Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

17.10.2016. J.Vilciņš.
Matemātikas centralizētais eksāmens 2015./2016.m.g.; skolēnu rezultātu un snieguma analīze

Skolēnu rezultātu matemātikas centralizētajā eksāmenā skaitliskais novērtējums (vidējais rezultāts -38%) atrauti no eksāmena darba satura un skolēnu snieguma izpētes neraksturo situāciju pēc būtības. Šajā metodiskajā materiālā veikta eksāmena darba satura (ko un kādā kognitīvā līmenī mēra/pārbauda eksāmens) un skolēnu snieguma analīze. Metodiskā materiāla izklāsts veidots kā neklātienes saruna ar matemātikas skolotāju, jebkuru interesentu par katra uzdevuma saturu, domāšanas dziļumu, dažādām pieejām tā atrisināšanai, skolēnu snieguma piemēriem.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

06.10.2016. K.Špūle.
Metodiskais līdzeklis "Mutvārdu daļas norise 9.klases latviešu valodas eksāmenā"

Lai skolēni labāk sagatavotos 9.klases latviešu valodas eksāmena mutvārdu daļai, metodiskajā materiālā ir piedāvāti: metodiski ieteikumi publiskās runas sagatavošanai, vērtēšanas kritēriji, videofilma, kurā dažādu jomu speciālisti izsaka domas par runas nozīmību, kā arī eksāmena simulācijas sižetā ietvertas 5 skolēnu runas, sagatavoti šo runu vērtējumi un komentāri.
>> Metodiskais līdzeklis publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

06.09.2016. I.Kamarūte.
Par centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu 2016./2017.mācību gadā

Realizējot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam dotos uzdevumus, 2015./2016.mācību gadā Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja pirmo pilotprojektu, kurā fizikas, ķīmijas un dabaszinības eksāmenos kopā piedalījās 3200 izglītojamie. Pirmā pilotprojekta eksāmenu rezultātu analīze ir publicēta VISC vietnē. Pilotprojektu eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu paraugi ir publicēti VISC vietnē.
2016./2017.mācību gadā ir paredzēts eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās otrais pilotprojekts. Otrā pilotprojekta eksāmenu programmas tiks publicētas VISC mājaslapā otrā semestra sākumā.
2016./2017.mācību gadā ir plānota pilotprojekta eksāmenu norise 12.klases izglītojamiem – aptuveni 50 izglītības iestādēs (800 izglītojamie) dabaszinību eksāmenā, 60 izglītības iestādēs (1500 izglītojamie) fizikas eksāmenā un 60 izglītības iestādēs (1500 izglītojamie) ķīmijas eksāmenā. Visi pilotprojekta eksāmeni notiks vienlaicīgi 2017.gada 12.aprīlī. Pēc eksāmenu norises izglītojamo eksāmenu darbus vērtēs centralizēti, un vērtējums tiks izteikts procentuālajā novērtējumā. Pēc izglītojamā izvēles informācija par piedalīšanos pilotprojekta eksāmenā un tajā iegūtais vērtējums tiks ierakstīta atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā.
Pilotprojekta eksāmeni neaizstāj Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.269 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā” noteiktos izvēles centralizētos eksāmenus fizikā vai ķīmijā.
Lai nodrošinātu 2016./2017.mācību gada pilotprojekta eksāmenu norisi, VISC aicina izglītības iestādes sadarbībā ar attiecīgo mācību priekšmetu metodisko apvienību izvērtēt iespēju pieteikties pilotprojekta eksāmeniem, ievērojot, ka pilotprojekta eksāmenam tiek pieteikta visa klase. Atšķirībā no pirmā pilotprojekta, otrajā pilotprojektā izglītojamais var izvēlēties, kuram eksāmenam pieteikties – fizikas vai ķīmijas. Dabaszinību eksāmenam var pieteikties tikai tie izglītojamie, kuri apgūst mācību priekšmetu Dabaszinības.
Drošu un ticamu datu iegūšanai ir nepieciešama izglītības iestāžu pārstāvniecība no visiem valsts novadiem un visu tipu izglītības iestādēm. Īpaši aicinātas pieteikties izglītības iestādes no tiem novadiem, kuri nepiedalījās pirmajā pilotprojektā. VISC lūdz izglītības iestādes, kas vēlas piedalīties pilotprojekta eksāmenos, vadītāju līdz 2016.gada 1.oktobrim elektroniski aizpildīt pieteikuma formu tiešsaistē.
Detalizētākai informācijai par paredzamo pilotprojekta eksāmenu norisi lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv.

24.05.2016. I.Kamarūte.
Par diagnosticējošajiem darbiem 2016./2017.mācību gadā

2016./2017.mācību gadā VISC turpina organizēt diagnosticējošos darbus matemātikā un dabaszinātņu mācību priekšmetos.

  • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 10.klasē
  • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasē
  • Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasē
  • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasē

Diagnosticējošo darbu rezultāti netiks izmantoti, lai vērtētu konkrētās skolas vai kādas skolu grupas mācību darba kvalitāti.

12.05.2016. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2016.
2016./2017. mācību gada valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu grafiks

VISC pārskatāmai lietošanai ir apkopojis 2016./2017. mācību gada valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laikus.
>> Valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu grafiks

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2015.
Par vērtējuma izteikšanu centralizētajos eksāmenos

Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).
Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs