Atgriezties sadaļā "Projekts SkillME"

Projekts "Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā". Arhīvs

ERASMUS+ Nozaru prasmju apvienību sektors
Projekts: Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā - Skill ME (Skills in metal and electro industry - Skills ME)
Partnervalstis: Slovēnija, Slovākija, Horvātija, Latvija.
Projekta ilgums: 3 gadi (no 2014. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31.oktobrim)
Projekta mērķis ir veikt izpēti par projekta partnervalstīs (Slovēnijā, Slovākijā, Horvātijā un Latvijā)  trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā un atbilstoši noteiktajām vajadzībām izstrādāt četras kopīgas mācību programmas (sasniedzamo jeb mācīšanās rezultātu vienības, modulārās programmas un mācību materiāli) nepieciešamo prasmju apguvei, veikt pilnīgu programmu testēšanu pilotapmācībās un uzsākt akreditācijas procesu programmu atzīšanai partnervalstu profesionālās izglītības sistēmās. Profesionālās izglītības programmas tiks izstrādātas atbilstoši ECVET principiem, un  to kvalitāte tiks novērtēta ar EQAVET indikatoriem, lai nodrošinātu programmu ieviešanu visā Eiropā. Izstrādātās profesionālās izglītības programmas būs izmantojamas gan profesionālajā sākotnējā izglītībā, gan tālākizglītībā
.

2015.gads

03.11.2015. L.I.Strode.
Studentu un darba ņēmēju nodarbinātības palielināšana

Neskatoties uz relatīvi augsto bezdarba līmeni, joprojām visā Eiropā ir brīvas darba vietas metāla un elektrosektora nozarē. Saistībā ar straujo tehnoloģiju un zināšanu attīstību Eiropas metālapstrādes un elektrosektora uzņēmumiem ir aizvien grūtāk atrast prasmīgu darbaspēku, kas atbilstu attiecīgo ražošanas procesu prasībām. Izglītības sistēma atpaliek no izmaiņām ražošanā un nav pietiekami elastīga, tādējādi rodas prasmju trūkums. Darbinieki, savukārt, saskaras ar izaicinājumu sekot līdzi nozares mainīgajām prasībām, lai saglabātu darbavietas, konkurētspēju un produktivitāti. Lai sasniegtu reindustrializācijas mērķi Eiropā un apmierinātu tirgus prasības, ir nepieciešams veikt plaša spektra pasākumus. Lai reaģētu uz šīm vajadzībām, lai uzlabotu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas nākotnē, paaugstinātu nodarbinātības līmeni un uzlabotu vispārējo konkurētspēju Eiropas metāla un elektrosektora uzņēmumiem, partneri no Horvātijas, Latvijas, Slovākijas un Slovēnijas ar kopīgiem spēkiem piedalās skillME projektā, kas ilgst trīs gadus. Projekta galvenais mērķis ir noteikt galvenās trūkstošas prasmes metālapstrādes un elektrosektora nozarē, izstrādāt četras mācību programmas šo prasmju novēršanai un ieviest šīs mācību programmas projekta partnervalstīs un visā Eiropā.

13.03.2015. L.I.Strode.
Fokusgrupu diskusijas par trūkstošajām prasmēm metālapstrādes un enerģētikas nozaru uzņēmumos

Erasmus+ programmas Nozaru prasmju apvienību sektora projekta "Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā (skillME)", Nr. 554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SS ietvaros 2015.gada 5. un 6.martā Siguldā Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) un Valsts izglītības satura centrs rīkoja divas fokusgrupu diskusijas par trūkstošajām prasmēm metālapstrādes un enerģētikas nozaru uzņēmumos. Fokusgrupu diskusijās piedalījās MASOC biedri – mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu pārstāvji. Diskusiju rezultāti tiks izmantoti projekta aktivitāšu īstenošanai – pētījuma par trūkstošajām prasmēm metālapstrādes un enerģētikas nozarēs veikšanai (pētījumu veic MASOC) un jaunu profesionālās izglītības programmu izstrādei šo prasmju apguvei (profesionālās izglītības programmas izstrādās Rīgas Tehniskā koledža). Fokusgrupu diskusijas vadīja Andris Sekacis (MASOC) un Laura Iveta Strode (VISC).

Atgriezties sadaļā "Projekts SkillME"