu mācībvalodas programmu, kā arī izglītojamiem, kuri apgūst mazākumtautības izglītības programmu.
>> Eksāmena paraugs

06.05.2011. A.Cābelis.
Dabaszinību ieskaites paraugs 6.klasei

25.10.2010. K.Špūle.
Latviešu valodas eksāmena programmas un darba parauga projekts