tosca_projekts.jpg

TOSCA:
Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai Eiropas Savienībā

ERASMUS+ KA2 aktivitātes Stratēģisko partnerību sektorserasmus_plus.jpgProjekts "TOSCA"

TOSCA –Transferability of Skills, Competition and Assessment Standards for better recognition of skills within EU
No: 2014-1-LV01-KA202-000515

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 2014. gada 1.septembris – 2017. gada 31.augusts
Kopējais projekta finansējums: 450 000 EUR
Projekta kontaktpersona
Dana Beļakova
Tālr: 67216500
E-pasts: danabela@gmail.com

Projekta mērķis: Veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī , stiprināt saikni starp izglītības sektoru un darba tirgu, atbalstīt profesionālo prasmju un profesionālās izglītības un apmācību attīstību, kā arī stiprināt profesionālās meistarības konkursu īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī.

Projekta uzdevumi:

 • Izstrādāt metodiku profesijas standartu salīdzināšanai un analīzei projekta valstīs
 • Salīdzināt un izanalizēt profesijas standartus izvēlētajās profesijās (profesiju grupās) un sniegt priekšlikumus to pilnveidei
 • Izstrādāt saistīto dokumentāciju profesionālās meistarības konkursiem un uzdevumu vērtēšanai
 • Profesionālās meistarības konkursu laikā aprobēt izstrādāto dokumentāciju un atbilstīgi to uzlabot
 • Izstrādāt projekta datubāzi visu projektā izstrādāto materiālu uzglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai
 • Organizēt projekta rezultātu izplatīšanas konferenci

Projekta partneri:

 • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
 • fonds Innove – Igaunija
 • asociācija WorldSkills Europe – Nīderlande
 • nodibinājums Skills Netherlands – Nīderlande

 

Projekta rezultāti
 

Projektā sadarbojas četras organizācijas no trim Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes. Viens no projekta mērķiem ir veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī. Mērķa sasniegšanai projektā iesaistīto partnervalstu eksperti izstrādāja metodiku profesiju standartu salīdzināšanai un analīzei, kā arī salīdzināja un analizēja partnervalstu profesiju standartus projektā noteiktajās jomās - modes tehnoloģijas, kokapstrāde, ēdināšanas un restorānu pakalpojumi, web lapu un grafiskais dizains. Salīdzināšanas rezultātā eksperti izstrādāja priekšlikumus nacionālo profesiju standartu pilnveidei.
Tā kā projekts ir starptautisks, eksperti komunikācijai izmanto angļu valodu, tādējādi daļa projekta intelektuālo rezultātu ir izstrādāta valodā, kas saprotama visiem projektā iesaistītajiem partneriem. Savukārt, intelektuālie rezultāti, kas attiecas tikai uz kādu no projekta valstīm, piemēram, priekšlikumi profesiju standartu izmaiņām, izstrādāti atbilstošajā valsts valodā.

 1. Vienota terminoloģija un darba metodika
  Common terminology and work methodology
  Izstrādātā darba metodika ietver teorētisko daļu, kurā ir aprakstīts Eiropas un nacionālais konteksts attiecībā uz profesionālo izglītību, t.sk., nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām katrā valstī, un profesiju standartu izstrādes kārtība, kā arī praktisko daļu, kurā ir aprakstīta metodika kā projekta ietvaros ir veicama profesiju standartu salīdzināšana [PDF].
   
 2. Profesiju standartu analīze un salīdzinājums
  Analysis and comparison
  Veikti divdesmit Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes nacionālo profesiju standartu salīdzinājumi ar pasaules profesionālās meistarības konkursa Worldskills standartu
  specifikācijām, veikta salīdzinājumu analīze [ZIP].
   
 3. Standartizēti profesiju apraksti
  Unified set of the selected skills standard descriptions
  Balstoties uz partnervalstu profesiju standartu salīdzinājumu savā starpā un ar starptautiskās bezpeļņas asociācijas Worldskills International atbilstošo profesiju standartu specifikācijām, ir veikta projektā iesaistīto nozaru profesiju standartu salīdzinājumu analīze un izstrādāti standartizēti profesiju apraksti izmantošanai nacionālo profesionālās meistarības konkursu organizēšanā [ZIP].
   
 4. Standartizēti testa modeļi un vērtēšanas sistēma
  Standardized test models (projects) and assessment toolkit
  Izstrādātā vienotā metodika testa modeļu izstrādei un noformēšanai ir izmantojama kā paraugs jebkuras profesijas konkursa organizēšanai nepieciešamo dokumentu un skaidrojošās informācijas sagatavošanai. Balstoties uz metodiku, visās projekta īstenošanā iekļautajās profesijās ir izstrādāti un aprobēti konkursu uzdevumi un tiem atbilstīgas vērtēšanas sistēmas un
  infrastruktūras saraksti, kas kopā ar paskaidrojošu informāciju skolotājiem un konkursantiem veido vienoto dokumentu – testa modeli [ZIP].
   
 5. Datu bāze
  Database
  Projekta īstenošanas gaitā izstrādātie rezultāti integrēti projekta TOSCA īstenošanas laikā izstrādātajā konkursu uzdevumu reģistrācijas un konkursu vadības datu bāzē, kurai pieejama arī “demo” versija, kas ļauj jebkuram interesentam tajā darboties [PDF].

Sadaļas arhīvs