tosca_projekts.jpg

TOSCA:
Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai Eiropas Savienībā

ERASMUS+ KA2 aktivitātes Stratēģisko partnerību sektorserasmus_plus.jpgProjekts "TOSCA"

TOSCA –Transferability of Skills, Competition and Assessment Standards for better recognition of skills within EU
No: 2014-1-LV01-KA202-000515

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 2014. gada 1.septembris – 2017. gada 31.augusts
Kopējais projekta finansējums: 450 000 EUR
Projekta kontaktpersona
Dana Beļakova
Tālr: 67216500
E-pasts: danabela@gmail.com

Projekta mērķis: Veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī , stiprināt saikni starp izglītības sektoru un darba tirgu, atbalstīt profesionālo prasmju un profesionālās izglītības un apmācību attīstību, kā arī stiprināt profesionālās meistarības konkursu īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī.

Projekta uzdevumi:

 • Izstrādāt metodiku profesijas standartu salīdzināšanai un analīzei projekta valstīs
 • Salīdzināt un izanalizēt profesijas standartus izvēlētajās profesijās (profesiju grupās) un sniegt priekšlikumus to pilnveidei
 • Izstrādāt saistīto dokumentāciju profesionālās meistarības konkursiem un uzdevumu vērtēšanai
 • Profesionālās meistarības konkursu laikā aprobēt izstrādāto dokumentāciju un atbilstīgi to uzlabot
 • Izstrādāt projekta datubāzi visu projektā izstrādāto materiālu uzglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai
 • Organizēt projekta rezultātu izplatīšanas konferenci

Projekta partneri:

 • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
 • fonds Innove – Igaunija
 • asociācija WorldSkills Europe – Nīderlande
 • nodibinājums Skills Netherlands – Nīderlande

 
Aktualitātes

13.09.2016. D.Beļakova.
tosca_20160913.jpgĒdināšanas un viesmīlības pakalpojumu ekspertu tikšanās Tallinā

Šā gada 24.augustā Tallinā notika ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu ekspertu tikšanās. Tā kā Latvijas eksperti pavisam nesen bija stājušies darbā projektā TOSCA, vispirms notika ekspertu iepazīšanās un jauno ekspertu iepazīstināšana ar līdz šim projektā veikto darbu un jau izstrādātajiem intelektuālajiem rezultātiem, tādejādi nodrošinot jauno ekspertu iesaisti komandas darbā.
Tikšanās laikā Igaunijas vecākā satura eksperte Tiiu Parm iepazīstināja ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu ekspertus ar CRS, skaidroja tās saikni ar konkursa uzdevumu sagatavošanas formu. Kad kopējās aktivitātes bija izdiskutētas, eksperti sadalījās grupās – ēdināšanas pakalpojumu eksperti un viesmīlības pakalpojumu eksperti un strādāja atsevišķi, jo katrā profesiju grupā ir sava darba specifika. Strādājot mazās grupās eksperti diskutēja un dalījās pieredzē par jau izstrādātajiem konkursa uzdevumu projektiem,  vērtēšanas sistēmām, infrastruktūras aprakstu.

12.09.2016. D.Beļakova.
tosca_20160912_2.jpgApģērbu ražošanas un dizaina ekspertu tikšanās

Apģērbu ražošanas un dizaina ekspertu tikšanās noritēja no šā gada 16. līdz 18.maijam Tallinā. Tikšanās laikā bija iespēja gūt vispusīgu priekšstatu par Nīderlandē izstrādāto Jauno profesionāļu konkursu reģistrācijas sistēmu CRS, detalizēti izskatītas visas tās sadaļas.
Eksperti kopīgi izstrādāja Modes tehnoloģiju  konkursa uzdevuma sagatavi un ģenerēja konkursa vērtēšanas sistēmas pamatkritērijus.
Vizītes laikā ekspertiem  bija iespēja apmeklēt Tallinas industriālo centru un Tallinas Lietišķo zinātņu universitātes Tekstila un apģērbu nodaļu. Vizīšu laikā eksperti iepazinās ar Modes tehnoloģiju novirzienu programmām, ar telpu iekārtojumu, iekārtām un mācībspēkiem. Tika apskatīti audzēkņu izstrādātie noslēguma darbi.
Mācību iestāžu apmeklējuma laikā to mācībspēki tika informēti par projekta TOSCA galvenajiem mērķiem un izstrādnēm un apspriesti jautājumi, kas saistīti ar Igaunijas partneru organizētajiem jauno profesionāļu meistarības konkursiem, eksperti dalījās pieredzē, pārrunāja jauno profesionāļu apmaiņas iespējas dalībai partnervalstu konkursos. Tāpat tika noteikti nākamā posma uzdevumi un to izpildes termiņi.

12.09.2016. D.Beļakova.
Rīgā norisinājusies trešā projekta TOSCA kokapstrādes ekspertu darba grupas tikšanās

2016. gada 4. un 5.maijā, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā norisinājās TOSCA kokapstrādes ekspertu darba grupas tikšanās, kurā piedalījās nozares eksperti no Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes. Tikšanās ietvaros eksperti turpināja šī gada februārī Tallinā aizsākto darbu pie testa projektu izstrādes lokālo (skolu) un nacionālo konkursu organizēšanai tādās profesionālajās kvalifikācijās, kā “Galdnieks” un “Mēbeļu galdnieks”.
>> Lasīt vairāk

12.09.2016. D.Beļakova.
Kokapstrādes nozares projekta TOSCA eksperti piedalās diskusijās par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura pilnveidi

