Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

22.04.2015. A.Cābelis.
2015./2016.m.g. 12.klases piloteksāmena fizikā, ķīmijā un dabaszinībās paraugs

2015.gada 12.janvārī VISC organizēja semināru par obligāto izvēles centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu. Tajā piedalījās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra, augstskolu un izglītības iestāžu pārstāvji. Seminārā tika izstrādāta koncepcija par pilotprojektu eksāmenu struktūru. Pēc semināra VISC izveidoja darba grupas, kuras izstrādāja 2015./2016.mācību gada pilotprojekta eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu paraugus. Aprīlī pilotprojekti apspriesti fizikas un ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju semināros. Aicinām skolotājus iepazīties ar pilotprojektu materiāliem, aprobēt tos 12.klasē mācību procesā un apspriest rezultātus un priekšlikumus par pilotprojektu programmām un eksāmenu paraugiem līdz šā mācību gada beigām sūtīt uz e-pastu austris.cabelis@visc.gov.lv.
Pilotprojekta ķīmijas eksāmena programma un saturs tiks publicēti 29.aprīlī.
>> Paraugi

21.04.2015. A.Cābelis.
Par 2014./2015.m.g. diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs 9.klasei

2014./2015. mācību gadā pirmo reizi notika diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei. Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis diagnosticējošā darba rezultātus un sadarbībā ar LU Dabaszinātņu un matemātikas centru veicis rezultātu analīzi.
Diagnosticējošā darba dabaszinātnēs 9.klasei mērķis bija noskaidrot izglītojamo spējas dabaszinātņu mācību priekšmetos iegūtās kompetences izmantot praktisku dabaszinātņu problēmu risināšanā ar nolūku tās pilnveidot.
Tā kā līdz rezultātu apkopošanai visas skolas vēl nebija atsūtījušas rezultātu kopsavilkuma tabulas, tad analīzē ņemti vērā 14600 izglītojamo darbi.
Šī informācija var būt saistoša ne tikai skolotājiem, bet arī izglītojamo vecākiem un citiem interesentiem.
>> Rezultātu analīze un ieteikumi

21.04.2015. J.Vilciņš.
Par 2014./2015.m.g. diagnosticējošo darbu matemātikā 8.klasei

2014./2015. mācību gadā pirmo reizi notika diagnosticējošais darbs matemātikā 8. klasei. Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinību un matemātikas centru ir veicis skolēnu rezultātu un snieguma analīzi.
Diagnosticējošā darba matemātikā 8. klasei mērķis bija diagnosticēt atsevišķas skolēnu matemātiskās prasmes un vispārējās prasmes.
Skolēnu rezultātu un snieguma analīze veikta trīs faktoru kontekstā: matemātiskais saturs, skolēnu vispārējās prasmes, izziņas darbība. Metodiskais materiāls satur ieteikumus mācību procesa organizēšanai, atsevišķus uzdevumu piemērus.
Šī informācija var būt saistoša ne tikai skolotājiem, bet arī izglītojamo vecākiem un citiem interesentiem.
>> Skolēnu rezultātu un snieguma analīze

16.02.2015. L.Grīvans.
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2015

VISC piedāvā izglītības iestādēm 2015.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru.
>> Mutvārdu daļas ieraksta programma [ZIP]

03.12.2014. L.Grīvans.
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2014./2015.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:
1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.
Centralizētajam svešvalodas (angļu, franču, krievu, vācu) eksāmenam var pieteikties līdz 2.februārim, bet pārējiem centralizētajiem eksāmeniem – ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

02.12.2014. I.Kamarūte. Papildināts 05.12.2014.
2014./2015. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks un infogramma

Lai netiktu traucēts centralizētā matemātikas eksāmena norises process Latvijas prezidentūras laikā Austrumu partnerības samitā 2015.gada 22.maijā Rīgā, matemātikas eksāmena datums no 22.maija tiks pārcelts uz 21.maiju, līdz ar to mainīsies eksāmena norises datums vēl dažiem eksāmeniem, tā nolemts 2.decembra valdības sēdē. Pārceļot centralizētā matemātikas eksāmena norises laiku par vienu dienu ātrāk, ir nepieciešams mainīt vēl trīs valsts pārbaudījumu norises laikus. Eksāmenu latviešu valodā 9.klasei latviešu mācībvalodas izglītības programmās un latviešu valodā 9.klasei mazākumtautību izglītības programmās norises laiks tiek pārcelts no 20.maija uz 19.maiju, 12.klases centralizētais eksāmens latviešu valodā no 19.maija tiks pārcelts uz 18.maiju.
Lai atvieglotu skolu vadītāju darba organizāciju, VISC ir sagatavojis pārskatāmu infogrammu, kurā parādīti termiņi, kādos tiek organizēti visi procesi, kas saistīti ar valsts pārbaudes darbu norisi. Lai valsts pārbaudes darbu norises laiki būtu pārskatāmāki, VISC ir sagatavojis arī valsts pārbaudes darbu norises grafiku.
>> Infogramma [PPSX]
>> Valsts pārbaudījumu grafiks

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

13.03.2014. G.Vasilevskis.
Centralizēto eksāmenu rezultāti saistībā ar mācībvalodas jautājumiem

Ņemot vērā sabiedrībā pastāvošos atšķirīgos viedokļus par vidējo izglītību tikai valsts valodā un tās sniegto kvalitāti, Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis materiālu ar pamatotiem rezultātiem un statistikas datiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte.
Centralizēto eksāmenu vērtējuma izteikšana

2012.gada 3.septembrī apstiprinātie grozījumi 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.715 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” ieviesa izmaiņas centralizēto eksāmenu rezultātu izteikšanā. Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai (sertifikāta paraugs no 2013.gada). Lai visi interesenti saprastu rezultātu aprēķinu, VISC paskaidrot, kā tiek izteikts centralizēto eksāmenu vērtējums.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs