Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

10.10.2014. A.Cābelis, J.Vilciņš.
Diagnosticēsim dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu apguvi

Starptautisko pētījumu rezultāti parāda, ka Latvijā ir salīdzinoši neliels 15 gadīgo skolēnu ar augstiem sasniegumiem matemātikā un dabaszinātnēs īpatsvars, un šis skaits turpina samazināties. Tas ir vērtējams kā negatīvs faktors tautsaimniecības turpmākai attīstībai. Lai mainītu situāciju, Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam tiek plānota skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem procentuālā īpatsvara palielināšana dabaszinātnēs no 4,3 % 2012.gadā līdz 8% 2020.gadā. Šī darba sekmēšanai 2014./2015. mācību gada 25.februārī notiks integrēts diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei un 3.martā – matemātikā 8.klasei.
>> Vairāk par diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs 9.kl.
>> Vairāk par diagnosticējošo darbu matemātikā 8.kl.
>> Starptautisko pētījumu rezultāti un uzdevumu piemēri LU IPI vietnē

05.09.2014. I.Kamarūte.
Piešķirti ārštata metodiķa sertifikāti

Ar VISC 2014.gada 29.augusta rīkojumu Nr. 1-03/181 piešķirti ārštata metodiķa sertifikāti.
Sertifikātus var saņemt Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrā (1.stāvā), Vaļņu ielā 2 no plkst.9:00 līdz 16:00.
>> VISC rīkojums sadaļā "Normatīvie dokumenti"

26.05.2014. I.Kamarūte.
2014.-2015. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki

Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laikiem 2014./2015.mācību gadā.
>> Lasīt vairāk
>> 2014.-2015. mācību gada valsts pārbaudes darbu grafiks
>> Ministru kabineta noteikumi

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

03.04.2014. I.Zdanovska.
Diagnosticējošais darbs sākumskolā 2013./2014.m.g.: rezultātu analīze un ieteikumi

2013./2014.mācību gadā 3.klasei pirmo reizi jau februārī tika piedāvāts kombinētais diagnosticējošais darbs mācību valodā (latviešu, krievu, poļu) un matemātikā.
Valsts izglītības satura centrs piedāvā metodisko materiālu, kurā atspoguļoti diagnosticējošā darba rezultāti un sniegti ieteikumi turpmākajam darbam. Šī informācija var būt saistoša gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem un citiem interesentiem.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

13.03.2014. G.Vasilevskis.
Centralizēto eksāmenu rezultāti saistībā ar mācībvalodas jautājumiem

Ņemot vērā sabiedrībā pastāvošos atšķirīgos viedokļus par vidējo izglītību tikai valsts valodā un tās sniegto kvalitāti, Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis materiālu ar pamatotiem rezultātiem un statistikas datiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte.
Centralizēto eksāmenu vērtējuma izteikšana

2012.gada 3.septembrī apstiprinātie grozījumi 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.715 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” ieviesa izmaiņas centralizēto eksāmenu rezultātu izteikšanā. Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai (sertifikāta paraugs no 2013.gada). Lai visi interesenti saprastu rezultātu aprēķinu, VISC paskaidrot, kā tiek izteikts centralizēto eksāmenu vērtējums.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs