learningtobe_projekts.jpg
MĀCĪTIES BŪT:
Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās.
Erasmus+ projektserasmus_plus.jpgProjekts "Learning to Be"

Learning to Be: Development of Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills within Education Systems
Identifier: 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Informācija par projektu

Vadošais partneris: Lietuvas bērnu un jaunatnes centrs, Lietuva
Īstenošanas laiks: 2017.gada 1.februāris – 2020.gada 31.janvāris
Kopējais projekta finansējums: 1 576 810 EUR

Projekta kontaktpersona

Aija Peršēvica
E-pasts: aija.persevica@gmail.com

Projekta mērķis: Projekta ietvaros pētnieki septiņās valstīs izstrādās sociāli emocionālās mācīšanās teorētisko modeli un izveidos praktiskus instrumentus skolām sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, kurus skolotāji, skolēni, vecāki, izglītības iestāžu vadība varēs izmantot sava darba pašvērtēšanai. Šie instrumenti tiks adaptēti un 2018./2019. mācību gada laikā aprobēti piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā, katrā valstī pētījumā iesaistot divdesmit skolas. Helsinku Universitātes pētnieki (Somija) izvērtēs šo instrumentu izmantošanas ietekmi skolās.

Projekta uzdevumi: Viens no būtiskiem projekta uzdevumiem ir sekmēt sociāli emocionālo prasmju novērtēšanas nozīmīgumu skolās, lai nodrošinātu šādu neakadēmisko sniegumu atpazīšanu un attīstīšanu.

Projekta partneri:

  • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
  • Lojola Andalūzija Universitāte – Spānija
  • Pētījumu un attīstības institūts "Utrip" – Slovēnija
  • Izglītības un zinātņu institūts – Portugāle
  • Milano-Bicocca Universitāte – Itālija
  • Sociālās un emocionālās mācīšanās institūts – Lietuva
  • Lietuvas izglītības un zinātnes ministrija – Lietuva
  • Helsinku Universitāte – Somija

 
Aktualitātes

11.04.2018. A.Bērziņa.
VISC uzsāk projektu "Mācīties būt" sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanai skolās

Šodien darbseminārā Rīgā Valsts izglītības satura centrs informēja par jaunas iniciatīvas – projekta “Mācīties būt” īstenošanu skolās, lai nostiprinātu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanas iespējas skolās. Starptautiskā projekta ietvaros, kurā piedalās septiņas valstis, 20 skolām Latvijā piedāvās izmantošanai metodiku un instrumentus sociāli emocionālo prasmju mācīšanai un novērtēšanai. Šīs skolas piedalīsies pētījumā, mācību gada garumā strādājot saskaņā ar “Mācīties būt” metodiku. Šajā pavasarī skolas sagatavosies darba uzsākšanai un rudenī uzsāks aktīvu darbu projekta ietvaros.
>> Lasīt vairāk

25.01.2018. A.Bērziņa.
Notikusi ceturtā projekta partneru tikšanās un uzraudzības grupas sanāksme

Ceturtajā projektu partneru tikšanās sanāksmē, kas notika Rīgā 2018. gada 22. un 23. janvārī, pārrunāts līdzšinējais projekta progress un plānotā šī gada darbība.
Iepriekšējā gada laikā ir uzsākta sociālo, emocionālo un veselības kompetenču rīka izstrāde un tuvākajā laikā darbs pie šī rīka izstrāde būs pabeigts. Ir sagatavots pētījuma instruments, kas ļaus katrā dalībvalstī objektīvi novērtēt skolēnu sociālo, emocionālo un veselības kompetenču līmeni. Vienlaikus tikšanās laikā izvirzīti vairāki tuvākajā laikā veicamie darba uzdevumi (1) katrai pētījuma dalībvalstij veikt izstrādātā pētījuma instrumenta tulkošanu; (2) veikt skolu atlasi dalībai projektā; (3) organizēt nacionāla līmeņa sanāksmi, iepazīstinot politikas plānotājus un cita veida interesentus ar projektu un plānotajiem rezultātiem; (4) izveidot monitoringa sistēmu, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu skolām, kā arī iegūtu papildus informāciju par skolu sekmēm, ieviešot sociālo, emocionālo un veselības kompetenču pilnveidi mācību procesā. 2018./2019. mācību gada laikā piecās projekta dalībvalstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā tiks veikts skolēnu sociālās, emocionālās un veselības kompetenču pētījums .
Projekts saņem atbalstu no Eiropas Savienības ERASMUS + Rīcībpolitikas eksperimentēšanas (Policy Experimentation) apakšprogrammas

