Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

08.09.2017. I.Kamarūte.
2017./2018. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

VISC ir sagatavojis 2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku. Grafiks ir izveidots ērti pārskatāmā tabulā.
>> Grafiks

08.09.2017. L.Mitrofanova.
Par сentralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļu

Ar 2017./2018. mācību gadu centralizētā eksāmenā svešvalodā (angļu, franču, krievu, vācu) mutvārdu daļā tiek mainīts uzdevumu skaits un izpildes laiks. Lai sagatavotos paredzamajām izmaiņām, tika izveidots metodiskais materiāls "Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts". Šajā metodiskajā materiālā publicēti jauni mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji, biļešu paraugi un metodiskie ieteikumi.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

31.08.2017. A.Cābelis.
Diagnosticējošie darbi un centralizētie eksāmeni dabaszinātņu mācību priekšmetos 2017./2018.mācību gadā

Iepriekšējos divos mācību gados atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam plānotajam dabaszinātņu mācību priekšmetos notika diagnosticējošie darbi un piloteksāmeni. Rezultāti ir apkopoti VISC vietnes sadaļā "Vispārējā izglītība. Pārbaudes darbi. Metodiskie materiāli". Skolotāju aptaujās saņēmām labas atsauksmes par diagnosticējošajiem darbiem 10.klasē (ievadvērtēšana, uzsākot mācības vidusskolas posmā) un 11.klasē (laboratorijas darbs). Vērtīgu pieredzi ieguva darbu veidotāji, organizējot fizikas un ķīmijas diagnosticējošā darba izpildi tiešsaistē. Savukārt laboratorijas darba mērķis bija novērtēt skolēnu eksperimentālo prasmju apguvi mācību procesa vidusposmā (11.klases beigās), lai varētu koriģēt mācību procesu, ja tas nepieciešams. Laboratorijas darbi fizikā un ķīmijā notika vienlaikus, un tos veica vairāk nekā 5000 skolēnu, kas ievērojami pārsniedz centralizēto eksāmenu kārtojušo skolēnu skaitu šajos priekšmetos.

Lai uzsvērtu eksperimentālo un pētniecisko prasmju nozīmi mācību priekšmetu apguvē un lai iesaistītu pēc iespējas lielāku skaitu skolēnu laboratorijas darbu izstrādē, 2017./2018.mācību gadā VISC turpinās piedāvāt skolām diagnosticējošos laboratorijas darbus 11.klasē fizikā un ķīmijā. To norise paredzēta vienlaicīgi 2018.gada 10.aprīlī. Izglītības iestādes varēs ļaut skolēniem izvēlēties, kura diagnosticējošā darba norisē viņi vēlas piedalīties. Diagnosticējošos darbus matemātikā 8.klasei, dabaszinātnēs 9.klasei, fizikā un ķīmijā 10.klasē VISC šogad vairs neveidos.

Ievērojot skolotāju metodiskajās apvienībās izteiktos priekšlikumus un piloteksāmena rezultātus, sākot ar 2017./2018. mācību gadu veiktas izmaiņas centralizētā eksāmena fizikā, ķīmijā un bioloģijā darba uzbūvē - atcelta skolās izstrādāto laboratorijas darbu (eksāmena 4.daļa) iesniegšana centralizētajā eksāmenā fizikā, ķīmijā un bioloģijā. Eksāmenā netiek mainīts maksimālais iegūstamo punktu skaits. Eksāmenā daļa uzdevumu, tāpat kā līdz šim, pārbaudīs eksperimentālo un pētniecisko zināšanu lietojumu. Skolēnam rakstiski (alternatīvs eksperimentālajam darbam) būs jādemonstrē zināšanu lietojums: problēmas saskatīšanā un eksperimenta gaitas plānošanā, darba piederumu izvēlē, novērojumu un mērījumu veikšanā, eksperimenta datu reģistrēšanā ar nepieciešamo precizitāti un eksperimenta datu izskaidrošanā un novērtēšanā. Diagnosticējošo darbu un eksāmenu programmas tiks publicētas VISC interneta vietnē 2018.gada janvārī.

15.08.2017. A.Bērziņa.
Kopējais iesniegtais apelāciju skaits šogad

Šogad Valsts izglītības satura centrā iesniegtas 127 apelācijas no 98 personām gan 9., gan 12.klasē. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts 17 gadījumos, kas veido aptuveni 13% no kopējā apelāciju skaita. Pagājušajā gadā kopumā saņemtas 102 apelācijas no 86 personām, vērtējums tika mainīts 14 (jeb gandrīz 20%) gadījumos.
Iepriekš jau tika informēts, ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. VISC izveidota īpaša apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskata un pārskata eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai paaugstināt to.
Apelācijas, ar lūgumu pārskatīt centralizētā eksāmena vērtējumu, varēja iesniegt no 29.jūnija līdz 29.jūlijam. Kā ierasts, visvairāk apelāciju ir saņemtas par obligātajos centralizētajos eksāmenos matemātikā un latviešu valodā izteikto vērtējumu, jo tajos proporcionāli ir vislielākais kārtotāju skaits.
Šogad 11 centralizētajos eksāmenos piedalījās 22410 skolēni, kuru 52331 darbus novērtēja 645 vērtētāji.

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2015.
Par vērtējuma izteikšanu centralizētajos eksāmenos

Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).
Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs