Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

25.01.2016. N.Valtere.
Aicinām pieteikties centralizēto eksāmenu vērtēšanai

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2015./2016.mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar instrukciju par centralizēto eksāmenu vērtēšanu. Pieteikumus gaidīsim līdz šā gada 1.martam plkst. 16:00.
>> Pieteikums
>> Instrukcija sadaļā "Iepirkumi"

25.01.2016. J.Vilciņš.
Informācija matemātikas CE vērtētāju pretendentiem

VISC matemātikas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā. Dalība matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus (sk. Iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2016/02 „Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi”).
>> Papildinformācija un uzdevumi

08.12.2015. L.Grīvans.
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2015./2016.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:
1. Latvijas Universitātē;
2. Rīgas Tehniskā universitātē;
3. Daugavpils Universitātē;
4. Liepājas Universitātē;
5. Vidzemes Augstskolā.
Centralizētajam svešvalodas (angļu, franču, krievu, vācu) eksāmenam var pieteikties līdz 1.februārim, bet pārējiem centralizētajiem eksāmeniem – ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

30.11.2015. A.Cābelis.
Veikta 10. klases fizikas un ķīmijas diagnosticējošo darbu analīze, un izstrādāti ieteikumi skolotājiem mācību procesa pilnveidei

2015.gada 22.septembrī notika diagnosticējošie darbi 10.klasei fizikā un ķīmijā. Darbu mērķis bija novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes fizikā un ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un pilnveidei mācību procesā vidusskolā. Tagad darbi ir izanalizēti un izstrādāti ieteikumi.

30.11.2015. K.Špūle.
Veikta 2014./2015. m.g. latviešu valodas centralizētā eksāmena kvalitatīvā analīze

VISC ir veicis 2014./2015. mācību gada latviešu valodas centralizētā eksāmena 12.klasei kvalitatīvo analīzi un izstrādājis metodiskos ieteikumus skolēnu mācību sasniegumu pilnveidei.

02.10.2015. I.Kamarūte.
Par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

Ar 2015./2016.m.g. stājas spēkā Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā" (turpmāk – noteikumi).
Noteikumi nosaka, ka 12.klases skolēniem ir tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk - CE) ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (turpmāk - SE), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • skolēna izvēlētais SE ir iekļauts noteikumu pielikumā minēto starptautisko institūciju un to piedāvāto eksāmenu sarakstā (skat. noteikumu pielikuma tabulas 2.un 3.kolonnu);
 • skolēna iegūtais vērtējums SE nav zemāks par B1 līmeni atbilstoši EKP pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem (skat. noteikumu pielikuma 4.kolonnu);
  Piemēram,
  skolēns IELTS eksāmenā ir ieguvis vērtējumu „3” (atbilst A2 līmenim), bet minimālajam vērtējumam ir jābūt vismaz „4” (atbilst B1 līmenim), līdz ar to viņš nevar pretendēt uz CE aizstāšanu ar SE, jo viņa SE iegūtais rezultāts neatbilst izvirzītajām prasībām.
 • SE ir nokārtots vispārējās vidējās izglītības ieguves laikā (10.-12.klase), un dokuments par skolēna iegūto vērtējumu SE ir derīgs skolēna paredzētā CE norises dienā (ja dokumentā ir norādīts derīguma termiņš).

>> Lasīt vairāk
>> 1.pielikums [DOC]
>> 2.pielikums [DOC]
>> Vērtējuma atbilstība EKP līmeņiem

23.09.2015. A.Cābelis.
Notika diagnosticējošie darbi 10.klasei fizikā un ķīmijā

2015.gada 22.septembrī notika diagnosticējošie darbi 10.klasei fizikā un ķīmijā. Darbu mērķis bija novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes fizikā un ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un pilnveidei mācību procesā vidusskolā.
>> Diagnosticējošo darbu uzdevumi

26.08.2015. I.Kamarūte.
2015./2016. mācību gada valsts pārbaudes darbu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki

VISC pārskatāmai lietošanai ir apkopojis 2015./2016. mācību gada valsts pārbaudes darbu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laikus.
>> Valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki

26.08.2015. I.Kamarūte.
Par centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu 2015./2016.mācību gadā

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, „Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” ir paredzēti centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojekti 2015./2016.mācību gadā un 2016./2017.mācību gadā.
Atbilstoši obligātā centralizētā eksāmena pēc skolēna izvēles fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās ieviešanas plānam VISC 2015.gada 12.janvārī organizēja semināru, kurā piedalījās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra, augstskolu un izglītības iestāžu pārstāvji. Seminārā tika izstrādāta koncepcija par pilotprojektu eksāmenu struktūru. Pēc semināra VISC izveidoja darba grupas, kuras izstrādāja 2015./2016.mācību gada pilotprojekta eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu paraugus, kas 2015.gada aprīlī tika publicēti VISC vietnē. Vēl līdz 1.oktobrim gaidām atsauksmes un ierosinājumus par pilotprojekta eksāmenu programmām un paraugiem.
2015./2016.mācību gadā ir paredzēta pilotprojekta eksāmenu norise 12.klases skolēniem – aptuveni 50 izglītības iestādēs (800 skolēni) dabaszinību eksāmenā, 60 izglītības iestādēs (1200 skolēni) fizikas eksāmenā un 60 izglītības iestādēs (1200 skolēni) ķīmijas eksāmenā. Visu pilotprojekta eksāmenu norise paredzēta vienlaicīgi 2016.gada 13.aprīlī. Pēc eksāmenu norises skolēnu eksāmenu darbus vērtēs centralizēti, un vērtējums tiks izteikts procentuālajā novērtējumā. Pēc skolēna izvēles informācija par piedalīšanos pilotprojekta eksāmenā un tajā iegūtais vērtējums tiks ierakstīta atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā. Pilotprojekta eksāmeni neaizstāj Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.209 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016.mācību gadā” noteiktos izvēles centralizētos eksāmenus fizikā vai ķīmijā.
Lai nodrošinātu 2015./2016.mācību gada pilotprojekta eksāmenu norisi, VISC aicina izglītības iestādes sadarbībā ar attiecīgo mācību priekšmetu metodisko apvienību izvērtēt iespēju pieteikties pilotprojekta eksāmeniem, ievērojot, ka visa klase tiek pieteikta vienam eksāmenam. Izglītības iestādes, kurās ir divas vai vairākas 12.klases, var pieteikties vairākiem eksāmeniem. Drošu un ticamu datu iegūšanai ir nepieciešama izglītības iestāžu pārstāvniecība no visiem valsts novadiem.
VISC lūdz izglītības iestādes, kas vēlas piedalīties pilotprojekta eksāmenos, vadītāju no 2015.gada 2.septembra līdz 2015.gada 1.oktobrim elektroniski aizpildīt pieteikuma formu tiešsaistē.
Detalizētākai informācijai par paredzamo pilotprojekta eksāmenu norisi lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv

14.07.2015. I.Kamarūte. Precizēts 01.09.2015.
Par diagnosticējošajiem darbiem 2015./2016.mācību gadā

2015./2016.mācību gadā Valsts izglītības satura centrs (VISC) ieplānojis sešus diagnosticējošos darbus.

 • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 10.klasē
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasē
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasē
 • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasē

Diagnosticējošo darbu rezultāti netiks izmantoti, lai vērtētu konkrētās skolas vai kādas skolu grupas mācību darba kvalitāti.

22.04.2015. A.Cābelis.
2015./2016.m.g. 12.klases piloteksāmena fizikā, ķīmijā un dabaszinībās paraugs

2015.gada 12.janvārī VISC organizēja semināru par obligāto izvēles centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu. Tajā piedalījās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra, augstskolu un izglītības iestāžu pārstāvji. Seminārā tika izstrādāta koncepcija par pilotprojektu eksāmenu struktūru. Pēc semināra VISC izveidoja darba grupas, kuras izstrādāja 2015./2016.mācību gada pilotprojekta eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu paraugus. Aprīlī pilotprojekti apspriesti fizikas un ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju semināros. Aicinām skolotājus iepazīties ar pilotprojektu materiāliem, aprobēt tos 12.klasē mācību procesā un apspriest rezultātus un priekšlikumus par pilotprojektu programmām un eksāmenu paraugiem līdz šā mācību gada beigām sūtīt uz e-pastu austris.cabelis@visc.gov.lv.
Pilotprojekta ķīmijas eksāmena programma un saturs tiks publicēti 29.aprīlī.
>> Paraugi publicēti sadaļā "Pārbaudes darbu paraugi"

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2015.
Par vērtējuma izteikšanu centralizētajos eksāmenos

Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).
Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs