skillme_projekts.jpg
skillME
Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā
ERASMUS+ Nozaru prasmju apvienību sektorserasmus_plus.jpgProjekts "skillME"

skillME – Skills in metal and electro industry
No: 554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SS

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (CCIS)
Īstenošanas laiks: 2014. gada 1.novembris – 2017.gada 31.oktobris
Kopējais projekta finansējums: 554 258,00 EUR
Projekta kontaktpersona
Laura Iveta Strode
Tālr: 67503754
E-pasts: laura.strode@visc.gov.lv

Projekta mērķis: Veikt izpēti par projekta partnervalstīs (Slovēnijā, Slovākijā, Horvātijā un Latvijā) trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā un atbilstoši noteiktajām vajadzībām, un izstrādāt mācību programmas nepieciešamo prasmju apguvei. Veikt pilnīgu programmu testēšanu pilotapmācībās un uzsākt akreditācijas procesu programmu atzīšanai partnervalstu profesionālās izglītības sistēmās.

Projekta partneri:

 • Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (CCIS)
 • Slovēnijas Republikas Profesionālās izglītības institūts (CPI)
 • Celje skolas centrs (SCC)- Slovēnija
 • Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija (MASOC) – Latvija
 • Valsts izglītības satura centrs (VISC) – Latvija
 • Rīgas Tehniskā koledža (RTK) – Latvija
 • Elektrotehniskās rūpniecības asociācija (ZEP SR) - Slovākijas Republika
 • Valsts Profesionālās izglītības institūts (SIOV) - Slovākijas Republika
 • Stara Tura Tehniskā vidusskola (SPEST) - Slovākijas Republika
 • Horvātijas Darba devēju asociācija (HUP)
 • Horvātijas Profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības asociācija (ASOO)
 • Strojarskas Tehniskā skola Fausta Vrancica (STSFV) - Horvātija

VISC uzdevumi projektā:

 • Dalība datu izpētē par nepieciešamajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā, sadarbība ar partneriem Eiropas Savienībā, darba materiālu izstrāde divu fokusgrupu diskusiju organizēšanai katrā partnervalstī, 2 fokusgrupu organizēšana Latvijā, visu četru partnervalstu fokusgrupu diskusiju rezultātu apkopošana un nosūtīšana MASOC pētījuma par trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā veikšanai, 10 metālapstrādes un elektrosektora pārstāvju intervēšana, līdzdalība MASOC veiktajā trūkstošo prasmju apzināšanā jeb izpētē.
 • Metodiskais atbalsts RTK profesionālās izglītības programmas izstrādē – sasniedzamo rezultātu noteikšana, profesionālās izglītības programmas izstrāde, metodisko materiālu izstrāde.
 • Dalība četru projektā izstrādāto profesionālās izglītības programmu – "Tehniskā dokumentācija", "CAD/CAM sistēmas", "Tehniskā redze", "Kompozītmateriāli" – pilotēšanā profesionālās izglītības iestādē un darba vidē.

Projekta biļetens

 • Biļetena mērķis ir informēt Metālapstrādes nozares un Enerģētikas nozares pārstāvjus un sabiedrību par projekta īstenošanas aktivitātēm un rezultātiem. Biļetens tiek publicēts reizi sešos mēnešos. Visi biļetena numuri (t.sk. arī latviešu valodā) ir publicēti projekta vietnē

14.12.2016. L.I.Strode.
Projekta rezultātu ieviešana

Projekta ietvaros visas projekta partnervalstis – Horvātija, Slovēnija, Slovākija, Latvija -izstrādāja profesionālās izglītības programmas atbilstoši attīstības tendencēm un nākotnes vajadzībām metālapstrādē un elektro sektorā.
Profesionālās izglītības programmas ir izstrādātas, balstoties uz sasniedzamajiem rezultātiem. Katra programma ir izstrādāta EKI 4. līmenī, apjoms ir 25 stundas un vērtība 1 ECVET punkts.
Projektā tika izstrādātas piecas izglītības programmas: "Kompozītmaterāli", "CAD/CAM", "Tehniskās redzes sistēmas", "Tehniskās dokumentācijas lasīšana (metālapstrāde)", "Tehniskās dokumentācijas lasīšana (elektro sektors)". Visām izglītības programmām ir izstrādāta vērtēšanas daļa, kā arī mācību materiāls 50 lappušu apjomā. Visas piecas programmas, vērtēšanas daļa un mācību materiāli ir tulkoti angļu valodā un visās projekta partneru valodās: slovēņu, horvātu, slovāku un latviešu.
Šī gada 1. septembrī visās projekta partnervalstīs ir uzsākta projektā izstrādāto programmu aprobācija: katrā valstī četras programmas (viena no programmām pēc izvēles: "Tehniskās dokumentācijas lasīšana (metālapstrāde) vai "Tehniskās dokumentācijas lasīšana (elektro sektors)". Katra no programmām tiek īstenota divos veidos:

 • veidojot divas grupas (10 – 12 izglītojamie katrā): sākotnējā profesionālajā izglītībā izglītības iestādē, integrējot tēmas profesionālās vidējās izglītības programmā,
 • darba vidē - strādājošajiem profesionālo prasmju paaugstināšanai. Jaunās modulārās programmas tiek īstenotas visās četrās partnervalstīs atbilstoši katras valsts normatīvo aktu prasībām.

Rīgas Tehniskā koledža sadarbībā ar Liepājas Valsts tehnikumu un MASOC ir uzsākusi izglītības programmu - "Kompozītmateriāli" un "CAD/CAM" - aprobāciju gan sākotnējā profesionālajā izglītībā, gan metālapstrādes nozarē strādājošajiem profesionālo prasmju paaugstināšanai. 

Sadaļas arhīvs