Atgriezties sadaļā "Projekts TOSCA"

Projekts "TOSCA". Arhīvs

ERASMUS+ KA2 aktivitātes Stratēģisko partnerību sektors.
Projekts: „Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai Eiropas Savienībā“ (“Transferability of Skills, Competition and Assessment Standards for better recognition of skills within EU” (TOSCA)), Nr. 2014-1-LV01-KA202-000515. Projektā sadarbojas četras organizācijas no trim Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes. Projekta vadošais partneris ir Valsts izglītības satura centrs, partneri – fonds Innove (Igaunija), asociācija WorldSkills Europe (Nīderlande) un nodibinājums Skills Netherlands (Nīderlande). Projekts ilgst no 2014.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam.
Projekta galvenie mērķi ir veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī , stiprināt saikni starp izglītības sektoru un darba tirgu, atbalstīt profesionālo prasmju un profesionālās izglītības un apmācību attīstību, kā arī stiprināt profesionālās meistarības konkursu īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī.
Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Izstrādāt metodiku profesijas standartu salīdzināšanai un analīzei projekta valstīs
  2. Salīdzināt un izanalizēt profesijas standartus izvēlētajās profesijās (profesiju grupās) un sniegt priekšlikumus to pilnveidei
  3. Izstrādāt saistīto dokumentāciju profesionālās meistarības konkursiem un uzdevumu vērtēšanai
  4. Profesionālās meistarības konkursu laikā aprobēt izstrādāto dokumentāciju un atbilstīgi to uzlabot
  5. Izstrādāt projekta datubāzi visu projektā izstrādāto materiālu uzglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai
  6. Organizēt projekta rezultātu izplatīšanas konferenci

Projektā iekļauto profesiju grupas ir (1) Modes tehnoloģijas; (2) Kokapstrāde; (3) Ēdināšanas un restorānu pakalpojumi; (4) Web lapu un grafiskais dizains. Katra valsts nodrošina ekspertu piesaisti visās profesiju grupās (pa 2 ekspertiem katrā profesiju grupā), kas, kopīgi sadarbojoties, veic plānotās aktivitātes. VISC kā vadošais partneris piedalās visu aktivitāšu īstenošanā un ir atbildīgs par projekta vadību un rezultātu sasniegšanu.
VISC Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai Eiropas Savienībā” (TOSCA) līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

2016.gads

25.04.2016. D.Beļakova.
Ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu nozaru ekspertu tikšanās Nīderlandē

Ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu nozaru ekspertu tikšanās norisinājās no 17. līdz 18.martam Nīderlandē. Tikšanās galvenais mērķis bija novērot Nīderlandes nacionālo profesionālās meistarības konkursu, iepazīties ar konkursa uzdevumiem to vērtēšanas sistēmu, kā arī iepazīties ar Competition Registration System (CRS) saturu un darbības principiem, kas atvieglotu nākamās projekta aktivitātes izpildi, proti, konkursa uzdevumu un to vērtēšanas sistēmas izstrādi.
>> Lasīt vairāk

25.04.2016. D.Beļakova.
Kokapstrādes nozares ekspertu tikšanās Tallinā

No 3. līdz 4.februārim Tallinā norisinājās projektā iesaistīto valstu Kokapstrādes nozares ekspertu tikšanās. Tikšanās laikā bija plānots risināt jautājumus, kas saistīti ar kopēju standartu specifikāciju izstrādi nacionālo konkursu organizēšanai mēbeļu galdniecībā. Tikšanās laikā eksperti secināja, ka WorldSkills standard specification (WSSS) satur pilnus zināšanu un darba satura aprakstus, bet konkursu uzdevumu izpilde un vērtēšana noris ierobežotā laikā, līdz ar to konkursu ietvaros nav iespējams izvērtēt visas standartu specifikācijās iekļautās prasmes, zināšanas un kompetences, piemēram, sadarbību ar klientu un uz personīgo izaugsmi vērstu domāšanu.
>> Lasīt vairāk

