Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

15.08.2017. A.Bērziņa.
Kopējais iesniegtais apelāciju skaits šogad

Šogad Valsts izglītības satura centrā iesniegtas 127 apelācijas no 98 personām gan 9., gan 12.klasē. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts 17 gadījumos, kas veido aptuveni 13% no kopējā apelāciju skaita. Pagājušajā gadā kopumā saņemtas 102 apelācijas no 86 personām, vērtējums tika mainīts 14 (jeb gandrīz 20%) gadījumos.
Iepriekš jau tika informēts, ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. VISC izveidota īpaša apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskata un pārskata eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai paaugstināt to.
Apelācijas, ar lūgumu pārskatīt centralizētā eksāmena vērtējumu, varēja iesniegt no 29.jūnija līdz 29.jūlijam. Kā ierasts, visvairāk apelāciju ir saņemtas par obligātajos centralizētajos eksāmenos matemātikā un latviešu valodā izteikto vērtējumu, jo tajos proporcionāli ir vislielākais kārtotāju skaits.
Šogad 11 centralizētajos eksāmenos piedalījās 22410 skolēni, kuru 52331 darbus novērtēja 645 vērtētāji.

15.05.2017. A.Cābelis.
Diagnosticējošā laboratorijas darba ķīmijā un fizikā 11.klasē rezultāti 2016./2017.mācību gadā

VISC apkopojis 2016./2017.mācību gada diagnosticējošā laboratorijas darba ķīmijā un fizikā 11.klasē rezultātus. Diagnosticējošajā darbā fizikā piedalījās 2742 skolēni no 217 vispārizglītojošajām mācību iestādēm, ķīmijā – 2609 skolēni no 238 skolām. Skolēnu eksperimentālās prasmes 11.klasē kopumā ir labas. Arī nākamajā mācību gadā VISC organizēs diagnosticējošo laboratorijas darbu fizikā un ķīmijā 11.klasē.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

10.05.2017. A.Cābelis.
Par 2.pilotprojekta eksāmenu rezultātiem dabaszinātnēs

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2017.gada 12.aprīlī notika 2.pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu izvērtēšanai.
Fizikas eksāmenā piedalījās 1623 skolēni, ķīmijas - 1496, dabaszinībās – 486.
Tagad skolēnu darbi ir izvērtēti un vietnē vpis.lv var noskaidrot katra skolēna 1. un 2. daļas rezultātus un kopējo rezultātu eksāmenā procentos.
Skolēns var izvēlēties, vai iegūto vērtējumu pilotprojekta eksāmenā ierakstīt atestāta sekmju izrakstā vai ne. Atgādinām, ka pilotprojekta eksāmeni neaizstāj kādu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi un to rezultāti nav salīdzināmi ar izvēles centralizēto eksāmenu rezultātiem fizikā un ķīmijā.
Valstī vidējie rezultāti dabaszinībās 34,45%, fizikā 35,82% un ķīmijā 42,29%.
Pilotprojekta eksāmenu rezultātu kvalitatīvā analīze tiks veikta ESF projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" (projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002).

15.03.2017. E.Tukiša.
Vairāk nekā 200 skolu diagnosticējošo darbu dabaszinībās aizvada tiešsaistē

Mūsdienīgu pieeju skolēnu zināšanu pārbaudē šī gada 7.martā izmantoja 206 Latvijas skolas, kurās kopumā 5794 skolēni 6.klašu diagnosticējošo darbu dabaszinībās kārtoja tiešsaistē izglītības portālā Uzdevumi.lv. Tiešsaistes darbs tika veidots sadarbībā ar VISC un palīdzēja būtiski atvieglot vērtēšanas procesu, kā arī veicināt skolēnu digitālo kompetenci.
>> Lasīt vairāk

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2015.
Par vērtējuma izteikšanu centralizētajos eksāmenos

Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).
Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs