tosca_projekts.jpg

TOSCA:
Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai Eiropas Savienībā

ERASMUS+ KA2 aktivitātes Stratēģisko partnerību sektors



erasmus_plus.jpgProjekts "TOSCA"

TOSCA –Transferability of Skills, Competition and Assessment Standards for better recognition of skills within EU
No: 2014-1-LV01-KA202-000515

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 2014. gada 1.septembris – 2017. gada 31.augusts
Kopējais projekta finansējums: 450 000 EUR
Projekta kontaktpersona
Dana Beļakova
Tālr: 67216500
E-pasts: danabela@gmail.com

Projekta mērķis: Veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī , stiprināt saikni starp izglītības sektoru un darba tirgu, atbalstīt profesionālo prasmju un profesionālās izglītības un apmācību attīstību, kā arī stiprināt profesionālās meistarības konkursu īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī.

Projekta uzdevumi:

 • Izstrādāt metodiku profesijas standartu salīdzināšanai un analīzei projekta valstīs
 • Salīdzināt un izanalizēt profesijas standartus izvēlētajās profesijās (profesiju grupās) un sniegt priekšlikumus to pilnveidei
 • Izstrādāt saistīto dokumentāciju profesionālās meistarības konkursiem un uzdevumu vērtēšanai
 • Profesionālās meistarības konkursu laikā aprobēt izstrādāto dokumentāciju un atbilstīgi to uzlabot
 • Izstrādāt projekta datubāzi visu projektā izstrādāto materiālu uzglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai
 • Organizēt projekta rezultātu izplatīšanas konferenci

Projekta partneri:

 • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
 • fonds Innove – Igaunija
 • asociācija WorldSkills Europe – Nīderlande
 • nodibinājums Skills Netherlands – Nīderlande

 
Aktualitātes

10.07.2017. D.Beļakova.
TOSCA Igaunijas partneris Innove informē sabiedrību par projektu

Šī gada 4. un 5.maijā Tallinā norisinājās jauno profesionāļu konkurss Noor Meister 2017, kuru organizēja TOSCA partneris nodibinājums Innove. Konkurss pulcēja lielu interesentu skaitu un tā laikā notika dažādas aktivitātes, tostarp populāru mūziķu uzstāšanās, modes skates u.c. priekšnesumi. Pasākumu programmā bija iekļauta arī Innove izglītības departamenta vadītāja Tanel Oppi prezentācija, kuras laikā viņš iepazīstināja plašāku sabiedrību par projektu TOSCA, tā aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.
>> Lasīt vairāk

 

Projekta rezultāti
 

Projektā sadarbojas četras organizācijas no trim Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes. Viens no projekta mērķiem ir veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī. Mērķa sasniegšanai projektā iesaistīto partnervalstu eksperti izstrādāja metodiku profesiju standartu salīdzināšanai un analīzei, kā arī salīdzināja un analizēja partnervalstu profesiju standartus projektā noteiktajās jomās - modes tehnoloģijas, kokapstrāde, ēdināšanas un restorānu pakalpojumi, web lapu un grafiskais dizains. Salīdzināšanas rezultātā eksperti izstrādāja priekšlikumus nacionālo profesiju standartu pilnveidei.
Tā kā projekts ir starptautisks, eksperti komunikācijai izmanto angļu valodu, tādējādi daļa projekta intelektuālo rezultātu ir izstrādāta valodā, kas saprotama visiem projektā iesaistītajiem partneriem. Savukārt, intelektuālie rezultāti, kas attiecas tikai uz kādu no projekta valstīm, piemēram, priekšlikumi profesiju standartu izmaiņām, izstrādāti atbilstošajā valsts valodā.

 1. Partnervalstu profesiju standartu salīdzinājums [ZIP]
 2. Web lapu dizaina profesijas standartu salīdzinājuma kopsavilkums [PDF]

Sadaļas arhīvs