TOSCA projekta ietvaros gūto starptautisko pieredzi Kokapstrādes nozares eksperti Haralds Laucis un Artūrs Bukonts izmanto sniedzot priekšlikumus mēbeļu galdnieku profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura pilnveidei, kā arī, iesakot izmaiņas Kokrūpniecības nozares profesionālo kvalifikāciju struktūrā.
Šādus priekšlikumus eksperti snieguši vairākkārt tiekoties ar Latvijas profesionālās izglītības iestāžu un VISC pārstāvjiem – Kokapstrādes nozares izglītības aktuālajiem jautājumiem veltītajā konferencē Rīgas Amatniecības vidusskolā 2015. gada 27. oktobrī, VISC organizētā nozares ekspertu darba grupas sanāksmē 2015. gada 15. decembrī, kā arī Kokrūpniecības nozares ekspertu padomes sanāksmē Latvijas Kokrūpniecības federācijā 2016. gada 19. februārī.
Priekšlikumu saturs paredz pārskatīt attiecīgos profesiju standartus, no tiem izņemot kompetences, kas mūsdienu situācijā nav attiecināmas uz konkrēto profesiju, kā arī papildinot standartus ar kompetencēm modernās kokapstrādes tehnoloģijās, piemēram, datorizētu kokapstrādes iekārtu izmantošanā mēbeļu galdnieku ikdienas darbā. Izmaiņas profesiju standartos nozīmētu attiecīgas korekcijas profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturā. Tāpat eksperti piedāvā pārskatīt nozares kvalifikāciju struktūru – izvērtēt nepieciešamību pēc 3 dažāda veida un kvalifikācijas līmeņa galdniekiem, optimizējot šo struktūru atbilstoši situācijai darba tirgū.

12.09.2016. D.Beļakova.
tosca_20160912_1.jpgProjekta vadītāju tikšanās Nīderlandē

3. un 4.maijā Nīderlandē, Waddinxveen norisinājās projekta TOSCA vadošo personu sanāksme, kurā piedalījās projekta vadītāja Dana Beļakova (Latvija), Igaunijas vecākā satura eksperte Tiiu Parm un Nīderlandes vecākais satura eksperts Fred van Koot.  Tikšanās laikā tika apspriests projekta aktivitāšu progress katrā profesiju grupā. Īpaša uzmanība tika pievērsta aktivitātes O1-A3 ietvaros tapušajiem intelektuālajiem rezultātiem, kas izstrādāti laika posmā no 01.07.2015. līdz 31.03.2016. Šī perioda galvenais uzdevums bija izstrādāt nacionālo jauno profesionāļu konkursu organizēšanā  izmantojamus profesiju standartu aprakstus. Sanāksmes laikā tika pārrunāta konkursa uzdevumu Tehniskā apraksta ieteicamā veidlapa. Tāpat tika izvērtētas ekspertu grupu izstrādātās profesiju standartu specifikācijas, pārrunājot to pilnveidošanas, uzlabošanas un formatēšanas jautājumus.
Tikšanās laikā projekta vadošās personas noteica uzdevumus nākamajām ekspertu darba grupu sanāksmēm un ekspertu individuālajam darbam – izstrādāt konkursa uzdevumus, tiem atbilstīgas vērtēšanas sistēmas, kā arī infrastruktūras sarakstus, kas būtu izmantojami dažādu līmeņu profesionālās meistarības konkursos.
Tā kā konkursa uzdevumus paredzēts ievadīt Competition Registration System (CRS), nolemts izstrādāt visām valstīm vienotu veidlapu konkursa uzdevumu sagatavošanai, apspriestas nepieciešamās veidlapas sadaļas un ievadāmā informācija. Veidlapas projektu  apņēmās izstrādāt Nīderlandes vecākais satura eksperts Fred van Koot. 
Ņemot vērā to, ka dažādu profesiju konkursa uzdevumu sagatavošanas process var būt atšķirīgs no darbietilpības aspekta, tikšanās laikā tika izsvērts konkursa uzdevumu sagatavošanas iespējamais laiks un noslēgta neformāla vienošanās par projekta ietvaros izstrādājamo konkursa uzdevumu skaitu katrā partnervalstī katrā profesijā.
Tāpat tikšanās laikā tika nolemts, ka katras partnervalsts eksperti  sākotnēji konkursa uzdevumus izstrādās nacionālajā valodā, tie tiks aprobēti un tikai pēc tam tulkoti angļu valodā,  lai tos varētu izmantot arī partnervalstīs un ievietot kopējā datu bāzē. Savukārt, par ierakstiem katras profesijas konkursu uzdevumu veidlapās, ir jāvienojas ekspertu tikšanās reizēs.

 

Projekta rezultāti
 

Projektā sadarbojas četras organizācijas no trim Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes. Viens no projekta mērķiem ir veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī. Mērķa sasniegšanai projektā iesaistīto partnervalstu eksperti izstrādāja metodiku profesiju standartu salīdzināšanai un analīzei, kā arī salīdzināja un analizēja partnervalstu profesiju standartus projektā noteiktajās jomās - modes tehnoloģijas, kokapstrāde, ēdināšanas un restorānu pakalpojumi, web lapu un grafiskais dizains. Salīdzināšanas rezultātā eksperti izstrādāja priekšlikumus nacionālo profesiju standartu pilnveidei.
Tā kā projekts ir starptautisks, eksperti komunikācijai izmanto angļu valodu, tādējādi daļa projekta intelektuālo rezultātu ir izstrādāta valodā, kas saprotama visiem projektā iesaistītajiem partneriem. Savukārt, intelektuālie rezultāti, kas attiecas tikai uz kādu no projekta valstīm, piemēram, priekšlikumi profesiju standartu izmaiņām, izstrādāti atbilstošajā valsts valodā.

 1. Partnervalstu profesiju standartu salīdzinājums [ZIP]
 2. Web lapu dizaina profesijas standartu salīdzinājuma kopsavilkums [PDF]

Sadaļas arhīvs