30.11.2017. A.Bērziņa.
Notikusi trešā projekta partneru tikšanās

Projekta partneru trešā tikšanās notika no šā gada 14. līdz 16.novembrim Helsinkos, Somijā.
Tikšanās laikā tika pārrunāta projektam ļoti nozīmīga sadaļa – pētījuma instrumenta izveide, lai pētījuma aktīvajā fāzē spētu objektīvi izmērīt skolēnu sociālās, emocionālās un veselības kompetences skolā.
Projektā kopumā piedalās deviņi partneri no septiņām valstīm un piecās no šīm valstīm – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā tiks veikts skolēnu sociālās, emocionālās un veselības kompetenču pētījums, tādējādi ļaujot iegūt starptautiski salīdzināmus rezultātus un ļaujot izvērtēt sociāli emocionālās mācīšanās stiprās un vājās puses formālajā un neformālajā izglītībā. Pētījumā tiks iesaistītas 10 eksperimentālās skolas, kurās viena mācību gada laikā tiks mērītas skolēnu sociālās, emocionālās un veselības kompetences.
Plānojot un pārrunājot pētījumu, apspriests tā dizains un formulētas hipotēzes, izstrādāts detalizēts rīcības plāns efektivitātes pētījumam, kā arī pārrunāta pētījumam vitāli nozīmīgs jautājums – izlase un tās veidošana. Paralēli projektā tiek veiktas vairākas citas aktivitātes – turpināta sociālo, emocionālo un veselības kompetenču modeļa teorētiskā pamatojuma izstrāde, kā arī tiek veikta pētījuma intervences instrumenta satura izstrāde.
Projekts saņem atbalstu no Eiropas Savienības ERASMUS + Rīcībpolitikas eksperimentēšanas (Policy Experimentation) apakšprogrammas

28.09.2017. A.Bērziņa.
Notikusi otrā projekta partneru tikšanās

Projekta partneru otrā tikšanās notika no 2017. gada 25. un 26.septembrī Viļņā, Lietuvā.
Divu dienu sanāksme primāri tika veltīta sociālo, emocionālo un veselības kompetenču rīka izstrādei. Projektā paredzēts minēto rīku izmantot gan kā metodisko materiālu skolēnu sociālo, emocionālo un veselības kompetenču pilnveidei, gan kā bāzi uz kā pamata veidot projektā plānotajās skolotāju un skolas vadības apmācības.
Apspriežot sociālo, emocionālo un veselības kompetenču rīka izstrādi, izvirzītas trīs pamata sadaļas, no kā sastāvēs metodiskais materiāls – (1) Vērtēšanas standarti - izglītības mērķi un sasniegumu rādītāji; (2) Klases darba vērtēšanas stratēģijas un metodes un (3) Skolotāju un skolas darbinieku apmācība.
Sanāksmes laikā analizētas dažādas novērtēšanas stratēģijas un metodes, ko būtu iespējams adaptēt un izmantot pētījuma intervences posmā. Vienlaikus izrunāti dažādi tehniski jautājumi, piemēram, rīka dizains, formāts, saturs, tulkošana visās projekta dalībvalstu valodās un tā publicēšana.
Projekts saņem atbalstu no Eiropas Savienības ERASMUS + Rīcībpolitikas eksperimentēšanas (Policy Experimentation) apakšprogrammas

04.07.2017. A.Perševica.
Uzsākts starptautisks projekts par sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanu

31.05. -01.06.2017. Viļņā notika pirmā tikšanās ar septiņu valstu pārstāvjiem, kas īstenos projektu "Mācīties būt: Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās". (582955-EOO-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY), kura mērķis ir palielināt sociāli emocionālās mācīšanās lomu formālajā un neformālajā izglītībā. Valsts izglītības satura centrs šajā projektā pārstāv Latviju.
>> Lasīt vairāk