skillme_projekts.jpg
skillME
Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā
ERASMUS+ Nozaru prasmju apvienību sektorserasmus_plus.jpgProjekts "skillME"

skillME – Skills in metal and electro industry
No: 554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SS

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (CCIS)
Īstenošanas laiks: 2014. gada 1.novembris – 2017.gada 31.oktobris
Kopējais projekta finansējums: 554 258,00 EUR
Projekta kontaktpersona
Laura Iveta Strode
Tālr: 67503754
E-pasts: laura.strode@visc.gov.lv

Projekta mērķis: Veikt izpēti par projekta partnervalstīs (Slovēnijā, Slovākijā, Horvātijā un Latvijā) trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā un atbilstoši noteiktajām vajadzībām, un izstrādāt mācību programmas nepieciešamo prasmju apguvei. Veikt pilnīgu programmu testēšanu pilotapmācībās un uzsākt akreditācijas procesu programmu atzīšanai partnervalstu profesionālās izglītības sistēmās.

Projekta partneri:

 • Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (CCIS)
 • Slovēnijas Republikas Profesionālās izglītības institūts (CPI)
 • Celje skolas centrs (SCC)- Slovēnija
 • Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija (MASOC) – Latvija
 • Valsts izglītības satura centrs (VISC) – Latvija
 • Rīgas Tehniskā koledža (RTK) – Latvija
 • Elektrotehniskās rūpniecības asociācija (ZEP SR) - Slovākijas Republika
 • Valsts Profesionālās izglītības institūts (SIOV) - Slovākijas Republika
 • Stara Tura Tehniskā vidusskola (SPEST) - Slovākijas Republika
 • Horvātijas Darba devēju asociācija (HUP)
 • Horvātijas Profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības asociācija (ASOO)
 • Strojarskas Tehniskā skola Fausta Vrancica (STSFV) - Horvātija

VISC uzdevumi projektā:

 • Dalība datu izpētē par nepieciešamajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā, sadarbība ar partneriem Eiropas Savienībā, darba materiālu izstrāde divu fokusgrupu diskusiju organizēšanai katrā partnervalstī, 2 fokusgrupu organizēšana Latvijā, visu četru partnervalstu fokusgrupu diskusiju rezultātu apkopošana un nosūtīšana MASOC pētījuma par trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā veikšanai, 10 metālapstrādes un elektrosektora pārstāvju intervēšana, līdzdalība MASOC veiktajā trūkstošo prasmju apzināšanā jeb izpētē.
 • Metodiskais atbalsts RTK profesionālās izglītības programmas izstrādē – sasniedzamo rezultātu noteikšana, profesionālās izglītības programmas izstrāde, metodisko materiālu izstrāde.
 • Dalība četru projektā izstrādāto profesionālās izglītības programmu – "Tehniskā dokumentācija", "CAD/CAM sistēmas", "Tehniskā redze", "Kompozītmateriāli" – pilotēšanā profesionālās izglītības iestādē un darba vidē.

Projekta biļetens

 • Biļetena mērķis ir informēt Metālapstrādes nozares un Enerģētikas nozares pārstāvjus un sabiedrību par projekta īstenošanas aktivitātēm un rezultātiem. Biļetens tiek publicēts reizi sešos mēnešos. Visi biļetena numuri (t.sk. arī latviešu valodā) ir publicēti projekta vietnē

Projekta rezultāti

Projektā, sadarbojoties 12 organizācijām no Slovēnijas, Slovākijas, Horvātijas un Latvijas, tika izstrādāti un pilotēti projekta rezultāti: piecas izglītības programmas trūkstošo prasmju metālapstrādes un enerģētikas nozarē apguvei:

 • CAD/CAM, 
 • Kompozītmateriāli,
 • Tehniskās dokumentācijas lasīšana (metālapstrāde),
 • Tehniskās dokumentācijas lasīšana (elektrosektors),
 • Tehniskā redze.

Visas izglītības programmas ir veidotas kā modulārās programmas, balstoties uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, izmantojot kopīgu, projektā "Easy Metal" izstrādātu metodiku un saņemot Slovēnijas partnera Profesionālās izglītības centra (Center RS za poklicno izobraževanje - CPI) metodisko atbalstu. 
Katru izglītības programmu veido 3 daļas:

 • sasniedzamie rezultāti, tematiskais saturs un vērtēšanas kritēriji,
 • vērtēšanas uzdevumi izglītojamā zināšanu un prasmju novērtēšanai,
 • mācību materiāls.

Programmas ir tulkotas angļu un partnervalstu valodās. Visas programmas tika pilotētas visās projekta partnervalstīs divos veidos: profesionālajā sākotnējā izglītībā, integrējot programmā, un pieaugušo izglītībā. Rīgas Tehniskā koledža sadarbībā ar Liepājas Valsts tehnikumu un MASOC aprobēja četras izglītības programmas: "CAD/CAM", "Kompozītmateriāli", "Tehniskās dokumentācijas lasīšana (metālapstrāde)", "Tehniskā redze". 

Projekta ietvaros tika parakstīts asociācijas līgums starp visām partnerinstitūcijām.

>> Projekta rezultātā izstrādātās  izglītības programmas [ZIP]

Sadaļas arhīvs