Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

16.02.2015. L.Grīvans.
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2015

VISC piedāvā izglītības iestādēm 2015.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru.
>> Mutvārdu daļas ieraksta programma [ZIP]

27.01.2015. N.Valtere.
Aicinām pieteikties centralizēto eksāmenu vērtēšanai

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2014./2015.mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar instrukciju par centralizēto eksāmenu vērtēšanu.
Pieteikumus gaidīsim līdz šā gada 2.martam plkst. 16:00.
>> Instrukcija publicēta sadaļā "Aktualitātes. Iepirkumi"

27.01.2015. J.Vilciņš.
Informācija matemātikas CE vērtētāju pretendentiem

VISC matemātikas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā. Dalība matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus (sk. Iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2015/02 „Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi” sadaļā "Iepirkumi").
>> Papildinformācija un uzdevumi
>> Atbilžu forma tiešsaistē

23.12.2014. J.Vilciņš.
Diagnosticējošā darba matemātikā programma un norise

Diagnosticējošo darbu matemātikā 8.klašu skolēni veic 2015.gada 3.martā. Diagnosticējošā darba materiālus VISC publicēs valsts pārbaudes darbu materiālu piegādes interneta vietnē dienu pirms diagnosticējoša darba norises. Nedēļas laikā pēc diagnosticējošā darba norises (līdz 10.03.2015) aizpildīta elektronisko rezultātu kopsavilkuma tabula jānosūta uz VISC.
>> Programma un norise

23.12.2014. A.Cābelis.
Diagnosticējošā darba dabaszinātnēs programma un norise

Diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs 9.klašu skolēni veic 2015.gada 25.februārī. Diagnosticējošā darba materiālus VISC publicēs valsts pārbaudes darbu materiālu piegādes interneta vietnē dienu pirms diagnosticējoša darba norises. Nedēļas laikā pēc diagnosticējošā darba norises (līdz 03.03.2015) aizpildīta elektronisko rezultātu kopsavilkuma tabula jānosūta uz VISC.
>> Programma un norise

03.12.2014. L.Grīvans.
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2014./2015.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:
1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.
Centralizētajam svešvalodas (angļu, franču, krievu, vācu) eksāmenam var pieteikties līdz 2.februārim, bet pārējiem centralizētajiem eksāmeniem – ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

02.12.2014. I.Kamarūte. Papildināts 05.12.2014.
2014./2015. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks un infogramma

Lai netiktu traucēts centralizētā matemātikas eksāmena norises process Latvijas prezidentūras laikā Austrumu partnerības samitā 2015.gada 22.maijā Rīgā, matemātikas eksāmena datums no 22.maija tiks pārcelts uz 21.maiju, līdz ar to mainīsies eksāmena norises datums vēl dažiem eksāmeniem, tā nolemts 2.decembra valdības sēdē. Pārceļot centralizētā matemātikas eksāmena norises laiku par vienu dienu ātrāk, ir nepieciešams mainīt vēl trīs valsts pārbaudījumu norises laikus. Eksāmenu latviešu valodā 9.klasei latviešu mācībvalodas izglītības programmās un latviešu valodā 9.klasei mazākumtautību izglītības programmās norises laiks tiek pārcelts no 20.maija uz 19.maiju, 12.klases centralizētais eksāmens latviešu valodā no 19.maija tiks pārcelts uz 18.maiju.
Lai atvieglotu skolu vadītāju darba organizāciju, VISC ir sagatavojis pārskatāmu infogrammu, kurā parādīti termiņi, kādos tiek organizēti visi procesi, kas saistīti ar valsts pārbaudes darbu norisi. Lai valsts pārbaudes darbu norises laiki būtu pārskatāmāki, VISC ir sagatavojis arī valsts pārbaudes darbu norises grafiku.
>> Infogramma [PPSX]
>> Valsts pārbaudījumu grafiks

10.10.2014. A.Cābelis, J.Vilciņš.
Diagnosticēsim dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu apguvi

Starptautisko pētījumu rezultāti parāda, ka Latvijā ir salīdzinoši neliels 15 gadīgo skolēnu ar augstiem sasniegumiem matemātikā un dabaszinātnēs īpatsvars, un šis skaits turpina samazināties. Tas ir vērtējams kā negatīvs faktors tautsaimniecības turpmākai attīstībai. Lai mainītu situāciju, Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam tiek plānota skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem procentuālā īpatsvara palielināšana dabaszinātnēs no 4,3 % 2012.gadā līdz 8% 2020.gadā. Šī darba sekmēšanai 2014./2015. mācību gada 25.februārī notiks integrēts diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei un 3.martā – matemātikā 8.klasei.
>> Vairāk par diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs 9.kl.
>> Vairāk par diagnosticējošo darbu matemātikā 8.kl.
>> Starptautisko pētījumu rezultāti un uzdevumu piemēri LU IPI vietnē

26.05.2014. I.Kamarūte.
2014.-2015. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki

Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laikiem 2014./2015.mācību gadā.
>> Lasīt vairāk
>> 2014./2015. m.g. valsts pārbaudes darbu grafiks
>> Ministru kabineta noteikumi

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

03.04.2014. I.Zdanovska.
Diagnosticējošais darbs sākumskolā 2013./2014.m.g.: rezultātu analīze un ieteikumi

2013./2014.mācību gadā 3.klasei pirmo reizi jau februārī tika piedāvāts kombinētais diagnosticējošais darbs mācību valodā (latviešu, krievu, poļu) un matemātikā.
Valsts izglītības satura centrs piedāvā metodisko materiālu, kurā atspoguļoti diagnosticējošā darba rezultāti un sniegti ieteikumi turpmākajam darbam. Šī informācija var būt saistoša gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem un citiem interesentiem.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

13.03.2014. G.Vasilevskis.
Centralizēto eksāmenu rezultāti saistībā ar mācībvalodas jautājumiem

Ņemot vērā sabiedrībā pastāvošos atšķirīgos viedokļus par vidējo izglītību tikai valsts valodā un tās sniegto kvalitāti, Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis materiālu ar pamatotiem rezultātiem un statistikas datiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte.
Centralizēto eksāmenu vērtējuma izteikšana

2012.gada 3.septembrī apstiprinātie grozījumi 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.715 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” ieviesa izmaiņas centralizēto eksāmenu rezultātu izteikšanā. Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai (sertifikāta paraugs no 2013.gada). Lai visi interesenti saprastu rezultātu aprēķinu, VISC paskaidrot, kā tiek izteikts centralizēto eksāmenu vērtējums.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs