Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

06.09.2016. I.Kamarūte.
Par centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu 2016./2017.mācību gadā

Realizējot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam dotos uzdevumus, 2015./2016.mācību gadā Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja pirmo pilotprojektu, kurā fizikas, ķīmijas un dabaszinības eksāmenos kopā piedalījās 3200 izglītojamie. Pirmā pilotprojekta eksāmenu rezultātu analīze ir publicēta VISC vietnē. Pilotprojektu eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu paraugi ir publicēti VISC vietnē.
2016./2017.mācību gadā ir paredzēts eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās otrais pilotprojekts. Otrā pilotprojekta eksāmenu programmas tiks publicētas VISC mājaslapā otrā semestra sākumā.
2016./2017.mācību gadā ir plānota pilotprojekta eksāmenu norise 12.klases izglītojamiem – aptuveni 50 izglītības iestādēs (800 izglītojamie) dabaszinību eksāmenā, 60 izglītības iestādēs (1500 izglītojamie) fizikas eksāmenā un 60 izglītības iestādēs (1500 izglītojamie) ķīmijas eksāmenā. Visi pilotprojekta eksāmeni notiks vienlaicīgi 2017.gada 12.aprīlī. Pēc eksāmenu norises izglītojamo eksāmenu darbus vērtēs centralizēti, un vērtējums tiks izteikts procentuālajā novērtējumā. Pēc izglītojamā izvēles informācija par piedalīšanos pilotprojekta eksāmenā un tajā iegūtais vērtējums tiks ierakstīta atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā.
Pilotprojekta eksāmeni neaizstāj Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.269 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā” noteiktos izvēles centralizētos eksāmenus fizikā vai ķīmijā.
Lai nodrošinātu 2016./2017.mācību gada pilotprojekta eksāmenu norisi, VISC aicina izglītības iestādes sadarbībā ar attiecīgo mācību priekšmetu metodisko apvienību izvērtēt iespēju pieteikties pilotprojekta eksāmeniem, ievērojot, ka pilotprojekta eksāmenam tiek pieteikta visa klase. Atšķirībā no pirmā pilotprojekta, otrajā pilotprojektā izglītojamais var izvēlēties, kuram eksāmenam pieteikties – fizikas vai ķīmijas. Dabaszinību eksāmenam var pieteikties tikai tie izglītojamie, kuri apgūst mācību priekšmetu Dabaszinības.
Drošu un ticamu datu iegūšanai ir nepieciešama izglītības iestāžu pārstāvniecība no visiem valsts novadiem un visu tipu izglītības iestādēm. Īpaši aicinātas pieteikties izglītības iestādes no tiem novadiem, kuri nepiedalījās pirmajā pilotprojektā. VISC lūdz izglītības iestādes, kas vēlas piedalīties pilotprojekta eksāmenos, vadītāju līdz 2016.gada 1.oktobrim elektroniski aizpildīt pieteikuma formu tiešsaistē.
Detalizētākai informācijai par paredzamo pilotprojekta eksāmenu norisi lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv.

05.09.2016. I.Kamarūte. Precizēts 08.09.2016.
Par 10.klases diagnosticējošajiem darbiem fizikā un ķīmijā 2016./2017.mācību gadā

Diagnosticējošie darbi 10.klasei arī 2016./2017.mācību gadā tiek organizēti ar mērķi novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes fizikā un ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un mācību procesa pilnveidei.
Diagnosticējošo darbu norise plānota vienlaicīgi 2016.gada 22.septembrī. Skola var izvēlēties, kurā diagnosticējošajā darbā piedalīties. Diagnosticējošo darbu programmas ir publicētas VISC vietnē. Uzdevumi veidoti latviešu un krievu valodā. Darbam ir viens variants un tā izpildei paredzētas 40 minūtes. Vērtējums diagnosticējošajā darbā tiek izteikts punktos un procentos. Darbu vēlams sākt otrajā mācību stundā. Darba vadītājs drīkst būt attiecīgo mācību stundu skolotājs.
Diagnosticējošo darbu norise ir paredzēta rakstveidā vai tiešsaistē portāla Uzdevumi.lv platformā. Katra skola var izvēlēties diagnosticējošā darba norises veidu. Ja skola vēlas, tad vienai daļai skolēnu darbu var organizēt tiešsaistē, bet pārējiem – rakstveidā.
Vienlaikus ar diagnosticējošo darbu norisi notiks jaunās Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (VPIS) aprobācija. Neatkarīgi no izvēlētās darba norises formas, skolai līdz 2016.gada 15.septembrim jāpiesaka visi katra diagnosticējošā darba kārtotāji VPIS: https://www.vpis.lv. Tikai VPIS pieteiktajiem skolēniem būs iespēja pildīt diagnosticējošo darbu tiešsaistē.

Par diagnosticējošo darbu norisi rakstveidā
Diagnosticējošo darbu rakstveida norisei darbu materiālu VISC publicēs VPIS 21.septembrī. Pēc diagnosticējošo darbu norises rakstveidā līdz 29.septembrim skolai jāievada skolēnu atbildes VPIS. Pēc atbilžu ievadīšanas VPIS būs redzams katra skolēna darba izpildes rezultāts.

Par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē
Diagnosticējošo darbu norise tiešsaistē notiks sadarbībā ar digitālo mācību līdzekli Uzdevumi.lv. Diagnosticējošo darbu tiešsaistē varēs veikt Uzdevumi.lv platformā laikā no plkst. 8:30 līdz plkst. 11:00. Pēc diagnosticējošā darba norises beigām skolotājiem būs pieeja darba rezultātiem un katrs skolēns varēs uzzināt savu rezultātu, kā arī noskaidrot nepareizās atbildes.
Lai pieteiktos diagnosticējošo darbu norisei tiešsaistē, skolai līdz 15.septembrim jāaizpilda portāla Uzdevumi.lv sagatavoto pieteikšanās formu.

Diagnosticējošo darbu norises darbību laiki publicēti VISC vietnē.
Neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv.
Neskaidrību gadījumā par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē lūgums kontaktēties ar Uzdevumi.lv info@uzdevumi.lv, tālrunis 67616191.

31.08.2016. A.Cābelis.
2015./2016. mācību gada pilotprojekta eksāmenu rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi

2016. gada 13.aprīlī notika pirmā pilotprojekta eksāmens fizikā, ķīmijā un dabaszinībās 12.klasei. Eksāmena mērķis bija novērtēt izglītojamo sasniegumus ķīmijā, fizikā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un jauna centralizētā eksāmena veidošanai.
Visos trijos mācību priekšmetos PE notika vienlaikus, un katrs skolēns varēja piedalīties tikai viena mācību priekšmeta eksāmenā. Skolas varēja pieteikties eksāmeniem brīvprātīgi, piesakot visu klasi vienam eksāmenam.
2016./2017.mācību gadā 12.aprīlī notiks otrā pilotprojekta eksāmens fizikā, ķīmijā un dabaszinībās. Atšķirībā no pirmā pilotprojekta eksāmena vienas klases skolēni varēs kārtot eksāmenu fizikā vai ķīmijā pēc skolēna izvēles. Dabaszinību eksāmenu varēs kārtot tie skolēni, kuri apgūst dabaszinības.
>> Analīzes rezultāti un ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli"

15.08.2016. D.Āboltiņa.
Apelāciju skaita pieaugums šogad nebūtisks

Šogad Valsts izglītības satura centrā iesniegtas 102 apelācijas no 86 personām. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts 20 gadījumos, kas veido aptuveni 19,6% no kopējā apelāciju skaita. Pagājušajā gadā kopumā saņemtas 86 apelācijas no 72 personām, vērtējums tika mainīts 14 (jeb 16%) gadījumos.
>> Lasīt vairāk

24.05.2016. I.Kamarūte.
Par diagnosticējošajiem darbiem 2016./2017.mācību gadā

2016./2017.mācību gadā VISC turpina organizēt diagnosticējošos darbus matemātikā un dabaszinātņu mācību priekšmetos.

 • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 10.klasē
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasē
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasē
 • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasē

Diagnosticējošo darbu rezultāti netiks izmantoti, lai vērtētu konkrētās skolas vai kādas skolu grupas mācību darba kvalitāti.

12.05.2016. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2016.
2016./2017. mācību gada valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu grafiks

VISC pārskatāmai lietošanai ir apkopojis 2016./2017. mācību gada valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laikus.
>> Valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu grafiks

02.10.2015. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2016.
Par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

Ar 2015./2016.m.g. stājas spēkā Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā" (turpmāk – noteikumi).
Noteikumi nosaka, ka 12.klases skolēniem ir tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk - CE) ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (turpmāk - SE), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • skolēna izvēlētais SE ir iekļauts noteikumu pielikumā minēto starptautisko institūciju un to piedāvāto eksāmenu sarakstā (skat. noteikumu pielikuma tabulas 2.un 3.kolonnu);
 • skolēna iegūtais vērtējums SE nav zemāks par B1 līmeni atbilstoši EKP pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem (skat. noteikumu pielikuma 4.kolonnu);
  Piemēram,
  skolēns IELTS eksāmenā ir ieguvis vērtējumu "3" (atbilst A2 līmenim), bet minimālajam vērtējumam ir jābūt vismaz "4" (atbilst B1 līmenim), līdz ar to viņš nevar pretendēt uz CE aizstāšanu ar SE, jo viņa SE iegūtais rezultāts neatbilst izvirzītajām prasībām.
 • SE ir nokārtots vispārējās vidējās izglītības ieguves laikā (10.-12.klase), un dokuments par skolēna iegūto vērtējumu SE ir derīgs skolēna paredzētā CE norises dienā (ja dokumentā ir norādīts derīguma termiņš).

>> Lasīt vairāk
>> 1.pielikums. Pieteikums SE dokumenta autentiskuma pārbaudei [DOC]
>> 2.pielikums. Lēmums par centralizētā svešvalodas eksāmena aizstāšanu [DOC]
>> Vērtējuma atbilstība EKP līmeņiem

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2015.
Par vērtējuma izteikšanu centralizētajos eksāmenos

Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).
Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs