Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

15.08.2016. D.Āboltiņa.
Apelāciju skaita pieaugums šogad nebūtisks

Šogad Valsts izglītības satura centrā iesniegtas 102 apelācijas no 86 personām. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts 20 gadījumos, kas veido aptuveni 19,6% no kopējā apelāciju skaita. Pagājušajā gadā kopumā saņemtas 86 apelācijas no 72 personām, vērtējums tika mainīts 14 (jeb 16%) gadījumos.
>> Lasīt vairāk

24.05.2016. I.Kamarūte.
Par diagnosticējošajiem darbiem 2016./2017.mācību gadā

2016./2017.mācību gadā VISC turpina organizēt diagnosticējošos darbus matemātikā un dabaszinātņu mācību priekšmetos.

 • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 10.klasē
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasē
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasē
 • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasē

Diagnosticējošo darbu rezultāti netiks izmantoti, lai vērtētu konkrētās skolas vai kādas skolu grupas mācību darba kvalitāti.

19.05.2015. A.Cābelis.
Par 2015./2016. mācību gada diagnosticējošo darbu ķīmijā 11. klasei

2016.gada 30.martā pirmo reizi notika diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.klasei (laboratorijas darbs). Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis diagnosticējošā darba rezultātus un sadarbībā ar Mg.chem. Andru Reinholdi un LU doktoranti, Mg.chem. Jeļenu Volkinšteini veicis rezultātu analīzi. Šajā materiālā sniegti arī metodiskie ieteikumi skolotājiem un citiem interesentiem.
>> Analīzes rezultāti un ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli"

17.05.2015. A.Cābelis.
Par 2015./2016. mācību gada diagnosticējošo darbu fizikā 11. klasei

2016.gada 30.martā pirmo reizi notika diagnosticējošais darbs fizikā 11.klasei (laboratorijas darbs). Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis diagnosticējošā darba rezultātus un sadarbībā Dr. paed. DU Fizikas un matemātikas katedras docenti Lolitu Jonāni un Dr. phys. LU Fizikas un matemātikas fakultātes Eksperimentālās fizikas katedras lektori Inesi Dudarevu veicis rezultātu analīzi. Šajā materiālā sniegti arī metodiskie ieteikumi skolotājiem un citiem interesentiem.
>> Analīzes rezultāti un ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli"

12.05.2016. I.Kamarūte.
2016./2017. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

VISC pārskatāmai lietošanai ir apkopojis 2016./2017. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus.
>> Valsts pārbaudījumu grafiks

09.05.2016. D.Āboltiņa.
Skolām pieejami pilotprojekta eksāmena rezultāti

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2016. gada 13. aprīlī notika 1. pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu rezultātu izvērtēšanai un jauna centralizētā eksāmena veidošanai.
Šobrīd skolēnu darbi ir izvērtēti un pilotprojekta eksāmena rezultāti ir pieejami skolām. Tajos var noskaidrot katra skolēna 1. un 2. daļas rezultātus un kopējo rezultātu eksāmenā procentos. .
>> Lasīt vairāk

02.05.2015. J.Vilciņš. Precizēts 03.05.2016.
Par 2015./2016. mācību gada diagnosticējošo darbu matemātikā 8. klasei

2016.gada 23.februārī jau otro reizi notika diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei. Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis diagnosticējošā darba rezultātus un sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru ir veicis rezultātu analīzi. Šajā materiālā sniegti arī metodiskie ieteikumi skolotājiem.
>> Analīzes rezultāti un ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli"

15.04.2016. A.Cābelis.
Notikuši pirmā pilotprojekta dabaszinību eksāmeni

2016.gada 13.aprīlī notika 1.pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. Skolas varēja izvēlēties, kurā eksāmenā piedalīties – fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās. Visi trīs eksāmeni notika vienlaikus, un vienam skolēnam bija iespēja piedalīties tikai vienā eksāmenā. No 108 Latvijas skolām fizikas eksāmenā piedalījās 1474 skolēni, ķīmijas – 1157, dabaszinībās – 288 skolēni.
Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu rezultātu izvērtēšanai un jauna centralizētā eksāmena veidošanai.
>> Lasīt vairāk

14.04.2015. A.Cābelis.
Par 2015./2016. mācību gada diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs 9. klasei

2016.gada 18.februārī jau otro reizi notika diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9. klasei. Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis diagnosticējošā darba rezultātus un sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru ir veicis rezultātu analīzi. Šajā materiālā sniegti arī metodiskie ieteikumi skolotājiem un piedāvāti uzdevumu paraugi, kurus var izmantot mācību procesā.
>> Analīzes rezultāti un ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli"

12.04.2016. I.Kamarūte.
Skolēni pildījuši diagnosticējošos darbus fizikā un ķīmijā tiešsaistē

2016.gada 7.aprīlī 2600 skolēnu no 123 Latvijas skolām piedalījās digitālā mācību līdzekļa Uzdevumi.lv un Valsts izglītības un satura centra kopīgi rīkotajā pilotprojektā “Diagnosticējošo darbu izpilde tiešsaistē”. Pilotprojekta ietvaros pirmo reizi Latvijā 10.klases skolēniem bija iespēja savas zināšanas fizikā un ķīmijā pārbaudīt, pildot diagnosticējošo darbu digitālā formātā.
Tiešsaistes diagnosticējošais darbs tika veidots, lai testētu inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē, kā arī lai salīdzinātu, vai mācību gada laikā skolēniem ir nostiprinājušās un uzlabojušās zināšanas un prasmes par konkrētajiem jautājumiem. Pilotprojektā tika izmantoti 10.klases fizikas un ķīmijas diagnosticējošo darbu uzdevumi, kurus skolēni veica šī mācību gada 22.septembrī. Darbi tika īpaši pielāgoti Uzdevumi.lv un sagatavoti izpildei digitālā formātā. Darbs netika vērtēts ballēs un neietekmēja skolēnu vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā.
Gan skolēnam, gan skolotājam uzreiz pēc darba veikšanas bija redzams iegūto punktu skaits, iesniegtā un pareizā atbilde, kā arī pareizā varianta skaidrojums katrā uzdevumā. Tūlīt pēc tiešsaistes diagnosticējošā darba norises Valsts izglītības un satura centrs saņēma no Uzdevumi.lv automātiski apkopotās skolēnu iesniegtās atbildes un darbu rezultātus.
Apkopoto diagnosticējošo darbu rezultātos redzams, ka šī mācību gada septembrī ķīmijas diagnosticējošajā darbā piedalījās 198 skolas, tiešsaistes darbā – 88 skolas, septembrī fizikas diagnosticējošajā darbā piedalījās 199 skolas, tiešsaistes darbā – 86 skolas, tikmēr 59 skolas ķīmijas un 56 skolas fizikas darbu kārtoja gan septembrī, gan šī gada 7.aprīlī. Vairākas skolas izmantoja iespēju piedalīties abos tiešsaistes diagnosticējošos darbos.

03.03.2016. R.Kursīte.
Metodiskais materiāls par 9.klases eksāmena svešvalodās rakstīšanas daļas vērtēšanu

VISC aicina iepazīties ar metodisko materiālu "EKP B1 līmenis svešvalodās pamatskolā. Rakstu darbu paraugi", kurš tapis Eiropas moderno valodu centra (EMVC) un Eiropas Komisijas RELANG projekta ietvaros, ņemot vērā semināra "Valodu eksāmenu pielīdzināšana Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodas apguves līmeņiem" secinājumus. Sekojot EMVC ekspertu ieteikumiem, tika noteikta rakstīšanas daļas atbilstība uz rīcību orientētai EKP pieejai un izstrādāts detalizēts daļas apraksts, ievērojot uzdevumu saturu, teksta mērķi, jomas, kompetences un vērtēšanas principus.
>> Materiāls publicēts sadaļa "Metodiskie materiāli"

02.10.2015. I.Kamarūte.
Par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

Ar 2015./2016.m.g. stājas spēkā Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā" (turpmāk – noteikumi).
Noteikumi nosaka, ka 12.klases skolēniem ir tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk - CE) ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (turpmāk - SE), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • skolēna izvēlētais SE ir iekļauts noteikumu pielikumā minēto starptautisko institūciju un to piedāvāto eksāmenu sarakstā (skat. noteikumu pielikuma tabulas 2.un 3.kolonnu);
 • skolēna iegūtais vērtējums SE nav zemāks par B1 līmeni atbilstoši EKP pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem (skat. noteikumu pielikuma 4.kolonnu);
  Piemēram,
  skolēns IELTS eksāmenā ir ieguvis vērtējumu „3” (atbilst A2 līmenim), bet minimālajam vērtējumam ir jābūt vismaz „4” (atbilst B1 līmenim), līdz ar to viņš nevar pretendēt uz CE aizstāšanu ar SE, jo viņa SE iegūtais rezultāts neatbilst izvirzītajām prasībām.
 • SE ir nokārtots vispārējās vidējās izglītības ieguves laikā (10.-12.klase), un dokuments par skolēna iegūto vērtējumu SE ir derīgs skolēna paredzētā CE norises dienā (ja dokumentā ir norādīts derīguma termiņš).

>> Lasīt vairāk
>> 1.pielikums [DOC]
>> 2.pielikums [DOC]
>> Vērtējuma atbilstība EKP līmeņiem

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2015.
Par vērtējuma izteikšanu centralizētajos eksāmenos

Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).
Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs