Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

03.04.2014. I.Zdanovska.
Diagnosticējošais darbs sākumskolā 2013./2014.m.g.: rezultātu analīze un ieteikumi

2013./2014.mācību gadā 3.klasei pirmo reizi jau februārī tika piedāvāts kombinētais diagnosticējošais darbs mācību valodā (latviešu, krievu, poļu) un matemātikā.
Valsts izglītības satura centrs piedāvā metodisko materiālu, kurā atspoguļoti diagnosticējošā darba rezultāti un sniegti ieteikumi turpmākajam darbam. Šī informācija var būt saistoša gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem un citiem interesentiem.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

13.03.2014. G.Vasilevskis.
Centralizēto eksāmenu rezultāti saistībā ar mācībvalodas jautājumiem

Ņemot vērā sabiedrībā pastāvošos atšķirīgos viedokļus par vidējo izglītību tikai valsts valodā un tās sniegto kvalitāti, Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis materiālu ar pamatotiem rezultātiem un statistikas datiem.
>> Lasīt vairāk

05.02.2014. L.Grīvans.
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2014

VISC piedāvā izglītības iestādēm 2014.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru.
>> Mutvārdu daļas ieraksta programma 2014 [EXE]
>> Lietotāja rokasgrāmata 2014 [PDF]

05.02.2014. I.Kamarūte. Papildināts 10.03.2014.
Par diagnosticējošajiem darbiem 6.klases skolēniem 2013./2014.m.g.

M.Vītumas „Metodiski ieteikumi skolotājiem par gatavošanos valsts diagnosticējošajam darbam matemātikā 6.klasē” ir papildināti ar visu diagnosticējošo darbu aprobācijas rezultātā iegūtajām diagnosticējošajām kartēm, rezultātu analīzi un ieteikumiem kļūdu novēršanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumiem Nr.530 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (turpmāk – Pamatizglītības standarts) 2013./2014.mācību gadā 6.klases skolēniem ir noteikti diagnosticējošie darbi:
1) latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās;
2) mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās;
3) matemātikā;
4) latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās;
5) dabaszinībās.
Ar 2013./2014.mācību gada diagnosticējošiem darbiem tiek veikta skolēnu sasniegumu diagnostika, kuras mērķis ir attiecīgajā mācību priekšmetā tos novērtēt un uzlabot.

Par diagnosticējošo darbu vērtēšanu un analīzi
2013./2014.gada valsts diagnosticējošais pārbaudes darbs neparedz vērtēt skolēnu mācību sasniegumus ar atzīmi ballēs, bet gan vērtējumu izteikt punktos vai procentos.
Valsts diagnosticējošo darba analīzes mērķis:
– noteikt katra skolēna un visas klases skolēnu sasniegumu līmeni par diagnosticējošā darbā ietvertajiem parametriem;
– izpētīt zināšanu, prasmju un iemaņu nepietiekamās apguves raksturu;
– noteikt katram skolēnam neapgūto zināšanu un prasmju cēloņus;
– izstrādāt konkrētu rīcības programmu, lai līdz 6.klases beigām nostiprinātu zināšanu un prasmju apguvi par Pamatizglītības standartā noteiktajiem pamatjautājumiem attiecīgajā mācību priekšmetā.
Diagnosticējošā darba rezultātus, kas tiks apkopoti elektroniskajās rezultātu kopsavilkumu tabulās, skolotāji varēs izmantot kā diagnosticējošās kartes, lai analizētu katra atsevišķa skolēna zināšanu un prasmju līmeni un visu klasi raksturojošo sasniegumu līmeni kopumā.
VISC piedāvā metodiskos ieteikumus, kā gatavoties 6.klases diagnosticējošajam darbam matemātikā, kurus izstrādāja Mg.paed. Maija Vītuma. Iepazīstoties ar metodisko materiālu, arī citu mācību priekšmetu skolotāji var gūt ierosmi sava pedagoģiskā darba pilnveidošanai.
Metodisko ieteikumu autore izsaka sirsnīgu pateicību par sadarbību Dr.paed. Elīnai Faļkenšteinai, Daugavpils Universitātes profesorei Dr.paed. Elfrīdai Krastiņai un A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas skolotājai Mg. paed. Vijai Rasmanei.
Metodiskais materiāls var būt saistošs ne tikai matemātikas skolotājiem, bet arī skolēnu vecākiem un citiem interesentiem.
>> Metodiski ieteikumi skolotājiem par gatavošanos valsts diagnosticējošajam darbam matemātikā 6.klasē

07.01.2014. L.Grīvans.
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2013./2014.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:
1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.
Centralizētajam angļu valodas eksāmena var pieteikties līdz 3.februārim, bet pārējiem centralizētajiem eksāmeniem – ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

02.01.2014. I.Kamarūte.
3.klases diagnosticējošā darba norises darbību laiki 2013./2014.m.g.

Šajā mācību gadā 3.klases diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiks 5. un 11.februārī.
VISC ir noteicis 3.klases diagnosticējošā darba ar kombinētu mācību saturu norises darbību laikus.
2013.gada decembrī VISC mājas lapā tika publicēti metodiskie ieteikumi, kā gatavoties 3.klases diagnosticējošajam darbam.
Svešvalodu centralizēto eksāmenu norises darbību laiki tiks publicēti līdz 2014.gada 17.februārim, pārējiem valsts pārbaudījumiem – līdz 2014.gada 7.aprīlim.
>> 3.klases diagnosticējošā darba norises darbību laiki
>> Kā gatavoties 3.klases diagnosticējošajam darbam

12.12.2013. K.Špūle.
Par izmaiņām centralizētajā latviešu valodas eksāmenā 12.klasei

Ņemot vērā iepriekšējo gadu eksāmena pirmās daļas (zināšanas un pamatprasmes) rezultātus un atbilžu izvēles uzdevumu priekšrocības un trūkumus, kā arī skolotāju atsauksmes, 2013./2014. mācību gadā latviešu valodas eksāmenā 12.klasei mainīti pirmās daļas uzdevumu veidi, saglabājot pārbaudāmās prasmes un maksimāli iegūstamo punktu skaitu.
Skolēniem 26 atbilžu izvēles uzdevumu vietā būs jāveic 2 atsevišķi tukšo vietu aizpildīšanas uzdevumi. 1. uzdevumā pārbaudīs skolēnu prasmi no vārdu pamatformas veidot kontekstam atbilstošus vārdus vai vārdu formas, ievērojot pareizrakstību un valodas kultūras normas. Par katru pareizu atbildi skolēns varēs saņemt 1 punktu (kopā 8 punkti). Savukārt interpunkcijas lietošana tiks pārbaudīta 2. uzdevumā, kur piedāvātajos teikumos skolēniem vajadzēs ielikt trūkstošās pieturzīmes. Par katru teikumu, kurā būs pareizi ieliktas pieturzīmes, skolēns saņems 2 punktus. Ja būs pareizi ieliktas trūkstošās pieturzīmes, bet būs arī kāda nepamatota pieturzīme, skolēns saņems 1 punktu. Ja būs ieliktas tikai nepamatotas pieturzīmes vai arī skolēns vispār nebūs lietojis pieturzīmes, viņš saņems 0 punktu. Kopā par 2. uzdevumu varēs iegūt 18 punktu.
Eksāmena pirmās daļas un otrās daļas (teksta izpratne) uzdevumu kopējais izpildes laiks paliks nemainīgs – 100 minūtes. Abu daļu uzdevumi būs iekļauti vienā darba burtnīcā. Informējam, ka atsevišķu atbilžu lapu, kā tas bija iepriekšējos gados, nebūs.
Eksāmena trešajā daļā (tekstveide) skolēniem tiks piedāvāti 3 temati, kas saistīti ar kultūru un literatūru. Uzdevuma formulējumā šogad netiek īpaši norādīts, kas jāizmanto argumentācijai. Temata formulējums nosaka argumentācijai nepieciešamo faktu izmantojumu, ļaujot darba autoram brīvi izvēlēties gan pasaules un Latvijas kultūras, gan literatūras faktus.
VISC paraugam piedāvā divus variantus 1.uzdevuma izpildei un vienu variantu 2.uzdevuma izpildei.
>> Varianti 1.uzdevuma un 2.uzdevuma izpildei

28.08.2013. D.Ļaha.
Valsts pārbaudes darbu norises laiki un valsts pārbaudījumu grafiks 2013./2014.m.g.

Nākamajā mācību gadā visu svešvalodu centralizētie eksāmeni vidusskolu beidzējiem notiks martā, bet 3.klases diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu – februārī, tā paredz otrdien, 27.augustā, valdībā izskatītais Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2013./2014.mācību gadā".
Noteikumi stājās spēkā 2013.gada 30.augusta.
>> Ministru kabineta noteikumi
>> Valsts pārbaudījumu grafiks

08.07.2013. I.Kamarūte.
Centralizēto eksāmenu vērtējuma izteikšana

2012.gada 3.septembrī apstiprinātie grozījumi 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.715 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” ieviesa izmaiņas centralizēto eksāmenu rezultātu izteikšanā. Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai (sertifikāta paraugs no 2013.gada). Lai visi interesenti saprastu rezultātu aprēķinu, VISC paskaidrot, kā tiek izteikts centralizēto eksāmenu vērtējums.
>> Lasīt vairāk

22.02.2013. L.Mitrofanova.
Par centralizētā eksāmena svešvalodās runāšanas daļas 3.uzdevumu (monologs) un tā vērtēšanas kritērijiem

Lai precīzāk un objektīvāk novērtētu izglītojamo sniegumu runāšanas daļas 3.uzdevumā, ir precizēti 3.uzdevuma vērtēšanas kritēriji, ar kuriem 2013.gada 7.februārī centralizētā eksāmena angļu valodā runāšanas daļas vērtēšanas standartizācijā tika iepazīstināti angļu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāji. Ar svešvalodu runāšanas daļas monologa vērtēšanas kritērijiem tuvākajā laikā ir plānots iepazīstināt vācu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītājus un franču valodas pedagogus.
>> Angļu valoda
>> Franču valoda
>> Vācu valoda

21.01.2013. A.Cābelis.
Par laboratorijas darbu vērtēšanu centralizētajos eksāmenos dabaszinātņu mācību priekšmetos 2012./2013.m.g.

Atbilstoši mācību priekšmeta standartam par vispārējo vidējo izglītību, visi skolēni dabaszinātņu mācību priekšmetos visās klasēs apgūst pētnieciskās darbības prasmes. Šo prasmju apguvi vislabāk ir vērtēt laboratorijas darbā. Standartā noteikto prasmju apguvei katra mācību priekšmeta programmas paraugā ir dots ieteicamo laboratorijas darbu saraksts. Taču programmā nav norādīti laboratorijas darbi, kurus vislabāk ir veikt, lai vērtētu sasniedzamā rezultāta apguvi. Vērtēšanai laboratorijas darbus skolotājs izvēlas atbilstoši apgūstamajām prasmēm un skolas materiālajām iespējām.
>> Lasīt vairāk

11.01.2013. L.Mitrofanova, I.Zdanovska.
Centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināmība Eiropas valodu kopīgajās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa piedāvā informāciju par svarīgākajām aktualitātēm valodas prasmes līmeņu noteikšanā centralizētajos eksāmenos svešvalodās.
>> Materiāls sadaļā "Metodiskie materiāli"

Sadaļas arhīvs