Atgriezties sadaļā "Projekts TOSCA"

Projekts "TOSCA". Arhīvs

ERASMUS+ KA2 aktivitātes Stratēģisko partnerību sektors.
Projekts: „Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai Eiropas Savienībā“ (“Transferability of Skills, Competition and Assessment Standards for better recognition of skills within EU” (TOSCA)), Nr. 2014-1-LV01-KA202-000515. Projektā sadarbojas četras organizācijas no trim Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes. Projekta vadošais partneris ir Valsts izglītības satura centrs, partneri – fonds Innove (Igaunija), asociācija WorldSkills Europe (Nīderlande) un nodibinājums Skills Netherlands (Nīderlande). Projekts ilgst no 2014.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam.
Projekta galvenie mērķi ir veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī , stiprināt saikni starp izglītības sektoru un darba tirgu, atbalstīt profesionālo prasmju un profesionālās izglītības un apmācību attīstību, kā arī stiprināt profesionālās meistarības konkursu īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī.
Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Izstrādāt metodiku profesijas standartu salīdzināšanai un analīzei projekta valstīs
  2. Salīdzināt un izanalizēt profesijas standartus izvēlētajās profesijās (profesiju grupās) un sniegt priekšlikumus to pilnveidei
  3. Izstrādāt saistīto dokumentāciju profesionālās meistarības konkursiem un uzdevumu vērtēšanai
  4. Profesionālās meistarības konkursu laikā aprobēt izstrādāto dokumentāciju un atbilstīgi to uzlabot
  5. Izstrādāt projekta datubāzi visu projektā izstrādāto materiālu uzglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai
  6. Organizēt projekta rezultātu izplatīšanas konferenci

Projektā iekļauto profesiju grupas ir (1) Modes tehnoloģijas; (2) Kokapstrāde; (3) Ēdināšanas un restorānu pakalpojumi; (4) Web lapu un grafiskais dizains. Katra valsts nodrošina ekspertu piesaisti visās profesiju grupās (pa 2 ekspertiem katrā profesiju grupā), kas, kopīgi sadarbojoties, veic plānotās aktivitātes. VISC kā vadošais partneris piedalās visu aktivitāšu īstenošanā un ir atbildīgs par projekta vadību un rezultātu sasniegšanu.
VISC Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai Eiropas Savienībā” (TOSCA) līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

2016.gads

12.09.2016. D.Beļakova.
Apģērbu ražošanas un dizaina ekspertu tikšanās

Apģērbu ražošanas un dizaina ekspertu tikšanās noritēja no šā gada 16. līdz 18.maijam Tallinā. Tikšanās laikā bija iespēja gūt vispusīgu priekšstatu par Nīderlandē izstrādāto Jauno profesionāļu konkursu reģistrācijas sistēmu CRS, detalizēti izskatītas visas tās sadaļas.
Eksperti kopīgi izstrādāja Modes tehnoloģiju  konkursa uzdevuma sagatavi un ģenerēja konkursa vērtēšanas sistēmas pamatkritērijus.
Vizītes laikā ekspertiem  bija iespēja apmeklēt Tallinas industriālo centru un Tallinas Lietišķo zinātņu universitātes Tekstila un apģērbu nodaļu. Vizīšu laikā eksperti iepazinās ar Modes tehnoloģiju novirzienu programmām, ar telpu iekārtojumu, iekārtām un mācībspēkiem. Tika apskatīti audzēkņu izstrādātie noslēguma darbi.
Mācību iestāžu apmeklējuma laikā to mācībspēki tika informēti par projekta TOSCA galvenajiem mērķiem un izstrādnēm un apspriesti jautājumi, kas saistīti ar Igaunijas partneru organizētajiem jauno profesionāļu meistarības konkursiem, eksperti dalījās pieredzē, pārrunāja jauno profesionāļu apmaiņas iespējas dalībai partnervalstu konkursos. Tāpat tika noteikti nākamā posma uzdevumi un to izpildes termiņi.

12.09.2016. D.Beļakova.
Rīgā norisinājusies trešā projekta TOSCA kokapstrādes ekspertu darba grupas tikšanās

2016. gada 4. un 5.maijā, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā norisinājās TOSCA kokapstrādes ekspertu darba grupas tikšanās, kurā piedalījās nozares eksperti no Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes. Tikšanās ietvaros eksperti turpināja šī gada februārī Tallinā aizsākto darbu pie testa projektu izstrādes lokālo (skolu) un nacionālo konkursu organizēšanai tādās profesionālajās kvalifikācijās, kā “Galdnieks” un “Mēbeļu galdnieks”.
>> Lasīt vairāk

12.09.2016. D.Beļakova.
Kokapstrādes nozares projekta TOSCA eksperti piedalās diskusijās par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura pilnveidi

TOSCA projekta ietvaros gūto starptautisko pieredzi Kokapstrādes nozares eksperti Haralds Laucis un Artūrs Bukonts izmanto sniedzot priekšlikumus mēbeļu galdnieku profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura pilnveidei, kā arī, iesakot izmaiņas Kokrūpniecības nozares profesionālo kvalifikāciju struktūrā.
Šādus priekšlikumus eksperti snieguši vairākkārt tiekoties ar Latvijas profesionālās izglītības iestāžu un VISC pārstāvjiem – Kokapstrādes nozares izglītības aktuālajiem jautājumiem veltītajā konferencē Rīgas Amatniecības vidusskolā 2015. gada 27. oktobrī, VISC organizētā nozares ekspertu darba grupas sanāksmē 2015. gada 15. decembrī, kā arī Kokrūpniecības nozares ekspertu padomes sanāksmē Latvijas Kokrūpniecības federācijā 2016. gada 19. februārī.
Priekšlikumu saturs paredz pārskatīt attiecīgos profesiju standartus, no tiem izņemot kompetences, kas mūsdienu situācijā nav attiecināmas uz konkrēto profesiju, kā arī papildinot standartus ar kompetencēm modernās kokapstrādes tehnoloģijās, piemēram, datorizētu kokapstrādes iekārtu izmantošanā mēbeļu galdnieku ikdienas darbā. Izmaiņas profesiju standartos nozīmētu attiecīgas korekcijas profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturā. Tāpat eksperti piedāvā pārskatīt nozares kvalifikāciju struktūru – izvērtēt nepieciešamību pēc 3 dažāda veida un kvalifikācijas līmeņa galdniekiem, optimizējot šo struktūru atbilstoši situācijai darba tirgū.

12.09.2016. D.Beļakova.
Projekta vadītāju tikšanās Nīderlandē

3. un 4.maijā Nīderlandē, Waddinxveen norisinājās projekta TOSCA vadošo personu sanāksme, kurā piedalījās projekta vadītāja Dana Beļakova (Latvija), Igaunijas vecākā satura eksperte Tiiu Parm un Nīderlandes vecākais satura eksperts Fred van Koot.  Tikšanās laikā tika apspriests projekta aktivitāšu progress katrā profesiju grupā. Īpaša uzmanība tika pievērsta aktivitātes O1-A3 ietvaros tapušajiem intelektuālajiem rezultātiem, kas izstrādāti laika posmā no 01.07.2015. līdz 31.03.2016. Šī perioda galvenais uzdevums bija izstrādāt nacionālo jauno profesionāļu konkursu organizēšanā  izmantojamus profesiju standartu aprakstus. Sanāksmes laikā tika pārrunāta konkursa uzdevumu Tehniskā apraksta ieteicamā veidlapa. Tāpat tika izvērtētas ekspertu grupu izstrādātās profesiju standartu specifikācijas, pārrunājot to pilnveidošanas, uzlabošanas un formatēšanas jautājumus.
Tikšanās laikā projekta vadošās personas noteica uzdevumus nākamajām ekspertu darba grupu sanāksmēm un ekspertu individuālajam darbam – izstrādāt konkursa uzdevumus, tiem atbilstīgas vērtēšanas sistēmas, kā arī infrastruktūras sarakstus, kas būtu izmantojami dažādu līmeņu profesionālās meistarības konkursos.
Tā kā konkursa uzdevumus paredzēts ievadīt Competition Registration System (CRS), nolemts izstrādāt visām valstīm vienotu veidlapu konkursa uzdevumu sagatavošanai, apspriestas nepieciešamās veidlapas sadaļas un ievadāmā informācija. Veidlapas projektu  apņēmās izstrādāt Nīderlandes vecākais satura eksperts Fred van Koot. 
Ņemot vērā to, ka dažādu profesiju konkursa uzdevumu sagatavošanas process var būt atšķirīgs no darbietilpības aspekta, tikšanās laikā tika izsvērts konkursa uzdevumu sagatavošanas iespējamais laiks un noslēgta neformāla vienošanās par projekta ietvaros izstrādājamo konkursa uzdevumu skaitu katrā partnervalstī katrā profesijā.
Tāpat tikšanās laikā tika nolemts, ka katras partnervalsts eksperti  sākotnēji konkursa uzdevumus izstrādās nacionālajā valodā, tie tiks aprobēti un tikai pēc tam tulkoti angļu valodā,  lai tos varētu izmantot arī partnervalstīs un ievietot kopējā datu bāzē. Savukārt, par ierakstiem katras profesijas konkursu uzdevumu veidlapās, ir jāvienojas ekspertu tikšanās reizēs.

25.04.2016. D.Beļakova.
Ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu nozaru ekspertu tikšanās Nīderlandē

Ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu nozaru ekspertu tikšanās norisinājās no 17. līdz 18.martam Nīderlandē. Tikšanās galvenais mērķis bija novērot Nīderlandes nacionālo profesionālās meistarības konkursu, iepazīties ar konkursa uzdevumiem to vērtēšanas sistēmu, kā arī iepazīties ar Competition Registration System (CRS) saturu un darbības principiem, kas atvieglotu nākamās projekta aktivitātes izpildi, proti, konkursa uzdevumu un to vērtēšanas sistēmas izstrādi.
>> Lasīt vairāk

25.04.2016. D.Beļakova.
Kokapstrādes nozares ekspertu tikšanās Tallinā

No 3. līdz 4.februārim Tallinā norisinājās projektā iesaistīto valstu Kokapstrādes nozares ekspertu tikšanās. Tikšanās laikā bija plānots risināt jautājumus, kas saistīti ar kopēju standartu specifikāciju izstrādi nacionālo konkursu organizēšanai mēbeļu galdniecībā. Tikšanās laikā eksperti secināja, ka WorldSkills standard specification (WSSS) satur pilnus zināšanu un darba satura aprakstus, bet konkursu uzdevumu izpilde un vērtēšana noris ierobežotā laikā, līdz ar to konkursu ietvaros nav iespējams izvērtēt visas standartu specifikācijās iekļautās prasmes, zināšanas un kompetences, piemēram, sadarbību ar klientu un uz personīgo izaugsmi vērstu domāšanu.
>> Lasīt vairāk

01.04.2016. D.Beļakova.
WEB un grafiskā dizaina ekspertu tikšanās

17.un18.martā Rīgā norisinājās WEB un grafiskā dizaina visu projektā iesaistīto valstu ekspertu tikšanās. Tās laikā eksperti pa punktiem izanalizēja TOSCA Technical Description Graphic Design technology standards specification, salīdzinot ar pieredzi katrā no valstīm, un diskutēja par aktuālo situāciju darba tirgū un nozares aktualitātēm. Darba rezultātā izstrādātas WEB dizainera un Grafiskā dizainera standartu specifikācijas lietošanai projekta partnervalstu nacionālajos konkursos.
Dikusiju laikā par projektā paredzēto nākamo aktivitāti, kas saistīta ar konkursa uzdevumu un vērtēšanas sistēmas izstrādi, Nīderlandes eksperts prezentēja dokumentu komplektu, kas sagatavots nupat notikušajam Nīderlandes Nacionālajam konkursam un ietver uzdevumus, paskaidrojumus, vērtēšanas sistēmu utt. Ekspertus iepazīstināja arī ar Nīderlandes nacionālā konkursa norisi un sniedza informāciju, kā konkursa organizēšanas un vērtēšanas darbu atvieglo programma Competition Registration System (CRS). Tā sakārto informāciju vairākos slāņos, izvērsti parāda katra vērtējuma nosacījumus. Tikšanās laikā eksperti apmeklēja Rīgas Dizaina un mākslas skolu, kas sagatavo vizuālās reklāmas un web-dizaina speciālistus. Tāpat tikšanās laikā Igaunijas un Nīderlandes ekspertiem bija iespēja viesoties Jelgavas tipogrāfijas birojā un uzņēmumā Balta-eko, kur viņi tika iepazīstināti ar Latvijas iespieddrukas nozares tirgus dalībnieku darbu paraugiem un guva ieskatu, kā tiek nodarbināti grafiskā dizaina speciālisti Latvijā.

