Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

05.09.2014. I.Kamarūte.
Piešķirti ārštata metodiķa sertifikāti

Ar VISC 2014.gada 29.augusta rīkojumu Nr. 1-03/181 piešķirti ārštata metodiķa sertifikāti.
Sertifikātus var saņemt Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrā (1.stāvā), Vaļņu ielā 2 no plkst.9:00 līdz 16:00.
>> VISC rīkojums sadaļā "Normatīvie dokumenti"

11.08.2014. D.Ļaha.
Šogad mazāks apelāciju skaits

Šogad Valsts izglītības satura centrs, ar lūgumu pārskatīt centralizētā eksāmena vērtējumu, kopumā saņēma 87 apelācijas no 76 personām. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts 9 gadījumos.
>> Lasīt vairāk

26.05.2014. I.Kamarūte.
2014.-2015. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki

Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laikiem 2014./2015.mācību gadā.
>> Lasīt vairāk
>> 2014.-2015. mācību gada valsts pārbaudes darbu grafiks
>> Ministru kabineta noteikumi

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

03.04.2014. I.Zdanovska.
Diagnosticējošais darbs sākumskolā 2013./2014.m.g.: rezultātu analīze un ieteikumi

2013./2014.mācību gadā 3.klasei pirmo reizi jau februārī tika piedāvāts kombinētais diagnosticējošais darbs mācību valodā (latviešu, krievu, poļu) un matemātikā.
Valsts izglītības satura centrs piedāvā metodisko materiālu, kurā atspoguļoti diagnosticējošā darba rezultāti un sniegti ieteikumi turpmākajam darbam. Šī informācija var būt saistoša gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem un citiem interesentiem.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

13.03.2014. G.Vasilevskis.
Centralizēto eksāmenu rezultāti saistībā ar mācībvalodas jautājumiem

Ņemot vērā sabiedrībā pastāvošos atšķirīgos viedokļus par vidējo izglītību tikai valsts valodā un tās sniegto kvalitāti, Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis materiālu ar pamatotiem rezultātiem un statistikas datiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte.
Centralizēto eksāmenu vērtējuma izteikšana

2012.gada 3.septembrī apstiprinātie grozījumi 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.715 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” ieviesa izmaiņas centralizēto eksāmenu rezultātu izteikšanā. Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai (sertifikāta paraugs no 2013.gada). Lai visi interesenti saprastu rezultātu aprēķinu, VISC paskaidrot, kā tiek izteikts centralizēto eksāmenu vērtējums.
>> Lasīt vairāk

22.02.2013. L.Mitrofanova.
Par centralizētā eksāmena svešvalodās runāšanas daļas 3.uzdevumu (monologs) un tā vērtēšanas kritērijiem

Lai precīzāk un objektīvāk novērtētu izglītojamo sniegumu runāšanas daļas 3.uzdevumā, ir precizēti 3.uzdevuma vērtēšanas kritēriji, ar kuriem 2013.gada 7.februārī centralizētā eksāmena angļu valodā runāšanas daļas vērtēšanas standartizācijā tika iepazīstināti angļu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāji. Ar svešvalodu runāšanas daļas monologa vērtēšanas kritērijiem tuvākajā laikā ir plānots iepazīstināt vācu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītājus un franču valodas pedagogus.
>> Angļu valoda
>> Franču valoda
>> Vācu valoda

21.01.2013. A.Cābelis.
Par laboratorijas darbu vērtēšanu centralizētajos eksāmenos dabaszinātņu mācību priekšmetos 2012./2013.m.g.

Atbilstoši mācību priekšmeta standartam par vispārējo vidējo izglītību, visi skolēni dabaszinātņu mācību priekšmetos visās klasēs apgūst pētnieciskās darbības prasmes. Šo prasmju apguvi vislabāk ir vērtēt laboratorijas darbā. Standartā noteikto prasmju apguvei katra mācību priekšmeta programmas paraugā ir dots ieteicamo laboratorijas darbu saraksts. Taču programmā nav norādīti laboratorijas darbi, kurus vislabāk ir veikt, lai vērtētu sasniedzamā rezultāta apguvi. Vērtēšanai laboratorijas darbus skolotājs izvēlas atbilstoši apgūstamajām prasmēm un skolas materiālajām iespējām.
>> Lasīt vairāk

11.01.2013. L.Mitrofanova, I.Zdanovska.
Centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināmība Eiropas valodu kopīgajās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa piedāvā informāciju par svarīgākajām aktualitātēm valodas prasmes līmeņu noteikšanā centralizētajos eksāmenos svešvalodās.
>> Materiāls sadaļā "Metodiskie materiāli"

Sadaļas arhīvs