01.04.2016. D.Beļakova.
WEB un grafiskā dizaina ekspertu tikšanās

tosca_20160401_1.jpg17.un18.martā Rīgā norisinājās WEB un grafiskā dizaina visu projektā iesaistīto valstu ekspertu tikšanās. Tās laikā eksperti pa punktiem izanalizēja TOSCA Technical Description Graphic Design technology standards specification, salīdzinot ar pieredzi katrā no valstīm, un diskutēja par aktuālo situāciju darba tirgū un nozares aktualitātēm. Darba rezultātā izstrādātas WEB dizainera un Grafiskā dizainera standartu specifikācijas lietošanai projekta partnervalstu nacionālajos konkursos.
Dikusiju laikā par projektā paredzēto nākamo aktivitāti, kas saistīta ar konkursa uzdevumu un vērtēšanas sistēmas izstrādi, Nīderlandes eksperts prezentēja dokumentu komplektu, kas sagatavots nupat notikušajam Nīderlandes Nacionālajam konkursam un ietver uzdevumus, paskaidrojumus, vērtēšanas sistēmu utt. Ekspertus iepazīstināja arī ar Nīderlandes nacionālā konkursa norisi un sniedza informāciju, kā konkursa organizēšanas un vērtēšanas darbu atvieglo programma Competition Registration System (CRS). Tā sakārto informāciju vairākos slāņos, izvērsti parāda katra vērtējuma nosacījumus. Tikšanās laikā eksperti apmeklēja Rīgas Dizaina un mākslas skolu, kas sagatavo vizuālās reklāmas un web-dizaina speciālistus. Tāpat tikšanās laikā Igaunijas un Nīderlandes ekspertiem bija iespēja viesoties Jelgavas tipogrāfijas birojā un uzņēmumā Balta-eko, kur viņi tika iepazīstināti ar Latvijas iespieddrukas nozares tirgus dalībnieku darbu paraugiem un guva ieskatu, kā tiek nodarbināti grafiskā dizaina speciālisti Latvijā.

01.04.2016. D.Beļakova.
Apģērbu ražošanas un dizaina ekspertu tikšanās

tosca_20160401_1.jpgNo 2. līdz 3. februārim Eindhovenā, Nīderlandē tikās Apģērbu ražošanas un dizaina eksperti, lai apspriestu WorldSkills standartu specifikāciju (WSSS)  un sagatavotu vienotu standartu specifikāciju atbilstošu visu trīs partnervalstu Nacionālo konkursu vajadzībām Apģērbu tehnoloģijas un apģērbu dizaina profesijās.
Apģērbu ražošanas un dizaina eksperti, strādājot ar WSSS secināja, ka tas ir ļoti plašs, vairāk atbilstošs vispārējam profesijas aprakstam un daudzas sadaļas konkursa laikā nav novērtējamas, kas bija par pamatu standarta pārveidošanai.
Tāpat jau iepriekšējās tikšanās laikā, kas notika 2015.gada maijā Rīgā, apģērbu ražošanas un dizaina eksperti konstatēja, ka WSSS apraksta divas jomas – Modes tehnoloģija un Modes dizains, kas noteica to, ka eksperti izstrādāja divu profesiju standarta specifikācijas lietošanai nacionālajos konkursos: Modes tehnoloģija (Fashion technology) un Modes dizains (Fashion design). Sarunu laikā eksperti vienojās, ka, ja viens no nacionālo konkursu mērķiem  ir atlasīt labākos dalībai EuroSkills vai WorldSkills konkursos, vislabāk organizēt atsevišķus konkursus Modes tehnoloģijās un Modes dizainā, tādējādi rodot iespēju atlasīt katras profesijas labāko un vēlāk sagatavošanas procesā veidot komandu, kā tas nepieciešams, lai piedalītos EuroSkills konkursā.

 

2015.gads

29.12.2015. V.Akmentiņa.
Projekta vadības un projekta ekspertu starpvalstu tikšanās

2015.gada aprīlī un maijā notika pirmās Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes projekta ekspertu starpvalstu tikšanās. Pirms tikšanās eksperti veica katras valsts profesiju standartu salīdzināšanu ar starptautiskās bezpeļņas asociācijas WorldSkills International konkrēto profesiju standartu specifikācijām. Tikšanos laikā eksperti salīdzināja visu 3 valstu profesiju standartus savās profesijās.
Kopumā eksperti secināja, ka pamatā triju valstu profesionālie standarti konceptuāli savstarpēji ir līdzīgi, atšķirības galvenokārt ir detaļās, kas saistītas ar dažādu ekonomisko situāciju, tradīcijām un profesionālo standartu struktūru.
2015. gada 14. un 15. oktobrī notika projekta vadības tikšanās Tallinā, fonda Innove telpās.
>> Lasīt vairāk

04.12.2015. V.Akmentiņa.
Latvijas tekstilapstrādes nozares profesiju pedagogu informatīvais seminārs

2015.gada 3.decembrī, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina teoloģiju institūta pasniedzējiem organizēja Latvijas profesionālās izglītības iestāžu tekstilapstrādes nozares profesiju pedagogu un tekstilapstrādes nozares pārstāvju profesionālās kompetences pilnveides semināru „Aktualitātes apģērbu ražošanā un izaicinājumi profesionālajā izglītībā”. Semināra ietvaros pedagogi tika iepazīstināti ar realizējamā projekta "Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai “TOSCA aktivitātēm un Latvijas 3. un 4.EKL (Eiropas kvalifikācijas līmenis) profesiju standartu Modes tehnoloģijās salīdzinājuma rezultātiem ar līdzīgu vai analogu profesiju standartiem Igaunijā un Nīderlandē, kā arī ar pasaules prasmju konkursu standartu specifikāciju (WSSS). Skolotāji ar interesi uztvēra informāciju par projektu, uzdeva jautājumus par kopīgo un atšķirīgo analizētajos standartos, kā arī interesējās par veikto pētījumu rezultātu pieejamību sociālajā vidē.

Atgriezties sadaļā "Projekts TOSCA"