01.04.2016. D.Beļakova.
Apģērbu ražošanas un dizaina ekspertu tikšanās

No 2. līdz 3. februārim Eindhovenā, Nīderlandē tikās Apģērbu ražošanas un dizaina eksperti, lai apspriestu WorldSkills standartu specifikāciju (WSSS)  un sagatavotu vienotu standartu specifikāciju atbilstošu visu trīs partnervalstu Nacionālo konkursu vajadzībām Apģērbu tehnoloģijas un apģērbu dizaina profesijās.
Apģērbu ražošanas un dizaina eksperti, strādājot ar WSSS secināja, ka tas ir ļoti plašs, vairāk atbilstošs vispārējam profesijas aprakstam un daudzas sadaļas konkursa laikā nav novērtējamas, kas bija par pamatu standarta pārveidošanai.
Tāpat jau iepriekšējās tikšanās laikā, kas notika 2015.gada maijā Rīgā, apģērbu ražošanas un dizaina eksperti konstatēja, ka WSSS apraksta divas jomas – Modes tehnoloģija un Modes dizains, kas noteica to, ka eksperti izstrādāja divu profesiju standarta specifikācijas lietošanai nacionālajos konkursos: Modes tehnoloģija (Fashion technology) un Modes dizains (Fashion design). Sarunu laikā eksperti vienojās, ka, ja viens no nacionālo konkursu mērķiem  ir atlasīt labākos dalībai EuroSkills vai WorldSkills konkursos, vislabāk organizēt atsevišķus konkursus Modes tehnoloģijās un Modes dizainā, tādējādi rodot iespēju atlasīt katras profesijas labāko un vēlāk sagatavošanas procesā veidot komandu, kā tas nepieciešams, lai piedalītos EuroSkills konkursā.

 

2015.gads

29.12.2015. V.Akmentiņa.
Projekta vadības un projekta ekspertu starpvalstu tikšanās

2015.gada aprīlī un maijā notika pirmās Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes projekta ekspertu starpvalstu tikšanās. Pirms tikšanās eksperti veica katras valsts profesiju standartu salīdzināšanu ar starptautiskās bezpeļņas asociācijas WorldSkills International konkrēto profesiju standartu specifikācijām. Tikšanos laikā eksperti salīdzināja visu 3 valstu profesiju standartus savās profesijās.
Kopumā eksperti secināja, ka pamatā triju valstu profesionālie standarti konceptuāli savstarpēji ir līdzīgi, atšķirības galvenokārt ir detaļās, kas saistītas ar dažādu ekonomisko situāciju, tradīcijām un profesionālo standartu struktūru.
2015. gada 14. un 15. oktobrī notika projekta vadības tikšanās Tallinā, fonda Innove telpās.
>> Lasīt vairāk

04.12.2015. V.Akmentiņa.
Latvijas tekstilapstrādes nozares profesiju pedagogu informatīvais seminārs

2015.gada 3.decembrī, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina teoloģiju institūta pasniedzējiem organizēja Latvijas profesionālās izglītības iestāžu tekstilapstrādes nozares profesiju pedagogu un tekstilapstrādes nozares pārstāvju profesionālās kompetences pilnveides semināru „Aktualitātes apģērbu ražošanā un izaicinājumi profesionālajā izglītībā”. Semināra ietvaros pedagogi tika iepazīstināti ar realizējamā projekta "Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai “TOSCA aktivitātēm un Latvijas 3. un 4.EKL (Eiropas kvalifikācijas līmenis) profesiju standartu Modes tehnoloģijās salīdzinājuma rezultātiem ar līdzīgu vai analogu profesiju standartiem Igaunijā un Nīderlandē, kā arī ar pasaules prasmju konkursu standartu specifikāciju (WSSS). Skolotāji ar interesi uztvēra informāciju par projektu, uzdeva jautājumus par kopīgo un atšķirīgo analizētajos standartos, kā arī interesējās par veikto pētījumu rezultātu pieejamību sociālajā vidē.

Atgriezties sadaļā "Projekts TOSCA"