skillme_projekts.jpg
skillME
Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā
ERASMUS+ Nozaru prasmju apvienību sektorserasmus_plus.jpgProjekts "skillME"

skillME – Skills in metal and electro industry
No: 554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SS

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (CCIS)
Īstenošanas laiks: 2014. gada 1.novembris – 2017.gada 31.oktobris
Kopējais projekta finansējums: 554 258,00 EUR
Projekta kontaktpersona
Laura Iveta Strode
Tālr: 67503754
E-pasts: laura.strode@visc.gov.lv

Projekta mērķis: Veikt izpēti par projekta partnervalstīs (Slovēnijā, Slovākijā, Horvātijā un Latvijā) trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā un atbilstoši noteiktajām vajadzībām, un izstrādāt mācību programmas nepieciešamo prasmju apguvei. Veikt pilnīgu programmu testēšanu pilotapmācībās un uzsākt akreditācijas procesu programmu atzīšanai partnervalstu profesionālās izglītības sistēmās.

Projekta partneri:

 • Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (CCIS)
 • Slovēnijas Republikas Profesionālās izglītības institūts (CPI)
 • Celje skolas centrs (SCC)- Slovēnija
 • Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija (MASOC) – Latvija
 • Valsts izglītības satura centrs (VISC) – Latvija
 • Rīgas Tehniskā koledža (RTK) – Latvija
 • Elektrotehniskās rūpniecības asociācija (ZEP SR) - Slovākijas Republika
 • Valsts Profesionālās izglītības institūts (SIOV) - Slovākijas Republika
 • Stara Tura Tehniskā vidusskola (SPEST) - Slovākijas Republika
 • Horvātijas Darba devēju asociācija (HUP)
 • Horvātijas Profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības asociācija (ASOO)
 • Strojarskas Tehniskā skola Fausta Vrancica (STSFV) - Horvātija

VISC uzdevumi projektā:

 • Dalība datu izpētē par nepieciešamajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā, sadarbība ar partneriem Eiropas Savienībā, darba materiālu izstrāde divu fokusgrupu diskusiju organizēšanai katrā partnervalstī, 2 fokusgrupu organizēšana Latvijā, visu četru partnervalstu fokusgrupu diskusiju rezultātu apkopošana un nosūtīšana MASOC pētījuma par trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā veikšanai, 10 metālapstrādes un elektrosektora pārstāvju intervēšana, līdzdalība MASOC veiktajā trūkstošo prasmju apzināšanā jeb izpētē.
 • Metodiskais atbalsts RTK profesionālās izglītības programmas izstrādē – sasniedzamo rezultātu noteikšana, profesionālās izglītības programmas izstrāde, metodisko materiālu izstrāde.
 • Dalība četru projektā izstrādāto profesionālās izglītības programmu – "Tehniskā dokumentācija", "CAD/CAM sistēmas", "Tehniskā redze", "Kompozītmateriāli" – pilotēšanā profesionālās izglītības iestādē un darba vidē.

Projekta biļetens

 • Biļetena mērķis ir informēt Metālapstrādes nozares un Enerģētikas nozares pārstāvjus un sabiedrību par projekta īstenošanas aktivitātēm un rezultātiem. Biļetens tiek publicēts reizi sešos mēnešos. Visi biļetena numuri (t.sk. arī latviešu valodā) ir publicēti projekta vietnē

21.01.2016. L.I.Strode.
Profesionālās izglītības programmu izstrāde

Lai noskaidrotu trūkstošās prasmes metālapstrādē un elektrosektorā, projekta ietvaros katrā partnervalstī tika organizētas divas fokusgrupu diskusijas, 10 intervijas ar darba devējiem. Latvijā šos uzdevumus veica un rezultātus apkopoja VISC sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC) un Rīgas Tehnisko koledžu (RTK). MASOC veica pētījumu, apkopojot visu partnervalstu informāciju, fokusgrupu diskusiju un interviju rezultātus. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tika noskaidrotas četras jomas, kurās trūkst profesionālo prasmju:

 • automatizācija,
 • jaunie materiāli,
 • CAD/CAM,
 • tehniskā dokumentācija.

Darba sanāksmē Rīgā 2015. gada 8. jūlijā projekta partneri izvēlējās jomas, kurās izstrādāt trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa (EKI 4. līmenis) profesionālajām kvalifikācijām jaunas profesionālās pilnveides izglītības programmas (īstenošanas ilgums 25 mācību stundas) īstenošanai profesionālās izglītības iestādē un darba vidē.
Slovēnija automatizācijas jomā izstrādā izglītības programmu "Optiskās iekārtas".
Slovākija tehniskās dokumentācijas jomā izstrādā izglītības programmu "Tehniskās dokumentācijas lasīšana".
Latvija jauno materiālu jomā izstrādā izglītības programmu "Kompozītmateriāli".
Horvātija izstrādā izglītības programmu "CAD/CAM".
Valsts izglītības satura centrs izstrādā izglītības programmu sadarbībā ar RTK un MASOC.
Visas izglītības programmas ir veidotas kā modulārās programmas, balstoties uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, izmantojot kopīgu, projektā "Easy Metal" izstrādātu metodiku un saņemot Slovēnijas partnera Profesionālās izglītības centra (Center RS za poklicno izobraževanje - CPI) metodisko atbalstu.
Projekta nākamajā posmā visām četrām programmām tiks izstrādāti mācību materiāli, visas programmas tiks iztulkotas partneru valodās (horvātu, slovēņu, slovāku un latviešu), pielāgotas un sagatavotas īstenošanai katrā partnervalstī gan izglītības iestādē kā sākotnējās profesionālās izglītības programmas daļa, gan uzņēmumā kā profesionālās pilnveides programma. Visas četras jaunās profesionālās izglītības programmas tiks publicētas projekta partneru interneta vietnēs (Latvijā - www.visc.gov.lv). Jaunās modulārās programmas tiks īstenotas visās četrās partnervalstīs atbilstoši katras valsts normatīvo aktu prasībām. Latvijā programmas īstenos RTK sadarbībā ar MASOC un VISC.  RTK arī koordinēs programmu īstenošanu visās partnervalstīs.

Sadaļas arhīvs